Publikační činnost

Odborné knihy

Články ve vědeckých časopisech

Publikace vydávané na FHS - pokyny


Odborné knihy

Formální požadavky na odborné knihy.


Před vydáním knihy je nutné mít uzavřenou nakladatelskou smlouvu. Fakulta má k dispozici vzor smlouvy, který využijete v případě, že nakladatel nemá vlastní vzor smlouvy. Povinnou přílohou smlouvy je kalkulace.


Vzor nakladatelské smlouvy (najdete mj. také na stránkách FHS v záložce Publikace). Vyplněný vzor smlouvy zašlete ke kontrole emailem a , redaktorce fakulty.


Přidělování ISBN publikacím vydávaným na FHS se řídí opatřením děkana č.14/2010


Upozornění: Vydávejte publikace pouze u ověřených a kvalitních nakladatelů, vyhněte se nakladatelům se špatnou pověstí a predátorským nakladatelům. Nakladatele doporučujeme ovětiž prohledáním Beallova seznamu nakladatelů. Dále prosím ověřujte Open Access vydavatele, kteří jsou sdruženi pod Scholarly Publishers Association.


Články ve vědeckých časopisech

Dle pravidel současné Metodiky jsou hodnoceny články v těch časopisech, které jsou evidovány v databázích Web Of Science, Scopus a Erih Plus, a také v těch časopisech, které jsou na seznamu Českých recenzovaných periodik (více viz podbod 'RIV a OBD - informace ke sběru publikací').


Upozornění: Evidence časopisu ve výše uvedených databázích není ve všech případech zárukou kvality, tj. toho, že časopis či jeho nakladatel nejsou tzv. predátorskými časopisy/nakladateli. Proto vás prosíme, dříve než se rozhodnete v některém časopise publikovat, ověřte si kvalitu časopisu i nakladatele na Beallově seznamu - seznam predátorských časopisů, seznam predátorských vydavatelů. Informace o tzv. predátorských časopisech/nakladatelích naleznete na stránkách Ústřední knihovny Univerzity Karlovy. Také připomínáme opatření proděkana pro vědu a výzkum č. 2/2016, které vymezuje postoj FHS vůči těmto 'predátorům'.


Ústřední knihovna doporučuje pro ověření časopisu navštívit také stránky http://thinkchecksubmit.org.


U Open Access časopisů doporučujeme ověřit jejich evidenci v Directory of Open Access Journals.


Užitečné informace naleznete také na stránkách fóra Věda žije!.


Publikace vydávané na FHS - pokyny:

1. Afiliace (nutné uvádět u všech publikací)

Afiliace se řídí formou předepsanou stávajícím Statutem Univerzity Karlovy (dle přílohy č. 2 Statutu, ve které jsou obsažené české a anglické názvy fakult a dalších součástí), s odkazem na Opatření rektora č. 40/2009 Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na Univerzitě Karlově.


1a) Ve všech publikacích (kapitoly v knihách, knihy, články v časopisech, příspěvky ve sborníku, apod.) se uvádí oficiální institucionální afiliace - česky, anglicky, nebo v jazyce publikace (např. španělsky, německy, apod.) U méně obvyklých jazyků doporučujeme afiliaci uvádět kromě původního jazyka příspěvku také anglicky. Afiliace se uvádí v následující podobě: Název univerzity, název fakulty:


  • Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

  • Charles University, Faculty of Humanities

V případě, že je dle pravidel časopisu či z jiných důvodů třeba afiliaci zkrátit, užívají se následující zkratky:


  • česky: FHS UK

  • anglicky: Charles Univ, Fac Human


1b) V případě, že je nutné afiliaci doplnit adresou, prosíme vás, abyste uvedli adresu následující: U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice, 158 00


Časopisy: V časopisech se s uvedením afiliace u autorů obvykle počítá, formát afiliace se ale v časopisech často liší. Nutné minimum, které musí afiliace obsahovat je uvedeno výše.


Monografie: V monografiích se obvykle s uvedením afiliace u autora nepočítá, doporučujeme však afiliaci vždy uvést, a to buď do profilu autora (nejčastější), nebo na jiné vhodné místo.


Kapitoly v kolektivních monografiích: Často se s uvedením afiliace u autora nepočítá. Doporučujeme jednání s editory publikace a afiliaci uvést přímo do kapitoly (např. do poznámky pod čarou na první straně, nebo na konec textu), případně do profilu autora, pokud jej kniha obsahuje.


2. Dedikace (doporučené uvádět ve všech publikacích)

Upozornění: Pokud to je výslovným požadavkem poskytovatele (např. GAČR), je uvádění dedikací je striktně povinné. V ostatních případech je uvádění dedikací silně doporučené. Obměna textu dedikace je samozřejmě možná.


Časopisy: V časopisech je obvykle pro dedikace vyhrazené místo; doporučený formát dedikace se liší dle příslušného časopisu.


Monografie: V monografiích se dedikace uvádí v tiráži.


Kapitoly v kolektivních monografiích: Často se s uvedením dedikace u autora nepočítá. Doporučujeme jednání s editory publikace a dedikaci uvést do kapitoly (např. do poznámky pod čarou na první straně, nebo na konec textu), připadně do profilu autora, pokud jej kniha obsahuje.


2a) Projekty UNCE:


  • česky: Tato publikace vznikla v rámci projektu 'Uveďte název projektu' (UNCE 20400X) řešeného na Univerzitě Karlově, Fakultě humanitních studií.

  • anglicky: This publication is the outcome of the project 'Uveďte název projektu' (UNCE20400X) realized at the Charles University, Faculty of Humanities.

2b) Projekty PRVOUK: (vykazují se jako institucionální podpora)


  • Na vznik této publikace byla FHS UK poskytnuta Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (MŠMT–201X)

  • This publication was supported by the The Ministry of Education, Youth and Sports - Institutional Support for Longterm Development of Research Organizations - Charles University, Faculty of Humanities (Charles Univ, Fac Human 201X)

Podrobné informace naleznete v tomto odkazu.


2c) Všechny ostatní granty a projekty:

Pro ostatní granty a projekty platí pravidla poskytovatele; uvádí se zpravidla jak číslo, tak název projektu.


Upozornění: Pro všechny ostatní granty a projekty zároveň platí nutnost uvádět (ve správném tvaru) afiliaci k FHS. Výstupy z ostatních grantů a projektů bez uvedené afiliace nemohou být započítány do vaší publikační činnosti, proto prosíme, dbejte na uvádění afiliace. Jedná se o to, že některé výstupy lze započítat do publikační činnosti pracovníka FHS bez uvedené dedikace, avšak se správně uvedenou afiliací; ovšem obráceně to nefunguje - tedy neuvedení afiliace znamená nezapočítání publikace do vaší publikační činnosti.


3. Vykazování – evidence publikací v databázích RIV a OBD

Podrobné informace k vykazování v databázích naleznete v podsekci 'RIV a OBD - informace ke sběru publikací'. Přímý vstup do databáze OBD můžete nalézt mj. v záhlaví faultních stránek.


Upozornění: Vykazování výsledků do OBD a následně do RIV by nemělo být v rozporu s afiliací a dedikací, které jsou uváděné v publikacích.


Výsledky lze vykázat na více než jeden zdroj podpory, avšak je třeba se řídit pravidly poskytovatele a počítat s tím, že některými poskytovateli mohou být zohledněny jen poměrné části výsledku, nebo výsledek nemusí být uznán vůbec.


Poslední změna: 30. listopad 2016 11:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

POZOR: Uzavření stanice metra Jinonice od 7. 1. do 7. 8. 2017


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám