Studium v zahraničí

AKTUALITY


Dubnový newsletter zahraničního oddělení


Stáž v Českém centru Paříž


České centrum Paříž nabízí pracovní stáž pro studenty. Jedná se o práci zaměřenou na komunikace, PR a administrativu, při které je nutné ovládat francouzštinu na úrovni minimálně B1. Minimální doba stáže jsou tři měsíce. V současnosti vypisují výběrové řízení na dobu od září 2018.


České centrum Paříž se zaměřuje na prezentaci české kultury ve Francii, tedy oslovujeme zejména francouzské publikum. Stáž se tedy zaměřuje i na drobné tlumočení, archivaci, překlady a správu webu a sociálních sítí.


Stáže se můžete zúčastnit se stipendiem z programu Erasmus+ (praktické stáže)


Letáček je k dispozici zde.


Fulbrightovo stipendium na pobyty v USA v ak. roce 2019/20


Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA. Stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM.


Hlásit se lze na:

 • Výzkumný pobyt (visiting research student) pro práci na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci,

 • Absolvování celého studia (degree student) vedoucí k zisku titulu na americké univerzitě, stipendium pokrývá pouze první rok studia,

 • Studijní pobyt (non-degree student) nevedoucí k zisku titulu.


Stipendium je určeno studentům, kteří ukončí bakalářské studium a v USA by chtěli absolvovat magisterské či doktorské studium, nejobvyklejší je však roční výzkumný pobyt.


Více informací naleznete na webových stránkách a zde.


Kontakt na jednu z absolventek Vám rádi předáme na požádání.


Uzávěrka přihlášek: 1.9.2018


Mobility Evropské dobrovolné služby v Německu


Evropská dobrovolná služba hledá v rámci programu Erasmus+ celkem tři zájemce o jednoleté zahraniční mobility v Německu od září 2018. Pobyty jsou hrazeny z grantových prostředků a jsou tak pro účastníky zdarma. Nabídka je určena pro mladé lidi do 30 let s bydlištěm v Česku.Uzávěrky a podmínky přijetí se u každé organizace liší. Vše potřebné naleznete na výše uvedených odkazech.


Austrálie a Nový Zéland - Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrová řízení na studijní pobyty na vybraných univerzitách v Austrálii a na Novém Zélandu v letním semestru 2018/19.


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 7. 5. 2018, 12:00.


Podrobné informace k nabídce a k podmínkám výběrového řízení naleznete v tomto dokumentu.


Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.


Soutěž FHS UK o finanční příspěvek na studijní pobyt v zahraničí


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje 2. kolo soutěže o finanční podporu pro studenty, kteří v kalendářním roce 2018 plánují studijní/výzkumný pobyt v zahraničí, jenž nebude plně pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů.


Podrobnější informace o soutěži a seznam požadovaných dokumentů naleznete zde.


Uzávěrka pro podávání žádostí o příspěvek na zahraniční oddělení FHS: 15.5.2018, 12:00


Krátkodobá stipendia DAAD


DAAD vyhlašuje uzávěrku přijímání žádostí o krátkodobá stipendia.


Jarní uzávěrka 1.5.2018 se týká stipendijních programů:

„Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce v délce 1-6 měsíců“ – tzv. „Kurzstipendien“

„Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce“ (v délce 1-3 měsíce)

„Pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce v oblasti architektury a umění“ (v délce 1-3 měsíce)

„Nová pozvání pro bývalé stipendisty“ (v délce 1-3 měsíce)

„Bilaterální výměna vědců“ (14 dní – 3 měsíce)


Uzávěrka 1. května 2018 se vztahuje se na pobyty, které by měly být zahájeny v intervalu od prosince roku 2018 do května roku 2019.


Žádost o stipendium včetně všech příloh se odevzdává v elektronické podobě do portálu DAAD a v tištěné podobě na adresu AIA DZS. K portálu DAAD se lze dostat přes vyhledávací databázi stipendií na této adrese.


Kompletní texty výběrového řízení najdete na webu DAAD v sekci Stipendia – Stipendia DAAD, a zde.


SYLFF - Stipendijní program japonské nadace Tokyo Foundation


Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) je stipendijní program na podporu studentů, kteří studují v humanitních a společenských oborech. Cílem programu je identifikovat a vychovávat vůdčí osobnosti, které při řešení globálních problémů dokáží překonávat rozdíly v národnosti, jazyce etnickém původu, náboženství a politických systémech.


Podmínky stipendijního programu:

 • Student doktorského studijního programu sociálního či humanitního zaměření

 • Délka pobytu může být v rozsahu 6 – 12 měsíců, na základě předložení roční závěrečné zprávy může být stipendium v opodstatněných případech prodlouženo až na tři roky

 • Během pobytu dokončí student dizertační práci nebo zpracuje její podstatnou část

 • Pobyt musí být realizován v rámci akademického roku 2018/2019, a to na některé z partnerských univerzit. Partnerstvím se myslí existence meziuniverzitní, příp. mezifakultní smlouvy, která explicitně umožňuje studentskou výměnu a stanovuje její podmínky

 • Student musí být zapsán do denní formy studia

 • Cekem bude přiděleno 2 – 5 stipendií ročně


Požadované dokumenty (vše v angličtině, v tištěné podobě i PDF formátu):

 • Přihláška

 • Životopis

 • Motivační dopis

 • Projekt

 • Doporučení školitele, včetně souhlasu vedoucího katedry

 • Předběžný akceptační dopis ze zahraniční univerzity

 • Čestné prohlášení, že student nepobírá současně jiné stipendium

 • Bankovní údaje pro zaslání stipendia


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 3.5.2018, 12:00


Výběrové řízení

Zahraniční oddělení FHS zašle nominaci přihlášených kandidátů na RUK, kde proběhne předběžný výběr. Konečný výběr provede Tokyo Foundation.


Více informací naleznete na stránkách RUK


Environmentální Summit WSEN 2018, Kjóto


WSEN (World Student Environmental Network) pořádá již 10. environmentální summit, který se bude konat v japonském Kjótu na Doshisha University od 26. do 30.8.2018. Společným tématem summitu je “Symbiosis of Culture and Nature”, jednotlivé workshopy se budou věnovat následujícím tématům: “Water Environment and Environmental Measures”, “Disaster: Measures and Resilience” a “Technology and Creation of Industry”.


Bližší informace naleznete zde, zde a zde.


Od účastníků se očekává vážný zájem o dané téma spolu s dobrou znalostí angličtiny.


Požadované dokumenty:


 • Motivační dopis (v ČJ)


Uzávěrka přihlášek: 16.4.2018


Výběrové řízení

Zahraniční oddělení FHS zašle nominaci přihlášených kandidátů na RUK, kde proběhne výběrové řízení. Za každou univerzitu se mohou zúčastnit maximálně 2 studenti.


LERU Letní škola pro PhD studenty na KU Leuven


LERU (League of European Research Universities) Doctoral Summer School se bude konat 9. – 13. července 2018 na KU Leuven. Tématem je "The Global Society - The Importance of Interdisciplinary Collaboration to Tackle Societal Challenges”. Informace o předešlých letních školách LERU si můžete prohlédnout zde.


Více informací najdete zde.


Zájemci nechť zašlou následující informace/dokumenty Adéle Jiroudkové (Odbor pro vědu a výzkum RUK) na


 • Své jméno

 • Studovaný obor

 • Název disertační práce nebo název specializace

 • Životopis

 • Motivační dopis


Uzávěrka přihlášek: 31.3. 2018


Účastnický poplatek je 500 Euro (pokrývá výukové materiály, ubytování, stravu a dopravu po Leuvenu) a je hrazen přijímající stranou. Náklady na cestovné a ubytování hradí vybranému studentovi RUK.


Výběrové řízení:

Z přihlášených kandidátů bude následně vybrán jeden, který se PhD. letní školy zúčastní za Univerzitu Karlovu.


Stáž u OBSE ve Vídni


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrové řízení na stáž pro úsek OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) ve Vídni v termínu od 27. srpna do 21. prosince 2018.


Více informací ke stáži naleznete zde.


Na fakultě probíhá předvýběr kandidátů, nominace budou předány Ministerstvu zahraničních věcí ČR.


Uchazeči na zahraniční oddělení FHS UK donesou:


 • strukturovaný životopis

 • motivační dopis v anglickém jazyce (max. 1 normostrana)

 • doporučení vyučujícího z FHS (v ČJ, stačí formou emailu).


Uzávěrka přihlášek: 26. 3. 2018, 12:00.


Nabídky mohou využít pouze studenti české státní příslušnosti a prezenční formy studia. Preferováni jsou studenti vyšších ročníku (alespoň dokončující bakalářské studium). Stáž je možné finacovat z prostředků programu Erasmus+.


Zájemci o praktické stáže v rámci programu Erasmus v ak. roce 2018/2019 mohou požadované dokumenty odevzdávat průběžně v konzultačních hodinách zahraničního oddělení. Žádosti o stáž budou posuzovány jednotlivě s ohledem na nastavené priority programu Erasmus+ do vyčerpání finančních prostředků. Více informací k praktickým stážím a seznam požadovaných dokumentů naleznete zde.


Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově


Univerzita Karlova vyhlašuje novou aktivitu - Podporu internacionalizace, v rámci níž je možné žádat o finanční podporu pro následující aktivity:


 • Zahraniční mobilitu studentů ve smyslu krátkodobých pobytů (letní školy, studentské konference a jednání, které se vztahují k internacionalizaci aktivit školy)

 • Organizaci letních škol uskutečňovaných fakultami, dalšími součástmi či studentskými spolky


Uzávěrka přihlášek pro žádosti v akademickém roce 2017/18 je 31. 3. 2018.


Formulář o žádost podpory zahraniční mobility studentů je k dispozici zde, formulář o žádost podpory na organizaci letních škol naleznete zde.


Podepsané a naskenované žádosti zasílejte na adresu . Otázky týkající se této aktivity prosím směřujte tamtéž.


Kucera Scholarship na University of St. Thomas, Minnesota


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrové řízení pro stipendijní studijní pobyt na University of St. Thomas (St. Paul, Minnesota, USA) v akademickém roce 2018/2019 v rámci Kucera Scholarship.


Stipendium pokrývá náklady na školné, ubytování a stravu v kampusu a univerzitní pojištění.


Výběrové řízení je určeno pro studenty bakalářského a magisterského stupně studia, je však možné vybrat si pouze kurzy na úrovni undergraduate. Pro studenty UK jsou k dispozici dvě semestrální místa/jedno roční místo.


K výběrovému řízení předloží studenti v angličtině:


 • životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)

 • motivační dopis, konkrétní studijní plán (výběr kurzů)

 • doporučující dopis vyučujícího z FHS

 • aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (může být v ČJ) a celkový studijní průměr za celé studium na VŠ (za studium na FHS zajistí zahr. oddělení)

 • doklad o jazykové způsobilosti na úrovni B2

 • kopii pasu


Uzávěrka přihlášek: 14. 3. 2018, 12:00.


Fond mobility UK: vyhlášení nového kola pro podávání žádostí o finanční příspěvek


Zahraniční oddělení FHS vyhlašuje termín uzávěrky pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK. Fond mobility je určen především pro magisterské a doktorské studenty (pouze prezenční formy studia), a to na:


 • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,

 • vědecký/výzkumný pobyt v zahraničí v délce alespoň 1 měsíc.


Uzávěrka na zahraničním oddělení FHS: 14. 3. 2018, 12:00.


Více informací o Fondu mobility naleznete zde.
Máte-li zájem o zasílání nabídek týkajících se studia/výzkumu v zahraničí e-mailem, přihlaste se k odběru aktualit. Zašlete e-mail na adresu zahranicni@fhs.cuni.cz a v poli předmět uveďte PRIHLASIT. Odběr novinek budete moci kdykoliv zrušit.Archiv aktualit


k dispozici zde.Poslední změna: 18. duben 2018 13:25 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám