• Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum na FHS UK

Věda a výzkum na FHS UKVědecká činnost FHS UK se soustřeďuje do základních tematických oblastí antropologie, filosofie a humanitně orientovaných sociálních věd. V tomto rámci se rozvíjí také interdisciplinární výzkumy na pomezí uvedených oblastí, které jsou trvalou součástí vědecké profilace FHS. Značný důraz je kladen na mezinárodní dimenzi vědeckých aktivit, kvalitní publikace a propojení výzkumu s doktorským studiem.


Vědecké aktivity na FHS UK

Aktuálně


Vědecké aktivity na FHS UK

Vědecké aktivity podporované z institucionálního financování se na FHS uskutečňují ve třech programech PRVOUK P18 Fenomenologie a sémiotika, P19 Interdisciplinární sociální vědy a P20 Kulturní, sociální a historická antropologie (s podílem FSV); na čtvrtém programu P02 Environmentální výzkum (koordinace PřF) se podílí menší fakultní tým. V činnosti těchto programů hraje důležitou roli prvek samosprávného odborného vedení prostřednictvím koordinátorů a programových rad.


Příznivý dopad na celkové výzkumné možnosti FHS má pokračování činnosti Univerzitních výzkumných center UK UNCE. Fakulta se podílí na činnosti čtyř UNCE, z nichž jedno je plně zakotveno na FHS a další tři jsou mezifakultní. Díky nim se daří zajistit zázemí pro odborný rozvoj vybraných vědeckých pracovníků ve fázi post-doc. Vhodné podmínky pro přípravu nové badatelské generace byly vytvořeny i na stupni doktorského a magisterského studia díky projektům GA UK a specifického vysokoškolského výzkumu SVV.


Zaměstnanci FHS jsou řešiteli nebo spoluřešiteli projektů Grantové agentury ČR. V soutěžích GA ČR fakulta pravidelně získává nové projekty a se podílí na spoluřešitelských projektech kupř. s rakouskou grantovou agenturou FWF. Fakulta participuje též na víceletých projektech podporovaných grantovými agenturami Ministerstva zdravotnictví ČR.


V oblasti mezinárodních projektů se FHS realizuje v projektu Interdisciplinary Network for Dementia Utilising Current Technology INDUCT spadající do programu HORIZONT 2020 a několika akcích COST. Probíhají též projekty programu AKTION a projekty podpořené Norskými fondy. Přehled mezinárodních projektů na FHS UK


V oblasti habilitačních a jmenovacích řízení FHS v roce 2015 dosáhla reakreditace oboru Sociální a kulturní antropologie a první akreditace oboru Filozofie. V obou těchto oborech probíhá v tuto chvíli několik habilitačních řízení a jedno řízení ke jmenování profesorem.


Aktuálně

Vyhlášení interního fakultního kola 3. ročníku soutěže Primus UK

Děkanka Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy vyhlašuje interní fakultní kolo 3. ročníku soutěže Primus UK.

Univerzita Karlova v souladu se svým Dlouhodobým záměrem vyhlašuje 3. ročník soutěže v programu Primus UK, jejímž cílem je ppodpořit vědecké pracovníky (zpravidla se zahraničními zkušenostmi) při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na univerzitě. Významnou součástí programu je předpoklad, že hlavní řešitel projektu podá do jeho ukončení žádost o ERC grant, případně u projektů z oblasti humanitních a společenských věd o jiný významný zahraniční grant.


Třetí ročník soutěže Primus byl vyhlášen opatřením rektora č. 4/2018, které je dostupné na webové stránce https://www.cuni.cz/UK-8840.html.

Podrobnosti o programu lze najít v Zásadách soutěže Primus, jež byly vyhlášeny jako opatření rektora č. 17/2017 a upraveny opatřením rektora č. 5/2018. Úplné znění OR č. 17/2017 ve znění OR č. 5/2018 zveřejněno na webové stránce https://www.cuni.cz/UK-8843.html.


Výběr projektů do soutěže Primus je dvoukolový. Zájemci o podání projektu za FHS UK mohou podávat přihlášky do interního fakultního kola do 11:00 dopoledne dne 4. dubna 2018. Přihláška se zasílá elektronicky na emailovou adresu . Poté bude administrativně zkontrolována a projednána na schůzce hlavního řešitele a vedoucího příslušného pracoviště s vedením fakulty. Vybraní uchazeči budou vyzváni, aby zpracovali návrh do univerzitního kola soutěže Primus.


Přihláška do fakultního kola soutěže Primus musí obsahovat tyto údaje:

- název projektu (v českém a anglickém jazyce),

- určení oborové skupiny podle Zásad soutěže Primus,

- CV a seznam publikací hlavního řešitele; zvláště uvedeno musí být maximálně pět nejvýznamnějších publikací nebo jiných výstupů vědecké práce uchazeče a údaje o odborných stážích zejména v zahraničí,

- základní údaje o dalších členech řešitelského týmu, nebo popis hlavních neobsazených pozic v případě, že konkrétní osoby nejsou v době podání žádosti známy,

- stručný popis projektu – cíle, postupy, kterých bude použito, předpokládané výstupy, určení fakultního pracoviště, na němž bude projekt uskutečňován, – v rozsahu nejméně 2 strany (v anglickém jazyce; podle Zásad soutěže Primus (úplné znění opatření rektora č. 17/2017 ve znění opatření rektora č. 5/2018) pouze „(v)e výjimečných a zdůvodněných případech lze popis vědeckého projektu předložit v českém jazyce“.),

- sdělení, o jaký typ ERC grantu nebo jiného významného zahraničního grantu se hlavní řešitel v rámci projektu Primus hodlá ucházet,

- stručný rozpočet na celou dobu trvání projektu rozepsaný podle typů nákladů (osobní náklady, stipendia, provozní náklady, investiční náklady, doplňkové a režijní náklady).


Pro interní fakultní kolo se nepoužívá formulář. Přihláška se podává jako jeden soubor word (.doc) s přílohami.


Přihlášku do fakultního kola soutěže Primus podává hlavní řešitel projektu. V případě, že jde o osobu, která nepůsobí na Univerzitě Karlově, a nemá tedy přístup do Informačního systému UK, hlavní řešitel musí nejpozději do 9. března 2018 požádat o přístup do aplikace prostřednictvím registračního formuláře Informačního systému UK http://veda.is.cuni.cz.


Návrhy projektů Primus do univerzitního kola soutěže se budou předkládat v elektronické podobě prostřednictvím online aplikace, kterou provozuje rektorát UK. Návrh v online aplikaci musí být podán v termínu stanoveném ve Vyhlášení soutěže.


Vyhlášení soutěže v rámci programu PROGRES „Antropologická bádání v rámci přírodních, humanitních a historických věd“ (Q 22) pro rok 2018

Koordinátor a Rada Programu PROGRES Q22 „Antropologická bádání v rámci přírodních, humanitních a historických věd“ vyhlašují soutěž o provozní prostředky na vědecko-výzkumnou činnost pro rok 2018.


Soutěž je určena pro akademické pracovníky a studenty doktorského studia, jejichž výzkumné aktivity spadají do oblasti vymezené anotací projektu Q22 (viz https://fhs.cuni.cz/FHS-1630.html).


V žádosti je nutné explicitně se přihlásit k jednomu z následujících typů projektů:

A. Publikace (realizované v roce 2018; upozorňujeme, že je nutné, pokud jde o samostatné monografie, aby fakulta uzavřela s nakladatelem nakladatelskou smlouvu, a dále, že Rada upřednostní takové monografie, jejichž rukopis bude do soutěže již předložen, pokud možno již s lektorskými posudky)

B. Terénní, archivní, knihovní, laboratorní a podobné výzkum s výstupem/prezentací, např. workshopy v rámci fakulty. (Návazná publikace může vyjít až v následujících letech. V žádosti je však nutné specifikovat předpokládané datum uveřejnění této publikace)

C. Aktivní účast na konferencích, badatelské pobyty včetně pobytů hostujících vědců

D. Pořádání konferencí a workshopů

E. Jiné, např. technická a materiální podpora


V soutěži není možné ucházet se o proplacení členských příspěvků v domácích ani zahraničních odborných společnostech.


Rada programu PROGRES Q 22 bude projekty posuzovat podle následujících kritérií:

- vědecko-výzkumný charakter projektu (pedagogické projekty je třeba financovat z jiných zdrojů, např. SVV);

- soulad projektu s vymezením a cíli programu PROGRES Q 22;

- řešitelé projektu musí být z řad akademických pracovníků, resp. studentů doktorského studia FHS UK;

- předpokládané publikační výstupy;

- zdůvodnění a uznatelnost požadovaných nákladů;

- harmonogram řešení projektu.


Bude-li celkově požadovaná částka v soutěžních návrzích výrazně převyšovat prostředky, které jsou pro 1. kolo k dispozici, budou upřednostněny zejména projekty v kategorii typu A, tedy publikace realizované v letošním roce.


Prosíme školitele, aby informovali své doktorandy z FHS UK o možnosti přihlásit se do této soutěže.


Žádosti se podávají přes webovou aplikaci, kterou naleznete na stránce veda.is.cuni.cz Aplikace bude pro přihlášky otevřena od středy 7. února.


Projekty se podávají do 7. března 2018 (do 15 hodin)

Výsledky soutěže budou zveřejněny do 21. března 2018.


Poté je možno do 14 dnů podat písemně připomínky k rozhodnutí na Oddělení pro vědu a výzkum FHS UK. Připomínky posoudí Rada programu PROGRES Q 22.


Prostředky, přidělené v rámci soutěže, je třeba v plné výši vyčerpat a vyúčtovat do 30. 11. 2018. Čerpání stipendií a DPP je třeba v plné výši ukončit a vyúčtovat do 12. 11. 2018. Příjemci (kromě kategorie E) jsou povinni zaslat v průběhu ledna 2019 zprávu o dosažených výsledcích.


Vyhlášení soutěže o finanční podporu badatelských projektů v rámci programu PROGRES Q20 "Kultura a společnost"

Koordinátor a rada programu Q20 „Kultura a společnost“ vyhlašují první kolo soutěže o provozní prostředky na vědeckou činnost v roce 2018.


Soutěž je určena pro akademické pracovníky FHS UK (zaměstnance a studující Ph.D. nebo Mgr. programů), jejichž výzkumné aktivity spadají do odborné oblasti vymezené anotací a přihláškou projektu Q20 (viz http://fhs.cuni.cz/FHS-1626.html). Program se řídí obecnými pravidly programů PROGRES na UK (http://www.cuni.cz/UK-7368.html).


V soutěži o provozní prostředky je možné žádat o následující náklady:

- náklady na služby (tisk a výroba publikací, překlady, korektury, přepisy, sběr dat, analytické práce a další). Platby služeb přednostně fakturou.

- cestovné pro účastníky programu i pro zvané odborníky (podle dostatečně přesné kalkulace);

- stipendia na výzkum nebo účelová stipendia pro doktorské a magisterské studující za vědeckou činnost v programu (Ph.D. studující mohou podat žádost za sebe);

- nákup odborné literatury a předplatné časopisů;

- členství v odborných organizacích a konferenční poplatky (pouze takové, které lze zaúčtovat za daný kalendářní rok);

- nákup technického vybavení (výpočetní a jiná technika nezbytná pro výzkum, software).


Do soutěžních projektů lze v odůvodněných případech zahrnout ostatní osobní náklady (DPP). Tyto náklady budou posouzeny samostatně s ohledem na možnosti programu. Mzdy nejsou předmětem soutěže.


Každou žádost je třeba zařadit do jedné z následujících kategorií:

A. Publikace (vydané v běžícím roce)

B. Terénní, archivní, knihovní výzkum apod. a publikace vydané v následujícím roce

C. Aktivní účast na konferencích, badatelské pobyty včetně pobytů hostujících vědců

D. Pořádání konferencí a workshopů

E. Jiné, např. technická a materiální podpora.


U žádostí typu A, B, C, D je třeba specifikovat, jaký typ publikace bude výstupem projektu a kdy vyjde.


Odlišné aktivity by měly být předmětem vždy samostatné žádosti (prosíme neslučovat žádosti do jednoho formuláře).


Kritéria hodnocení:

Rada programu PROGRES Q20 se při posuzování žádostí bude řídit zejména následujícími kritérii:

- vědecko-výzkumná povaha projektu a jeho výsledků;

- soulad s obsahovým vymezením a cíli programu PROGRES Q20;

- realistická a dostatečně podrobná kalkulace nákladů, jejich oprávněnost;

- kvalita, počet a rok uplatnění publikačních výstupů;

- u účasti na konferencích: aktivní vystoupení s příspěvkem, který bude publikován v podobě vykazatelné v RIV (příspěvek v běžném sborníku z konference mimo světové databáze není hodnocen);

- u pořádaných seminářů, konferencí atd. a zvaných přednášek: (mezi)národní povaha události, promítnutí do další vědecké spolupráce, publikační výstupy.


Následující „žebříček“ ukazuje pořadí některých základních typů projektů podle jejich priority. Oceňuje se také provádění vlastního výzkumu, který je předpokladem kvalitních publikací. Každý konkrétní projekt se však bude posuzovat individuálně.


1. projekt publikace v letošním roce (A)

2. projekt publikace v následujícím roce (B)

3. sběr a analýza dat / jiný typ výzkumu jako součást projektu, který počítá se závažnými publikačními výstupy nejpozději v následujícím roce (B)

4. konferenční příspěvky, které povedou v krátkém nebo střednědobém výhledu k publikaci (C)

5. cesty, pořádané akce atd., které vedou k navázání významné mezinárodní spolupráce (C, D)

6. cesty, pořádané akce atd., které vedou k navázání významné národní spolupráce (C, D)

7. nákup techniky a literatury (E)

8. projekty nepatřící do žádné z výše uvedených skupin, které přesto přispívají k rozvoji vědeckého života v programu PROGRES Q20 - lze financovat pouze při dostatku prostředků (E).


Důležitá upřesnění:

U plánovaných publikačních výstupů je třeba uvést název, jazyk, typ výsledku (podle RIV), přibližný rozsah (počet stran), zemi vydání, název nakladatele nebo časopisu a očekávaný rok vydání.


Nákupy technického vybavení, materiálu a literatury nesmí vytvářet duplicity s nákupy fakulty nebo knihovny Jinonice.


Čerpání stipendií a DPP je třeba v plné výši ukončit a vyúčtovat do 12. 11. 2018. Čerpání všech ostatních přidělených prostředků je třeba ukončit a vyúčtovat do 30. 11. 2018. Příjemci (kromě kategorie E) jsou povinni zaslat emailem asistentce programu (kontakt viz webová stránka Q20: https://fhs.cuni.cz/FHS-1626.html) do 10. 1. 2019 stručnou zprávu o průběhu plnění a dosažených výsledcích.


Žádosti do prvního kola soutěže se podávají od 1. 2. 2018 do 23. 2. 2018 (do 15:00) přes webovou aplikaci, kterou naleznete na stránce veda.is.cuni.cz


Výsledky soutěže budou vyhlášeny do 19. 3. 2018.


V případě jakýchkoli nejasností či dotazů kontaktujte Petru Holanovou na Oddělení vědy a výzkumu FHS UK.


Vyhlášení soutěže o finanční podporu badatelských projektů v rámci programu PROGRES Q21 „Text a obraz ve fenomenologii a sémiotice“ na FHS UK v roce 2018

Koordinátor programu Progres Q21 doc. Karel Novotný vyhlásil 1. kolo soutěže Progres Q21 na financování vědeckých projektů v roce 2018


Termín uzávěrky soutěže: 6. 3. 2018 (včetně)


Žádosti do soutěže o finanční podporu realizace badatelských projektů v roce 2018 se budou podávat přes webovou aplikaci, kterou naleznete na adrese:

veda.is.cuni.cz

Webová aplikace bude otevřena 29.1.2018.


Prosím vyplňujte formulář nejen česky, ale připojte vždy také anglický překlad.


Při výběru projektů pro financování, o kterém rozhodne na své schůzi Rada programu v polovině března 2018, je stejně jako v minulých letech relevantním kritériem kvalita projektů vzhledem k vědním oblastem programu, a jejich přínos pro vědecký výkon FHS podle platných pravidel Metodiky hodnocení výsledků ve vědě a výzkumu - v té souvislosti jsou projekty posuzovány v rámci několika kategorií podle stupně priority. Žádosti proto podávejte jednotlivě na každý dílčí projekt či záměr zvlášť podle následujících rubrik:


A. publikace, které vyjdou v daném roce a získají ohodnocení v RIVu (popř. umělecké výstupy, které získají ohodnocení v RUVu).


B. publikace, které vyjdou později a získají ohodnocení v RIVu (popř. umělecké výstupy, které získají ohodnocení v RUVu).


C. aktivní účast na konferencích, badatelské pobyty, pobyty hostujících vědců, organizace konference apod. Upřesnit, zda na tyto pobyty navazují konkrétní publikace (typicky konferenční příspěvky, apod.), které získají ohodnocení v RIVu.


D. publikace, které nezískají ohodnocení v RIVu (překlady, edice, učebnice).


E. technická a materiální podpora.


Každá žádost typu A, B, D musí obsahovat co nejkonkrétnější údaje o plánované publikaci, v případě monografie to znamená k žádosti dodat tyto přílohy: 1) kalkulaci nákladů na její vydání od nakladatele, včetně DPH (všechny faktury ze zahraničí: fakturovaná částka + DPH, konzultujte s ekonomickým oddělením FHS) a odhadu výtěžku z prodeje publikace, 2) nakladatelskou smlouvu a 3) lektorské či recenzní posudky pro nakladatelství, které má autor publikace právo si od nakladatelství vyžádat. Pokud nemáte tyto posudky, přiložte k žádosti pdf-soubor s Vaší monografií nebo článkem. V případě podpory článků do periodik by měl žadatel nadto doložit, že jsou hodnocena v RIVu (tj. že jsou na seznamu databází periodik ERIH, SCOPUS, nebo v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice). Podobně náklady typu C a E musí být v žádosti podrobně specifikovány, příp. doloženy (ceny letenek, ubytování, výše konferenčního poplatku), jinak budou zamítnuty.


V případě nejasností se včas obraťte na Mgr. Petru Holanovou (petra.holanova@fhs.cuni.cz) na OVV. Před podáním žádosti kategorie E je třeba ověřit s tajemníkem fakulty, že požadovaný materiál nemůže být pořízen z jiných prostředků fakulty.


Podmínkou schválení žádosti je čerpání požadovaných prostředků do 30. listopadu 2018 kvůli účetní uzávěrce. Čerpání stipendií a DPP je třeba v plné výši ukončit a vyúčtovat do 12. 11. 2018. O přidělení či nepřidělení podpory budou žadatelé informováni Petrou Holanovou e-mailem nejpozději do 15. 3. 2018


Informační den COST

16. února 2018 proběhne v Technologickém centru AV ČR informační den o programu evropské spolupráce ve vědě a výzkumu COST. Zároveň proběhnou prezentace přímých účastníků akcí a zazní informace o účasti českých vědců v jednotlivých aktivitách COST, podmínkách vstupu do akcí a informace o národním programu INTER-COST.

Předběžný program akce bude zveřejněn v průběhu ledna 2018.

Registrace ZDE


GENDER-NET Plus Joint Call 2017

Od 20. prosince 2017 je možné podávat projekty do společné mezinárodní výzvy GENDER-NET Plus Joint Call 2017 v rámci schématu ERA-NET Cofund. Výzva se tematicky zaměřuje na projekty, které zohledňují v obsahu výzkumu genderovou dimenzi - projekty integrující poznatky z oblasti vlivu pohlaví (biologické faktory) a genderu (socio-kulturní faktory) do praxe. Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří v nejúspěšnějších projektech české subjekty mezinárodních konsorcií v celkové výši 740 700 €. Podmínkou je zaměření projektů na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Nejvyšší povolená míra podpory pro tuto výzvu je 85 % na českou část projektu. Termín pro příjem zkrácené verze návrhů projektů (tzv. pre-proposals) je 1. března 2018 (17:00 CET).


Více informací zde: https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1212-prijem-projektu-do-vyzvy-gender-net-plus-call-2017.html


Pokud byste měli o podání projektu zájem, kontaktujte Oddělení vědy a výzkumu FHS UK.


Publikace EK UK k evropským a mezinárodním projektům

Evropská kancelář UK publikovala na konci roku 2017 užitečnou brožuru, která shrnuje informace, rady a doporučení pro výzkumníky a výzkumnice, uvažující o účasti v evropských či mezinárodních projektech.

Brožura je ke stažení zde.


GA ČR: grantové projekty EXPRO

V roce 2018 bude vyhlášena veřejná soutěž v rámci nové skupiny grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO


Cílem nové skupiny grantových projektů EXPRO je podporovat výzkumné týmy vedené špičkovou mezinárodně uznávanou vědeckou osobností nebo mladým vědeckým pracovníkem s přesvědčivým potenciálem pro excelenci, směřovat podporu tam, kde excelence už existuje nebo má naději vzniknout, a zvýšit tak kvalitu české vědy. Excelentní výzkum je založený na špičkových vědcích a často prostřednictvím „high risk – high gain“ projektů, což v Evropě ukazují např. projekty Evropské výzkumné rady (ERC).


Více na stránkách GA ČR: https://gacr.cz/v-roce-2018-bude-vyhlasena-verejna-soutez-v-ramci-nove-skupiny-grantovych-projektu-excelence-v-zakladnim-vyzkumu-expro/


Registr uměleckých výstupů – spuštění sběru výsledků za rok 2017

1. ledna 2018 začal sběr uměleckých výstupů za rok 2017 v rámci databáze RUV.


Co je databáze RUV a jak funguje?

Podobně jako pro vědeckou činnost existuje databáze OBD a následně celorepubliková evidence RIV, je RUV databází pro výsledky uměleckého charakteru, které nějakým způsobem souvisejí s činností na fakultě (studium, výzkum, výuka). Webové rozhraní aplikace RUV umožňuje vkládání a editaci záznamů o uměleckých výstupech, podporuje proces certifikace těchto výstupů a ve finále vede k výpočtu bodů za jednotlivé výstupy a jejich exportu za účelem předání MŠMT.

Pro lepší představu – v minulých letech jsme do databáze nejvíce zadávali literární díla a překlady, výstavy obrazů, režie inscenací, koncerty a hudební nahrávky.

Do databáze RUV mohou svou výsledky své umělecké činnosti evidovat studentky a studenti i akademičtí pracovníci a pracovnice. Pokud si nejste jistí, zda váš umělecký výstup do databáze RUV patří, kontaktujte u z Oddělení vědy a výzkumu.


Jak vložit výstup do databáze RUV?

  • Akademičtí pracovníci a pracovnice se mohou sami registrovat do aplikace RUV a poté vložit svůj umělecký výstup.

  • Studenti a studentky vyplní tabulku evidence uměleckého výstupu a pošlou ji mailem na adresu


Vkládání uměleckých výstupů do databáze RUV za rok 2017 končí 21. února 2018.


Více informací získáte na: http://fhs.cuni.cz/FHS-805.html a zde http://iruv.cz/

Pokud si nejste jisti, zda váš výstup do databáze RUV patří, nebo máte-li jiný dotaz týkající se evidence uměleckých výstupů, neváhejte kontaktovat .


Ke stažení:

Tabulka evidence uměleckých výstupů


GA ČR: Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Rakouská agentura pro vědu Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu.


Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena. Navrhované projekty budou hodnoceny na základě Lead Agency (LA) principu. To znamená, že návrhy projektů jsou hodnoceny pouze jednou z agentur. Návrh projektu musí být připraven v souladu s formálními pokyny a předpisy LA agentury (agentury, k níž je projekt podáván). LA agentura zajistí celý hodnoticí proces v souladu se svými běžnými procedurami, pravidly a rozhodovacími procesy. GA ČR a FWF uděleným projektům financují příslušnou národní část projektu stanovenou v návrhu rozpočtu.


Více informací zde: https://gacr.cz/vyzva-k-podani-rakousko-ceskych-navrhu-projektu-v-zakladnim-vyzkumu-2/


Fellowships pro akademické pracovníky - University of Essex

University of Essex (UK) vypisuje fellowships pro pokročilé akademické pracovníky v délce trvání od 2 týdnů do 10 měsíců.

Aktuální výzva pro krátkodobé pobyty je otevřena do 30.11. 2017

Nejbližší deadline pro dlouhodobé pobyty je 31.3. 2018


Bližší informace a přihlášení na stránkách University of Essex Fellowships


CELSA - Central Europe Leuven Strategic Alliance

UK je od roku 2016 členem aliance CELSA. Prostřednictvím tohoto fondu jsou financovány výzkumné projekty mezi dvěma CELSA partnery,z nichž jeden musí být vždy KU Leuven. Spolupráce mezi partnery musí vést k podání společného kolaborativního projektu v H2020 či v obdobném evropském programu. Univerzita Karlova, stejně jako v minulém kole, podpoří dva projekty na UK a na každý přispěje RUK částkou max 30 000 EUR.


Výzva bude otevřena v listopadu 2017.

Deadline pro podání návrhů projektů bude 1.3.2018

Evaluace projektů bude probíhat od března do června 2018

Ohlášení výsledků výzvy proběhne v červenci-srpnu 2018

Projekty začnou 1.10.2018


Bližší informace jsou k dispozici zde a na stránkách http://celsalliance.eu/index.html


GA UK - Závěrečné zprávy

Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

Závěrečné zprávy projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 9. října 2017.

Lhůta pro podání závěrečných zpráv je stanovena na 22. března 2018.

Lhůta pro podání závěrečných zpráv na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 12. dubna 2018.


Opatření rektora č. 42/2017 - Vyhlášení 15. kola GAUK

Webová aplikace GAUK

Pravidla Grantové agentury Univerzity Karlovy


Stipendia na jazykové kurzy a letní školy v Bavorsku - Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Studenti, vyučující a vědečtí pracovníci českých veřejných vysokých škol a univerzit mohou u BTHA žádat o stipendia na jazykové kurzy a letní školy v Bavorsku

Kurzy a letní školy


Vyučující a vědci bavorských veřejných univerzit a vysokých škol se mohou u BTHA ucházet o příspěvky na mobilitu kolegů z českých VŠ a o granty na česko-bavorské akademické projekty (konference, workshopy, letní a zimní školy, exkurze, přípravu projektů atp.) Mobilita


Call for Papers: Technology and Aging

More information: Technology and aging


Abstract submission deadline: AUGUST 11, 2017

Manuscript submission deadline: JANUARY 12, 2018


Science Slam na Univerzitě Karlově

Projekt Science Slam čerpá inspiraci v zahraničních projektech a v tomto roce se do něj společně s Masarykovou Univerzitou zapojila i Univerzita Karlova.


Mladí vědci v této soutěži představují své vědecké a výzkumné projekty nebo myšlenky formou stand-up výstupu o délce 6 minut.


Účast na této soutěži je otevřena studentům bez ohledu na formu studia a studijního programu (zejména pak Ph.D. a Mgr., zapojit se však mohou i mladí postdoci). Pro jednotlivé oborové segmenty a fakulty byli vybráni garanti jednotlivých oblastí. Tito garanti mají na starosti komunikaci uvnitř fakult a se studenty.


Garanti jednotlivých oblastí z řad studentů:

Vědy o živé přírodě: Mgr. David Hurný

Vědy o neživé přírodě: Mgr. Peter Korcsok

Společenskovědní a humanitní obory: Eliška Kryčerová, Mgr. David Pavlorek, Michal Říha, Bc. Filip Sedlák

Lékařské obory: MUDr. Josef Fontana


Data workshopů (absolvování není podmínkou registrace):

3. 5. 2017 od 9,00 hod., Zelená posluchárna,  Celetná 20, Praha 1

10. 5. 2017 od 9,00 hod., Zelena posluchárna, Celetná 20, Praha 1

15. 5. 2017 od 10 hod., Studentský klub, Celetná 20, Praha 1


Více informací o projektu a přístup k registraci najdete na www.scienceslam.cuni.cz


Habilitační a jmenovací řízení - poplatky

V souladu s částí I. čl. 8. Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy ze dne 14. prosince 2016 v platném znění se uchazečům v habilitačním a jmenovacím řízení ukládá povinnost zaplatit poplatek za úkony spojené s těmito řízeními.


Více informací v opatření proděkana č. 1/2017.


Výzva k podávání návrhů grantových projektů Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů „Podpora ERC žadatelů“

Grantová agentura České republiky vyhlašuje v souladu s unesením vlády č. 448 ze dne 18. května 2016 výzvu k podávání návrhů grantových projektů v rámci skupiny grantových projektů: Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu („Podpora ERC žadatelů“).


Skupina grantových projektů „Podpora ERC žadatelů“ reaguje na výzvu Evropské výzkumné rady (ERC).

více informací na stránkách GA ČR


Nové opatření proděkana - predátorské časopisy a nakladatelství, konference

Opatření proděkana pro vědu a výzkum č. 2/2016

Pravidla pro zamezení publikacím v tzv. predátorských časopisech a nakladatelstvích a účasti na odborně nehodnotných konferencích pro zaměstnance a studenty FHS UK


Poslední změna: 19. únor 2018 14:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám