• Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum na FHS UK

Věda a výzkum na FHS UKVědecká činnost FHS UK se soustřeďuje do základních tematických oblastí antropologie, filosofie a humanitně orientovaných sociálních věd. V tomto rámci se rozvíjí také interdisciplinární výzkumy na pomezí uvedených oblastí, které jsou trvalou součástí vědecké profilace FHS. Značný důraz je kladen na mezinárodní dimenzi vědeckých aktivit, kvalitní publikace a propojení výzkumu s doktorským studiem.


Vědecké aktivity na FHS UK

Aktuálně


Vědecké aktivity na FHS UK

Vědecké aktivity podporované z institucionálního financování se na FHS uskutečňují ve třech programech PROGRES: Q20 Kultura a společnost, Q21 Text a obraz ve fenomenologii a sémiotice a Q22 Antropologická bádání v rámci přírodních, humanitních a historických věd (s podílem FSV). Na dalších čtyřech Progresech se podílí menší fakultní týmy. Jedná se o programy Q16 Environmentální výzkum, Q17 Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu, Q18 Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti a Q33 Dětská a vývojová neurologie. V činnosti těchto programů hraje důležitou roli prvek samosprávného odborného vedení prostřednictvím koordinátorů a programových rad.


Příznivý dopad na celkové výzkumné možnosti FHS má pokračování činnosti Univerzitních výzkumných center UK UNCE. Fakulta se podílí na činnosti dvou mezifakultních UNCE (ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou a Přírodovědeckou fakultou). Díky nim se daří zajistit zázemí pro odborný rozvoj vybraných vědeckých pracovníků ve fázi post-doc. Vhodné podmínky pro přípravu nové badatelské generace byly vytvořeny i na stupni doktorského a magisterského studia díky projektům GA UK a Specifického vysokoškolského výzkumu SVV.


Zaměstnanci FHS jsou řešiteli nebo spoluřešiteli projektů Grantové agentury ČR. V soutěžích GA ČR fakulta pravidelně získává nové projekty a se podílí na spoluřešitelských projektech kupř. s rakouskou grantovou agenturou FWF. Fakulta participuje též na víceletých projektech podporovaných grantovými agenturami Ministerstva zdravotnictví ČR.


V oblasti mezinárodních projektů se FHS realizuje v projektu Interdisciplinary Network for Dementia Utilising Current Technology INDUCT spadající do programu HORIZONT 2020 a několika akcích COST. Probíhají též projekty programu AKTION a projekty podpořené Norskými fondy. Přehled mezinárodních projektů na FHS UK


V oblasti habilitačních a jmenovacích řízení FHS v roce 2015 dosáhla reakreditace oboru Sociální a kulturní antropologie a první akreditace oboru Filozofie. V obou těchto oborech probíhá v tuto chvíli několik habilitačních řízení a jedno řízení ke jmenování profesorem.


Aktuálně

TA ČR - 2. veřejná soutěž programu ÉTA

Technoloigická agentura ČR bude 9. května 2018 vyhlašovat 2. veřejnou soutěž programu ÉTA, zaměřeného na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.


Prosíme tedy všechny, kteří mají o podání projektu za FHS UK – třeba jen předběžný – zájem, aby se nám ohlásili, a to nejpozději ke dni vyhlášení soutěže: 9. května 2018 (včetně) – stačí poslat zprávu na adresu: jakub.homolka@fhs.cuni.cz


Obecné informace o programu ÉTA: https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-eta.html


Zprávu o vyhlášení 2. veřejné soutěže si můžete přečíst zde (obsahuje také informaci o změnách oproti první soutěži): https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1306-informace-k-vyhlaseni-2-verejne-souteze-v-programu-eta.html


Kromě toho doporučujeme nastudovat si shrnutí poznatků z první soutěže: https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1311-program-eta-shrnuti-zaveru-ctyr-diskusnich-setkani-k-reflexi-prvni-verejne-souteze.html


Vyhlášení podpory vědecko-výzkumných projektů mezi Českem a Francií ve schématu MOBILITY

MŠMT opět vyhlašuje ve schématu MOBILITY podporu vědecko-výzkumných projektů mezi Českem a Francií. Jedná se o podporu mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu s dobou řešení 2019-2020.


Co je podporováno:

cestovní a pobytové nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí

Co není podporováno:

účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních

Maximální podpora:

100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení.

Délka pobytu:

krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní;

dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.


Podání návrhu:

Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Francii.


Součástí žádosti je čestné prohlášení, které musí být podepsáno statutárním zástupcem, tady rektorem. Prosím kontaktujte nás v předstihu, abychom stihli hladce zajistit podpis. Návrh projektu může být podepsán děkanem fakulty při přiložení plné moci opravňující k podpisu.


Termín pro podání návrhů je 30. června 2018 ve 23:59:59 hod. Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt.


Více informací zde.

V případě otázek kontaktujte z Oddělení pro vědu a výzkum.


Vyhlášení podpory vědecko-výzkumných projektů mezi Českem a Německem ve schématu MOBILITY

MŠMT opět vyhlašuje ve schématu MOBILITY podporu vědecko-výzkumných projektů mezi Českem a Německem. Jedná se o podporu mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu s dobou řešení 2019-2020.


Co je podporováno:

cestovní a pobytové nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí

Co není podporováno:

účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních

Maximální podpora:

100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení.

Délka pobytu:

krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní;

dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.


Podání návrhu:

Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Německu.


Součástí žádosti je čestné prohlášení, které musí být podepsáno statutárním zástupcem, tady rektorem. Prosím kontaktujte nás v předstihu, abychom stihli hladce zajistit podpis. Návrh projektu může být podepsán děkanem fakulty při přiložení plné moci opravňující k podpisu.


Termín pro podání návrhů je 31. května 2018 ve 23:59:59 hod. Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt.


Více informací zde.

V případě otázek kontaktujte z Oddělení pro vědu a výzkum.


Konference "Regenerating Localities in a Global World" v Japonsku

Ritsumeikan Center for Asia Pacific Studies (RCAPS) bude pořádat ve dnech 1. a 2. prosince 2018 16. ročník jedné z největších sociálněvědních konferencí v Japonsku Asia Pacific Conference, tentokrát na téma Regenerating Localities in a Global World.


Konference se bude konat v japonském městě Beppu a bude probíhat především v anglickém jazyce za účelem podpory mezinárodní účasti.


Podrobné informace a tematické okruhy naleznete zde


PhD Academy 2018 - Transferable Skills

Evropské centrum chystá ve dnech 16.-19. dubna 2018 ve spolupráci s dalšími CELSA partnery PhD Academy zaměřenou na Transferable Skills.


Deadline pro přihlášky: 31.3.2018


Akce se bude konat v prostorách UK, v Karolinu a bude v angličtině:


  • The PhD Academy will allow participants to gain hands-on experience in developing interdisciplinary/intersectoral collaboration and in skills that are useful in their academic career and beyond.

  • Through this learning process, the students will acquire professional skills that can be used in a wide variety of situations, among which how to influence decision-making, communicate ideas, values and opinions more effectively. They will also get insight and appreciation of their own and other disciplines and become better professionals.

  • Level of students and suitable fields of study: PhD researchers from different disciplines are encouraged to apply; candidates should be in an advanced stage of the doctoral program and be highly motivated to work intensively on this project in an international and interdisciplinary team. Open to candidates from all the CELSA Member Institutions.

  • Applications: Applicants must submit a letter of motivation – which should include a brief description of the candidate’s PhD research project, a curriculum vitae and a photo. All should be sent to email till the end of March.

  • Costs: There is no registration fee, students must book their own hotel and travel.

  • The final program will be available on the CELSA website - you can also download it here


Informační booklet můžete stáhnout zde


MSCA IF workshop na UK!


Ve spolupráci s TC AV a hodnotiteli schématu MSCA IF si Vás dovolujeme pozvat na workshop HOW TO WRITE A COMPETITIVE PROPOSAL FOR MSCA INDIVIDUAL FELLOWSHIPS?, který se uskuteční 25.4. v Karolinu.


Workshop bude interaktivní, bude se pracovat se schválenými projektovými návrhy, proto je, pro maximální účinek, počet účastníků limitován na 15 (maximálně však 20) osob.

Workshop je určen pro ty, kteří již vědí, že budou podávat návrh projektu ve výzvě MSCA-IF-2018 a bude se konat v anglickém jazyce.


Podrobné informace a program najdete zde.

Registrovat se můžete zde.

Nové pracovní pozice ve výzkumném centru RISE, Kypr (Horizont 2020)

The Research Centre on Interactive Media, Smart System and Emerging Technologies (RISE; www.rise.org.cy) (Kypr) vyhlašuje otevření dvaceti nových pracovních pozic pro juniorské výzkumné pracovníky (na částečný i plný úvazek). Více informací naleznete na stránce programu Horizont 2020 na webu FHS.


Vyhlášení podpory vědecko-výzkumných projektů mezi Českem a Rakouskem ve schématu MOBILITY


MŠMT vyhlašuje ve schématu MOBILITY podporu vědecko výzkumných projektů mezi Českem a Rakouskem. Jedná se o podporu mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.


Co je podporováno:

cestovní a pobytové náklady výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí

Co není podporováno:

účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních

Maximální podpora:

100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení

Délka pobytu:

krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní;

dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.


Podání návrhu:

Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku.


Součástí žádosti je čestné prohlášení, které musí být podepsáno statutárním zástupcem, tady rektorem. Prosím, kontaktujte nás v předstihu, abychom stihli hladce zajistit podpis. Návrh projektu může být podepsán děkanem fakulty při přiložení plné moci opravňující k podpisu.


Termín pro podání návrhů je 31. května 2018 ve 23:59:59 hod. Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt.


Pro více informací kontaktujte z Oddělení vědy a výzkumu.


GA ČR - vyhlášení veřejných soutěží (standardní, juniorské, mezinárodní projekty)


Ze strany GA ČR byly dne 27.2. 2018 vyhlášeny 3 veřejné soutěže:


STANDARDNÍ PROJEKTY:

https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-2/


JUNIORSKÉ PROJEKTY:

https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-juniorske-projekty/


MEZINÁRODNÍ PROJEKTY:

https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-projekty-2/


Vedle toho byly zveřejněny další předběžné informace k PROJEKTŮM EXPRO, které budou vyhlášeny ve druhém čtvrtletí 2018:

https://gacr.cz/v-roce-2018-bude-vyhlasena-verejna-soutez-v-ramci-nove-skupiny-grantovych-projektu-excelence-v-zakladnim-vyzkumu-expro/


Zároveň byla zveřejněna pozvánka na informační seminář:

https://gacr.cz/grantova-agentura-cr-zve-do-prahy-brna-a-plzne-na-seminar-pro-uchazece-k-soutezim-s-pocatkem-reseni-v-roce-2019/


Pokud v některé ze soutěží hodláte za FHS UK podat projekt a zatím jste nám tento záměr neohlásili, učiňte tak, prosím, do čtvrtka 8.3. 2018.

Kontaktní osoba: jakub.homolka@fhs.cuni.cz


Vyhlášení interního fakultního kola 3. ročníku soutěže Primus UK

Děkanka Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy vyhlašuje interní fakultní kolo 3. ročníku soutěže Primus UK.

Univerzita Karlova v souladu se svým Dlouhodobým záměrem vyhlašuje 3. ročník soutěže v programu Primus UK, jejímž cílem je ppodpořit vědecké pracovníky (zpravidla se zahraničními zkušenostmi) při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na univerzitě. Významnou součástí programu je předpoklad, že hlavní řešitel projektu podá do jeho ukončení žádost o ERC grant, případně u projektů z oblasti humanitních a společenských věd o jiný významný zahraniční grant.


Třetí ročník soutěže Primus byl vyhlášen opatřením rektora č. 4/2018, které je dostupné na webové stránce https://www.cuni.cz/UK-8840.html.

Podrobnosti o programu lze najít v Zásadách soutěže Primus, jež byly vyhlášeny jako opatření rektora č. 17/2017 a upraveny opatřením rektora č. 5/2018. Úplné znění OR č. 17/2017 ve znění OR č. 5/2018 zveřejněno na webové stránce https://www.cuni.cz/UK-8843.html.


Výběr projektů do soutěže Primus je dvoukolový. Zájemci o podání projektu za FHS UK mohou podávat přihlášky do interního fakultního kola do 11:00 dopoledne dne 4. dubna 2018. Přihláška se zasílá elektronicky na emailovou adresu . Poté bude administrativně zkontrolována a projednána na schůzce hlavního řešitele a vedoucího příslušného pracoviště s vedením fakulty. Vybraní uchazeči budou vyzváni, aby zpracovali návrh do univerzitního kola soutěže Primus.


Přihláška do fakultního kola soutěže Primus musí obsahovat tyto údaje:

- název projektu (v českém a anglickém jazyce),

- určení oborové skupiny podle Zásad soutěže Primus,

- CV a seznam publikací hlavního řešitele; zvláště uvedeno musí být maximálně pět nejvýznamnějších publikací nebo jiných výstupů vědecké práce uchazeče a údaje o odborných stážích zejména v zahraničí,

- základní údaje o dalších členech řešitelského týmu, nebo popis hlavních neobsazených pozic v případě, že konkrétní osoby nejsou v době podání žádosti známy,

- stručný popis projektu – cíle, postupy, kterých bude použito, předpokládané výstupy, určení fakultního pracoviště, na němž bude projekt uskutečňován, – v rozsahu nejméně 2 strany (v anglickém jazyce; podle Zásad soutěže Primus (úplné znění opatření rektora č. 17/2017 ve znění opatření rektora č. 5/2018) pouze „(v)e výjimečných a zdůvodněných případech lze popis vědeckého projektu předložit v českém jazyce“.),

- sdělení, o jaký typ ERC grantu nebo jiného významného zahraničního grantu se hlavní řešitel v rámci projektu Primus hodlá ucházet,

- stručný rozpočet na celou dobu trvání projektu rozepsaný podle typů nákladů (osobní náklady, stipendia, provozní náklady, investiční náklady, doplňkové a režijní náklady).


Pro interní fakultní kolo se nepoužívá formulář. Přihláška se podává jako jeden soubor word (.doc) s přílohami.


Přihlášku do fakultního kola soutěže Primus podává hlavní řešitel projektu. V případě, že jde o osobu, která nepůsobí na Univerzitě Karlově, a nemá tedy přístup do Informačního systému UK, hlavní řešitel musí nejpozději do 9. března 2018 požádat o přístup do aplikace prostřednictvím registračního formuláře Informačního systému UK http://veda.is.cuni.cz.


Návrhy projektů Primus do univerzitního kola soutěže se budou předkládat v elektronické podobě prostřednictvím online aplikace, kterou provozuje rektorát UK. Návrh v online aplikaci musí být podán v termínu stanoveném ve Vyhlášení soutěže.


GENDER-NET Plus Joint Call 2017

Od 20. prosince 2017 je možné podávat projekty do společné mezinárodní výzvy GENDER-NET Plus Joint Call 2017 v rámci schématu ERA-NET Cofund. Výzva se tematicky zaměřuje na projekty, které zohledňují v obsahu výzkumu genderovou dimenzi - projekty integrující poznatky z oblasti vlivu pohlaví (biologické faktory) a genderu (socio-kulturní faktory) do praxe. Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří v nejúspěšnějších projektech české subjekty mezinárodních konsorcií v celkové výši 740 700 €. Podmínkou je zaměření projektů na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Nejvyšší povolená míra podpory pro tuto výzvu je 85 % na českou část projektu. Termín pro příjem zkrácené verze návrhů projektů (tzv. pre-proposals) je 1. března 2018 (17:00 CET).


Více informací zde: https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1212-prijem-projektu-do-vyzvy-gender-net-plus-call-2017.html


Pokud byste měli o podání projektu zájem, kontaktujte Oddělení vědy a výzkumu FHS UK.


Publikace EK UK k evropským a mezinárodním projektům

Evropská kancelář UK publikovala na konci roku 2017 užitečnou brožuru, která shrnuje informace, rady a doporučení pro výzkumníky a výzkumnice, uvažující o účasti v evropských či mezinárodních projektech.

Brožura je ke stažení zde.


GA ČR: grantové projekty EXPRO

V roce 2018 bude vyhlášena veřejná soutěž v rámci nové skupiny grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO


Cílem nové skupiny grantových projektů EXPRO je podporovat výzkumné týmy vedené špičkovou mezinárodně uznávanou vědeckou osobností nebo mladým vědeckým pracovníkem s přesvědčivým potenciálem pro excelenci, směřovat podporu tam, kde excelence už existuje nebo má naději vzniknout, a zvýšit tak kvalitu české vědy. Excelentní výzkum je založený na špičkových vědcích a často prostřednictvím „high risk – high gain“ projektů, což v Evropě ukazují např. projekty Evropské výzkumné rady (ERC).


Více na stránkách GA ČR: https://gacr.cz/v-roce-2018-bude-vyhlasena-verejna-soutez-v-ramci-nove-skupiny-grantovych-projektu-excelence-v-zakladnim-vyzkumu-expro/


Science Slam na Univerzitě Karlově

Projekt Science Slam čerpá inspiraci v zahraničních projektech a v tomto roce se do něj společně s Masarykovou Univerzitou zapojila i Univerzita Karlova.


Mladí vědci v této soutěži představují své vědecké a výzkumné projekty nebo myšlenky formou stand-up výstupu o délce 6 minut.


Účast na této soutěži je otevřena studentům bez ohledu na formu studia a studijního programu (zejména pak Ph.D. a Mgr., zapojit se však mohou i mladí postdoci). Pro jednotlivé oborové segmenty a fakulty byli vybráni garanti jednotlivých oblastí. Tito garanti mají na starosti komunikaci uvnitř fakult a se studenty.


Garanti jednotlivých oblastí z řad studentů:

Vědy o živé přírodě: Mgr. David Hurný

Vědy o neživé přírodě: Mgr. Peter Korcsok

Společenskovědní a humanitní obory: Eliška Kryčerová, Mgr. David Pavlorek, Michal Říha, Bc. Filip Sedlák

Lékařské obory: MUDr. Josef Fontana


Data workshopů (absolvování není podmínkou registrace):

3. 5. 2017 od 9,00 hod., Zelená posluchárna,  Celetná 20, Praha 1

10. 5. 2017 od 9,00 hod., Zelena posluchárna, Celetná 20, Praha 1

15. 5. 2017 od 10 hod., Studentský klub, Celetná 20, Praha 1


Více informací o projektu a přístup k registraci najdete na www.scienceslam.cuni.cz


Habilitační a jmenovací řízení - poplatky

V souladu s částí I. čl. 8. Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy ze dne 14. prosince 2016 v platném znění se uchazečům v habilitačním a jmenovacím řízení ukládá povinnost zaplatit poplatek za úkony spojené s těmito řízeními.


Více informací v opatření proděkana č. 1/2017.


Výzva k podávání návrhů grantových projektů Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů „Podpora ERC žadatelů“

Grantová agentura České republiky vyhlašuje v souladu s unesením vlády č. 448 ze dne 18. května 2016 výzvu k podávání návrhů grantových projektů v rámci skupiny grantových projektů: Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu („Podpora ERC žadatelů“).


Skupina grantových projektů „Podpora ERC žadatelů“ reaguje na výzvu Evropské výzkumné rady (ERC).

více informací na stránkách GA ČR


Nové opatření proděkana - predátorské časopisy a nakladatelství, konference

Opatření proděkana pro vědu a výzkum č. 2/2016

Pravidla pro zamezení publikacím v tzv. predátorských časopisech a nakladatelstvích a účasti na odborně nehodnotných konferencích pro zaměstnance a studenty FHS UK


Poslední změna: 16. duben 2018 09:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám