SVV

Specifický vysokoškolský výzkum

Soutěž SVV je vyhlašována každoročně přibližně v polovině listopadu a projekty jsou pak uskutečňovány vždy jeden kalendářní rok. Hlavním řešitelem projektů SVV je některý z akademických pracovníků, který připraví návrh projektu a vytvoří okolo sebe tým akademiků, doktorských a magisterských studentů, kteří projekt společně řeší. Studentská část týmu musí být složena z minimálně 3 doktorských studentů.


Z prostředků SVV jsou financovány dva druhy akcí: projekty a konference.

Pro více informací kontaktujte .


SVV 2018 (9. kolo)

Soutěž je určena pro projekty, jejichž řešiteli jsou studenti doktorského a magisterského studia na FHS UK, a to pod vedením zaměstnance fakulty. Z prostředků soutěže mohou být financovány jak studentské vědecké projekty, tak konference.

Nezbytnou součástí přihlášek k SVV jsou:

- popis projektu / konference (ve formátu .doc),

- strukturovaný životopis hlavního řešitele obsahující seznam 10 nejdůležitějších publikací za posledních 10 let (ve formátu .doc),

- vyplněný formulář přihlášky projektu / konference.


Všechny potřebné dokumenty zasílejte na OVV FHS UK elektronicky, a to na email , jejich přijetí Vám obratem potvrdíme.


Základní pravidla SVV:

- financovány mohou být jak studentské vědecké projekty, tak konference,

- délka může být v obou případech od 1 do 3 let (u konferencí to platí za předpokladu, že jsou pořádány každoročně stejným organizátorem v obdobných parametrech),

- počet členů řešitelských týmů projektů/konferencí je možné zadat pouze orientačně.


Podpora studentského vědeckého projektu může činit minimálně 400 tis. Kč ročně, nejvýše 3 mil. Kč ročně, podpora studentské vědecké konference pak nejvýše 1 mil. Kč ročně. Projekty, které této částky nedosáhnou, budou sloučeny s dalšími, tematicky příbuznými projekty.


Kritéria pro hodnocení fakultní komisí zůstávají podobná jako v minulých letech:

1) obsahová i formální kvalita projektu a naplnění smyslu soutěže;

2) jasný a srozumitelný rozpočet projektu, který obsahuje pouze náklady uznatelné v soutěži SVV;

3) zapojení studentů (zejména doktorandů) do projektu.


Fakultní termín podání přihlášek do soutěže byl stanoven na pondělí 15. ledna 2018 (včetně). Navržené projekty posoudí fakultní komise a rozhodne, které, příp. s jakými úpravami, předloží na Rektorát Univerzity Karlovy. O výsledném přidělení finančních prostředků rozhodne Grantová rada UK.


Tříleté projekty, které byly schváleny loni, nadále automaticky pokračují bez nutnosti nového podání.


Bližší informace a podklady k soutěži jsou k dispozici na stránkách https://www.cuni.cz/UK-3362.html


Aktuální projekty a konference SVV na FHS UK (8. kolo)

 • PhDr. Lucie Storchová, Ph.D. - Imaginace „Jiného“, kolektivní reprezentace a politiky sociální exkluze, VS 260 468

 • Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D. - Adaptivní mechanismy v lidské psychice, VS 260 469

 • doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. - Glokalizovaný svět a jeho místa, VS 260 470

 • prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. - Výzkum sociálních a environmentálních inovací, VS 260 471

 • Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. - Pravda a řeč mezi filosofií a uměním, VS 260 472


Informace a podklady k SVV lze nalézt na stránkách RUK zde.

Text vyhlášení SVV pro rok 2017 je dostupný zde


Na co při řešení projektů SVV nezapomenout:

 • Pro výplatu mezd používejte, prosím, výhradně formulář pro výplatu mzdových nákladů v SVV (níže v sekci "Ke stažení"). Formulář dodejte na OVV, kde bude zkontrolován a následně předán na personální oddělení.

 • Cestovné pro studenty v projektech SVV je vypláceno jedině formou stipendií (tj. cestovné studentů nelze čerpat z provozních nákladů). Stipendia se proplácejí pouze jednou za měsíc, a to k 15. dni v měsíci (pokud na tento den připadá víkend, pak jsou stipendia proplacena v nejbližším možném následujícím termínu). Žádost o vyplacení stipendií je třeba dodat na OVV nejpozději k 10. dni daného měsíce, v opačném případě je možné zpoždění výplaty o celý měsíc.

 • Stipendia studentům zadává do systému výhradně referentka OVV. Stipendia lze zároveň vyplatit pouze v době aktivního studia příslušné/ho studenta/tky na FHS UK. Pokud některý student bude absolvovat/přerušovat studium v průběhu řešení SVV, je třeba mu vyplatit stipendium v době, kdy ještě studentem je.

 • I u SVV platí, že na každou publikaci vzniklou v rámci této soutěže, by měla být uzavřena „smlouva o vydání díla“, bez níž nelze proplatit fakturu za tisk ani další tiskové úpravy

 • Všechny publikace dotované ze SVV by měly obsahovat větu typu (u článků uvést např. v první poznámce pod čarou): "Tento výstup vznikl v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu 2017 - doplnit zúčtovací číslo projektu."

 • Manuál pro řešení SVV na FHS UK naleznete níže v sekci "ke stažení"

 • Pro správné čerpání prostředků při pořádání konferencí se, prosíme, obracejte na ekonomické oddělení.


Časté dotazy - řadu otázek zodpovídá FAQ sekce na stránkách RUK zde, v případě potřeby kontaktujte .Poslední změna: 14. březen 2018 10:51 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám