Mezinárodní smlouvy

Bližší informace: zde.


AKTUALITY

UPOZORNĚNÍ: Jedná se o uzávěrky Akademické informační agentury. Případné termíny uzávěrek na zahraničním oddělení FHS či RUK viz níže.


Aktualizovanou nabídku výběrových řízení pro rok 2017/18 naleznete zde.OBECNÝ ADMINISTRATIVNÍ POSTUP

  • Pobyty jsou uskutečňovány na základě mezinárodních smluv. Seznam  zemí, do nichž lze o vládní stipendium žádat, a souhrnné informace o těchto  pobytech (délka pobytu, počet míst, požadavky na uchazeče apod.) jsou k dispozici na internetových stránkách Akademické informační agentury (AIA) při Domu zahraniční spolupráce Ministerstva školství ČR, která nabídku vládních stipendií zprostředkovává.

  • Stipendium student většinou obdrží po příjezdu (od zahr. uni) ve výši platné pro daný stát. Zároveň má  nárok na proplacení cestovních výdajů do místa pobytu a zpět a případně zdravotního připojištění na cestách do zahraničí (pokud nehradí partnerská strana). Cestovné proplácí domácí fakulta na základě žádosti podané studentem. Student předloží žádost o proplacení cestovních výdajů ještě před odjezdem. Pokud je u konkrétní nabídky uvedeno, že cestovné hradí VŠ, vybraný student si žádá o proplacení na zahraničním oddělení FHS. Cestovné bude proplaceno formou stipendia.

  • Nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy. Předpokládá se, že si zájemci v souvislosti se svým studijním oborem sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.

Vládní stipendia se dělí na dva typy podle způsobu výběru uchazečů:

1. Rozpis kvót

Přihlášené uchazeče nominuje příslušná fakulta (FHS) a předvýběr provede prorektor pro zahraniční styky UK. Přihlášky uchazečů schválené v tomto předvýběru zašle rektorát na MŠMT.


Zájemci musejí ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 kopie) na zahr. odd. FHS (6018) předložit:


1) přihlášku (návrh na vyslání / žádost o přiznání stipendia - je třeba vyplnit i elektronicky),

2) studijní záměr (zpracovaný s tutorem nebo vedoucím bakalářské/diplomové práce, který jej také podepíše),

3) studijní průměr (vystavuje na požádání studijní oddělení nebo zahraniční oddělení).


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS je vždy alespoň 2 týdny před uzávěrkou na RUK. Aktuální termíny uzávěrek na RUK naleznete zde.


Bližší informace zde.2. Výběrové řízení

V tomto případě jsou místa obsazována na základě konkurzů, které pořádá přímo AIA (uchazeči zasílají přihlášky přímo na adresu AIA. Přehledy zemí jsou uvedeny na webu AIA).

AIA poskytuje administrativně-organizační servis, ale nerozhoduje o výběru uchazečů; rozhodující slovo má zahraniční strana. Úlohou výběrové komise (ta je obvykle složena ze zástupců zahraniční instituce, pracovníků příslušného zastupitelského úřadu nebo zahraniční organizace a z pracovníků MŠMT ČR, případně i odborníků z jiných institucí) je provést tzv. předvýběr uchazečů o stipendium nabízené zahraniční stranou. Více na webu AIA.

Pokud je student ve výběrovém řízení úspěšný, je třeba, aby o kladném výsledku informoval zahraniční oddělení FHS ihned poté, co obdrží vyrozumění o výsledku výběrového řízení.


Zájemci musí AIA doručit:


1) Přihlášku: návrh na vyslání / žádost o přiznání stipendia, k dispozici zde*

2) Přílohy: dle konkrétní nabídky (nejčastěji vyžadované dokumenty: motivační dopis, akceptační dopis, studijní plán, doporučující dopis, doklad o vykonaných zkouškách - tzv. Transcript of Records - za studium na FHS vystavuje na požádání zahraniční/studijní oddělení)


Uzávěrka přihlášek: v průběhu akademického roku (liší se podle jednotlivých zemí. Jednotlivé termíny naleznete zde či osobně v kanceláři AIA (Akademická informační agentura), která je součástí DZS (Domu zahraniční spolupráce MŠMT): Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1. Přihlášky lze podat osobně nebo poštou.*UPOZORNĚNÍ:


Ačkoliv FHS výběrové řízení neorganizuje, součástí návrhu na vyslání je i doporučení zahraničního oddělení fakulty. O toto doporučení je třeba zahraniční oddělení FHS požádat s dostatečným předstihem a žádost řádně doložit (je nutné předložit studijní plán, motivační dopis, výzkumný projekt a všechny další součásti žádosti umožňující posoudit její kvalitu).


Poslední změna: 3. listopad 2016 10:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

POZOR: Uzavření stanice metra Jinonice od 7. 1. do 23. 8. 2017


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám