• Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum na FHS UK

Věda a výzkum na FHS UKVědecká činnost FHS UK se soustřeďuje do základních tematických oblastí antropologie, filosofie a humanitně orientovaných sociálních věd. V tomto rámci se rozvíjí také interdisciplinární výzkumy na pomezí uvedených oblastí, které jsou trvalou součástí vědecké profilace FHS. Značný důraz je kladen na mezinárodní dimenzi vědeckých aktivit, kvalitní publikace a propojení výzkumu s doktorským studiem.
Vědecké aktivity na FHS UK

Aktuálně


Vědecké aktivity na FHS UK

Vědecké aktivity podporované z institucionálního financování se na FHS uskutečňují ve třech programech PRVOUK P18 Fenomenologie a sémiotika, P19 Interdisciplinární sociální vědy a P20 Kulturní, sociální a historická antropologie (s podílem FSV); na čtvrtém programu P02 Environmentální výzkum (koordinace PřF) se podílí menší fakultní tým. V činnosti těchto programů hraje důležitou roli prvek samosprávného odborného vedení prostřednictvím koordinátorů a programových rad.


Příznivý dopad na celkové výzkumné možnosti FHS má pokračování činnosti Univerzitních výzkumných center UK UNCE. Fakulta se podílí na činnosti čtyř UNCE, z nichž jedno je plně zakotveno na FHS a další tři jsou mezifakultní. Díky nim se daří zajistit zázemí pro odborný rozvoj vybraných vědeckých pracovníků ve fázi post-doc. Vhodné podmínky pro přípravu nové badatelské generace byly vytvořeny i na stupni doktorského a magisterského studia díky projektům GA UK a specifického vysokoškolského výzkumu SVV.


Zaměstnanci FHS jsou řešiteli nebo spoluřešiteli projektů Grantové agentury ČR. V soutěžích GA ČR fakulta pravidelně získává nové projekty a se podílí na spoluřešitelských projektech kupř. s rakouskou grantovou agenturou FWF. Fakulta participuje též na víceletých projektech podporovaných grantovými agenturami Ministerstva zdravotnictví ČR.


V oblasti mezinárodních projektů se FHS realizuje v projektu 7. rámcového programu EK Societal Engagement in Science, Mutual Learning in Cities SEiSMiC, dále v projektu Interdisciplinary Network for Dementia Utilising Current Technology INDUCT spadající do programu HORIZONT 2020 a několika akcích COST. Probíhají též projekty programu AKTION a projekty podpořené Norskými fondy.

Přehled mezinárodních projektů na FHS UK


V oblasti habilitačních a jmenovacích řízení FHS v roce 2015 dosáhla reakreditace oboru Sociální a kulturní antropologie a první akreditace oboru Filozofie. V obou těchto oborech probíhá v tuto chvíli několik habilitačních řízení a jedno řízení ke jmenování profesorem.


Aktuálně

RUV - evidence uměleckých výsledků

Momentálně je možné konzultovat vykazování uměleckých výstupů do RUV za rok 2016 a probíhá jejich sběr.

Vkládání výstupů do online registru je systémem umožněno od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017.

Více informace o RUV Registr uměleckých výstupů


GAUK - odevzdání závěrečných zpráv

Fakultní termín odevzdání závěrečných zpráv z končících projektů GAUK je stanoven na 21. 3. 2017


Stipendijní program na University of Pittsburgh

Chtěli bychom Vás informovat o stipendijním programu na University of Pittsburgh ve výši 7 000 $. Stipendium je určeno pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky z nejrůznějších vědních oborů (pozn. není určeno pro studenty).


Délka pobytu je cca 3 ½ měsíce (podzim 2017), k přihlášce je nutné dodat tři reference (jedna z nich musí být z University of Pittsburgh). Přihlášku a podrobné informace najdete na: http://www.nationalityrooms.pitt.edu/content/rcm-fellowship-czechslovak-scholars Termín pro podání přihlášek je 30. března 2017 ve formě pdf na e-mail: mcl38@pitt.edu


Vyhlášení SVV 2017 (8. kolo)

Dne 1. 12. 2016 bylo vyhlášeno 8. kolo Specifického vysokoškolského výzkumu

Fakultní termín pro podání přihlášek do soutěže byl stanoven na úterý 17. ledna 2017 (včetně).


Soutěž je stejně jako vždy určena pro projekty, jejichž řešiteli jsou studenti doktorského a magisterského studia na FHS UK (případně mohou být přizváni i studenti z jiných fakult UK), vedení zaměstnancem fakulty.


Přihláška SVV se skládá z:

- formuláře přihlášky konference/projektu, ke stažení Přihláška konference Přihláška projektu

- popisu projektu

- strukturovaného životopisu hlavního řešitele obsahujícího seznam 10 nejdůležitějších prací za posledních 10 let


Pravidla SVV se oproti minulým ročníkům do jisté míry změnila:

- Délka projektů se prodlužuje z 1 kalendářního roku na max. 3 kalendářní roky (min. délka 1 rok zůstává).

- Konference mohou být podávány také s tříletým výhledem za předpokladu, že jsou pořádány každoročně stejným organizátorem v obdobných parametrech.

- Počet členů řešitelských týmů projektů SVV je nyní možné také zadat pouze orientačně (jako u konferencí).

- Personální změny v řešitelských týmech již nebude nutné brát na vědomí v průběhu řešení. Seznam členů řešitelských týmů se bude vyplňovat při podávání závěrečné zprávy.


Podpora studentského vědeckého projektu může činit minimálně 400 tis. Kč ročně, nejvýše 3 mil. Kč ročně, podpora studentské vědecké konference nejvýše 1 mil. Kč ročně.


Všechny potřebné dokumenty zasílejte na OVV FHS UK elektronicky, a to na email , jejich přijetí Vám obratem potvrdím.


ERC Consolidator Grant

Datum zveřejnění výzvy: 20. 10. 2016

Uzávěrka: 9. 2. 2017


Pokud víte, že budete o tento grant žádat, můžete již nyní v PP (Participant Portal) založit žádost.


Informujte prosím včas o názvu a řešiteli projektu, abychom ve spolupráci s RUK vystavili Letter of Commitment.

V případě, že budete potřebovat s přípravou žádosti pomoct, kontaktujte referentku fakulty (petra.holanova@fhs.cuni.cz) nebo přímo RUK (adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz)


Více informací o výzvě: Participant portal


Výzva k podávání návrhů grantových projektů Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů „Podpora ERC žadatelů“

Grantová agentura České republiky vyhlašuje v souladu s unesením vlády č. 448 ze dne 18. května 2016 výzvu k podávání návrhů grantových projektů v rámci skupiny grantových projektů: Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu („Podpora ERC žadatelů“).


Skupina grantových projektů „Podpora ERC žadatelů“ reaguje na výzvu Evropské výzkumné rady (ERC).

více informací na stránkách GA ČR


Nové opatření proděkana - predátorské časopisy a nakladatelství, konference

Opatření proděkana pro vědu a výzkum č. 2/2016

Pravidla pro zamezení publikacím v tzv. predátorských časopisech a nakladatelstvích a účasti na odborně nehodnotných konferencích pro zaměstnance a studenty FHS UK v Praze
Poslední změna: 13. leden 2017 11:50 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám