Praktické stáže

Praktické stáže v rámci programu Erasmus+


Podmínky programu

Výběrové řízení

Dokumenty k ukončení stáže

Absolventské stáže

Závěrečné zprávy

Výsledky výběrových řízení


Podmínky programu


Kdo se může hlásit?


 • Studenti bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu

 • Studenti prezenční i kombinované formy studia

 • Studenti jakéhokoliv věku či národnosti

 • V době výjezdu musí být student zapsán minimálně ve 2. ročníku bakalářského studia a maximálně ve 4. ročníku bakalářského/doktorského programu či 3. ročníku magisterského, po celou dobu pobytu v zahraničí musí být student zapsán ke studiu na FHS

 • Ostatní kvalifikační podmínky programu Erasmus+ naleznete také na stránkách UK zde (studenti) a zde (absolventi)


Stáž se může uskutečnit v libovolné instituci (podrobněji zde) sídlící v zemi, jež je do programu Erasmus+ zapojena:


 • členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie;

 • země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko;

 • kandidátské země: Turecko, Makedonie.


Stáž se nesmí uskutečnit v těchto institucích:


 • orgány EU, instituce a ostatní subjekty EU včetně specializovaných agentur (jejich úplný výčet viz zde);

 • organizace, které řídí programy EU, jako jsou například národní agentury (v zájmu vyloučení možného střetu zájmů nebo dvojího financování).


Zahraniční instituci *, podmínky a obsah praxe si studenti hledají a domlouvají sami. Základní podmínkou výběrového řízení je přímá souvislost se studiem a zaměřením daného studenta na FHS. Podpořeni budou zejména magisterští studenti v posledním ročníku studia a doktorandi (těm praktickou stáž doporučujeme spíše než studijní pobyt).


Objem práce: stážista by měl odpracovat dobu odpovídající plnému pracovnímu úvazku, tj. přibližně 30–40 hodin týdně.


Délka stáže: 2–12 měsíců (studentům, kteří se v daném stupni studia již zúčastnili studijního pobytu v zahraničí v rámci programu Erasmus+, se maximální délka stáže zkracuje o počet měsíců již v zahraničí strávený). Stáž se musí uskutečnit v termínu 1. 7. daného roku 15. 9. následujícího roku (tj. např. v akademickém roce 2018/19 se stáže uskutečňují v období 1. 7. 2018 – 15. 9. 2019).


V případě zkrácení pobytu v zahraničí vyplývajícího z potvrzení délky pobytu, má student povinnost vrátit neoprávněně čerpanou část stipendia. Stáž však nikdy nemůže být kratší než 2 měsíce. Pokud tato situace nastane, jednou z možností je vrácení plné výše stipendia.


Finanční zajištění: úspěšní kandidáti získají stipendium (rozdělení stipendií v ak. roce 2018/19 podle zemí je k dispozici zde); dále se mohou domluvit na další odměně přímo s přijímající institucí (zde je třeba zajistit, aby odměna nepocházela ze zdrojů EU).


Prodloužení stáže: v případě zájmu o prodloužení původně schváleného pobytu kontaktujte zahraniční oddělení nejpozději 1 měsíc před původním koncem stáže. Zahraniční oddělení studenty informuje o dokumentech, jež je třeba doložit, aby mohlo být prodloužení stáže schváleno, a o tom, zda je na prodloužený pobyt možné získat finanční podporu z programu Erasmus+.


Program Erasmus+ umožňuje účast na praktické stáži i absolventům (do 1 roku od absolvování studia) - viz níže.


Výběrové řízení


Žádosti je možné odevzdávat průběžně v konzultačních hodinách.


Požadavky: na zahraniční oddělení FHS je třeba donést:


 • strukturovaný životopis (v ČJ a v jazyce, v němž bude stáž probíhat)

 • motivační dopis obsahující předběžný pracovní plán stáže a její zdůvodnění (v ČJ a v jazyce, v němž bude stáž probíhat)

 • zvací/akceptační dopis: souhlas přijímající instituce s přijetím na praktickou stáž (dopis by měl obsahovat název instituce, kontaktní osobu včetně e-mailu, dohodnutou náplň stáže a data pobytu; není třeba zasílat originál poštou, stačí naskenovaný dokument s podpisem a razítkem) – v AJ/FJ/NJ/ŠJ

 • doporučení vedoucího bakalářské práce (bakalářští studenti) / vedoucího katedry (studenti magisterských oborů) / školitele (doktorandi) – v ČJ (či v AJ, jedná-li se o zahraničního vyučujícího)


Podrobné informace k administrativnímu postupu v případě úspěchu ve výběrovém řízení naleznete zde.


Dokumenty k ukončení stáže


 • Traineeship Certificate (přehled dosažených výsledků a popis náplně pobytu) - vyplňuje vedoucí pracoviště/osoba, která za Vás byla na přijímací instituci zodpovědná. Originál přinést na zahraniční oddělení FHS co nejdříve po návratu (přepošleme do EK).

 • Confirmation of Erasmus+ Traineeship (potvrzení o délce stáže) - originál přinést na zahraniční oddělení FHS co nejdříve po návratu (přepošleme do EK). Confirmation si nechte podepsat až na samém konci pobytu, jinak hrozí nutnost vrácení poměrné části stipendia.

 • Závěrečná zpráva

 • Závěrečná zpráva do nové centrální celoevropské databáze (Mobility Tool/ EU Survey) - na základě e-mailové výzvy z EK


Absolventské stáže


Univerzita Karlova ve spolupráci s konsorciem Educa nabízí na ak. rok 2017/18 zahraniční praktické stáže pro absolventy v rámci programu Erasmus+. Předpokládaná délka stáže je 2 měsíce s průměrnou výší stipendia 500 EUR/měsíc. Na stáž je třeba se přihlásit ještě před završením studia (před obhajobou závěrečné práce).


Zájemce o absolventskou stáž musí být studentem ještě v době výběrového řízení a během následného administrativního postupu (do podpisu účastnické smlouvy). Prioritou UK je podpora absolventů, kteří budou dále pokračovat ve své pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti na UK, podpora post-doců a absolventů s další profesní činností navazující na UK. Výběrové řízení na praktické stáže pro budoucí absolventy se vyhlašuje odlišně od výběrového řízení na praktické stáže studentů.


V roce 2018 se uskuteční další kolo stáží pro absolventy. Zájemci se mohou průběžně hlásit zahraničnímu oddělení.


Podmínky programu:


 • Praktickou stáž absolventů mohou studenti absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky a země svého trvalého pobytu

 • Absolventské praktické stáže se může účastnit každý student končící Bc, Mgr/NMgr, nebo Ph.D. program.

 • Praxe mohou trvat 2 – 12 měsíců (24 měsíců u 5ti letých Mgr. programů). Za minimální délku 2 měsíců se považuje 60 dní. Nutno zohlednit délku ostatních Erasmus+ pobytů, které student v daném studijním programu již absolvoval. Absolventská stáž se k nim započítává. Dále se zohledňují přidělené finance a počet zájemců.

 • Stáž musí odpovídat studijnímu zaměření studenta.

 • Předpokládaný počet odpracovaných hodin týdně je 40.


Požadavky: na zahraniční oddělení FHS je potřeba v elektronické podobě zaslat následující dokumenty v angličtině (v případě, že bude stáž probíhat v jiném jazyce než v angličtině, odevzdají zájemci dokumenty v čj a v jazyce, v němž bude stáž probíhat):


 • životopis

 • motivační dopis

 • akceptační dopis (není podmínkou)


Více informací o absolventských stážích naleznete zde.


* Seznam institucí, které se na FHS obrátily s nabídkou stáže (není jisté, zda stážisty hledají i nyní, ale můžete je zkusit oslovit):


instituce

internetové stránky

e-mail

původní nabídka

Universidade Nova de Lisboa

http://www.unl.pt/

desporto@unl.pt

zde

International Labour Organization (ILO)

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

MZV, úsek OBSE při OSN ve Vídni

uzávěrky jsou pravidelně zveřejňovány v aktualitách

zájemci se hlásí zahraničnímu oddělení

zde

zastoupení agentury CzechTourism ve Velké Británii

www.czechtourism.com

European University Foundation

http://uni-foundation.eu/

zde

European Documentation Centre (EDC) of the University of Macerata (Italy)

zde

University of Graz, Center of Inter-American Studies

roberta.maierhofer@uni-graz.at

zde

České centrum Milán

http://milano.czechcentres.cz/

zde

České centrum Mnichov

munich.czechcentres.cz

zde

České centrum Brusel

czechcentres.cz

zde

České centrum Paříž

paris.czechcentres.cz/cs/

zde

Université de Lorraine

univ-lorraine.fr

zde

University of Porto, Faculty of Fine Arts

sigarra.up.pt

zde

Murcia City Council

informajoven.org

zde

Universidad de Málaga

uma.esČeská centra: nabízejí spíše stáže administrativního rázu, ale v některých případech i možnost získat zkušenosti s kulturním managementem, pořádáním akcí, PR, správou webu apod. Někdy mají i velmi konkrétní zaměření: na překlady a práci s textem, grafiku a fotografii... Studenti se aktivně účastní organizace různých kulturních akcí, přednášek, příp. mají možnost nahlédnout do praxe pořádání jazykových kurzů češtiny. Domluví-li si tedy studenti stáž tak, aby její náplň souvisela s daným studiem na FHS a prakticky doplňovala teoreticky získané poznatky, může se jednat o vhodnou instituci. Jelikož se uzávěrky v českých centrech mohou lišit od uzávěrek výběrových řízení na FHS, lze přímo oslovit konrétní české centrum a zaslat požadované dokumenty i mimo jimi stanovené termíny. Bližší informace získáte na adrese .


Výsledky výběrových řízení


Ak. rok. 2017/18

K uzávěrce 1. kola (29. 5. 2017) komise obdržela 2 přihlášky, které byly následně schváleny. Úspěšným studentům gratulujeme!


Ak. rok 2016/17

Ve 4. kole ke stáži nikdo vybrán nebyl.

Ve 3. kole se přihlásila 1 studentka, která byla komisí vybrána. Gratulujeme!

Ze 3 uchazečů přihlášených k uzávěrce 2. kola (20. 10. 2016) vybrala komise 2 studentky . Úspěšným studentům gratulujeme!

Ze 4 uchazečů přihlášených k uzávěrce 1. kola (12. 4. 2016) vybrala komise 3 studenty. Úspěšným studentům gratulujeme!


Ak. rok 2015/16

Ze 7 uchazečů přihlášených k uzávěrkám v roce 2015 (1. 4. a 27. 10.) vybrala komise 5 studentů. Úspěšným studentům gratulujeme!


Ak. rok 2014/15

Z 10 uchazečů přihlášených k uzávěrce 15. září 2014 (na ak. rok 2014/15) bylo vybráno 9 studentů. Seznam úspěšných studentů naleznete zde.Poslední změna: 13. červenec 2018 15:35 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám