Finanční podpora studia v zahraničí


V případě, že plánované studium v zahraničí neprobíhá v rámci některého ze stipendijních programů, je možné získat financování z jiných zdrojů.Fakultní soutěž


Od roku 2011 zahraniční oddělení FHS pravidelně vyhlašuje soutěž na podporu studentů, kteří v rámci svého studia vyjíždějí do zahraničí jako tzv. free-movers, tj. pobyt na zahraniční univerzitě/instituci si zajišťují sami.


O finanční příspěvek mohou žádat také studenti, jejichž výjezd prostřednictvím některého z výměnných programů není pokryt stipendiem (tj. například studenti vyjíždějící v rámci meziuniverzitních dohod).


Termín nejbližší uzávěrky: 31. 7. 2019 (12:00)


Předchozí uzávěrky: 16. 5. 2019, 19. 12. 2018, 10. 9. 2018, 15. 5. 2018


ZÁKLADNÍ PODMÍNKY


 • Studijní/výzkumný pobyt musí tvořit součást studia na FHS; nelze financovat pobyt v zahraničí, který se studiem na FHS nesouvisí.

 • Náplní pobytu je studium (odpovídající definici uvedené v Opatření děkana č. 13/2018) či příprava diplomové/disertační práce.

 • Pobyt se musí uskutečnit na zahraniční univerzitě/instituci, která doloží přijetí studenta.

 • Studenti bakalářského studijního programu mohou vycestovat až po úspěšném ukončení alespoň prvního ročníku studia na FHS.

 • V době výjezdu nesmí student překročit standardní dobu studia o více než 1 rok.

 • Dostatečné jazykové znalosti.

 • Podporu je možné přidělit pouze na budoucí výjezdy.


PŘIHLÁŠKA - POŽADOVANÉ MATERIÁLY


Vyplněné a podepsané dokumenty je třeba odeslat ve formátu PDF nejpozději v čas uzávěrky na email (případně je můžete odevzdat osobně přímo na zahraničním oddělení):


 • žádost o příspěvek

 • studijní plán – pouze v případě, že budete navštěvovat kurzy na zahraniční univerzitě. Magisterští studenti si studijní plán nechávají schválit (a podepsat) vedoucím katedry

 • akceptační dopis ze zahraniční univerzity/instituce (nebo jiný doklad o přijetí)

 • motivační dopis (tj. studijní/výzkumný záměr) v ČJ a v jazyce, ve kterém bude studium probíhat

 • doporučení vedoucí/-ho katedry / školitele/ky v českém jazyce (případně v AJ pokud se jedná o zahraničního vyučujícího)

 • strukturovaný životopis v ČJ a v jazyce, ve kterém bude studium probíhat

 • doklad o jazykové způsobilosti (povinný v případě, že ho požaduje zahraniční instituce, jinak výhodou)


Pozn.: Pokud už jste některé z uvedených dokumentů ke stejnému pobytu v zahraničí dodali na zahr. oddělení FHS dříve (týká se např. studentů vyjíždějících v rámci meziuniverzitních dohod), není třeba je odevzdávat znovu.


STIPENDIUM


Stipendium není určeno na financování celého pobytu, ale na pokrytí zvýšených výdajů s pobytem v zahraničí spojených.


 • Do evropských zemí lze přidělit stipendium maximálně ve výši částky přiznávané pro danou zemi v rámci programu Erasmus+ pro studijní pobyty.

 • Do mimoevropských zemí FHS přiděluje nejvýše 25 000 Kč na měsíc pobytu.

 • Tyto maximální částky platí i pro kombinaci finačních zdrojů (získáte-li například příspěvek z FM UK).

 • Pokud získáte finanční příspěvek i z jiných zdrojů, nesmí navíc celková přidělená částka přesáhnout 100 % předpokládaných výdajů.

 • Je nutné se také informovat, zda lze tyto zdroje kombinovat s příspěvkem z IP UK (rozvojové prostředky).


DOKUMENTY KE STAŽENÍ


Pro práci s formuláři ve formátu PDF je třeba mít nainstalován program Adobe Reader verze 9 a novější.

Žádost o příspěvek - podepsaný dokument odevzdejte v daném termínu zahraničnímu oddělení.

Studijní plán - Mgr: ještě před odevzdáním požádejte o podpis vedoucího katedry, Bc.: kontaktujte alespoň 5 pracovních dní před uzávěrkou zahraniční oddělení, schválení studijního plánu zajistíme za Vás


Jak sestavit studijní plán? Nejdůležitější informace a užitečné rady naleznete zde.


Podmínky řádného užití stipendia


POVINNOSTI PO NÁVRATU - DOKUMENTY


Studium na univerzitě

Studijně-výzkumný pobyt

Změny ve studijním plánu: v průběhu pobytu v zahraničí

Transcript of Records (pokud zahraniční univerzita nevydává vlastní): po návratu

Zpráva o výsledcích: po návratu

Confirmation of Study Period: po návratu, (potvrzení o délce pobytu) - přinést originál na zahraniční oddělení FHS, potvrzení si nechte vystavit až na úplném konci pobytu

Confirmation of Study/Research Period: po návratu, (potvrzení o délce pobytu) - přinést originál na zahraniční oddělení FHS, potvrzení si nechte vystavit až na úplném konci pobytu

Závěrečná zpráva z pobytu: po návratu

Závěrečná zpráva z pobytu: po návratu


Závěrečné zprávy naleznete zde

Výsledky fakultní soutěže jsou k dispozici zde


Fond mobility Univerzity Karlovy


Cílem fondu mobility je finanční podpora mimo jiné pro:


 • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry

  priority:

  • studium na základě meziuniverzitní smlouvy

  • účast ve společných doktorských programech – se zřetelem k joint degree a cotutelle

  • studium formou free-movers, a to zejména v doktorském a magisterském studijním programu

 • vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí (v délce alespoň 1 měsíc)


Podrobné informace o podmínkách či požadovaných materiálech a příslušné formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách Fondu mobility UK.


 • Formulář žádosti se nově zakládá pouze elektronicky prostřednictvím webové aplikace, požadované dokumenty student nahrává do aplikace nejpozději k datu uzávěrky (seznam příloh pro jednotlivé kategorie pobytu je uveden v aplikaci).

 • Zahraniční oddělení pak nominované žádosti předá radě Fondu mobility UK, jež provádí konečný výběr.


Žádosti lze podat pouze na naplánované, nikoli již uskutečněné pobyty. FM UK na základě svých priorit upřednostňuje studenty magisterských a doktorských studijních programů. Finanční podpora se přiznává pouze studentům prezenční formy studia. Žádat lze o příspěvek v maximální výši 50 % předpokládaných výdajů.

Další pokyny k přípravě žádosti naleznete zde.


UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK NA FHS UK

Obvykle začátek března (pro ZS následujícího ak. roku) a začátek října (pro LS téhož ak. roku)


Aktální uzávěrka: 18. 3. 2019, 12:00


Předchozí uzávěrka: 4. 10. 2018


Výsledky fondu mobility jsou k dispozici zde.


Podpora internacionalizace na UK


Cílem Podpory internacionalizace na Univerzitě Karlově je poskytnout finanční podporu pro zahraniční mobility studentů ve smyslu následujících krátkodobých pobytů.


Pro studenty to znamená možnost získání finanční podpory na:

 • podporu účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů,

 • mezinárodní soutěže a mistrovství,

 • studentské konference či

 • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity


Žádosti do programu lze podávat prostřednictvím interních soutěží UK dvakrát ročně, a to vždy od 1. února do 28. února a od 1. října do 31. října (nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí).


Podpora internacionalizace na UK vychází z Opatření rektora 35/2018.


Více informací naleznete zde. Otázky týkající se této aktivity prosím směřujte na e-mail .


- Finanční podpora se nevztahuje na letní jazykové školy.

- Zpětná refundace není možná, lze žádat jen na aktivity, které terpve proběhnou.

- Není možné žádat o finanční podporu z Podpory internacionalizace a Fondu mobility na stejný program.

- Podpořeny budou mobility s aktivní účastí.

- Délka pobytů, na kterou je požadováno financování, je zpravidla do 3 týdnů.Poslední změna: 30. květen 2019 14:57 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám