• Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum na FHS UK

Věda a výzkum na FHS UKVědecká činnost FHS UK se soustřeďuje do základních tematických oblastí antropologie, filosofie a humanitně orientovaných sociálních věd. V tomto rámci se rozvíjí také interdisciplinární výzkumy na pomezí uvedených oblastí, které jsou trvalou součástí vědecké profilace FHS. Značný důraz je kladen na mezinárodní dimenzi vědeckých aktivit, kvalitní publikace a propojení výzkumu s doktorským studiem.


Vědecké aktivity na FHS UK

Aktuálně


Vědecké aktivity na FHS UK

Vědecké aktivity podporované z institucionálního financování se na FHS uskutečňují ve třech programech PRVOUK P18 Fenomenologie a sémiotika, P19 Interdisciplinární sociální vědy a P20 Kulturní, sociální a historická antropologie (s podílem FSV); na čtvrtém programu P02 Environmentální výzkum (koordinace PřF) se podílí menší fakultní tým. V činnosti těchto programů hraje důležitou roli prvek samosprávného odborného vedení prostřednictvím koordinátorů a programových rad.


Příznivý dopad na celkové výzkumné možnosti FHS má pokračování činnosti Univerzitních výzkumných center UK UNCE. Fakulta se podílí na činnosti čtyř UNCE, z nichž jedno je plně zakotveno na FHS a další tři jsou mezifakultní. Díky nim se daří zajistit zázemí pro odborný rozvoj vybraných vědeckých pracovníků ve fázi post-doc. Vhodné podmínky pro přípravu nové badatelské generace byly vytvořeny i na stupni doktorského a magisterského studia díky projektům GA UK a specifického vysokoškolského výzkumu SVV.


Zaměstnanci FHS jsou řešiteli nebo spoluřešiteli projektů Grantové agentury ČR. V soutěžích GA ČR fakulta pravidelně získává nové projekty a se podílí na spoluřešitelských projektech kupř. s rakouskou grantovou agenturou FWF. Fakulta participuje též na víceletých projektech podporovaných grantovými agenturami Ministerstva zdravotnictví ČR.


V oblasti mezinárodních projektů se FHS realizuje v projektu Interdisciplinary Network for Dementia Utilising Current Technology INDUCT spadající do programu HORIZONT 2020 a několika akcích COST. Probíhají též projekty programu AKTION a projekty podpořené Norskými fondy. Přehled mezinárodních projektů na FHS UK


V oblasti habilitačních a jmenovacích řízení FHS v roce 2015 dosáhla reakreditace oboru Sociální a kulturní antropologie a první akreditace oboru Filozofie. V obou těchto oborech probíhá v tuto chvíli několik habilitačních řízení a jedno řízení ke jmenování profesorem.Aktuálně


Progres Q20 pořádá ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd seminář Frithjofa Nungessera s názvem „The sociality of mind: Problems, appropriations, and prospects of Durkheim’s sociology of knowledge.

Datum a čas konání: pondělí 27. 11. 2017 v 16.00

Místo konání: zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1 (Sociologický ústav AV ČR)

Pozvánka


Marina Vasilyevna Lomonosova z Petrohradské státní univerzity představí autobiografický román Pitirima Sorokina „Predtecha“. Přednáška „Pitirim Sorokin’s FORERUNNER: Autobiographical Novel by Sociologist Involved in the Whirpool of Politics“ je podpořena programem Progres Q20. Přednáška bude vedena v angličtině (příp. ruštině).

Datum a čas konání: úterý 28. 11. 2017 v 15:30

Místo konání: místnosti č. 6004 v Jinonicích (U Kříže 8, Praha 5).

Pozvánka


Těšíme se na vaši účast!


INTER COST - projekty podpory mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích pod programem INTER-COST (nástupce COST CZ). Od 3. listopadu do 18. prosince 2017 lze podávat návrhy projektů. Cílem podprogramu je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v oblasti základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Zapojit se mohou všichni výzkumníci / výzkumnice, kteří jsou již zapojení v některém z mezinárodních projektů COST.


Bližší informace na stránkách MŠMT - INTER COST


Fellowships pro akademické pracovníky - University of Essex

University of Essex (UK) vypisuje fellowships pro pokročilé akademické pracovníky v délce trvání od 2 týdnů do 10 měsíců.

Aktuální výzva pro krátkodobé pobyty je otevřena do 30.11. 2017

Nejbližší deadline pro dlouhodobé pobyty je 31.3. 2018


Bližší informace a přihlášení na stránkách University of Essex Fellowships


CELSA - Central Europe Leuven Strategic Alliance

UK je od roku 2016 členem aliance CELSA. Prostřednictvím tohoto fondu jsou financovány výzkumné projekty mezi dvěma CELSA partnery,z nichž jeden musí být vždy KU Leuven. Spolupráce mezi partnery musí vést k podání společného kolaborativního projektu v H2020 či v obdobném evropském programu. Univerzita Karlova, stejně jako v minulém kole, podpoří dva projekty na UK a na každý přispěje RUK částkou max 30 000 EUR.


Výzva bude otevřena v listopadu 2017.

Deadline pro podání návrhů projektů bude 1.3.2018

Evaluace projektů bude probíhat od března do června 2018

Ohlášení výsledků výzvy proběhne v červenci-srpnu 2018

Projekty začnou 1.10.2018


Bližší informace jsou k dispozici zde a na stránkách http://celsalliance.eu/index.html


GA UK - Vyhlášení 15. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2018)

Grantová agentura Univerzity Karlovy vyhlásila 15. kolo soutěže GAUK. Přihlášku nebo žádost o pokračování grantového projektu může podat student zapsaný na Univerzitě Karlově a studující v doktorském studijním programu, anebo v magisterském studijním programu.


Přihlášky nových projektů

Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 9. října 2017.

Lhůta pro podání přihlášek nových projektů na fakultě byla stanovena na 7. listopadu 2017.

Lhůta pro podání přihlášek nových projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 23. listopadu 2017

Limity finančních prostředků a podmínky pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 41/2017.


Žádosti o pokračování projektů

Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 9. října 2017.

Lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů byla stanovena na 4. ledna 2018.

Lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 25. ledna 2018.

Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřeními rektora č. 41/2017.


Závěrečné zprávy

Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

Závěrečné zprávy projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 9. října 2017.

Lhůta pro podání závěrečných zpráv je stanovena na 22. března 2018.

Lhůta pro podání závěrečných zpráv na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 12. dubna 2018.


Opatření rektora č. 42/2017 - Vyhlášení 15. kola GAUK

Webová aplikace GAUK

Pravidla Grantové agentury Univerzity Karlovy


Vyhlášení třetího kola soutěže o provozní prostředky z programu PROGRES Q20 „Kultura a společnost“ pro rok 2017

Koordinátor a rada programu Q20 „Kultura a společnost“ vyhlašují třetí kolo soutěže o provozní prostředky na vědeckou činnost v roce 2017.


Soutěž je určena pro akademické pracovníky FHS UK (zaměstnance a studující Ph.D. nebo Mgr. programů), jejichž výzkumné aktivity spadají do odborné oblasti vymezené anotací a přihláškou projektu Q20 (viz http://fhs.cuni.cz/FHS-1626.html). Program se řídí obecnými pravidly programů PROGRES na UK (http://www.cuni.cz/UK-7368.html).


V soutěži o provozní prostředky je možné žádat o následující náklady:


- náklady na služby (tisk a výroba publikací, překlady, korektury, přepisy, sběr dat, analytické práce a další). Platby služeb přednostně fakturou;

- cestovné pro účastníky programu i pro zvané odborníky (podle dostatečně přesné kalkulace);

- stipendia na výzkum nebo účelová stipendia pro doktorské a magisterské studující za vědeckou činnost v programu (Ph.D. studující mohou podat žádost za sebe);

- nákup odborné literatury a předplatné časopisů;

- členství v odborných organizacích a konferenční poplatky (pouze takové, které lze zaúčtovat za daný kalendářní rok);

- nákup technického vybavení (výpočetní a jiná technika nezbytná pro výzkum, software).


Nedostatečné vyplnění žádosti může mít za následek vyřazení ze soutěže.


Do soutěžních projektů lze v odůvodněných případech zahrnout ostatní osobní náklady (DPP). Tyto náklady budou posouzeny samostatně s ohledem na možnosti programu. Mzdy nejsou předmětem soutěže.


Každou žádost je třeba zařadit do jedné z následujících kategorií:


A. Publikace (vydané v běžícím roce)

B. Terénní, archivní, knihovní výzkum apod. a publikace vydané v následujícím roce

C. Aktivní účast na konferencích, badatelské pobyty včetně pobytů hostujících vědců

D. Pořádání konferencí a workshopů

E. Jiné, např. technická a materiální podpora.


U žádostí typu A, B, C, D je třeba specifikovat, jaký typ publikace bude výstupem projektu a kdy vyjde.


Odlišné aktivity by měly být předmětem vždy samostatné žádosti (prosíme nesdružovat žádosti do jednoho formuláře).


Kritéria hodnocení:


Rada programu PROGRES Q20 se při posuzování žádostí bude řídit zejména následujícími kritérii:


-  vědecko-výzkumná povaha projektu a jeho výsledků;

-  soulad s obsahovým vymezením a cíli programu PROGRES Q20;

-  realistická a dostatečně podrobná kalkulace nákladů, jejich oprávněnost;

-  kvalita, počet a rok uplatnění publikačních výstupů;

-  u účasti na konferencích: aktivní vystoupení s příspěvkem, který bude publikován v podobě vykazatelné v RIV (příspěvek v běžném sborníku z konference mimo světové databáze není hodnocen);

- u pořádaných seminářů, konferencí atd. a zvaných přednášek: (mezi)národní povaha události, promítnutí do další vědecké spolupráce, publikační výstupy.


Následující „žebříček“ ukazuje pořadí některých základních typů projektů podle jejich priority. Čím vyšší jsou vyhlídky na bezprostřední uplatnění publikačních výsledků, tím vyšší zařazení projektu. Oceňuje se také provádění vlastního výzkumu, který je předpokladem kvalitních publikací. Každý konkrétní projekt se však bude posuzovat individuálně.


1. projekt publikace v letošním roce (A)

2. projekt publikace v následujícím roce (B)

3. sběr a analýza dat / jiný typ výzkumu jako součást projektu, který počítá se závažnými publikačními výstupy nejpozději v následujícím roce (B)

4. konferenční příspěvky, které povedou v krátkém nebo střednědobém výhledu k publikaci (C)

5. cesty, pořádané akce atd., které vedou k navázání významné mezinárodní spolupráce (C, D)

6. cesty, pořádané akce atd., které vedou k navázání významné národní spolupráce (C, D)

7. nákup techniky a literatury (E)

8. projekty nepatřící do žádné z výše uvedených skupin, které přesto přispívají k rozvoji vědeckého života v programu PROGRES Q20 - lze financovat pouze při dostatku prostředků (E).


Důležitá upřesnění:

U plánovaných publikačních výstupů je třeba uvést název, jazyk, typ výsledku (podle RIV), přibližný rozsah (počet stran), zemi vydání, název nakladatele nebo časopisu a očekávaný rok vydání.


Nákupy technického vybavení, materiálu a literatury nesmí vytvářet duplicity s nákupy fakulty nebo knihovny Jinonice.


Žádosti se podávají od 1. 9. 2017 do 22. 9. 2017 (do 11:00 dopoledne) přes webovou aplikaci, která je v tuto chvíli v přípravě a o jejím spuštění budete dodatečně informováni jak emailem, tak i na stránkách FHS UK v sekci věda a výzkum – PROGRES

Výsledky soutěže budou vyhlášeny e-mailem nejpozději 13. 10. 2017.


V případě jakýchkoli nejasností či dotazů kontaktujte Mgr. Petru Holanovou na OVV.


POZOR!!! Čerpání stipendií a DPP je třeba v plné výši ukončit a vyúčtovat do 13. 11. 2017. Čerpání všech ostatních přidělených prostředků je třeba ukončit a vyúčtovat do 30. 11. 2017. Příjemci (kromě kategorie E) jsou povinni zaslat emailem asistentce programu (kontakt viz webová stránka Q20: http://fhs.cuni.cz/FHS-634.html) do 10. 1. 2018 stručnou zprávu o průběhu plnění a dosažených výsledcích (formulář ke stažení na webu programu).


Post-doktorandský program - Collaborative Research Fellowships for a Responsive and Innovative Europe.

Irská výzkumná rada nabízí post-doktorandský program - Collaborative Research Fellowships for a Responsive and Innovative Europe.


Komu je program určen:

4.3.1 Experienced researcher type 1

4.3.1.1 has been awarded their doctoral degree within the seven-year period before the time of recruitment. Eligible career breaks of up to five years are taken into account8. For the purposes of this condition the date of graduation will be taken into account.


4.3.2 Experienced researcher type 2

4.3.2.1 does not hold a doctoral degree, but holds a master’s degree or an undergraduate degree such as a bachelor’s degree or equivalent9, enabling him/her to embark on a doctorate in Ireland or the country in which the qualification was obtained; and


4.3.2.2 before the time of recruitment, has completed at least four years of full-time equivalent research experience following the qualification which would enable her/him to embark on a doctorate in Ireland or the country in which the qualification was obtained.


O co je možné žádat:


Deadline je 12. října 2017. V případě zájmu, kontaktujte Odbor vědy fakulty/rektorátu – viz Collaborative Research Fellowships a pokyny zde Guideline Terms and Conditions


Postdoktorandská stipendia pro výzkumné pobyty na Granadské universitě

V rámci stipendijního programu pod názvem MSCA – COFUND ATHENEA3I Reserch Fellowship Programme bude (pro rok 2018) uděleno celkem 10 postdoktorandských stipendií (pro všechny země) určených pro výzkumné pobyty na universitě v Granadě (Universidad de Granada). Tato stipendia se budou poskytovat na 3 roky (36 měsíců). Stipendijní program je spolufinancován Evropskou unií.


Ucházet se o ně mohou zájemci (v podstatě z jakéhokoli oboru), kteří získali doktorskou hodnost (Ph.D.) v posledních sedmi letech (v některých zvláštních případech v posledních čtrnácti letech). Nemohou se hlásit uchazeči, kteří v uplynulých tří letech strávili ve Španělsku více než 12 měsíců. Výše stipendia činí 4000 EUR měsíčně hrubého (výsledná čistá částka bude tedy o něco nižší), navíc se poskytují některé příplatky.


Uzávěrka přijímání žádostí (o pobyty, které začnou 3. září 2018) je 29. září 2017.


Kontakt a bližší informace:


e-mail: athenea3i@ugr.es

Internet: https://athenea3i.ugr.es/


TA ČR: Vyhlášení 1. veřejné soutěže programu ÉTA

Ze strany TA ČR byla vyhlášena 1. veřejná soutěž k programu ÉTA – soutěžní lhůta začala běžet dnem 16. 8. 2017.

Veškeré potřebné informace a podklady najedete přímo na stránkách poskytovatele: https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1068-vyhlaseni-1-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-spolecenskovedniho-a-humanitniho-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-inovaci-eta.html


V případě zájmu podat za FHS UK projekt se, prosím, řiďte následujícím harmonogramem:


Nejpozději do pátku 1. 9. 2017 nahlásit na OVV FHS UK (jakub.homolka@fhs.cuni.cz) úmysl podat projekt + předběžný název projektu + předběžný odhad ročního rozpočtu projektu za FHS UK/počet let trvání projektu (s ohledem na skutečnost, že fakulta bude pravděpodobně muset zajistit min. 10 % spolufinancování projektu z veřejných i neveřejných prostředků)


V době 1.–14. 9. 2017 pak bude čas na případné konzultace problémů, na které při přípravě návrhů projektů narazíte (ale v případě potřeby se na mě pochopitelně můžete obrátit i dříve).


Nejpozději do pátku 15. 9. 2017 předat kompletně hotový návrh projektu vyplněný v aplikaci poskytovatele ISTA (včetně všech požadovaných příloh) ke kontrole OVV FHS UK. Po kontrole a případné konzultaci a provedení dalších úprav se pak o odevzdání projektu a odeslání potvrzení datovou schránkou postará OVV FHS UK.


Kontaktní osoba: jakub.homolka@fhs.cuni.cz


Výzva pro podávání abstraktů pro monotematické číslo Sociologického časopisu: „Sociologie a sociální teorie zdraví, způsobilosti a hendikepu“

Detaily ohledně výzvy týkající se monotematického čísla Sociologického časopisu, na jehož editaci se podílejí i akademičtí/vědečtí pracovníci FHS UK, najdete přímo na stránkách SČ: http://sreview.soc.cas.cz/cs/article/31-vyzva-pro-podavani-abstraktu-pro-monotematicke-cislo-sociologie-a-socialni-teorie-zdravi-zpusobilosti-a-hendikepu


Expedice Neuron

Nadační fond Neuron vyhlásil další ročník projektu na podporu vědy Expedice Neuron. Přihlásit se mohou jednotlivci i týmy s projekty vědeckých expedic. Odborná porota vybírá z přihlášených projektů vítěze, který získá finanční prémii až 1 000 000,-Kč na realizaci výzkumné expedice.


Přihlášený, musí být fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR. Tým může reprezentovat vždy pouze jedna fyzická osoba.


Přijaty budou pouze žádosti, které budou podány do 30. září 2017 prostřednictvím webového rozhraní:


Přihláška - Expedice Neuron


Bližší informace naleznete zde: Expedice Neuron


Nabídka pro PhD studenty od Chemnitz University of Technology v Německu

Chemnitz University of Technology v Německu nabízí možnost získat stipendium až na tříměsíční návštěvu a další nabídky.

Více informací naleznete na Chemnitz -nabídka


Brazil-Europe Doctoral and Research Programme

Byla otevřena výzva BE_a_DOC: Brazil-Europe Doctoraland Research Programme.

Na stránce Brazil-Europe můžete přehledně vyhledávat a filtrovat nabídky stáží v Brazílii.

Platí pro PhD. studenty a postdoktorandy.


Podpora česko-polských neziskových projektů v rámci Česko-polského fóra - MZV

MZV mezi příklady vhodných aktivit uvádí i výzkumné projekty, semináře a konference, společné projekty vysokých škol včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů, společné projekty a výměnné programy škol všech typů a stupňů (kromě 1. stupně ZŠ) a společné projekty obcí a krajů. Celkem má MZV k dispozici na celý dotační titul 2,5 mil. Kč.


Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Projekty se musí realizovat v roce 2018.


Uzávěrka pro podání návrhů projektů MZV je 29. září 2017 ve 12.00 hod.


Bližší informace jsou k dispozici na stránkách MZV MZV: česko-polské neziskové projekty


Výzva k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2020

Záměrem této společné výzvy je zlepšit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, podpořit spolupráci především mladých vědeckých pracovníků z Bavorska a Česka a zároveň motivovat vědce z obou zemí k předkládání společných žádostí o granty na bilaterální projekty.


Výzva je otevřena pro všechny vědecké obory, obzvláště vítány jsou projekty z oblasti lékařských věd a péče o zdraví a věd o materiálech.


Žádost je nutno podat paralelně v Česku a v Bavorsku, a to vždy jedním žadatelem z ČR a jedním z Bavorska. Žádosti českých vysokých škol resp. výzkumných organizací přijímá MŠMT ČR, žádosti bavorských vysokých škol přijímá BTHA.


Termín podávání žádostí: 31.8.2017


Informace a formuláře pro žadatele z ČR jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cesko-bavorska-spoluprace-ve-vav


Informace a formulář pro žadatele z Bavorska jsou k dispozici na webových stránkách BTHA:


http://www.btha.cz/de/foerderung/joint-call-2018-2020


TAČR - program ÉTA

Upozorňujeme na chystané vyhlášení programu ÉTA:


ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Program podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:


  • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,

  • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,

  • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

 CÍLE PROGRAMU


Cílem programu je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených stávajících výrobků, postupů, procesů nebo služeb v oblastech:


  a. 

člověk a společnost v kontextu dynamických společenských a technologických proměn a výzev 21. století,

  b. 

člověk a prostředí pro jeho život v kontextu udržitelného rozvoje krajiny, regionů, měst a obcí a stavební kultury,

  c. 

člověk a ekonomika v kontextu objevení nových konkurenčních výhod a rozvoje kompetencí pro 21. století,

  d. 

člověk a společenský systém v kontextu interakce mezi občanem a státem, veřejných politik, správy a veřejných služeb orientovaných na občana.


Více viz na stránkách TAČR: https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-eta.html

Obecné zdůvodnění programu: https://tacr.cz/170116_Program_ETA.pdf


Vyhlášení soutěže a zveřejnění Zadávací dokumentace proběhne pravděpodobně někdy v polovině srpna 2017. V případě zájmu podat v rámci tohoto programu projekt kontaktujte oddělení vědy: jakub.homolka@fhs.cuni.cz


Letní škola Evidence and Policy Summer School

Společné výzkumné centrum Evropské komise (JRC) organizuje ve spolupráci s INGSA a Slovenskou akademií věd třetí ročník letní školy Evidence and Policy Summer School. Jedná se o profesionální trénink pro politiky a vědce s cílem setkat se navzájem a společně rozvíjet dovednosti. Letošní téma se týká migrace a demografických změn, účastníci budou vyzváni k identifikaci a řešení univerzálních problémů při sběru dat a důkazů a při komunikaci s tvůrci politik a širokou veřejností.


Letní škola se uskuteční 6 – 8 září v Senci (Slovensko), přihlášky jsou otevřeny do 25. června.


EK proplatí náklady na ubytování a zabezpečí transfer z Vídně do Sence.


Více informací o programu a přihlášce naleznete zde


Stipendia na jazykové kurzy a letní školy v Bavorsku - Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Studenti, vyučující a vědečtí pracovníci českých veřejných vysokých škol a univerzit mohou u BTHA žádat o stipendia na jazykové kurzy a letní školy v Bavorsku

Kurzy a letní školy


Vyučující a vědci bavorských veřejných univerzit a vysokých škol se mohou u BTHA ucházet o příspěvky na mobilitu kolegů z českých VŠ a o granty na česko-bavorské akademické projekty (konference, workshopy, letní a zimní školy, exkurze, přípravu projektů atp.) Mobilita


Call for Papers: Technology and Aging

More information: Technology and aging


Abstract submission deadline: AUGUST 11, 2017

Manuscript submission deadline: JANUARY 12, 2018


Science Slam na Univerzitě Karlově

Projekt Science Slam čerpá inspiraci v zahraničních projektech a v tomto roce se do něj společně s Masarykovou Univerzitou zapojila i Univerzita Karlova.


Mladí vědci v této soutěži představují své vědecké a výzkumné projekty nebo myšlenky formou stand-up výstupu o délce 6 minut.


Účast na této soutěži je otevřena studentům bez ohledu na formu studia a studijního programu (zejména pak Ph.D. a Mgr., zapojit se však mohou i mladí postdoci). Pro jednotlivé oborové segmenty a fakulty byli vybráni garanti jednotlivých oblastí. Tito garanti mají na starosti komunikaci uvnitř fakult a se studenty.


Garanti jednotlivých oblastí z řad studentů:

Vědy o živé přírodě: Mgr. David Hurný

Vědy o neživé přírodě: Mgr. Peter Korcsok

Společenskovědní a humanitní obory: Eliška Kryčerová, Mgr. David Pavlorek, Michal Říha, Bc. Filip Sedlák

Lékařské obory: MUDr. Josef Fontana


Data workshopů (absolvování není podmínkou registrace):

3. 5. 2017 od 9,00 hod., Zelená posluchárna,  Celetná 20, Praha 1

10. 5. 2017 od 9,00 hod., Zelena posluchárna, Celetná 20, Praha 1

15. 5. 2017 od 10 hod., Studentský klub, Celetná 20, Praha 1


Více informací o projektu a přístup k registraci najdete na www.scienceslam.cuni.cz


Vyhlášení veřejných soutěží TA ČR

Aktuální výzva - program Epsilon:

https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/943-vyhlaseni-3-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-a-experimentalniho-vyvoje-epsilon.html


Harmonogram vyhlášení veřejných soutěží TA ČR v roce 2017 - viz: https://www.tacr.cz/index.php/cz/harmonogram-verejnych-soutezi-2017.html


Habilitační a jmenovací řízení - poplatky

V souladu s částí I. čl. 8. Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy ze dne 14. prosince 2016 v platném znění se uchazečům v habilitačním a jmenovacím řízení ukládá povinnost zaplatit poplatek za úkony spojené s těmito řízeními.


Více informací v opatření proděkana č. 1/2017.


Český literární fond

Český literární fond vyhlašuje program grantů a stipendií na rok 2017. Je možné žádat o granty na podporu vydávání vědeckých časopisů, publicistického díla s aktuální společenskou tématikou, na vydání původního literárního (teoretického) díla nebo na cestovní stipendium.


Více informací na Český literární fond


Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových vyhlásila i v roce 2017 program stipendií pro mladé vědecké pracovníky. Více informací na Hlávkova nadace

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2017 jsou stanoveny na 27. února, 24. dubna, 26. června, 28. srpna, 23. října a 11. prosince.


Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 dnů před konáním zasedání správní rady.


Výzva k podávání návrhů grantových projektů Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů „Podpora ERC žadatelů“

Grantová agentura České republiky vyhlašuje v souladu s unesením vlády č. 448 ze dne 18. května 2016 výzvu k podávání návrhů grantových projektů v rámci skupiny grantových projektů: Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu („Podpora ERC žadatelů“).


Skupina grantových projektů „Podpora ERC žadatelů“ reaguje na výzvu Evropské výzkumné rady (ERC).

více informací na stránkách GA ČR


Nové opatření proděkana - predátorské časopisy a nakladatelství, konference

Opatření proděkana pro vědu a výzkum č. 2/2016

Pravidla pro zamezení publikacím v tzv. predátorských časopisech a nakladatelstvích a účasti na odborně nehodnotných konferencích pro zaměstnance a studenty FHS UK


Poslední změna: 20. listopad 2017 15:04 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám