Publikační činnost


Obecná poznámka: Publikace a případně další výsledky tvurčí činnosti pracovníků a studentů fakulty musejí odpovídat definicím jednotlivých druhů výsledků, jak jsou uvedeny v metodických pokynech uvěřejněných Radou pro výzkum, vývoj a inovace platných od 1.1. 2018: http://vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=825193. Na stránkách RVVI pak lze dohledat jednotlivé metodické pokyny, stejně jako přílohu č. 4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády dne 8. února 2017 č. 107 uvádějící definice druhů výsledků. Kromě toho je potřeba splnit požadavky na afiliace, dedikace a další nároky spjaté s tvůrčí/publikační činností a jejím vykazováním


Výňatky z klíčových části Metodiky týkající se jednotlivých druhů výsledků stejně jako další pokyny spjaté s přípravou publikačních výstupů uvádíme níže.


Odborné knihy (B)

Recenzované odborné články (Jimp, Jsc, Jost)

Kapitola v odborné knize (C), Stať ve sborníku (D) a nepublikační druhy výsledků

Publikace vydávané na FHS - pokyny (afiliace, dedikace, vykazování...)


Odborné knihy (B)

Při přípravě publikace si vždy zkontrolujte požadavky na odborné knihy.


Před vydáním knihy je nutné mít uzavřenou nakladatelskou smlouvu. Fakulta má k dispozici vzor smlouvy, který využijete v případě, že nakladatel nemá vlastní vzor smlouvy. Povinnou přílohou smlouvy je kalkulace.


Vzor nakladatelské smlouvy (najdete mj. také na stránkách FHS v záložce Publikace). Vyplněný vzor smlouvy zašlete ke kontrole emailem a , redaktorce fakulty.


Přidělování ISBN publikacím vydávaným na FHS se řídí opatřením děkana č.14/2010


Upozornění: Vydávejte publikace pouze u ověřených a kvalitních nakladatelů, vyhněte se nakladatelům se špatnou pověstí a predátorským nakladatelům. Nakladatele doporučujeme ověřit. Dále prosím ověřujte Open Access vydavatele, kteří jsou sdruženi pod Scholarly Publishers Association.


Recenzované odborné články (Jimp, Jsc, Jost)

Při přípravě publikace si vždy zkontrolujte požadavky na recenzované odborné články.


Recenzované odborné články v odborném periodiku (časopise) se člení na:

Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science (dále „WoS“) s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“;

Jsc – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter;

Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik se nepoužije. Rozhodující je, zda recenzovaný odborný článek splňuje obecné požadavky na tento druh výsledku a prošel řádně procesem recenzního řízeníUpozornění: Evidence časopisu ve výše uvedených databázích není ve všech případech zárukou kvality, tj. toho, že časopis či jeho nakladatel nejsou tzv. predátorskými časopisy/nakladateli. Proto vás prosíme, dříve než se rozhodnete v některém časopise publikovat, ověřte si kvalitu časopisu: - seznam predátorských časopisů, seznam predátorských vydavatelů. Informace o tzv. predátorských časopisech/nakladatelích naleznete na stránkách Ústřední knihovny Univerzity Karlovy. Také připomínáme opatření proděkana pro vědu a výzkum č. 2/2016, které vymezuje postoj FHS vůči těmto 'predátorům'.


Ústřední knihovna doporučuje pro ověření časopisu navštívit také stránky http://thinkchecksubmit.org.


U Open Access časopisů doporučujeme ověřit jejich evidenci v Directory of Open Access Journals.


Užitečné informace naleznete také na stránkách fóra Věda žije!.


Prezentace k predátorským časopisům


Kapitola v odborné knize (C), Stať ve sborníku (D) a nepublikační druhy výsledků

Při přípravě publikace si vždy zkontrolujte požadavky na kapitolu v odborné knize.


Při přípravě publikace si vždy zkontrolujte požadavky na stať ve sborníku.


Další, nepublikační druhy výsledků (např. různé typy metodik Nmet, uspořádání výstavy E, uspořádání workshopu W a další) jsou definovány přílohou č. 4 Metodiky

hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací


Publikace vydávané na FHS - pokyny:

1. Afiliace (nutné uvádět u všech publikací)

Afiliace se řídí formou předepsanou stávajícím Statutem Univerzity Karlovy (dle přílohy č. 2 Statutu, ve které jsou obsažené české a anglické názvy fakult a dalších součástí), s odkazem na Opatření rektora č. 31/2017 Evidence výsledků aktivit tvůrčí činnosti a k tomu příslušející Přílohy č. 1.


1a) Ve všech publikacích (recenzované odborné články, odborné knihy, kapitoly v odborných knihách, stati ve sbornících, apod.) se uvádí oficiální institucionální afiliace - česky, anglicky, nebo v jazyce publikace (např. španělsky, německy, apod.) U méně obvyklých jazyků doporučujeme afiliaci uvádět kromě původního jazyka příspěvku také anglicky. Afiliace se uvádí v následující podobě: Název univerzity, název fakulty:


  • Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

  • Charles University, Faculty of Humanities

V případě, že je dle pravidel časopisu či z jiných důvodů třeba afiliaci zkrátit, užívají se následující zkratky:


  • česky: FHS UK

  • anglicky: Charles Univ, Fac Human


1b) V případě, že je nutné afiliaci doplnit adresou, prosíme vás, abyste uvedli adresu následující: U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice, 158 00, Česká republika (Czech republic)


Časopisy: V časopisech se s uvedením afiliace u autorů obvykle počítá, formát afiliace se ale v časopisech často liší. Nutné minimum, které musí afiliace obsahovat je uvedeno výše.


Monografie: V monografiích se obvykle s uvedením afiliace u autora nepočítá, i v těchto případech by však afiliace měla být uvedena, a to buď do profilu autora (nejčastější), nebo na jiné vhodné místo v .ideálním případě v rámci tiráže.


Kapitoly v kolektivních monografiích: Často se s uvedením afiliace u autora nepočítá. Doporučujeme jednání s editory publikace a afiliaci uvést přímo do kapitoly (např. do poznámky pod čarou na první straně, nebo na konec textu), případně do profilu autora, pokud jej kniha obsahuje.


2. Dedikace (doporučené uvádět ve všech publikacích)

Upozornění: Pokud to je výslovným požadavkem poskytovatele (např. GA ČR), uvádění dedikací je striktně povinné. V ostatních případech je uvádění dedikací silně doporučené. Obměna textu dedikace je samozřejmě možná. Vždy ovšem sledujte požadavky na znění dedikace, které uvádí sám poskytovatel podpory (ať už je to podpora v rámci UK či externí může být požadované např. přesné uvedení názvu programu či projektu, registrační číslo apod.).


Časopisy: V časopisech je obvykle pro dedikace vyhrazené místo; doporučený formát dedikace se liší dle příslušného časopisu.


Monografie: V monografiích se dedikace uvádí v tiráži.


Kapitoly v kolektivních monografiích: Často se s uvedením dedikace u autora nepočítá. Doporučujeme jednání s editory publikace a dedikaci uvést do kapitoly (např. do poznámky pod čarou na první straně, nebo na konec textu), připadně do profilu autora, pokud jej kniha obsahuje.


2a) Projekty UNCE:


  • česky: Tato publikace vznikla v rámci projektu 'Uveďte název projektu' (UNCE 20400X) řešeného na Univerzitě Karlově, Fakultě humanitních studií.

  • anglicky: This publication is the outcome of the project 'Uveďte název projektu' (UNCE20400X) realized at the Charles University, Faculty of Humanities.

2b) Projekty PROGRES: (vykazují se jako institucionální podpora)


  • Na vznik této publikace byla FHS UK poskytnuta Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (MŠMT–201X) - např. (MŠMT–2018)

  • This publication was supported by the The Ministry of Education, Youth and Sports - Institutional Support for Longterm Development of Research Organizations - Charles University, Faculty of Humanities (201X), např. (2018)

Podrobné informace naleznete v tomto odkazu.


2c) Všechny ostatní granty a projekty:

Pro ostatní granty a projekty platí pravidla poskytovatele; uvádí se zpravidla jak číslo, tak název projektu; dále bývá obvykle uváděna zmínka o tom, že publikace vznikla za finanční podpory daného poskytovatele.


Upozornění: Pro všechny ostatní granty a projekty také platí nutnost uvádět (ve správném tvaru) afiliaci k FHS. Výstupy z ostatních grantů a projektů bez uvedené afiliace nemohou být započítány do vaší publikační činnosti, proto prosíme, dbejte na uvádění afiliace. Neuvedení afiliace může znamenat nezapočítání publikace do vaší publikační činnosti.


3. Vykazování – evidence publikací v databázích RIV a OBD

Podrobné informace k vykazování v databázích naleznete v podsekci 'RIV a OBD - informace ke sběru publikací'. Přímý vstup do databáze OBD můžete nalézt mj. v záhlaví fakultních stránek.


Upozornění: Vykazování výsledků do OBD a následně do RIV musí být v souladu s afiliací a dedikací, které jsou uváděné v publikacích.


Výsledky lze vykázat na více než jeden zdroj podpory, avšak je třeba se řídit pravidly poskytovatele a počítat s tím, že některými poskytovateli mohou být zohledněny jen poměrné části výsledku, nebo výsledek nemusí být uznán vůbec.


4. Počet výtisků monografií a dalších publikací, který je potřeba dodat na OVV FHS UK

V případě publikací, jež vznikly v rámci pracovního poměru, studia či jiné formy podpory na FHS UK, je autor povinen na Oddělení pro vědu a výzkum FHS UK dodat příslušný počet fyzických výtisků, které budou dále sloužit pro účely hodnocení vědy.* Počet požadovaných výtisků se liší podle druhu publikace a podle toho, zda je potřeba některé z výtisků ještě dodat Národní knihovně či poskytovateli finanční podpory:4a) Monografie:


1 výtisk

– kniha vyšla u českého nakladatele, který ji dodal do Národní knihovny,** a vydání knihy nebylo podpořeno poskytovatelem (typu GA ČR apod.) požadujícím dodání výtisku


2 výtisky

– kniha vyšla u českého nakladatele, který ji dodal do Národní knihovny,** a vydání knihy bylo podpořeno poskytovatelem (typu GA ČR apod.) požadujícím dodání výtisku

– kniha vyšla u zahraničního nakladatele*** a její vydání nebylo podpořeno poskytovatelem (typu GA ČR apod.) požadujícím dodání výtisku


3 výtisky

– kniha vyšla u zahraničního nakladatele*** a její vydání bylo podpořeno poskytovatelem (typu GA ČR apod.) požadujícím dodání výtisku4b) Ostatní druhy publikací (kolektivní monografie, časopisecké články atd.):


Musím na OVV dodat fyzický výtisk i v případě kolektivní monografie, na níž jsem se podílel formou kapitoly jako spoluautor?

V případě, že kniha vyšla u českého nakladatele, se kniha nedodává – kapitolu byste však měli nahrát v PDF do systému OBD. Fyzický výtisk je třeba dodat jednou v případě, že kniha vyšla u zahraničního nakladatele, a dvakrát, pokud editoři či jiní spoluautoři nezajistili její dodání do Národní knihovny.


Musím na OVV dodat fyzický výtisk i v případě kolektivní monografie, na níž jsem se podílel jako editor?

Pokud jste knihu editovali, výtisky se na OVV dodávají, a to v počtu odpovídajícím výše uvedeným pravidlům pro monografie.


Dodávají se na OVV i fyzické výtisky časopiseckých článků?

V případě časopisecký článků se výtisky nedodávají. PDF článku byste však měli nahrát do systému OBD.


Dodávají se na OVV i fyzické výtisky speciálních čísel časopisů, na kterých jsem se podílel jako editor?

Pokud jste speciální číslo časopisu editovali, výtisky se na OVV dodávají, a to v počtu jednoho výtisku (vydání publikace nebylo podpořeno poskytovatelem požadujícím dodání výtisku), nebo dvou výtisků (vydání bylo podpořeno poskytovatelem požadujícím dodání výtisku) .Poznámky:

* Výtisky uložené na OVV FHS UK za účelem hodnocení vědy, které nebylo nutné odevzdat někomu dalšímu, si jejich autoři mohou po pěti letech vyzvednout.

** Všichni tuzemští nakladatelé by měli Národní knihovně odevzdávat povinné výtisky automaticky.

*** V případě knih vydaných u zahraničního nakladatele předání jednoho výtisku Národní knihovně zajistí OVV FHS UK.
Poslední změna: 29. březen 2018 16:10 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám