• Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum na FHS UK

Věda a výzkum na FHS UKVědecká činnost FHS UK se soustřeďuje do základních tematických oblastí antropologie, filosofie a humanitně orientovaných sociálních věd. V tomto rámci se rozvíjí také interdisciplinární výzkumy na pomezí uvedených oblastí, které jsou trvalou součástí vědecké profilace FHS. Značný důraz je kladen na mezinárodní dimenzi vědeckých aktivit, kvalitní publikace a propojení výzkumu s doktorským studiem.


Vědecké aktivity na FHS UK

Aktuálně


Vědecké aktivity na FHS UK

Vědecké aktivity podporované z institucionálního financování se na FHS uskutečňují ve třech programech PROGRES: Q20 Kultura a společnost, Q21 Text a obraz ve fenomenologii a sémiotice a Q22 Antropologická bádání v rámci přírodních, humanitních a historických věd (s podílem FSV). Na dalších čtyřech Progresech se podílí menší fakultní týmy. Jedná se o programy Q16 Environmentální výzkum, Q17 Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu, Q18 Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti a Q33 Dětská a vývojová neurologie. V činnosti těchto programů hraje důležitou roli prvek samosprávného odborného vedení prostřednictvím koordinátorů a programových rad.


Příznivý dopad na celkové výzkumné možnosti FHS má pokračování činnosti Univerzitních výzkumných center UK UNCE. Fakulta se podílí na činnosti dvou mezifakultních UNCE (ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou a Přírodovědeckou fakultou). Díky nim se daří zajistit zázemí pro odborný rozvoj vybraných vědeckých pracovníků ve fázi post-doc. Vhodné podmínky pro přípravu nové badatelské generace byly vytvořeny i na stupni doktorského a magisterského studia díky projektům GA UK a Specifického vysokoškolského výzkumu SVV.


Zaměstnanci FHS jsou řešiteli nebo spoluřešiteli projektů Grantové agentury ČR. V soutěžích GA ČR fakulta pravidelně získává nové projekty a se podílí na spoluřešitelských projektech kupř. s rakouskou grantovou agenturou FWF. Fakulta participuje též na víceletých projektech podporovaných grantovými agenturami Ministerstva zdravotnictví ČR.


V oblasti mezinárodních projektů se FHS realizuje v projektu Interdisciplinary Network for Dementia Utilising Current Technology INDUCT spadající do programu HORIZONT 2020 a několika akcích COST. Probíhají též projekty programu AKTION a projekty podpořené Norskými fondy. Přehled mezinárodních projektů na FHS UK


V oblasti habilitačních a jmenovacích řízení FHS v roce 2015 dosáhla reakreditace oboru Sociální a kulturní antropologie a první akreditace oboru Filozofie. V obou těchto oborech probíhá v tuto chvíli několik habilitačních řízení a jedno řízení ke jmenování profesorem.


Aktuálně

Projekt "European Cooperation for Future-Oriented Science and Education"

Dovolujeme si Vás informovat o novém programu Ministerstva pro vědu, výzkum a umění Bádenska-Württemberska a organizace Baden-Württemberg International European Cooperation for Future-Oriented Science and Education, který usiluje o prohloubení spolupráce mezi tamními univerzitami a univerzitami mimo jiné v České republice.

Cílem projektu je výměna kvalifikovaných pracovníků z oblasti vedení vysokých škol, výměna zkušeností a navázání spolupráce.


První část programu proběhne ve dnech 5. - 9. listopadu 2018, druhá část v listopadu 2019.

Program první části ke stažení zde.


Uzávěrka přihlášek je 16. července 2018. Přihlašovací formulář naleznete zde

Více informací zde

TA ČR hledá oponenty/oponentky

Technologická agentura ČR na svých stránkách zveřejnila následující nabídku:


Technologická agentura ČR (TA ČR) disponuje poměrně rozsáhlou databází oponentek a oponentů. Vzhledem k tomu, že TA ČR vyhlašuje v letošním roce hned 12 veřejných soutěží a v souvislosti s rozmanitostí a počtem návrhů projektů, které v příštích měsících TA ČR očekává, je však nutné tuto databázi neustále rozšiřovat o další kvalifikované odbornice a odborníky disponující patřičným vzděláním a zkušenostmi.

Koho hledáme?


Expertky a experty na výzkum, vývoj a inovace jak z výzkumných organizací, tak z oblasti relevantních podniků a organizací státní správy a samosprávy a nestátních neziskových organizací (z aplikační sféry). Vítáno je vysokoškolské vzdělání, praxe v oboru a hodnotitelské zkušenosti, splnění všech tří aspektů však není podmínkou.


Jaké jsou podmínky?

Tato práce přináší finanční odměnu a rozšíření si vědomostí ze svého profesního oboru, na druhé straně však s sebou nese podmínku zachování mlčenlivosti a „výrobního tajemství“ (know-how) uvedeného v návrhu projektu.


Více info zde: https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1349-nabidka-spoluprace-pro-oponentky-oponenty.html


Workshop ERC pro žadatele o grant

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou si Vás dovolují informovat o workshopu ze série školení Jak na H2020? pro žadatele o granty Evropské výzkumné rady (ERC) na téma JAK NAPSAT KOMPETITIVNÍ NÁVRH ERC PROJEKTU?


Cílem workshopu je zprostředkovat žadatelům o granty ERC informace a znalosti, které jsou zásadní pro přípravu konkurenceschopného návrhu projektu a poskytnout jim účinnou formu zpětné vazby k jejich záměrům. Kvůli účelnosti je tento workshop určen pouze žadatelům o ERC Starting/Consolidator (a eventuálně Advanced) granty, kteří již mají konkrétní projektový záměr, který chtějí podat ve výzvě pro rok 2019.


Workshop je rozdělen na dvě části. 1. část proběhne v termínu 11. – 12. června 2018 jako dvoudenní intenzivní trénink ve psaní návrhů ERC projektů. Žadatelé budou mít možnost svůj záměr diskutovat s řešiteli ERC projektů a hodnotitelem. Druhý den budou mít účastníci workshopu možnost pracovat s podpořeným ERC projektem z oblasti věd o živé přírodě a nebo z oblasti věd společenských (dle volby při registraci na workshop) a vyzkouší si tak roli hodnotitelů, aby měli bližší představu, jaké aspekty je potřeba zdůraznit při psaní reálného návrhu projektu.


2. část workshopu proběhne 21. září 2018 v podobě krátkých prezentací záměrů jednotlivých žadatelů, na něž naváže diskuse s ostatními účastníky workshopu, zkušenými řešiteli ERC grantů a hodnotiteli z různých vědních oblastí.


Podmínkou účasti na workshopu je zaslání krátkého abstraktu projektu (v anglickém jazyce, max. 2000 znaků), CV (v anglickém jazyce, max. 2 strany) a dosažených výsledků („early achievements track-record“, v anglickém jazyce, max. 2 strany) – vše v jednom dokumentu ve Wordu a podle pravidel dokumentace ERC, nejpozději do 27. května 2018 na e-mail: .


Vzorové formuláře pro starting a consolidator granty.


Na workshop je nutné se zaregistrovat co nejdříve (materiály stačí zaslat později – do 27/5) zde.


Všechny materiály budou považovány za důvěrné. Kvalita zaslaných podkladů bude rozhodující pro účast na workshopu, kterou potvrdíme nejpozději 7. června 2018.


Programy Progres Q20, Q21 a Q22 - 2. kola soutěží

Koordinátoři a rady programů Progres Q20, Q21 a Q22 vyhlašují 2. kola soutěží o provozní prostředky na vědeckou činnost v roce 2018.

Více informací naleznete na stránkách programu Progres


Konference "Dignity and the Kingdom of Ends"

Oddělení filosofie University of Bayreuth pořádá 20. - 21. července 2018 konferenci Dignity and the Kingdom of Ends, jejímž tématem bude Kantovo pojetí důstojnosti a jeho praktické důsledky. Účast potvrdili badatelé z celé Evropy i z USA.


Podrobné informace budou postupně přibývat zde.


GA ČR - veřejná soutěž EXPRO PROJEKTY

Grantová agentura ČR dne 14. 5.2018 vyhlásila vyřejnou soutěž EXPRO PROJEKTY: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-expro-projekty/


Případné zájemce, kteří by chtěli podávat projekt za FHS UK a doposud nám tento záměr neoznámili, prosíme, aby kontaktovali Oddělení pro vědu a výzkum FHS UK nejpozději do 23. 5. 2018. Kontaktní osoba: jakub.homolka@fhs.cuni.cz


AZV ČR - veřejná soutěž VES 2019

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR dne 14. 5. 2018 vyhlásila veřejnou VES 2019: http://www.azvcr.cz/aktuality/vyhlaseni-jednostupnove-verejne-souteze-o-ucelovou-podporu-mz-na-leta-2019-2022


Případné zájemce, kteří by chtěli podávat projekt za FHS UK, prosíme, aby kontaktovali Oddělení pro vědu a výzkum FHS UK nejpozději do 23. 5. 2018. Kontaktní osoba: jakub.homolka@fhs.cuni.cz


9th "International Conference on New Horizons in Education"

The Association of Science, Education and Technology (TASET), Governors State University and Sakarya University are pleased to invite you to the 9th "International Conference on New Horizons in Education" to be held in Paris, France on July 18-20, 2018.


The main aim of this congress is to bring scholars, researchers, educators, students, professionals and other groups interested in education to present their works in educational studies. Prospective presenters are encouraged to submit proposals for oral, poster and video presentations that offer new research and theoretical contributions in the field of education.

All accepted papers will be published in the Proceeding Book. All English papers will be published in TOJET as a Special Issue. Proceedings will be published by TOJET's special issue.


Also, conference proceedings will be submitted to indexation or publication the listening at SCOPUS.

Full papers may be submitted to SSCI journal with extra fee and peer review:


o Education as Change (SSCI).

o Problems of Education in the 21st Century (SCOPUS).


Submission:

You can submit your abstract through http://www.int-e.net or email at:


INTER-EXCELLENCE - Vyhlášení soutěže podprogramu INTER-VECTOR pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Uzávěrka pro odevzdávání návrhů projektů je 22. června 2018.

• Cílem podprogramu je posílit zastoupení české vědecké komunity v řídících orgánech špičkových mezinárodních institucí výzkumu a vývoje nevládního charakteru, jelikož dosavadní zastoupení neodpovídá její kapacitě a potenciálu. Důsledkem toho je, že Česká republika nemůže prostřednictvím svých zástupců ovlivňovat budoucí směry vývoje vědy a výzkumu na nadnárodní úrovni.

Očekávaným výsledkem podpory v podprogramu je nárůst podílu prestižních zastoupení českých vědeckých kapacit v těchto orgánech, dosažení lepšího propojení české zahraniční vědecké komunity a zvýšení povědomí o české vědecké scéně a její prestiže v zahraničí.

Základní a nutnou podmínkou pro přidělení podpory a pro úspěšné dokončení projektu v rámci podprogramu je naplňování cílů programu.


Harmonogram veřejné soutěže podprogramu

Termín

vyhlášení veřejné soutěže:

30. dubna 2018

počátek soutěžní lhůty:

1. května 2018

ukončení soutěžní lhůty:

22. června 2018

počátek hodnotící lhůty:

23. června 2018

ukončení hodnotící lhůty a vyhlášení výsledků:

22. listopadu 2018


• Návrhy projektů (včetně požadovaných příloh) lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt.

Pro podpis čestného prohlášení, prosím, zašlete název projektu emailem, my čestné prohlášení vyplníme, necháme podepsat panem rektorem a zašleme vám scan. Názvy projektů prosím zasílejte včas, abychom stihli zajistit podpis.


Více informací o výzvě včetně zadávací dokumentace naleznete zde.


Vyhlášení podpory vědecko-výzkumných projektů mezi Českem a Polskem ve schématu MOBILITY

V rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vědeckotechnické spolupráci vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020.


Dotace určené na mobilitu výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu na základě žádosti uchazeče

• Financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí

• V rámci výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích a kongresech

• Priorita bude dána projektům s potenciálem budoucí účasti v evropských programech

• Podpora o maximální výši 100.000,- Kč/rok, tj. 200 000,- Kč na celou dobu řešení


• Krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní;

• Dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.


Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen paralelně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a polskou částí týmu jeho řešitelů v Polské republice, formulář má být vyjma označených anglických částí vyplněn v češtině.


Podrobné informace k podání projektu najdete zde.


TA ČR - 2. veřejná soutěž programu ÉTA

Technoloigická agentura ČR bude 9. května 2018 vyhlašovat 2. veřejnou soutěž programu ÉTA, zaměřeného na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.


Prosíme tedy všechny, kteří mají o podání projektu za FHS UK – třeba jen předběžný – zájem, aby se nám ohlásili, a to nejpozději ke dni vyhlášení soutěže: 9. května 2018 (včetně) – stačí poslat zprávu na adresu: jakub.homolka@fhs.cuni.cz


Obecné informace o programu ÉTA: https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-eta.html


Zprávu o vyhlášení 2. veřejné soutěže si můžete přečíst zde (obsahuje také informaci o změnách oproti první soutěži): https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1306-informace-k-vyhlaseni-2-verejne-souteze-v-programu-eta.html


Kromě toho doporučujeme nastudovat si shrnutí poznatků z první soutěže: https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1311-program-eta-shrnuti-zaveru-ctyr-diskusnich-setkani-k-reflexi-prvni-verejne-souteze.html


Vyhlášení podpory vědecko-výzkumných projektů mezi Českem a Francií ve schématu MOBILITY

MŠMT opět vyhlašuje ve schématu MOBILITY podporu vědecko-výzkumných projektů mezi Českem a Francií. Jedná se o podporu mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu s dobou řešení 2019-2020.


Co je podporováno:

cestovní a pobytové nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí

Co není podporováno:

účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních

Maximální podpora:

100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení.

Délka pobytu:

krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní;

dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.


Podání návrhu:

Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Francii.


Součástí žádosti je čestné prohlášení, které musí být podepsáno statutárním zástupcem, tady rektorem. Prosím kontaktujte nás v předstihu, abychom stihli hladce zajistit podpis. Návrh projektu může být podepsán děkanem fakulty při přiložení plné moci opravňující k podpisu.


Termín pro podání návrhů je 30. června 2018 ve 23:59:59 hod. Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt.


Více informací zde.

V případě otázek kontaktujte z Oddělení pro vědu a výzkum.


Konference "Regenerating Localities in a Global World" v Japonsku

Ritsumeikan Center for Asia Pacific Studies (RCAPS) bude pořádat ve dnech 1. a 2. prosince 2018 16. ročník jedné z největších sociálněvědních konferencí v Japonsku Asia Pacific Conference, tentokrát na téma Regenerating Localities in a Global World.


Konference se bude konat v japonském městě Beppu a bude probíhat především v anglickém jazyce za účelem podpory mezinárodní účasti.


Podrobné informace a tematické okruhy naleznete zde


Nové pracovní pozice ve výzkumném centru RISE, Kypr (Horizont 2020)

The Research Centre on Interactive Media, Smart System and Emerging Technologies (RISE; www.rise.org.cy) (Kypr) vyhlašuje otevření dvaceti nových pracovních pozic pro juniorské výzkumné pracovníky (na částečný i plný úvazek). Více informací naleznete na stránce programu Horizont 2020 na webu FHS.


Publikace EK UK k evropským a mezinárodním projektům

Evropská kancelář UK publikovala na konci roku 2017 užitečnou brožuru, která shrnuje informace, rady a doporučení pro výzkumníky a výzkumnice, uvažující o účasti v evropských či mezinárodních projektech.

Brožura je ke stažení zde.


Habilitační a jmenovací řízení - poplatky

V souladu s částí I. čl. 8. Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy ze dne 14. prosince 2016 v platném znění se uchazečům v habilitačním a jmenovacím řízení ukládá povinnost zaplatit poplatek za úkony spojené s těmito řízeními.


Více informací v opatření proděkana č. 1/2017.


Výzva k podávání návrhů grantových projektů Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů „Podpora ERC žadatelů“

Grantová agentura České republiky vyhlašuje v souladu s unesením vlády č. 448 ze dne 18. května 2016 výzvu k podávání návrhů grantových projektů v rámci skupiny grantových projektů: Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu („Podpora ERC žadatelů“).


Skupina grantových projektů „Podpora ERC žadatelů“ reaguje na výzvu Evropské výzkumné rady (ERC).

více informací na stránkách GA ČR


Nové opatření proděkana - predátorské časopisy a nakladatelství, konference

Opatření proděkana pro vědu a výzkum č. 2/2016

Pravidla pro zamezení publikacím v tzv. predátorských časopisech a nakladatelstvích a účasti na odborně nehodnotných konferencích pro zaměstnance a studenty FHS UK


Poslední změna: 20. červen 2018 13:56 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám