• Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum na FHS UK

Věda a výzkum na FHS UKVědecká činnost FHS UK se soustřeďuje do základních tematických oblastí antropologie, filosofie a humanitně orientovaných sociálních věd. V tomto rámci se rozvíjí také interdisciplinární výzkumy na pomezí uvedených oblastí, které jsou trvalou součástí vědecké profilace FHS. Značný důraz je kladen na mezinárodní dimenzi vědeckých aktivit, kvalitní publikace a propojení výzkumu s doktorským studiem.


Vědecké aktivity na FHS UK

Aktuálně


Vědecké aktivity na FHS UK

Vědecké aktivity podporované z institucionálního financování se na FHS uskutečňují ve třech programech PROGRES: Q20 Kultura a společnost, Q21 Text a obraz ve fenomenologii a sémiotice a Q22 Antropologická bádání v rámci přírodních, humanitních a historických věd (s podílem FSV). Na dalších čtyřech Progresech se podílí menší fakultní týmy. Jedná se o programy Q16 Environmentální výzkum, Q17 Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu, Q18 Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti a Q33 Dětská a vývojová neurologie. V činnosti těchto programů hraje důležitou roli prvek samosprávného odborného vedení prostřednictvím koordinátorů a programových rad.


Příznivý dopad na celkové výzkumné možnosti FHS má pokračování činnosti Univerzitních výzkumných center UK UNCE. Fakulta se podílí na činnosti dvou mezifakultních UNCE (ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou a Přírodovědeckou fakultou). Díky nim se daří zajistit zázemí pro odborný rozvoj vybraných vědeckých pracovníků ve fázi post-doc. Vhodné podmínky pro přípravu nové badatelské generace byly vytvořeny i na stupni doktorského a magisterského studia díky projektům GA UK a Specifického vysokoškolského výzkumu SVV.


Zaměstnanci FHS jsou řešiteli nebo spoluřešiteli projektů Grantové agentury ČR. V soutěžích GA ČR fakulta pravidelně získává nové projekty a se podílí na spoluřešitelských projektech kupř. s rakouskou grantovou agenturou FWF. Fakulta participuje též na víceletých projektech podporovaných grantovými agenturami Ministerstva zdravotnictví ČR.


V oblasti mezinárodních projektů se FHS realizuje v projektu Interdisciplinary Network for Dementia Utilising Current Technology INDUCT spadající do programu HORIZONT 2020 a několika akcích COST. Probíhají též projekty programu AKTION a projekty podpořené Norskými fondy. Přehled mezinárodních projektů na FHS UK


V oblasti habilitačních a jmenovacích řízení FHS v roce 2015 dosáhla reakreditace oboru Sociální a kulturní antropologie a první akreditace oboru Filozofie. V obou těchto oborech probíhá v tuto chvíli několik habilitačních řízení a jedno řízení ke jmenování profesorem.


Aktuálně

Výzkumná agentura Bratislava hledá hodnotitele

Výzkumná agentura Bratislava hledá hodnotitele projektů v rámci Operačního programu Výzkum a inovace. Více informací nalzanete zde: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/vyzvy/vyzvy-na-odbornych-hodnotitelov


Vyhlášení 21. ročníku Ceny Wernera von Siemense

Cena Wernera von Siemense se koná ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií patří mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice.


Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, předsedkyně Akademie věd a ředitelů ústavů AV.


Soutěžní kategorie reflektují aktuální potřeby ve společnosti a ve vědě. I proto letos přicházíme s novinkou a otevíráme novou soutěžní kategorii: Zvláštní ocenění - Nejlepší absolventská práce na téma Průmyslu 4.0.

Kromě ocenění získávají vítězové také finanční odměnu. Tento rok si v kategoriích Nejlepší diplomová a disertační práce odnesou o 140 tisíc korun navíc.


Cena se uděluje v těchto kategoriích:


• Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

• Nejlepší pedagogický pracovník

• Nejlepší diplomová práce

• Nejlepší disertační práce


Do prvních dvou kategorií navrhuje účastníky rektor nebo prorektor univerzity, do dalších kategorií se autoři prací přihlašují sami.


Návrhy zasílejte nejpozději do 2. listopadu 2018 na v této podobě:

• Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu: přihláška zde.

• Nejlepší pedagogický pracovník: přihláška zde.


Obecná pravidla soutěže zde.

Více informací zde.


Vyhlášení soutěže INTER-EUREKA v rámci programu INTER-EXCELLENCE

Cílem podprogramu INTER-EUREKA LTE je podpora mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.


Podíl výše účelové podpory na uznaných nákladech u projektů může činit až 50 % celkových uznaných nákladů na řešení projektu.


Projekty mohou mít délku až 48 měsíců. U podprogramu je stanoven limit pro přidělení podpory ve výši 4 000 000 Kč na jeden projekt pro dva a více českých účastníků ročně a ve výši 3 000 000 Kč na jeden projekt pro jednoho českého účastníka ročně.


Harmonogram veřejné soutěže podprogramu:


Termín vyhlášení veřejné soutěže:

2.srpna 2018

Počátek soutěžní lhůty:

3.srpna 2018

Ukončení soutěžní lhůty:

12. října 2018

Počátek hodnotící lhůty:

13. října 2018

Ukončení hodnotící lhůty:

15. prosince 2018

Ukončení podání žádosti o poskytnutí podpory:

15. března 2019

Vyhlášení výsledků:

20. dubna 2019Soutěžní lhůta je období, během kterého je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), a počíná dnem následujícím po dni vyhlášení výzvy – 3. srpna 2018 a končí dnem uzávěrky přijímání návrhů projektů – 12.října 2018 ve 23:59:59 hod.

Návrhy projektů (včetně požadovaných příloh) lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt.

• Návrh projektu musí:

o být podán v průběhu soutěžní lhůty a doručen kompletně v jedné datové zprávě nepřesahující včetně všech příloh velikost 20MB;

o v datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno „INTER-EUREKA – 5. výzva – NEOTVÍRAT!“

o v datové zprávě musí být v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“

o v datové zprávě musí být zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“.

o Prosíme zkontrolujte si vždy doručenku datové zprávy, že jsou všechny parametry přesně splněny, pokud se vám nedaří mít vše správně vyplněné, kontaktujte nás. MŠMT nyní kontroluje všechny detaily a vyřazuje projekty při sebemenší chybě!

• Na poskytnutí podpory není právní nárok. Rozhodnutí poskytovatele o výsledku veřejné soutěže je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Kontaktní osoba: Ing. Josef Martinec, tel.: 234812298, e-mail.:

Čestná prohlášení vztahující se k právnické osobě musí být podepsaná vždy statutárním orgánem dané právnické osoby, u vícečlenných statutárních orgánů pak všemi jeho členy – dejte nám vědět včas, necháme podepsat JM rektorem (stačí zaslat název projektu a žádost o podpis emailem).


Více informací včetně zadávací dokumentace naleznete na stránkách MŠMT.


Grantová výzva výzkumné sítě "Leibniz ScienceCampus"

Výzkumná síť Leibniz ScienceCampus “Eastern Europe – Global Area” (EEGA) zveřejnila grantovou výzvu, která je určena pro pořádání workshopů a konferencí zaměřených na region východní Evropy a specifická témata, kterým se EEGA v rámci tohoto regionu věnuje (např. migrace a mobilita, politická ekonomie, kulturní perspektivy a identifikace, vztah k Evropě, pozice v globálním světě).


Výzva je určena pro Postdocs.

Uzávěrka přihlášek je 1. září 2018.


Obecné informace najdete zde.

Informace pro žadatele zde.

Přihláška ke stažení zde.


3. Česko-bavorské vysokoškolské fórum

Česko-bavorská vysokoškolská agentura a Collegium Carolinum zvou na 3. Česko-bavorské vysokoškolské fórum, které proběhne ve dnech 28. – 30. 11. 2018 na Univerzitě Ludvíka Maxmiliána a dalších místech v Mnichově.


K setkání na téma „Dějiny a příběhy mezi Mnichovem a Prahou“ jsou zváni vědci, pedagogové, studenti a management vysokých škol z celé ČR a Bavorska.


Další informace a přihlášku najdete v září 2018 na stránkách www.btha.cz.


Vyhlášení vnitřní fakultní soutěže v rámci Institucionálního plánu FHS UK pro období 2019 – 2020

Na základě Vyhlášení institucionálního programu pro VVŠ pro roky 2019 - 2020, zveřejněného na webových stránkách MŠMT, a v souladu s pravidly administrace v rámci UK byla vyhlášena vnitřní fakultní soutěž pro projekty v tematických okruzích I. a II.. Předkládané projekty musí být naplánovány jako jedno- až dvouleté.


I. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů;


II. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.


Při přípravě projektů podávaných do soutěže je nutné věnovat pozornost následujícím bodům:


• V rámci Institucionálního plánu je výše příspěvku pro VVŠ stanovena na dvouleté období 2019-2020. Cíle a aktivity tak musí být naplánovány na dva roky dopředu a v průběhu těchto let nebude možné IP aktualizovat.

• Je kladen důraz na popis konkrétních kvantitativních nebo kvalitativních indikátorů realizace projektu.

• U finančních požadavků je nutné uvést jejich závazné rozdělení na INV (investiční) a NIV (neinvestiční), maximální poměr investičních prostředků v rámci IP nesmí tvořit více než 35%.

• U projektů, které budou realizovány jako dvouleté, musí být uvedeny rozpočty i na rok 2020.

• U projektů je nutné předkládat předběžné, průběžné a závěrečné zprávy o plnění cílů projektu. O termínech budete včas informováni.


Předkládání projektů pomocí připravených formulářů (žádost, rozpočet), které naleznete na webových stránkách fakulty - oddělení rozvoje. Podepsané formuláře prosím odevzdávejte na oddělení rozvoje a současně zasílejte i v elektronické podobě na adresu .


Termín odevzdání projektů je 15. září 2018.


Navržené projekty poté posoudí fakultní komise jmenovaná děkanem FHS UK a rozhodne, které, příp. s jakými úpravami, budou financovány.

Kritéria při hodnocení projektů budou zejména tato:

- soulad obsahu projektu s vyhlášenými tematickými okruhy a jejich bližší specifikací v informacích pro oba okruhy;

- přiměřenost jednotlivých položek rozpočtu;

- prokazatelnost přínosu pro fakultu.


V případě dotazů se obraťte na .


Aktuální témata výzev SC6 Evropa v měnícím se světě

Pracovní program na tříleté období 2018-2020

3 Výzvy:

- Migration

- Socioeconomic and Cultural Transformation of the Forth Industrial Revolution

- Governance for future


Vyhlášení výzev 2019: 6. listopadu 2018

Uzávěrka: 14. března 2019

Typy akcí: RIA (výzkum), IA (inovace), CSA (koordinační akce), ERA-Net

(vytvoření grantového programu)


Více informací zde.


Aktuální výzvy programu Věda se společností a pro společnost (SwafS)

Program Science with and for Society (SwafS) integruje průřezová témata Horizontu 2020. Soustředí se na zodpovědný výzkum a inovace a snaží se zvyšovat atraktivitu povolání výzkumníka. Program byl zamýšlen, aby reflektoval vývoj vědy a společnosti a podporoval jejich součinnost na národní i EU úrovni.

Cílem je budovat efektivní spolupráci mezi vědou a společností, získávat nové talenty pro vědu a spojovat vědeckou excelenci se sociální odpovědností.

Rozpočet: 0,462 mld. €


Vyhlášení výzvy: 27. října 2017

Otevření témat: 11. prosince 2018

Uzávěrka: 2. dubna 2019

Uzávěrka pro dvoukolové návrhy: 7. listopadu 2019

Na 3 roky, s rozpočtem: 2018: 62,5 mil. EUR, 2019: 62,5 mil. EUR, 2020: 69,2

mil. EUR.

Projekty typu koordinačních a podpůrných akcí CSA - Coordination and support action a výzkumné projekty RIA - Research and Innovation action. Konsorcia složená z nejméně 3 týmů.


Text výzvy naleznete zde.

Více informací zde.


TA ČR hledá oponenty/oponentky

Technologická agentura ČR na svých stránkách zveřejnila následující nabídku:


Technologická agentura ČR (TA ČR) disponuje poměrně rozsáhlou databází oponentek a oponentů. Vzhledem k tomu, že TA ČR vyhlašuje v letošním roce hned 12 veřejných soutěží a v souvislosti s rozmanitostí a počtem návrhů projektů, které v příštích měsících TA ČR očekává, je však nutné tuto databázi neustále rozšiřovat o další kvalifikované odbornice a odborníky disponující patřičným vzděláním a zkušenostmi.

Koho hledáme?


Expertky a experty na výzkum, vývoj a inovace jak z výzkumných organizací, tak z oblasti relevantních podniků a organizací státní správy a samosprávy a nestátních neziskových organizací (z aplikační sféry). Vítáno je vysokoškolské vzdělání, praxe v oboru a hodnotitelské zkušenosti, splnění všech tří aspektů však není podmínkou.


Jaké jsou podmínky?

Tato práce přináší finanční odměnu a rozšíření si vědomostí ze svého profesního oboru, na druhé straně však s sebou nese podmínku zachování mlčenlivosti a „výrobního tajemství“ (know-how) uvedeného v návrhu projektu.


Více info zde: https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1349-nabidka-spoluprace-pro-oponentky-oponenty.html


Vyhlášení podpory vědecko-výzkumných projektů mezi Českem a Polskem ve schématu MOBILITY

V rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vědeckotechnické spolupráci vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020.


Dotace určené na mobilitu výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu na základě žádosti uchazeče

• Financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí

• V rámci výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích a kongresech

• Priorita bude dána projektům s potenciálem budoucí účasti v evropských programech

• Podpora o maximální výši 100.000,- Kč/rok, tj. 200 000,- Kč na celou dobu řešení


• Krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní;

• Dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.


Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen paralelně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a polskou částí týmu jeho řešitelů v Polské republice, formulář má být vyjma označených anglických částí vyplněn v češtině.


Podrobné informace k podání projektu najdete zde.


Konference "Regenerating Localities in a Global World" v Japonsku

Ritsumeikan Center for Asia Pacific Studies (RCAPS) bude pořádat ve dnech 1. a 2. prosince 2018 16. ročník jedné z největších sociálněvědních konferencí v Japonsku Asia Pacific Conference, tentokrát na téma Regenerating Localities in a Global World.


Konference se bude konat v japonském městě Beppu a bude probíhat především v anglickém jazyce za účelem podpory mezinárodní účasti.


Podrobné informace a tematické okruhy naleznete zde


Publikace EK UK k evropským a mezinárodním projektům

Evropská kancelář UK publikovala na konci roku 2017 užitečnou brožuru, která shrnuje informace, rady a doporučení pro výzkumníky a výzkumnice, uvažující o účasti v evropských či mezinárodních projektech.

Brožura je ke stažení zde.


Habilitační a jmenovací řízení - poplatky

V souladu s částí I. čl. 8. Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy ze dne 14. prosince 2016 v platném znění se uchazečům v habilitačním a jmenovacím řízení ukládá povinnost zaplatit poplatek za úkony spojené s těmito řízeními.


Více informací v opatření proděkana č. 1/2017.


Nové opatření proděkana - predátorské časopisy a nakladatelství, konference

Opatření proděkana pro vědu a výzkum č. 2/2016

Pravidla pro zamezení publikacím v tzv. predátorských časopisech a nakladatelstvích a účasti na odborně nehodnotných konferencích pro zaměstnance a studenty FHS UK


Poslední změna: 15. srpen 2018 12:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám