• Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum na FHS UK

Věda a výzkum na FHS UKVědecká činnost FHS UK se soustřeďuje do základních tematických oblastí antropologie, filosofie a humanitně orientovaných sociálních věd. V tomto rámci se rozvíjí také interdisciplinární výzkumy na pomezí uvedených oblastí, které jsou trvalou součástí vědecké profilace FHS. Značný důraz je kladen na mezinárodní dimenzi vědeckých aktivit, kvalitní publikace a propojení výzkumu s doktorským studiem.


Vědecké aktivity na FHS UK

Aktuálně


Vědecké aktivity na FHS UK

Vědecké aktivity podporované z institucionálního financování se na FHS uskutečňují ve třech programech PROGRES: Q20 Kultura a společnost, Q21 Text a obraz ve fenomenologii a sémiotice a Q22 Antropologická bádání v rámci přírodních, humanitních a historických věd (s podílem FSV). Na dalších čtyřech Progresech se podílí menší fakultní týmy. Jedná se o programy Q16 Environmentální výzkum, Q17 Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu, Q18 Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti a Q33 Dětská a vývojová neurologie. V činnosti těchto programů hraje důležitou roli prvek samosprávného odborného vedení prostřednictvím koordinátorů a programových rad.


Příznivý dopad na celkové výzkumné možnosti FHS má pokračování činnosti Univerzitních výzkumných center UK UNCE. Fakulta se podílí na činnosti dvou mezifakultních UNCE (ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou a Přírodovědeckou fakultou). Díky nim se daří zajistit zázemí pro odborný rozvoj vybraných vědeckých pracovníků ve fázi post-doc. Vhodné podmínky pro přípravu nové badatelské generace byly vytvořeny i na stupni doktorského a magisterského studia díky projektům GA UK a Specifického vysokoškolského výzkumu SVV.


Zaměstnanci FHS jsou řešiteli nebo spoluřešiteli projektů Grantové agentury ČR. V soutěžích GA ČR fakulta pravidelně získává nové projekty a se podílí na spoluřešitelských projektech kupř. s rakouskou grantovou agenturou FWF. Fakulta participuje též na víceletých projektech podporovaných grantovými agenturami Ministerstva zdravotnictví ČR.


V oblasti mezinárodních projektů se FHS realizuje v projektu Interdisciplinary Network for Dementia Utilising Current Technology INDUCT spadající do programu HORIZONT 2020 a několika akcích COST. Probíhají též projekty programu AKTION a projekty podpořené Norskými fondy. Přehled mezinárodních projektů na FHS UK


V oblasti habilitačních a jmenovacích řízení FHS v roce 2015 dosáhla reakreditace oboru Sociální a kulturní antropologie a první akreditace oboru Filozofie. V obou těchto oborech probíhá v tuto chvíli několik habilitačních řízení a jedno řízení ke jmenování profesorem.


Aktuálně

Progres Q20 - Vyhlášení 1. kola soutěže

Koordinátor a rada programu PROGRES Q20 „Kultura a společnost“ vyhlašují 1. kolo soutěže o provozní prostředky v roce 2020. Soutěž je určena akademickým pracovníkům Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (zaměstnanci a studující Ph.D. nebo Mgr. programů), jejichž výzkumné aktivity spadají do odborné oblasti vymezené anotací a přihláškou programu PROGRES Q20 (http://fhs.cuni.cz/FHS-1626.html). Program se řídí obecnými pravidly programů PROGRES na Univerzitě Karlově (http://www.cuni.cz/UK-7368.html).


Text vyhlášení ke stažení


Výzva ERCEA na pozice vyslaných národních expertů

Oddělení pro vědu a výzkum informuje o výzvě ERCEA/SNE/184/2020, kterou zveřejnila Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA).

Agentura hledá vhodné kandidáty na pozice vyslaných národních expertů v těchto oblastech:


• Scientific Support to ERC

• Ethics Officer

• Life Sciences

• Engineering (two posts)

• Chemistry or Materials Science

• Earth System Science

Social Sciences and Humanities


Jedná se o kofinancovaný sekondment min. na 2 roky (standardně se očekávají spíše 4), tzn. univerzita/ústav během vyslání platí expertovi český plat, ERCEA náhrady (allowances).


Bližší informace k výzvě nalezete v přiloženém dokumentu. Výzva ERCEA je otevřena do 21. dubna 2020.


V případě vašeho zájmu se prosím obracejte na oddělení pro vědu a výzkum FHS, které poskytne doplňující informace.Nominace na Cenu Neuron 2020

Oddělení pro vědu a výzkum informuje o možnosti nominací na prestižní Ceny Neuron 2020, které jsou udělovány špičkovým vědcům a vědkyním, kteří ovlivňují poznání ve svých oborech.


Cena je udělována ve dvou kategoriích:


Cena Neuron pro mladé nadějné vědce

udělována českým vědcům a vědkyním zpravidla do 33 let za vynikající dosavadní vědecké výsledky a jako povzbuzení do další práce. Oceněno je až 7 vědců a každý laureát obdrží finanční prémii v hodnotě 500 000 Kč.


Cena Neuron za přínos světové vědě

udělována až třem kandidátům bez omezení věku. Ocenění získávají významní vědci působící doma i v zahraničí, kteří svým světovým objevem nebo dlouhodobou prací zásadně přispěli k rozvoji vědy, posílili jméno České republiky a jsou vzorem a inspirací pro ostatní členy vědecké komunity. Na výběru laureátů se spolupodílí mezinárodní vědecká rada Fondu. Každý laureát obdrží finanční prémii v hodnotě 1 500 000 Kč.


Vědci a vědkyně jsou oceňováni v oborech biologie, computer science, fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy.


Více informací naleznete zde.


Vaše případné návrhy prosím zašlete na oddělení pro vědu a výzkum nejpozději do 23. března 2020. Součástí návrhu musí být stručné zdůvodnění nominace v AJ v maximálním rozsahu 1.000 znaků.


Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2020

Opatřením rektora č. 4/2020 bylo vyhlášeno nové kolo podávání žádostí o tzv. minigranty projektů 4EU+ v roce 2020. Cílem je podpořit jak běžící, tak nové projekty spolupráce mezi univerzitami 4EU+ z finančních prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.


Finanční podporu lze využít k podpoře výzkumných projektů, včetně podpory výzkumu, cestovného, zorganizování konference/workshopu či přípravného projektového setkání, podpory výměny doktorandů či postdoků, krátkodobých stáží v rámci výzkumných týmů, vytváření společných materiálů podporujících virtuální mobilitu nebo jako finanční podporu pro zapojené osoby v přípravě projektu.


Žádosti musí být podány do 1. 3. 2020.

Žadatel o finanční podporu musí být zaměstnancem UK s úvazkem minimálně 0,5.

Maximální možná částka, o kterou lze žádat, je 300 tis. Kč.


Více informací naleznete v příslušném Opatření rektora UK.


14 PhD positions (ESRs) for Marie Skłodowska-Curie ITN on Early Language Development in the Digital Age (e-LADDA)

Oddělení pro vědu a výzkum informuje o volných pozicích pro Ph.D. studenty v rámci programu Marie Skłodowska-Curie v oblasti výzkumu vývoje jazyka v digitálním věku. Více informací naleznete zde.


Aktuální výzva iniciativy společného programování „Propojování znalostí o klimatu pro Evropu“ (JPI Climate) – „Solstice“

V rámci iniciativy JPI Climate vyhlašuje MŠMT projektovou výzvu Solstice (Societal Transformation in the Face of Climate Change).

Výzva je jednokolová. Termín pro předkládání návrhů projektů je 3. února 2020, přičemž stručné shrnutí zamýšleného projektu musí být zasláno prostřednictvím elektronické aplikace do 9. ledna 2020.

Kompletní znění této výzvy, včetně seznamu zúčastněných zemí, financujících organizací, časového harmonogramu, vymezení klíčových cílů, podporovaných oblastí a očekávaných dopadů naleznete na internetových stránkách JPI Climate a na dedikovaných webových stránkách samotné výzvy.

Podrobnější informace o výzvě rovněž najdete na stránkách MŠMT.


Pokyny k předkládání podkladů pro závěrečné účtování jednotlivých grantových programů

V souvislosti s blížícím se koncem roku a povinností zaúčtovat všechny účetní operace týkající se roku 2019, vydala děkanka FHS závazný harmonogram termínů pro předložení účetních dokladů týkajících se jednotlivých projektů ke zpracování.

Rozpočtové prostředky jednotlivých projektů předávejte na Ekonomické oddělení FHS nejpozději v následujících termínech:


 • GA UK a SVV – 29. 11. 2019

 • GA ČR – 6. 12. 2019

 • TA ČR – 6. 12. 2019

 • AZV – 6. 12. 2019

 • RUV – 6. 12. 2019

 • UNCE – 6. 12. 2019

 • NAKI – 6. 12. 2019

 • Progres – 6. 12. 2019


Veškerou dovolenou vyplývající z projektových úvazků prosíme vyčerpejte nejpozději během října a listopadu 2019.

Nejpozději během října je nutné zaslat na personální oddělení FHS návrhy na uzavření a proplacení zbývající DPP a DPČ, aby mohly být dohody uzavřeny a proplaceny.


V případech, kdy je v rámci projektu plánována jako výstup tištěná publikace, informujte, prosím, oddělení vědy a výzkumu FHS UK v těchto intencích:

 • Autor

 • Název publikace

 • Financováno z prostředků (včetně v.s.)

 • Plánované náklady

 • Smlouva: neuzavřena / uzavřena (č.j.)

 • Vydavatelství

 • Předpokládaný termín vydání


Dále je nutné postupovat (pro projednání ediční komisí a uzavření smlouvy s nakladatelem) ve spolupráci s Edičním oddělením dle přílohy č. 1 opatření děkana č. 5/2019, které upravuje Ediční činnost na Fakultě humanitních studií UK.


Vyhlášení 2. kola přihlášek programu Fulbright Specialist

Oddělení pro vědu a výzkum informuje o vyhlášení druhého kola přihlášek programu Fulbright Specialist. Uzávěrka je 30. listopadu 2019.


Program je navržen pro krátkodobé pobyty amerických odborníků v rozsahu 14-42 dnů, které se uskuteční v kalendářním roce 2020. Je primárně určen k navázání nových kontaktů a spolupráce. Není určen k individuální výzkumné práci, ale především na výuku, inovaci kurikula, studijních plánů, metodologie, a další. Náklady na pobyt jsou pro hostitele minimální. Cestu a honorář hradí americká strana, hostitelská instituce zajišťuje pouze ubytování (vhodné je i univerzitní ubytovací zařízení) a stravné (25 USD/den).

Detailní informace o programu, on-line přihlášku a instrukce najdete na odkaze.


Výběrové řízení na dvě Postdoc pozice na NOVA University of Lisbon

The NOVA School of Social Sciences and Humanities, of the NOVA University of Lisbon, has opened a call for applications for two post-doctoral positions as part of the Dialogue and Argumentation for cultural Literacy Learning in Schools (DIALLS) project, funded by the European Comission.


The post-doctoral studies will focus on the scientific areas of: philosophy of education and education and candidates must have a PhD in philosophy, education, linguistics or psychology and experience in the field of education, as well as a published paper in an indexed journal, peer-reviewed, in the field of education or discourse analysis.


Applications are open from October 9-22, 2019, and should be sent, by e-mail, to the president of the selection board: fabrizio.macagno@fcsh.unl.pt. The e-mail should also include: curriculum vitae, certificate of proficiency, a letter of motivation, and a publication of the candidate's choice. The subject of the e-mail should be: "Application POST DOC DIALLS - 2019".


You can learn more about the programme here or visit the university website here .

Vyhlášení 17. kola soutěže GAUK (2020)

Grantová agentura Univerzity Karlovy vyhlašuje 17. kolo soutěže GAUK pro podávání návrhů studentských vědeckých (grantových) projektů s počátkem řešení v roce 2020.


Navrhovatelem projektu může být student zapsaný na Univerzitě Karlově a studující v magisterském nebo doktorském studijním programu. Grantové projekty mohou být jednoleté až tříleté. Členem navrhovaného týmu je vždy školitel žadatele, nebo, nestuduje-li žadatel v doktorském studijním programu, jiný akademický pracovník (zpravidla vedoucí diplomové práce). Školitel nebo vedoucí musí před odevzdáním projekt rovněž potvrdit a proto je nezbytné, aby měl rovněž zajištěné funkční přihlašování do webových aplikací UK.


Projektové žádosti je možné podávat od 7. října 2019 prostřednictvím příslušné webové aplikace Grantové agentury UK. Nejzazší termín pro podání projektové žádosti byl děkankou fakulty stanoven na 3. listopad 2019.


Podrobné informace o pravidlech a podmínkách soutěže je možné nalézt na webu GAUK a souvisejících Opatření rektora č. 24/2019, 25/2018 a Grantovém řádu Univerzity Karlovy.


V případě zájmu o podání projektu a souvisejícími dotazy se prosím neváhejte obracet na oddělení vědy a výzkumu FHS UK, konkrétně na Ing. Jana Bělonožníka ( ; tel. 251 080 403).


Management of Science and Innovation

Zajímá vás věda a inovace? Chcete se naučit, jak řídit projekty a uspět? Chcete se dozvědět, jak ochránit svůj nápad a jak sestavit business plán pro jeho uplatnění v praxi? Přihlaste se na praktický kurz Management of Science and Innovation (MSI), který zaštiťuje transferová kancelář Univerzity Karlovy – CPPT UK. Hlásit se můžete od 16. 9. 2019 v SISu. Kód předmětu je TVOL0002.


Předmět je určen studentům 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. programů a Ph.D. programů všech fakult UK. Základní kurz MSI1 je jednosemestrální, distanční výuka je vedena v angličtině a absolvování je hodnoceno 6 kredity. Na něj navazuje pokročilý kurz MSI2, kde odborníci z praxe proberou témata managementu vědy více do hloubky. Na třetí úrovni kurzu – MSI3 – pak mohou zájemci s pomocí mentora rozpracovat svůj vlastní vědecký projekt.


Na kurzu budou vítáni i vyučující a zaměstnanci UK. V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte přímo na mailu .


Podívejte se, co o kurzu říkají absolventi kurzu na YT nebo FB.

Chcete se o MSI dozvědět více? Podívejte se na web CPPT.
Seminář TA ČR k programu ÉTA a k mezinárodní spolupráci

CPPT UK a TA ČR připravili seminář k 3. veřejné soutěži v programu Éta na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, který bude zaměřenen na přípravu kvalitního a úspěšného projektu. Seminář se uskuteční 11. září 2019 od 13:00 do 16:00 v Modré posluchárně Karolina. Podrobnosti a možnost registrace naleznete zde.


Předpokládaný termín vyhlášení 3. veřejné soutěže je 18. 9. 2019, ukončení příjmu žádostí o podporu se předpokládá 31. 10. 2019. Více informací najdete zde.


S případnými dotazy se obracejte na oddělení pro rozvoj – nebo .


Volné pozice v rámci MSCA na Maastrichtské univerzitě

Oddělení pro vědu a výzkum informuje o 13 volných pozicích v rámci MSCA pro PhD studenty v oblasti SSH na Maastrichtské univerzitě:

LIMES is a doctoral programme for 13 talented PhD candidates in the domain of the humanities and social sciences, centred on the theme of ‘The Hardening and Softening of Borders: Europe in a Globalising World’. Conducting research within this framework means working on the frontline of societal and scientific innovation, and is therefore particularly attractive for a new generation of interdisciplinary researchers. Moreover, Maastricht – located in the heart of the transnational Meuse-Rhine Euroregion – offers excellent opportunities to function as springboard for the mobility of Early Stage Researchers (ESRs). A rich training programme encompassing general research skills, methods, public outreach, and dissemination of knowledge is provided. Tailor-made secondments at one of the external partners are further geared towards extending the employability of LIMES graduates for academic as well as non-academic positions.


You are invited to apply for a 4 year PhD position in the project “LIMES – the hardening and softening of borders”. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 847596.


Because the PhD candidates work in a larger research project, team work is essential. In addition to individual work on their dissertations, the PhD candidates will contribute to regular project team meetings and joint academic publications. The PhD candidates will receive extensive training, including regular supervision, training by the Graduate Schools of the relevant faculties, and the partner organisations, where they can benefit from a secondment.


Requirements:

Candidates will be judged on the basis of the requirements outlined below. Candidates should make sure that their application letter demonstrates how they meet these requirements:


• Knowledge and interest on the topics covered by the relevant PhD project

• Advanced skills in research design and relevant quantitative analysis, as demonstrated in education and/or work so far;

• Strong analytical skills;

• Outstanding writing skills;

• Show an obvious interest in academic research, particularly qualitative research methods;

• Have the capability of autonomously conducting original research as well as working in a team;

• Fluency in English; knowledge of other languages such as the official UN languages is an asset.


Applicants can apply for these vacancies via this link . The content of this link states what applicants have to do to apply.


The deadline for submitting your application is 26 August 2019.Soutěž bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí - Czech Envi Thesis

Oddělení pro vědu a výzkum informuje o vyhlášení Celostátní soutěže bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí – Czech Envi Thesis, které se může zúčastnit každý, kdo letos úspěšně obhájil (nebo do konce září 2019 obhájí) svou kvalifikační práci zabývající se životním prostředím ze společenskovědního pohledu.


Autor(ka) nejlepší práce si odnese 30 tis. Kč.


Podrobnosti je možné nalézt zde a zde.


V případě zájmu prosím kontaktujte oddělení vědy a výzkumu FHS nejpozději do 15. září 2019.NAKI II - vyhlášení 3. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích

Ministerstvo kultury České republiky dne 11. března 2019 vyhlásilo třetí jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu projektů Programu NAKI II.

Soutěžní lhůta začíná 12. března 2019. Podávání návrhů projektů bude uzavřeno 30. dubna 2019 ve 14:00 hodin.

Prosíme tedy všechny, kteří mají o podání projektu za FHS UK zájem, aby se co nejdříve obrátili na Oddělení pro vědu a výzkum – osobně, telefonicky či e-mailem na adresu renata.wilflingova@fhs.cuni.cz. Tamtéž se mohou zájemci obracet v případě dotazů či potřeby konzultace k přípravě projektu.


Fakultní termín podávání projektů do soutěže NAKI II byl stanoveno na 15. dubna 2019 včetně.

Po tomto termínu budou probíhat konzultace a případné doplňování projektů, které budou tou dobou na Oddělení pro vědu a výzkum FHS UK již odevzdány.


Veškeré informace o podmínkách veřejné soutěže včetně předepsaných formulářů k podávání návrhů projektu jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je zájemcům k dispozici na internetové adrese poskytovatele https://www.mkcr.cz/verejna-soutez-61.html.


Doporučujeme její pečlivé prostudování. Na uvedeném odkazu naleznete rovněž archiv nejčastěji kladených otázek.


FHS UK momentálně od roku 2018 spravuje jeden projekt z programu NAKI II s názvem České století motorismu


Soutěž Polského institutu v Praze

Oddělení pro vědu a výzkum informuje o vyhlášení Soutěže Polského institutu v Praze pro studenty magisterských a bakalářských oborů. Předmětem soutěže jsou obhájené bakalářské nebo diplomové práce obhájené v akademickém roce 2017/2018, jejichž téma je spojeno s Polskem a jejichž obsah se Polsku ve značné míře věnuje.


Podrobnosti je možné nalézt zde.


V případě zájmu prosím kontaktujte oddělení vědy a výzkumu FHS nejpozději do 15. dubna 2019.


Balzan Prize 2019

Oddělení pro vědu a výzkum informuje o vyhlášení Balzan Prize 2019, jež se v letošním roce uděluje v následujících kategoriích:

• Film Studie

• Islamic Studies

• Pathophysiology of Respiration: From Basic Sciences to the Bedside

• Theory of Partial Differential Equations

Podrobnosti naleznete v přiložených dokumentech zde a zde, . popř. na příslušných webových stránkách.

V případě zájmu prosím kontaktujte oddělení vědy a výzkumu FHS nejpozději do 8. Března 2019.Výzva k nominacím členů oborových panelů a posuzovatelů vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti UK

V souvislosti s Opatřením rektora č. 44/2018 zavádějícím systém vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti na UK prosíme o spolupráci vědeckých pracovišť na fakultě při nominaci zahraničních odborníků na členy oborových hodnotících panelů a posuzovatele. Bližší informace najdete v dopise paní proděkanky pro vědu a výzkum doc. PhDr. Gabriely Siedlové-Málkové, Ph.D. z 10. 12. 2018. Stručný výtah opatření rektora popisujícího celý systém a průběh hodnocení najdete na stránkách Oddělení pro vědu a výzkum zde, úplný text pak zde.


Náplní práce posuzovatelů bude vypracovat recenzní posudky vybraných výsledků tvůrčí činnosti na naší fakultě za období mezi lety 2014-2018. Jeden posuzovatel bude hodnotit nanejvýš 10-20 výsledků. Činnost posuzovatelů bude probíhat elektronicky. Vypracování recenzentských posudků se dle předběžného harmonogramu bude uskutečňovat ve druhé polovině roku 2019 (červenec – prosinec). Činnost oborových hodnotících panelů bude sestávat mj. z distribuce vědeckých výsledků mezi jednotlivé posuzovatele. Na základě shromážděných posudků a dalších podkladů (bibliometrická analýza, vlastní hodnotící zprávy vypracované jednotlivými součástmi UK, přehledy osob zapojených do tvůrčí činnosti, grantů, studijních programů atd.) budou oborové panely posuzovat úroveň oborů a vědních oblastní na součástech UK. U členů panelů se předpokládá osobní účast na dvou jednáních v Praze, jinak bude jejich činnost probíhat elektronicky, a to přibližně od července 2019 do prosince 2020. Práce členů panelů i posuzovatelů bude honorována. Zatím však bohužel nemáme informace, v jaké výši.


Dovoluji si Vás proto požádat o oslovení Vašich zahraničních kolegů s nabídkou této spolupráce. Účast zahraničních kolegů je pro vznikající systém hodnocení naprosto zásadní. Jelikož výsledky tohoto systému hodnocení budou mít zřejmě značný dopad na úrovni podpory vědy a výzkumu na naší Fakultě, prosím Vás, abyste tomuto úkolu věnovali pozornost a nepodceňovali jeho důležitost. Prosím usilujte o to, abychom na úrovni každého pracoviště FHS UK nominovali alespoň jednoho zahraničního odborníka, jenž by byl ochoten vykonávat funkci člena panelu a jednoho zahraničního odborníka, který bude pracovat v systému hodnocení jako posuzovatel. Při komunikaci můžete použít soubor s informacemi v angličtině zde. Zájemce prosíme o vyplnění stručného formuláře a o jeho zaslání na Oddělení pro vědu a výzkum na adresu nejpozději do 21. 12. 2018.Seminář: H2020 Aktuální výzvy SPOLEČENSKÉ VÝZVY 6 Evropa v měnícím se světě: inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti

FSV UK Praha a Technologické centrum AV ČR si Vás dovoluje pozvat na informační seminář H2020 Aktuální výzvy SPOLEČENSKÉ VÝZVY 6 - Evropa v měnícím se světě: inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti


Datum: středa, 5. 12. 2018 11.00-12.30

Místo konání: učebna J2080 (2.patro, budova B), U Kříže 8, Praha 5, Jinonice, Institut mezinárodních studií

Přednášející: Michal Pacvoň Ph.D, TC AV ČR


Program:

Horizont 2020 a příležitosti pro výzkumníky ze společenskovědních oborů


Témata výzev SC6 pro rok 2019

• Migration

• Socioeconomic and Cultural Transformation of the Forth Industrial Revolution

• Governance for future


Příprava projektů, Horizon Europe – jak bude vypadat nástupce H2020? Po semináři možnost osobní konzultace.


GAUK - termíny průběžných a závěrečných zpráv projektů

Fakultní termíny pro odevzdání průběžných a závěrečných zpráv z projektů GAUK byly stanoveny následujícím způsobem:


Průběžné zprávy pro pokračující projekty: do 10. 1. 2019 (včetně)

Závěrečné zprávy pro končící projekty: do 20. 3. 2019 (včetně)


Zprávy se podávají přes webovou aplikaci https://is.cuni.cz/webapps/, kde případně naleznete také uživatelské příručky týkající se obou typů zpráv.


Výzva k nominacím na členy hodnotících panelů GA ČR

Informujeme o aktuálně zveřejněné výzvě k nominacím na členy hodnotících panelů pro Grantovou agenturu České republiky (GA ČR).


Hodnotící panely jsou expertními orgány oborových komisí, které vypracovávají interní posudky návrhů projektů, připravují podklady a doporučení pro jednání oborových komisí. Člen panelu je jmenován zpravidla na dvouleté funkční období (v tomto případě počínaje 1. dubnem 2019). Člen panelu může v panelu působit nejvýše dvě po sobě následující období. Povinností člena hodnotícího panelu je vyjádřit se ke značnému počtu projektů, seznámit se se všemi předloženími projekty a dále se zúčastnit všech zasedání hodnotícího panelu. Členství v panelu je tedy náročné na časové a pracovní zatížení. Členům panelů náleží za jejich práci finanční odměna.


Dovoluji si Vás proto požádat o součinnost při informování kolegů na Vašich vědeckých pracovištích ohledně možnosti nominací do hodnotících panelů GA ČR. V případě zájmu pak prosím o vyplnění stručného formuláře a jeho zaslání na oddělení vědy a výzkumu FHS na adresu , které zajistí administrativní náležitosti a odeslání na Grantovou agenturu ČR. Souhlas s nominací a vyplněný formulář prosím zašlete nejpozději do 20. listopadu 2018.


Výzva Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) k podávání kandidátů na členy Odborného orgánu hodnotitelů

Informujeme o aktuálně zveřejněné výzvě Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) k podávání kandidátů na členy Odborného orgánu hodnotitelů, kteří budou jakožto vzdálení recenzenti hodnotit vybrané výsledky v rámci modulu M1 (kvalita vybraných výsledků) Metodiky 17+.


Vzhledem k tomu, že RVVI bude pro účely hodnocení dle Metodiky 17+ potřebovat mnoho desítek velmi kvalifikovaných recenzentů schopných posoudit vybrané výsledky našich výzkumných organizací, je poptávka především po nominacích respektovaných odborníků s velmi dobrou publikační historií, resp. s významnými výstupy s širokým národním nebo mezinárodním ohlasem. Velký zájem je rovněž o zahraniční experty se znalostí anglického jazyka.


Personální zastoupení v rámci tohoto hodnocení může být zároveň velkým přínosem pro fakultu, neboť umožní přímo nahlédnout do systému a fungování jednotlivých hodnotících panelů a udělat si tak lepší představu, co bude v rámci tohoto hodnocení akcentováno. Z hlediska celé Univerzity Karlovy se rovněž předpokládá, že tyto zkušenosti fakultních hodnotitelů bude možné zhodnotit při vytváření vznikajícího systému vnitřního hodnocení na UK.


Dovolujeme si Vás proto požádat o součinnost při informování kolegů na Vašich vědeckých pracovištích ohledně možnosti nominací do Odborného orgánu hodnotitelů RVVI za Univerzitu Karlovu. V případě zájmu pak prosím o vyplnění stručného formuláře a jeho zaslání na oddělení vědy a výzkumu FHS na adresu , které zajistí formální kontrolu a předání údajů na RUK, odkud budou centrálně zavedeny do IS VVI. Souhlas s nominací a vyplněný formulář prosím zašlete nejpozději do 20. listopadu 2018.


Školení o predátorských časopisech a personálních identifikátorech

Školení o predátorských časopisech a personálních identifikátorech určené pro akademické pracovníky a studenty doktorských programů se uskuteční

dne 9. 11. 2018 v 11.00 v místnosti č. 6022 v Jinonicích (U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice)


Program školení:

1. Afiliace, dedikace, vědecké identifikátory ORCID a další (40 minut)

2. Predátorské publikace, nakladatelství, konference (40 minut)

3. Stručné představení systému evidence publikací OBD (specifické školení proběhne v lednu/únoru 2019)


Workshop My a oni - konstruování kolektivních identit - call for papers

Zveme středně pokročilé až pokročilé studenty doktorského programu - badatele v oblasti konstruování kolektivních identit (nacionalismus a etnicita, sociální hnutí, subkultury a další), aby se aktivně zúčastnili našeho workshopu. Každý, kdo si chce prostřednictvím workshopu utřídit vlastní výzkumné poznatky, je vítán! Příspěvky jsou koncipované na 45 minut, můžete ale přihlásit i kratší prezentace.


Termín workshopu: 20. 11. 2018


podmínky přihlášení:

- stručné CV (základní informace a profesní zájem)

- anotace příspěvku (maximální rozsah 250 slov)

- tematický překryv – váš příspěvek musí být k tématu workshopu, v ideálním případě sledovat následující osu:

1) vývoj konstruování tématu během terénního výzkumu

2) relevance teoretických konceptů etnicity a jiných teorií kolektivních identit pro vaše téma

3) vyvození teoretických závěrů z výzkumu


Deadline přihlášení příspěvku: 30.10.2018

Informace o přijetí příspěvku: 5.11.2018

Poplatek za workshop: bez poplatku

Rozsah příspěvku: max. 45 minut + 15 minut diskuze

Formát příspěvku: přednáška, prezentace, poster, případně jiná forma

Místo konání: FHS UK Praha, místnost bude upřesněna

Anotace zasílejte na adresu: martin.gogol@centrum.cz


Vyhlášení ceny Jeana Monneta za evropskou integraci

Cena Jeana Monneta oceňuje talentované jednotlivce nebo skupiny přispívající svým projektem k podpoře a posílení evropské integrace.


Odměna: 1500 €


V případě zájmu o přihlášení vypracujte maximálně pětistránkový dokument, který zahrnuje informace:

- o vzniku projektu

- o členech a partnerech podílejících se na návrhu a realizaci projektu

- o způsobu, kterým projekt podporuje evropskou integraci

- o konkrétních výsledcích a výstupech


Termín pro podávání přihlášek je 9. října. Výsledky budou vyhlášeny 9. listopadu, na výročí narození Jeana Monneta.

Přihlášky posílejte na e-mail: .


Více informací naleznete zde.


Vyhlášení 16. kola soutěže GAUK (2019)

Grantová agentura Univerzity Karlovy vyhlásila 16. kolo soutěže GAUK.

Projekty do 16. kola bude možno podávat od 9. října 2018

Fakultní termín pro podání přihlášek je stanoven na 4. listopadu 2018


Projekty lze podávat prostřednictvím webové aplikace: https://is.cuni.cz/webapps/


Grantové projekty GAUK mohou být jednoleté až tříleté. Přihlášku do soutěže může podat student zapsaný na Univerzitě Karlově a studující v doktorském nebo v magisterském studijním programu.


Pokud budete nějaký projekt podávat, nezapomeňte, prosím, že ho musí před odevzdáním potvrdit také váš vedoucí (zpravidla školitel). Proto je potřeba, abyste při podávání projektu byli se svým školitelem v kontaktu, a aby měl zajištěné funkční přihlašování do webových aplikací UK.


Veškeré informace k 16. kolu soutěže GAUK naleznete v Opatření rektora č. 26/2018 https://www.cuni.cz/UK-9178.html a na stránce https://www.cuni.cz/UK-33.html


CELSA - třetí výzva k podání projektů

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení třetí výzvy Výzkumného fondu CELSA.


Prosíme všechny zájemce o zaslání kompletních návrhů projektů včetně finančních tabulek do pátku 19. října 2018 na email .


Předpokládá se, že CELSA podpoří 10-12 nových projektů spolupráce mezi CELSA výzkumníky. Univerzita Karlova, stejně jako v minulém kole, podpoří dva projekty na UK a na každý přispěje RUK částkou max 30 000 EUR. RUK nijak nelimituje, co lze hradit (vše na čem se výzkumníci v projektu dohodnou), mimo investiční náklady.


Pokud uvažujete o podání projektu, mohl by se Vám hodit odkaz na výzkumný portál KU Leuven, kde můžete přehledně filtrovat mezi týmy a projekty dle disciplíny, která Vás zajímá, a poté vědce oslovit s žádostí o případný společný projekt CELSA.


Více informací naleznete na stránkách CELSA a v CELSA Research Fund guide for applicants.


Výzva k podání návrhů příspěvků/panelů/poster prezentací na konferenci "Otázky národní identity a nezávislosti"

Rádi bychom Vás vyzvali k podávání návrhů na individuální příspěvky/panely/poster prezentace pro konferenci Otázky národní identity a nezávislosti (Evoluce významu nacionalismu, státnosti, národní identity, svobody a autonomie 100 let od ukončení První světové války – Česká republika, Polsko a Irsko). Konference se koná na Univerzitě Hradec Králové 25. - 27. října 2018 a je pořádána v rámci grantu „Česko-polského fóra“ získaného na MŠMT ČR a MZV ČR.


Navrhované příspěvky/panely/postery by se měly zabývat především následujícími tématy:


 • Co tvoří v dnešní době podstatu státnosti, kdo je vnímán jako její reprezentant, a co ji symbolizuje?

 • Jaký vliv mají na utváření státnosti a suverenity skutečné či vnímané hranice? Jakým způsobem tyto hranice působí na identitu a nezávislost?

 • Jakým způsobem působí populární kultura na utváření/proměny pojetí identity nezávislosti, či autonomie?

 • Jakým způsobem literatura/kultura konfrontuje pojetí národní identity ve vztahu k výročí samostatnosti ČR, Irska, Polska?

 • Jak jsou historické události, co měly vliv na národní identitu, spojeny s hodnotami jako jsou svoboda a demokracie, které stály za zrodem samostatného Irska, Československa, a Polska?

 • Vliv změny forem ideologií na výchovu státotvorných elit.


Přestože se konference zaměřuje na kulturní/jazykovou analýzu výše uvedené problematiky, vítány budou i příspěvky zabývající se politickými či sociologickými aspekty. Akce je určena především etablovaným akademickým pracovníkům, ale přijímány budou i příspěvky akademiků v počáteční fázi profesní kariéry či studentů doktorského studia.


Hlavním jazykem konference je angličtina, ale příspěvky/panely/poster prezentace v českém jazyce či polštině jsou taktéž vítány.

Formát prezentací je 20 minut přednes + 10 minut na otázky/diskuzi.


Návrhy příspěvků v délce 200 slov, a krátký medailonek, ve formátu .doc/.docx zasílejte na e-mailovou adresu: , a to do 20.9.2018. Vyrozumění o přijetí návrhu bude rozesíláno 1.10.2018.

Vybrané příspěvky budou následně vydány knižní formou, a organizátoři již nyní přijímají vyjádření zájmu o účasti na publikaci.


Konferenční poplatek: 1 000 Kč (snížená sazba 500 Kč pro PhD studenty)


Více informací je k dispozici zde.


Výzkumná agentura Bratislava hledá hodnotitele

Výzkumná agentura Bratislava hledá hodnotitele projektů v rámci Operačního programu Výzkum a inovace. Více informací naleznete zde: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/vyzvy/vyzvy-na-odbornych-hodnotitelov


Vyhlášení 21. ročníku Ceny Wernera von Siemense

Cena Wernera von Siemense se koná ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií patří mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice.


Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, předsedkyně Akademie věd a ředitelů ústavů AV.


Soutěžní kategorie reflektují aktuální potřeby ve společnosti a ve vědě. I proto letos přicházíme s novinkou a otevíráme novou soutěžní kategorii: Zvláštní ocenění - Nejlepší absolventská práce na téma Průmyslu 4.0.

Kromě ocenění získávají vítězové také finanční odměnu. Tento rok si v kategoriích Nejlepší diplomová a disertační práce odnesou o 140 tisíc korun navíc.


Cena se uděluje v těchto kategoriích:


• Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

• Nejlepší pedagogický pracovník

• Nejlepší diplomová práce

• Nejlepší disertační práce


Do prvních dvou kategorií navrhuje účastníky rektor nebo prorektor univerzity, do dalších kategorií se autoři prací přihlašují sami.


Návrhy zasílejte nejpozději do 2. listopadu 2018 na v této podobě:

• Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu: přihláška zde.

• Nejlepší pedagogický pracovník: přihláška zde.


Obecná pravidla soutěže zde.

Více informací zde.


Vyhlášení soutěže INTER-EUREKA v rámci programu INTER-EXCELLENCE

Cílem podprogramu INTER-EUREKA LTE je podpora mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.


Podíl výše účelové podpory na uznaných nákladech u projektů může činit až 50 % celkových uznaných nákladů na řešení projektu.


Projekty mohou mít délku až 48 měsíců. U podprogramu je stanoven limit pro přidělení podpory ve výši 4 000 000 Kč na jeden projekt pro dva a více českých účastníků ročně a ve výši 3 000 000 Kč na jeden projekt pro jednoho českého účastníka ročně.


Harmonogram veřejné soutěže podprogramu:


Termín vyhlášení veřejné soutěže:

2.srpna 2018

Počátek soutěžní lhůty:

3.srpna 2018

Ukončení soutěžní lhůty:

12. října 2018

Počátek hodnotící lhůty:

13. října 2018

Ukončení hodnotící lhůty:

15. prosince 2018

Ukončení podání žádosti o poskytnutí podpory:

15. března 2019

Vyhlášení výsledků:

20. dubna 2019Soutěžní lhůta je období, během kterého je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), a počíná dnem následujícím po dni vyhlášení výzvy – 3. srpna 2018 a končí dnem uzávěrky přijímání návrhů projektů – 12.října 2018 ve 23:59:59 hod.

Návrhy projektů (včetně požadovaných příloh) lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt.

• Návrh projektu musí:

o být podán v průběhu soutěžní lhůty a doručen kompletně v jedné datové zprávě nepřesahující včetně všech příloh velikost 20MB;

o v datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno „INTER-EUREKA – 5. výzva – NEOTVÍRAT!“

o v datové zprávě musí být v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“

o v datové zprávě musí být zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“.

o Prosíme zkontrolujte si vždy doručenku datové zprávy, že jsou všechny parametry přesně splněny, pokud se vám nedaří mít vše správně vyplněné, kontaktujte nás. MŠMT nyní kontroluje všechny detaily a vyřazuje projekty při sebemenší chybě!

• Na poskytnutí podpory není právní nárok. Rozhodnutí poskytovatele o výsledku veřejné soutěže je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Kontaktní osoba: Ing. Josef Martinec, tel.: 234812298, e-mail.:

Čestná prohlášení vztahující se k právnické osobě musí být podepsaná vždy statutárním orgánem dané právnické osoby, u vícečlenných statutárních orgánů pak všemi jeho členy – dejte nám vědět včas, necháme podepsat JM rektorem (stačí zaslat název projektu a žádost o podpis emailem).


Více informací včetně zadávací dokumentace naleznete na stránkách MŠMT.


Grantová výzva výzkumné sítě "Leibniz ScienceCampus"

Výzkumná síť Leibniz ScienceCampus “Eastern Europe – Global Area” (EEGA) zveřejnila grantovou výzvu, která je určena pro pořádání workshopů a konferencí zaměřených na region východní Evropy a specifická témata, kterým se EEGA v rámci tohoto regionu věnuje (např. migrace a mobilita, politická ekonomie, kulturní perspektivy a identifikace, vztah k Evropě, pozice v globálním světě).


Výzva je určena pro Postdocs.

Uzávěrka přihlášek je 1. září 2018.


Obecné informace najdete zde.

Informace pro žadatele zde.

Přihláška ke stažení zde.


3. Česko-bavorské vysokoškolské fórum

Česko-bavorská vysokoškolská agentura a Collegium Carolinum zvou na 3. Česko-bavorské vysokoškolské fórum, které proběhne ve dnech 28. – 30. 11. 2018 na Univerzitě Ludvíka Maxmiliána a dalších místech v Mnichově.


K setkání na téma „Dějiny a příběhy mezi Mnichovem a Prahou“ jsou zváni vědci, pedagogové, studenti a management vysokých škol z celé ČR a Bavorska.


Další informace a přihlášku najdete v září 2018 na stránkách www.btha.cz.


Vyhlášení vnitřní fakultní soutěže v rámci Institucionálního plánu FHS UK pro období 2019 – 2020

Na základě Vyhlášení institucionálního programu pro VVŠ pro roky 2019 - 2020, zveřejněného na webových stránkách MŠMT, a v souladu s pravidly administrace v rámci UK byla vyhlášena vnitřní fakultní soutěž pro projekty v tematických okruzích I. a II.. Předkládané projekty musí být naplánovány jako jedno - až dvouleté.


I. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů;


II. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.


Při přípravě projektů podávaných do soutěže je nutné věnovat pozornost následujícím bodům:


• V rámci Institucionálního plánu je výše příspěvku pro VVŠ stanovena na dvouleté období 2019-2020. Cíle a aktivity tak musí být naplánovány na dva roky dopředu a v průběhu těchto let nebude možné IP aktualizovat.

• Je kladen důraz na popis konkrétních kvantitativních nebo kvalitativních indikátorů realizace projektu.

• U finančních požadavků je nutné uvést jejich závazné rozdělení na INV (investiční) a NIV (neinvestiční), maximální poměr investičních prostředků v rámci IP nesmí tvořit více než 35%.

• U projektů, které budou realizovány jako dvouleté, musí být uvedeny rozpočty i na rok 2020.

• U projektů je nutné předkládat předběžné, průběžné a závěrečné zprávy o plnění cílů projektu. O termínech budete včas informováni.


Předkládání projektů pomocí připravených formulářů (žádost, rozpočet), které naleznete na webových stránkách fakulty - oddělení rozvoje. Podepsané formuláře prosím odevzdávejte na oddělení rozvoje a současně zasílejte i v elektronické podobě na adresu .


Termín odevzdání projektů je 15. září 2018.


Navržené projekty poté posoudí fakultní komise jmenovaná děkanem FHS UK a rozhodne, které, příp. s jakými úpravami, budou financovány.

Kritéria při hodnocení projektů budou zejména tato:

- soulad obsahu projektu s vyhlášenými tematickými okruhy a jejich bližší specifikací v informacích pro oba okruhy;

- přiměřenost jednotlivých položek rozpočtu;

- prokazatelnost přínosu pro fakultu.


V případě dotazů se obraťte na .


Aktuální témata výzev SC6 Evropa v měnícím se světě

Pracovní program na tříleté období 2018-2020

3 Výzvy:

- Migration

- Socioeconomic and Cultural Transformation of the Forth Industrial Revolution

- Governance for future


Vyhlášení výzev 2019: 6. listopadu 2018

Uzávěrka: 14. března 2019

Typy akcí: RIA (výzkum), IA (inovace), CSA (koordinační akce), ERA-Net

(vytvoření grantového programu)


Více informací zde.


Aktuální výzvy programu Věda se společností a pro společnost (SwafS)

Program Science with and for Society (SwafS) integruje průřezová témata Horizontu 2020. Soustředí se na zodpovědný výzkum a inovace a snaží se zvyšovat atraktivitu povolání výzkumníka. Program byl zamýšlen, aby reflektoval vývoj vědy a společnosti a podporoval jejich součinnost na národní i EU úrovni.

Cílem je budovat efektivní spolupráci mezi vědou a společností, získávat nové talenty pro vědu a spojovat vědeckou excelenci se sociální odpovědností.

Rozpočet: 0,462 mld. €


Vyhlášení výzvy: 27. října 2017

Otevření témat: 11. prosince 2018

Uzávěrka: 2. dubna 2019

Uzávěrka pro dvoukolové návrhy: 7. listopadu 2019

Na 3 roky, s rozpočtem: 2018: 62,5 mil. EUR, 2019: 62,5 mil. EUR, 2020: 69,2

mil. EUR.

Projekty typu koordinačních a podpůrných akcí CSA - Coordination and support action a výzkumné projekty RIA - Research and Innovation action. Konsorcia složená z nejméně 3 týmů.


Text výzvy naleznete zde.

Více informací zde.


TA ČR hledá oponenty/oponentky

Technologická agentura ČR na svých stránkách zveřejnila následující nabídku:


Technologická agentura ČR (TA ČR) disponuje poměrně rozsáhlou databází oponentek a oponentů. Vzhledem k tomu, že TA ČR vyhlašuje v letošním roce hned 12 veřejných soutěží a v souvislosti s rozmanitostí a počtem návrhů projektů, které v příštích měsících TA ČR očekává, je však nutné tuto databázi neustále rozšiřovat o další kvalifikované odbornice a odborníky disponující patřičným vzděláním a zkušenostmi.

Koho hledáme?


Expertky a experty na výzkum, vývoj a inovace jak z výzkumných organizací, tak z oblasti relevantních podniků a organizací státní správy a samosprávy a nestátních neziskových organizací (z aplikační sféry). Vítáno je vysokoškolské vzdělání, praxe v oboru a hodnotitelské zkušenosti, splnění všech tří aspektů však není podmínkou.


Jaké jsou podmínky?

Tato práce přináší finanční odměnu a rozšíření si vědomostí ze svého profesního oboru, na druhé straně však s sebou nese podmínku zachování mlčenlivosti a „výrobního tajemství“ (know-how) uvedeného v návrhu projektu.


Více info zde: https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1349-nabidka-spoluprace-pro-oponentky-oponenty.html


Vyhlášení podpory vědecko-výzkumných projektů mezi Českem a Polskem ve schématu MOBILITY

V rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vědeckotechnické spolupráci vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020.


Dotace určené na mobilitu výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu na základě žádosti uchazeče

• Financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí

• V rámci výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích a kongresech

• Priorita bude dána projektům s potenciálem budoucí účasti v evropských programech

• Podpora o maximální výši 100.000,- Kč/rok, tj. 200 000,- Kč na celou dobu řešení


• Krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní;

• Dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.


Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen paralelně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a polskou částí týmu jeho řešitelů v Polské republice, formulář má být vyjma označených anglických částí vyplněn v češtině.


Podrobné informace k podání projektu najdete zde.


Konference "Regenerating Localities in a Global World" v Japonsku

Ritsumeikan Center for Asia Pacific Studies (RCAPS) bude pořádat ve dnech 1. a 2. prosince 2018 16. ročník jedné z největších sociálněvědních konferencí v Japonsku Asia Pacific Conference, tentokrát na téma Regenerating Localities in a Global World.


Konference se bude konat v japonském městě Beppu a bude probíhat především v anglickém jazyce za účelem podpory mezinárodní účasti.


Podrobné informace a tematické okruhy naleznete zde


Publikace EK UK k evropským a mezinárodním projektům

Evropská kancelář UK publikovala na konci roku 2017 užitečnou brožuru, která shrnuje informace, rady a doporučení pro výzkumníky a výzkumnice, uvažující o účasti v evropských či mezinárodních projektech.

Brožura je ke stažení zde.Habilitační a jmenovací řízení - poplatky

souladu s částí I. čl. 8. Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy ze dne 14. prosince 2016 v platném znění se uchazečům v habilitačním a jmenovacím řízení ukládá povinnost zaplatit poplatek za úkony spojené s těmito řízeními.


Více informací v opatření proděkana č. 1/2017.


Nové opatření proděkana - predátorské časopisy a nakladatelství, konference


Opatření proděkana pro vědu a výzkum č. 2/2016

Pravidla pro zamezení publikacím v tzv. predátorských časopisech a nakladatelstvích a účasti na odborně nehodnotných konferencích pro zaměstnance a studenty FHS UK


Poslední změna: 10. únor 2020 10:31 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám