• Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum na FHS UK

Věda a výzkum na FHS UKVědecká činnost FHS UK se soustřeďuje do základních tematických oblastí antropologie, filosofie a humanitně orientovaných sociálních věd. V tomto rámci se rozvíjí také interdisciplinární výzkumy na pomezí uvedených oblastí, které jsou trvalou součástí vědecké profilace FHS. Značný důraz je kladen na mezinárodní dimenzi vědeckých aktivit, kvalitní publikace a propojení výzkumu s doktorským studiem.
Vědecké aktivity na FHS UK

Aktuálně


Vědecké aktivity na FHS UK

Vědecké aktivity podporované z institucionálního financování se na FHS uskutečňují ve třech programech PRVOUK P18 Fenomenologie a sémiotika, P19 Interdisciplinární sociální vědy a P20 Kulturní, sociální a historická antropologie (s podílem FSV); na čtvrtém programu P02 Environmentální výzkum (koordinace PřF) se podílí menší fakultní tým. V činnosti těchto programů hraje důležitou roli prvek samosprávného odborného vedení prostřednictvím koordinátorů a programových rad.


Příznivý dopad na celkové výzkumné možnosti FHS má pokračování činnosti Univerzitních výzkumných center UK UNCE. Fakulta se podílí na činnosti čtyř UNCE, z nichž jedno je plně zakotveno na FHS a další tři jsou mezifakultní. Díky nim se daří zajistit zázemí pro odborný rozvoj vybraných vědeckých pracovníků ve fázi post-doc. Vhodné podmínky pro přípravu nové badatelské generace byly vytvořeny i na stupni doktorského a magisterského studia díky projektům GA UK a specifického vysokoškolského výzkumu SVV.


Zaměstnanci FHS jsou řešiteli nebo spoluřešiteli projektů Grantové agentury ČR. V soutěžích GA ČR fakulta pravidelně získává nové projekty a se podílí na spoluřešitelských projektech kupř. s rakouskou grantovou agenturou FWF. Fakulta participuje též na víceletých projektech podporovaných grantovými agenturami Ministerstva zdravotnictví ČR.


V oblasti mezinárodních projektů se FHS realizuje v projektu Interdisciplinary Network for Dementia Utilising Current Technology INDUCT spadající do programu HORIZONT 2020 a několika akcích COST. Probíhají též projekty programu AKTION a projekty podpořené Norskými fondy. Přehled mezinárodních projektů na FHS UK


V oblasti habilitačních a jmenovacích řízení FHS v roce 2015 dosáhla reakreditace oboru Sociální a kulturní antropologie a první akreditace oboru Filozofie. V obou těchto oborech probíhá v tuto chvíli několik habilitačních řízení a jedno řízení ke jmenování profesorem.


Aktuálně

TAČR - program ÉTA

Upozorňujeme na chystané vyhlášení programu ÉTA:


ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Program podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:


  • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,

  • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,

  • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

 CÍLE PROGRAMU


Cílem programu je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených stávajících výrobků, postupů, procesů nebo služeb v oblastech:


  a. 

člověk a společnost v kontextu dynamických společenských a technologických proměn a výzev 21. století,

  b. 

člověk a prostředí pro jeho život v kontextu udržitelného rozvoje krajiny, regionů, měst a obcí a stavební kultury,

  c. 

člověk a ekonomika v kontextu objevení nových konkurenčních výhod a rozvoje kompetencí pro 21. století,

  d. 

člověk a společenský systém v kontextu interakce mezi občanem a státem, veřejných politik, správy a veřejných služeb orientovaných na občana.


Více viz na stránkách TAČR: https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-eta.html

Obecné zdůvodnění programu: https://tacr.cz/170116_Program_ETA.pdf


Vyhlášení soutěže a zveřejnění Zadávací dokumentace proběhne pravděpodobně někdy v polovině srpna 2017. V případě zájmu podat v rámci tohoto programu projekt kontaktujte oddělení vědy: jakub.homolka@fhs.cuni.cz


Call for Papers: Technology and Aging

More information: Technology and aging


Abstract submission deadline: AUGUST 11, 2017

Manuscript submission deadline: JANUARY 12, 2018


Seminář "Vědecko-výzkumné pobyty v zahraničí" podporované Evropskou komisí- program Marie Skłodowska-Curie a Fulbrightovou komisí

Datum a čas konání: středa 24. 5. 2017, od 14:00 do 15:30 hod.

Zasedací místnost děkanátu FCHI (A 402), VŠCHT Praha, budova A, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice


Seminář je určen pro mladé vědce (studenty doktorského studia a post-doktorandy) a jejich školitele, kteří mají zájem se podrobněji seznámit s možnostmi financování vědecko-výzkumných pobytů jak v rámci Evropské unie tak i mimo ni (USA).


Seminář MSC a Fullbrigh - informace

Seminář MSC a Fullbright - přihlášení


Call: Nominace na Holberg Prize 2018

The Holberg Prize je udělována za vynikající práci v akademickém prostředí a to v oborech "arts and humanities", social sciences, law and theology.

Termín pro zasílání nominací je stanoven na 15. 6. 2017.


Více informací na Holberg prize 2018


Nabídka stáží pro mladé vědecké pracovníky + společný trénink uskupení UNICA a Coimbra pro doktorandy

Nabídka stáží zejména pro mladé vědecké pracovníky, minimálně dva roky po získání PhD.


Call se soustředí zejména na SSH, ale žádosti lze podávat i z přírodovědných oborů, pokud daný výzkumník ke své práci nepotřebuje laboratorní vybavení a v jeho projektu je vidět jasný přesah do SSH.


Žádosti podává výzkumník sám online, až do 7. června.

Více informací Stáž Trénink


Seminář Aktuální příležitosti v programu Horizont 2020: klima, životní prostředí, zemědělství, surovin

Seminář Aktuální příležitosti v programu Horizont 2020: klima, životní prostředí, zemědělství, suroviny pořádá Oddělení projektového řízení Přírodovědecké fakulty UK ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR.


Akce je otevřená i pro zájemce mimo Přírodovědeckou fakultu.


Na akci budou prezentovány předběžné informace o konkrétních tématech, která budou programem Horizont 2020 financována v období 2018-2020 v oblastech klima, životní prostředí, suroviny (Societal challenge 5) a zemědělství, lesnictví, mořský a sladkovodní výzkum, bioekonomika (Societal challenge 2).


Kdy: středa 24. 5. 2017 (10:00-12:00)


Kde: Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, 1. patro, Mineralogická posluchárna


Zájemce o účast prosím, aby se předem zaregistrovali (čím dříve, tím lépe, nejpozději 19. 5. 2017).


Odkaz pro registraci: goo.gl/forms/szpsxOpIr4b4cnHV2

Více informací Seminář aktuální příležitosti


Science Slam na Univerzitě Karlově

Projekt Science Slam čerpá inspiraci v zahraničních projektech a v tomto roce se do něj společně s Masarykovou Univerzitou zapojila i Univerzita Karlova.


Mladí vědci v této soutěži představují své vědecké a výzkumné projekty nebo myšlenky formou stand-up výstupu o délce 6 minut.


Účast na této soutěži je otevřena studentům bez ohledu na formu studia a studijního programu (zejména pak Ph.D. a Mgr., zapojit se však mohou i mladí postdoci). Pro jednotlivé oborové segmenty a fakulty byli vybráni garanti jednotlivých oblastí. Tito garanti mají na starosti komunikaci uvnitř fakult a se studenty.


Garanti jednotlivých oblastí z řad studentů:

Vědy o živé přírodě: Mgr. David Hurný

Vědy o neživé přírodě: Mgr. Peter Korcsok

Společenskovědní a humanitní obory: Eliška Kryčerová, Mgr. David Pavlorek, Michal Říha, Bc. Filip Sedlák

Lékařské obory: MUDr. Josef Fontana


Data workshopů (absolvování není podmínkou registrace):

3. 5. 2017 od 9,00 hod., Zelená posluchárna,  Celetná 20, Praha 1

10. 5. 2017 od 9,00 hod., Zelena posluchárna, Celetná 20, Praha 1

15. 5. 2017 od 10 hod., Studentský klub, Celetná 20, Praha 1


Více informací o projektu a přístup k registraci najdete na www.scienceslam.cuni.cz


Workshop k psaní projektů MSCA IF

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 25. 5. 2017 workshop k psaní projektů MSCA IF.

Tento workshop je určen pro výzkumníky, kteří chtějí podat projekt v aktuálně otevřené výzvě s uzávěrkou v září 2017.

Více informací Workshop MSCA IF


Nová výzva GA ČR: Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů

Výzva k podávání návrhů grantových projektů: Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů:

https://gacr.cz/vyzva-k-podavani-navrhu-grantovych-projektu-podpora-mezinarodni-spoluprace-pro-ziskavani-erc-grantu/


Vyhlášení veřejných soutěží TA ČR

Aktuální výzva - program Epsilon:

https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/943-vyhlaseni-3-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-a-experimentalniho-vyvoje-epsilon.html


Harmonogram vyhlášení veřejných soutěží TA ČR v roce 2017 - viz: https://www.tacr.cz/index.php/cz/harmonogram-verejnych-soutezi-2017.html


Vyhlášení interního fakultního kola 2. ročníku soutěže Primus UK

Univerzita Karlova v souladu se svým Dlouhodobým záměrem vyhlašuje 2. ročník soutěže v programu Primus UK, jehož cílem je podpořit mladší vědecké pracovníky (zpravidla se zahraničními zkušenostmi) při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří. Významnou součástí programu je požadavek, aby hlavní řešitel projektu podal do jeho ukončení žádost o ERC grant, nebo v případě humanitních a společenských věd o jiný významný zahraniční grant.


Výběr projektů do soutěže Primus je dvoukolový. Zájemci o podání projektu za FHS UK mohou podávat přihlášky do interního fakultního kola do 11:00 dopoledne dne 28. dubna 2017. Přihláška se zasílá elektronicky na emailovou adresu benedikt.pinc@fhs.cuni.cz. Poté bude administrativně zkontrolována a projednána na schůzce hlavního řešitele a vedoucího příslušného pracoviště s vedením fakulty. Vybraní uchazeči budou vyzváni, aby zpracovali návrh do univerzitního kola soutěže Primus.


Více informací PRIMUS


Falling Walls Lab

Jménem Německé ambasády v Praze bychom Vás rádi upozornili na mezinárodní soutěž Falling Walls Lab, kterou pořádá DAAD Praha společně s Goethe Institutem. Tato soutěž je určena studentům, vědeckým pracovníkům na začátku kariéry, zaměstnancům i podnikatelům, kteří představí svůj nápad, výzkumný projekt nebo model v libovolném oboru.


Výherci regionálních kol mezinárodní soutěže Falling Walls Lab se zúčastní 8. a 9. listopadu 2017 finále v Berlíně.


Cílem soutěže Falling Walls Lab je podpora inovativního přístupu ve vědě i podnikání a výměna zkušeností a navazování kontaktů mezi mladými vědci a profesionály z různých oblastí.


Uzávěrka pro přihlašování do soutěže: 23. května 2017

Termín a místo konání pražského kola: 15. června 2017, Goethe-Institut v Praze


Více informací v anglickém jazyce najdete v příloze nebo na www.prag.diplo.de/veda


Vyhlášení soutěže NAKI II

Dne 13. 3. 2017 Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo veřejnou soutěž NAKI II. Viz: https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-2-verejne-souteze-ve-vyzkumu-experimentalnim-vyvoji-a-inovacich-k-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-a-experimentalniho-vyvoje-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2016-az-2022-naki-ii-1548.html


DŮLEŽITÉ: Pokud chcete za FHS UK v soutěži NAKI II podat projekt, nahlaste tuto inforamci nejpozději do 31.3. 2017 na OVV: jakub.homolka@fhs.cuni.cz


Výzva k zasílání abstraktů: Přístupy k interpretaci textů v politickém myšlení

Konferenci v rámci přípravy stejnojmenné monografie pořádá Institut politologických studií FSV UK a Ústav filosofie a religionistiky FF UK.


Datum konání: úterý 20. června 2017

Místo konání: Filosofická fakulta UK, Náměstí Jana Palacha 2, v místnosti č. 217


Vítány jsou příspěvky zabývající se určitou interpretační tradicí, metodologickým proudem či úvahami konkrétních myslitelů (např. kontextualismus Cambridgeské školy, Straussova koncepce ezoterického psaní, Alhusserovo symptomální čtení, konceptuální historie apod.), respektive jednotlivými otázkami a problémy (předporozumění, redukcionismus, nadčasovost idejí versus historismus atd).


Jeden až dva odstavce dlouhé abstrakty svých příspěvků posílejte Tomáši Halamkovi do 31. dubna 2017 na e-mailovou adresu Tomas.Halamka@fsv.cuni.cz. Do předmětu e-mailu prosím uveďte „KONFERENCE – INTERPRETACE“. Na stejnou e-mailovou adresu se také neváhejte obrátit v případě jakýchkoliv otázek.


Seminář pro zájemce o studium v některé z institucí EU: 7. 4. 2017 od 9:45 do 16:45

Jedná se o nabídku účasti na semináři pro zájemce o studium v některé z institucí EU pořádaný Ministerstvem zahraničních věcí ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a École National d´Administration v pátek 7. 4. 2017 od 9:15 do 16:45 na Univerzitě Karlově - FF, Celetná 20, v Modré posluchárně. Seminář je určen všem zájemcům z UK (včetně vědeckých pracovníků) a necílí primárně pouze na studenty UK.


Více ve zprávě níže a na stránkách Eurocentra Praha Seminář pro zájemce o studium v některé z institucí.


Höffmann Academic Award

The Höffmann Academic Award for Intercultural Competence 2017

Více informací ke stažení The Höffmann Academic Award for Intercultural Competence Guidelines


Habilitační a jmenovací řízení - poplatky

V souladu s částí I. čl. 8. Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy ze dne 14. prosince 2016 v platném znění se uchazečům v habilitačním a jmenovacím řízení ukládá povinnost zaplatit poplatek za úkony spojené s těmito řízeními.


Více informací v opatření proděkana č. 1/2017.


TA ČR

Nový program TA ČR

Upozorňujeme na nový program aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu ze strany TA ČR:

https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/875-novy-program-aplikovaneho-spolecenskovedniho-a-humanitniho-vyzkumu.html


Výzva v rámci uskupení CELSA

Byla otevřena první výzva k podávání projektů v rámci uskupení CELSA.

Veškeré informace najdete na http://celsalliance.eu/call.html


Deadline pro podání projektů je 2. 5. 2017 Podpořené projekty začnou v říjnu 2017


Český literární fond

Český literární fond vyhlašuje program grantů a stipendií na rok 2017. Je možné žádat o granty na podporu vydávání vědeckých časopisů, publicistického díla s aktuální společenskou tématikou, na vydání původního literárního (teoretického) díla nebo na cestovní stipendium.


Více informací na Český literární fond


Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových vyhlásila i v roce 2017 program stipendií pro mladé vědecké pracovníky. Více informací na Hlávkova nadace

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2017 jsou stanoveny na 27. února, 24. dubna, 26. června, 28. srpna, 23. října a 11. prosince.


Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 dnů před konáním zasedání správní rady.


Výzva k podávání návrhů grantových projektů Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů „Podpora ERC žadatelů“

Grantová agentura České republiky vyhlašuje v souladu s unesením vlády č. 448 ze dne 18. května 2016 výzvu k podávání návrhů grantových projektů v rámci skupiny grantových projektů: Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu („Podpora ERC žadatelů“).


Skupina grantových projektů „Podpora ERC žadatelů“ reaguje na výzvu Evropské výzkumné rady (ERC).

více informací na stránkách GA ČR


Nové opatření proděkana - predátorské časopisy a nakladatelství, konference

Opatření proděkana pro vědu a výzkum č. 2/2016

Pravidla pro zamezení publikacím v tzv. predátorských časopisech a nakladatelstvích a účasti na odborně nehodnotných konferencích pro zaměstnance a studenty FHS UK v Praze

Poslední změna: 23. květen 2017 11:07 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

POZOR: Uzavření stanice metra Jinonice od 7. 1. do 7. 8. 2017


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám