• Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum na FHS UK

Věda a výzkum na FHS UKVědecká činnost FHS UK se soustřeďuje do základních tematických oblastí antropologie, filosofie a humanitně orientovaných sociálních věd. V tomto rámci se rozvíjí také interdisciplinární výzkumy na pomezí uvedených oblastí, které jsou trvalou součástí vědecké profilace FHS. Značný důraz je kladen na mezinárodní dimenzi vědeckých aktivit, kvalitní publikace a propojení výzkumu s doktorským studiem.
Vědecké aktivity na FHS UK

Aktuálně


Vědecké aktivity na FHS UK

Vědecké aktivity podporované z institucionálního financování se na FHS uskutečňují ve třech programech PRVOUK P18 Fenomenologie a sémiotika, P19 Interdisciplinární sociální vědy a P20 Kulturní, sociální a historická antropologie (s podílem FSV); na čtvrtém programu P02 Environmentální výzkum (koordinace PřF) se podílí menší fakultní tým. V činnosti těchto programů hraje důležitou roli prvek samosprávného odborného vedení prostřednictvím koordinátorů a programových rad.


Příznivý dopad na celkové výzkumné možnosti FHS má pokračování činnosti Univerzitních výzkumných center UK UNCE. Fakulta se podílí na činnosti čtyř UNCE, z nichž jedno je plně zakotveno na FHS a další tři jsou mezifakultní. Díky nim se daří zajistit zázemí pro odborný rozvoj vybraných vědeckých pracovníků ve fázi post-doc. Vhodné podmínky pro přípravu nové badatelské generace byly vytvořeny i na stupni doktorského a magisterského studia díky projektům GA UK a specifického vysokoškolského výzkumu SVV.


Zaměstnanci FHS jsou řešiteli nebo spoluřešiteli projektů Grantové agentury ČR. V soutěžích GA ČR fakulta pravidelně získává nové projekty a se podílí na spoluřešitelských projektech kupř. s rakouskou grantovou agenturou FWF. Fakulta participuje též na víceletých projektech podporovaných grantovými agenturami Ministerstva zdravotnictví ČR.


V oblasti mezinárodních projektů se FHS realizuje v projektu Interdisciplinary Network for Dementia Utilising Current Technology INDUCT spadající do programu HORIZONT 2020 a několika akcích COST. Probíhají též projekty programu AKTION a projekty podpořené Norskými fondy. Přehled mezinárodních projektů na FHS UK


V oblasti habilitačních a jmenovacích řízení FHS v roce 2015 dosáhla reakreditace oboru Sociální a kulturní antropologie a první akreditace oboru Filozofie. V obou těchto oborech probíhá v tuto chvíli několik habilitačních řízení a jedno řízení ke jmenování profesorem.


Aktuálně

Vyhlášení soutěže NAKI II

Dne 13. 3. 2017 Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo veřejnou soutěž NAKI II. Viz: https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-2-verejne-souteze-ve-vyzkumu-experimentalnim-vyvoji-a-inovacich-k-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-a-experimentalniho-vyvoje-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2016-az-2022-naki-ii-1548.html


DŮLEŽITÉ: Pokud chcete za FHS UK v soutěži NAKI II podat projekt, nahlaste tuto inforamci nejpozději do 31.3. 2017 na OVV: jakub.homolka@fhs.cuni.cz


Inter-Eureka LTE 217

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo ke dni 15. února 2017 podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 2. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE217 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.


Uzávěrka: 5. dubna 2017

Více informací: Inter-Eureka


GAČR - vyhlášení nových soutěží

Dne 21. února 2017 byly GA ČR vyhlášeny veřejné soutěže pro projekty s počátkem řešení v roce 2018:


Standardní projekty:

https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-2018/

Mezinárodní projekty:

https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-projekty-2018/

Juniorské projekty:

https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-juniorske-projekty-2018/


Pokud v některé ze soutěží hodláte za FHS UK podat projekt, držte se, prosím, následujícího harmonogramu:


  • nejpozději do 7. 3. nahlásit na OVV (jakub.homolka@fhs.cuni.cz) záměr podat za FHS UK projekt v některé ze soutěží, včetně předběžného názvu projektu;

  • od 13. 3. do 22. 3. je možno konzultovat projekty na OVV (dle Vašich potřeb se ovšem lze domluvit i na jiném, dřívějším termínu);

  • nejpozději do 23. 3. předat OVV ke kontrole finální a úplnou verzi projektu připravenou v souladu se zadávací dokumentací v aplikaci GRIS, včetně všech příloh.  


Zájemce o přípravu nových projektů vyhlašovaných GA ČR v roce 2017 upozorňujeme na konání informačního semináře: V Praze se seminář koná 2. 3. 2017 od 14:30 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3. K tomu viz: https://gacr.cz/grantova-agentura-cr-zve-do-prahy-brna-a-plzne-na-seminar-pro-uchazece-v-soutezich-vyhlasovanych-v-roce-2017/


Výzva k zasílání abstraktů: Přístupy k interpretaci textů v politickém myšlení

Konferenci v rámci přípravy stejnojmenné monografie pořádá Institut politologických studií FSV UK a Ústav filosofie a religionistiky FF UK.


Datum konání: úterý 20. června 2017

Místo konání: Filosofická fakulta UK, Náměstí Jana Palacha 2, v místnosti č. 217


Vítány jsou příspěvky zabývající se určitou interpretační tradicí, metodologickým proudem či úvahami konkrétních myslitelů (např. kontextualismus Cambridgeské školy, Straussova koncepce ezoterického psaní, Alhusserovo symptomální čtení, konceptuální historie apod.), respektive jednotlivými otázkami a problémy (předporozumění, redukcionismus, nadčasovost idejí versus historismus atd).


Jeden až dva odstavce dlouhé abstrakty svých příspěvků posílejte Tomáši Halamkovi do 31. dubna 2017 na e-mailovou adresu Tomas.Halamka@fsv.cuni.cz. Do předmětu e-mailu prosím uveďte „KONFERENCE – INTERPRETACE“. Na stejnou e-mailovou adresu se také neváhejte obrátit v případě jakýchkoliv otázek.


Seminář pro zájemce o studium v některé z institucí EU: 7. 4. 2017 od 9:45 do 16:45

Jedná se o nabídku účasti na semináři pro zájemce o studium v některé z institucí EU pořádaný Ministerstvem zahraničních věcí ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a École National d´Administration v pátek 7. 4. 2017 od 9:15 do 16:45 na Univerzitě Karlově - FF, Celetná 20, v Modré posluchárně. Seminář je určen všem zájemcům z UK (včetně vědeckých pracovníků) a necílí primárně pouze na studenty UK.


Více ve zprávě níže a na stránkách Eurocentra Praha Seminář pro zájemce o studium v některé z institucí.


Höffmann Academic Award

The Höffmann Academic Award for Intercultural Competence 2017

Více informací ke stažení The Höffmann Academic Award for Intercultural Competence Guidelines


Cena Karla Velikého pro mladé Evropany

Do 20. února 2017 je možnost přihlásit se o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany v soutěži na téma rozvoje EU, integrace a otázek evropské identity.


O toto ocenění, které již od roku 2008 každoročně uděluje Evropský parlament spolu s Nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách, se mohou ucházet mladí lidé ve věku od 16 do 30 let ze všech členských států EU se svými projekty, které jsou zaměřeny na mladé lidi a aktivně přispívají k rozvoji Evropy. Nejlepší projekt získá 7 500 EUR, druhý nejlepší 5 000 EUR a třetí 2 500 EUR. Kromě finančního ocenění budou tři evropští vítězové pozváni na návštěvu Evropského parlamentu v Bruselu nebo Štrasburku.


Více informací na stránkách Evropského parlamentu


Moritz Csáky Fellowship 2017

The Moritz Csáky Fellowship amounts to € 2,200,- and is granted to young scholars and scientists in the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland, Romania, Bulgaria, the Ukraine, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Slovenia.


Candidates in the humanities, cultural studies or social sciences should not be older than 40 years, have completed their Master or doctorate and submit a research project that makes a research stay in Austria necessary.


Deadline for applications: March 1, 2017.


We would greatly appreciate you informing your scientific community and potential candidates about this award.


For further information please access the following website: Moritz Csáky Fellowship 2017


Habilitační a jmenovací řízení - poplatky

V souladu s částí I. čl. 8. Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy ze dne 14. prosince 2016 v platném znění se uchazečům v habilitačním a jmenovacím řízení ukládá povinnost zaplatit poplatek za úkony spojené s těmito řízeními.


Více informací v opatření proděkana č. 1/2017.


GA ČR a TA ČR

Seminář pro uchazeče o nové projekty GA ČR

Zájemce o přípravu nových projektů vyhlašovaných GA ČR v roce 2017 upozorňujeme na konání informačního semináře: V Praze se seminář koná 2. 3. 2017 od 14:30 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3. K tomu viz: https://gacr.cz/grantova-agentura-cr-zve-do-prahy-brna-a-plzne-na-seminar-pro-uchazece-v-soutezich-vyhlasovanych-v-roce-2017/


Nový program TA ČR

Upozorňujeme na nový program aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu ze strany TA ČR:

https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/875-novy-program-aplikovaneho-spolecenskovedniho-a-humanitniho-vyzkumu.html


Výzva v rámci uskupení CELSA

Byla otevřena první výzva k podávání projektů v rámci uskupení CELSA.

Veškeré informace najdete na http://celsalliance.eu/call.html


Deadline pro podání projektů je 2. 5. 2017 Podpořené projekty začnou v říjnu 2017


Český literární fond

Český literární fond vyhlašuje program grantů a stipendií na rok 2017. Je možné žádat o granty na podporu vydávání vědeckých časopisů, publicistického díla s aktuální společenskou tématikou, na vydání původního literárního (teoretického) díla nebo na cestovní stipendium.


Více informací na Český literární fond


Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových vyhlásila i v roce 2017 program stipendií pro mladé vědecké pracovníky. Více informací na Hlávkova nadace

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2017 jsou stanoveny na 27. února, 24. dubna, 26. června, 28. srpna, 23. října a 11. prosince.


Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 dnů před konáním zasedání správní rady.


Nadace Neuron - 7. ročník soutěže

Soutěž Neuron Impuls 2017 je určena mladým vědcům. Jejím cílem je podpořit originální a odvážné projekty základního vědeckého výzkumu v oborech: biologie, fyzika, chemie, matematika, medicína, společenské vědy a letos prvně také computer science. Nadace cílí na vědce působící v České republice a úspěšné české vědce, kteří se rozhodnou pro návrat ze zahraničí, aby realizovali svůj výzkum zde.


Od letošního roku je nově soutěž otevřena ve dvou věkových kategoriích – pro žadatele do 33 let, kteří budou podpořeni částkou 250 000 Kč, a do 40 let s již tradiční finanční podporou 1 000 000 Kč. Celkově tak bude mladým vědcům rozděleno 9 milionů korun.


Žádosti se podávají prostřednictvím velice jednoduchého a stručného webového rozhraní (v rozsahu jedné strany A4), které bude otevřeno od 1. 2. do 31. 3. 2017. Termín pro jejich vložení je nejpozději do 31. března 2017.


Více informací naleznete na www.nfneuron.cz nebo se obracejte přímo na mě (adela.salacova@nfneuron.cz, tel.: 603 198 036).


GAUK - odevzdání závěrečných zpráv

Fakultní termín odevzdání závěrečných zpráv z končících projektů GAUK je stanoven na 21. 3. 2017


Stipendijní program na University of Pittsburgh

Chtěli bychom Vás informovat o stipendijním programu na University of Pittsburgh ve výši 7 000 $. Stipendium je určeno pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky z nejrůznějších vědních oborů (pozn. není určeno pro studenty).


Délka pobytu je cca 3 ½ měsíce (podzim 2017), k přihlášce je nutné dodat tři reference (jedna z nich musí být z University of Pittsburgh). Přihlášku a podrobné informace najdete na: http://www.nationalityrooms.pitt.edu/content/rcm-fellowship-czechslovak-scholars Termín pro podání přihlášek je 30. března 2017 ve formě pdf na e-mail: mcl38@pitt.edu


Výzva k podávání návrhů grantových projektů Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů „Podpora ERC žadatelů“

Grantová agentura České republiky vyhlašuje v souladu s unesením vlády č. 448 ze dne 18. května 2016 výzvu k podávání návrhů grantových projektů v rámci skupiny grantových projektů: Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu („Podpora ERC žadatelů“).


Skupina grantových projektů „Podpora ERC žadatelů“ reaguje na výzvu Evropské výzkumné rady (ERC).

více informací na stránkách GA ČR


Nové opatření proděkana - predátorské časopisy a nakladatelství, konference

Opatření proděkana pro vědu a výzkum č. 2/2016

Pravidla pro zamezení publikacím v tzv. predátorských časopisech a nakladatelstvích a účasti na odborně nehodnotných konferencích pro zaměstnance a studenty FHS UK v PrazePoslední změna: 22. březen 2017 17:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám