Posilování odborných a jazykových kompetencí

O programu

Program Posilování odborných a jazykových kompetencí (POJOK) je jedno až dvousemestrální program určený především zahraničním studentům, kteří usilují o možnost studovat na českých vysokých školách studijní programy v češtině za podmínek platných pro české studenty. Hlavním obsahem studia proto je intenzivní výuka českého jazyka a odborná příprava (zahrnující tzv. profilové předměty)1.

Po ukončení programu si student může podat přihlášku na některý z níže uvedených akreditovaných studijních oborů. Podmínkou k přijetí k dalšímu studiu na vysoké škole je zvládnutí českého jazyka (dokládá se samostatnou zkouškou nebo příslušným certifikátem) a složení přijímací zkoušky, pokud je předepsána. Program POJOK mohou navštěvovat i zájemci o český jazyk, kteří nejsou připravování ke studiu konkrétního akreditovaného studijního oboru na vysoké škole, jejich příprava probíhá v obecné rovině (jejich pobytovým oprávněním je dlouhodobé vízum za účelem "ostatní" - vzdělávání).


Podmínky přijetí

Základní podmínkou přijetí do programu POJOK je úspěšné absolvování střední školy (ukončené maturitou) nebo bakalářského studia2. Dále jsou všichni uchazeči povinni projít přijímacím řízením, ve kterém se přihlíží výsledkům znalostního testu, doloženým doporučením, motivaci a případně i k výsledku osobního pohovoru. Pokud je student do programu přijat a uhradí plnou výši ceny programu, jsou mu zaslány doklady potřebné pro získání studijního víza nebo dlouhodobého pobytu. Tyto žádosti se podávají na místněpříslušném zastupitelském úřadě ČR.


Harmonogram programu POJOK 2015/2016


Program POJOK začíná 1. 9. 2017 a je ukončen 31. 8. 2018. Program POJOK určený pro zájemce, kteří nejsou připravování ke studiu konkrétního akreditovaného oboru na vysoké škole, probíhá v termínu: 1. 10. 2017 – 31. 8. 2018. Uchazečům je umožněn i pozdější nástup do programu.Struktura výuky

Výuka v rámci programu POJOK zahrnuje jednak jazykovou přípravu a jednak odbornou přípravu. V zimním semestru je kladen důraz na jazykovou přípravu, minimální dotace je 24 hodin jazykové a 6 hodin odborné přípravy týdně, doporučeno je však 26 hodin jazykové a 12 hodin odborné přípravy, maximální počet odborných předmětů není omezen a záleží na preferencích každého studenta. V letním semestru klademe důraz na odbornou přípravu. Minimální dotace je 20 hodin jazykové a 10 hodin odborné přípravy týdně, doporučeno je však 22 hodin jazykové a 16 hodin odborné přípravy týdně. Výuka probíhá 6 dnů v týdnu (pondělí až sobota).


Všichni studenti mají možnost účastnit se výuky pro první ročník bakalářského studia FHS UK (obor: Studium humanitní vzdělanosti) nebo prvního ročníku magisterského studia FHS UK (obor: Studia občanského sektoru). Pokud úspěšně absolvují stanovené předměty a složí přijímací zkoušky, jsou jim tyto uznány v dalším studiu a studenti za ně získávají příslušný počet kreditů. Studium humanitní vzdělanosti je profilově ideální obor pro zahraniční studenty, a to zvláště z těch zemí, kde je oblast humanitní vzdělanosti trvale podhodnocena, a proto jim dává základní vhled do studijních disciplín jako je ekonomie, psychologie, sociologie, antropologie, filozofie a historie.


Za stejných podmínek se mohou účastnit výuky v rámci certifikovaného programu Antropologie a management turismu (AMT).


Studijní obory, na které POJOK připravuje


Bakalářské obory:


Studijní program: Humanitní studia

Studijní obor: Studium humanitní vzdělanosti

číslo akreditace: 3.042/2009-30/1

platnost akreditace do: 31. 7. 2017

celková hodinová dotace přípravy: 200


V případě zájmu studentů také na tyto programy:


Studijní program: Ekonomika a management

Studijní obor: Podniková ekonomika a management

číslo akreditace: 9781/2009

platnost akreditace 31.7.2017

celková hodinová dotace přípravy: 240


Studijní program: Strojírenství

Studijní obor: Informační a automatizační technika

číslo akreditace: 26291/2010

platnost akreditace 1.11.2018

celková hodinová dotace přípravy: 240


Studijní program: Všeobecné lékařství

Studijní obor: Všeobecné lékařství

číslo akreditace: 6934/2012

platnost akreditace: 28.2.2022

celková hodinová dotace přípravy: 200


Studijní program: Informatika

Studijní obor: Obecná informatika

číslo akreditace: 6941/2012

platnost akreditace: 31.10.2016

celková hodinová dotace přípravy: 240


Studijní program: Filologie

Studijní obor: Čeština pro cizince

číslo akreditace: 19391/2010

platnost akreditace: 31.7.2018

celková hodinová dotace přípravy: 200Magisterské obory:


Studijní program: Humanitní studia

Studijní obor: Studia občanského sektoru

číslo akreditace: 3042/2009

platnost akreditace 31.7.2017

celková hodinová dotace přípravy: 180

Jazyková příprava

Vedle tradiční výuky českého jazyka (zajišťované především odbornými lektory z Akademie věd - Ústav pro jazyk český a dále pak lektory z Pedagogické a Filozofické fakulty UK) je důraz kladen i na posilování jazykových a odborných kompetencí v českém nebo jiném jazyce (semináře JOK). Tato vyúka je zajišťována přímo Fakultou humanitních studií a jejím garantem je Mgr. Eliška Pincová (eliska.pincova@fhs.cuni.cz). Úspěšné zvládnutí českého jazyka je zakončeno náročnou zkouškou certifikovanou na úroveň B2 nebo C1 u Ústavu pro jazyk český AV ČR a udělením kreditů. Tato zkouška je v mnoha případech uznávána jako prokázání znalostí českého jazyka pro studium v bakalářském nebo magistreském programu a studenti pak již nemusejí skládat přijímací zkoušku z českého jazyka a předkládají pouze tento certifikát.


Celková dotace jazykové výuky: 900 hodin


Odborná příprava

Odborná příprava se skládá z volitelných kursů, volitelných zkoušek, povinně volitelných kursů a povinně volitelných zkoušek. Student si vybírá kurzy podle svých preferencí, ale musí splnit minimální povinnou dotaci v rozsahu 12 hodin týdně (zimní semestr) a 20 hodin týdně (letní semestr). Zároveň musí navštěvovat vybrané předměty, které souvisejí s oborem, na který bude skládat přijímací zkoušku (vybírá se ze skupiny povinně volitelných kurzů).


Celková dotace odborné přípravy: 600 hodin


Skladba kursů odborné přípravy


1) Volitelné kursy:


Zimní semestr:

- Úvod do sociologie, Úvod do psychologie, Úvod do ekonomie

- Kořeny evropské tradice I.

- Základy e-komerce: internetový a mobilní marketing

- Základy managementu


Letní semestr:

- Úvod do antropologie, Úvod do historie

- Kořeny evropské tradice II.

- Základy marketingu


2) Povinně volitelné kursy:


Zimní semestr:

- Posilování jazykových a odborných kompetencí I. – seminář

- Posilování jazykových a odborných kompetencí I. – cvičení


Letní semestr:

- Posilování jazykových a odborných kompetencí II. – seminář

- Posilování jazykových a odborných kompetencí II. – cvičení

Tyto kursy (tzv. JOKy) si volí každý student dle svého zájmu a zaměření dalšího studia. Jsou koncipovány buď obecněji jako úvod do příslušné disciplíny (např. praktika ze sociologie, politologie, psychologie, úvodu do médií, filosofie apod.), nebo jsou věnovány konkrétnímu studijnímu problému (nácvik překladu odborného textu). Celkově je každý semestr vypsáno 40-50 JOKů.


3) Povinně volitelné zkoušky:


Zimní semestr:

- Ověřování jazykových kompetencí v češtině I. (certifikovaná zkouška z českého jazyka úrovně B1 dle Evropského referenčního rámce)

Letní semestr:

- Ověřování jazykových kompetencí v češtině II. (certifikovaná zkouška z českého jazyka úrovně B2 nebo C1 dle Evropského referenčního rámce)


4) Volitelné zkoušky:

- Reference o netlumočené přednášce

- Disputace s rodilým mluvčím


5) Odborné přípravy k jednotlivým oborům:


Odborná příprava pro obor Studium humanitní vzdělanosti

Nácvik překladu odborného textu I.

Nácvik překladu odborného textu II.

Cizí jazyk pro přijímací zkoušku I.

Cizí jazyk pro přijímací zkoušku II.

Nácvik disputace s rodilým mluvčím

Reference o netlumočené přednášce


Odborná příprava pro obor Studia občanského sektoru

Nácvik disputace s rodilým mluvčím

Reference o netlumočené přednášce

Repetitorium z filosofie I

Repetitorium z filosofie II


Odborná příprava pro obor Ekonomie a finance

Matematické repetitorium I.

Matematické repetitorium II.

Základy ekonomie I.

Základy ekonomie II.

Základy vysokoškolské matematiky I.

Základy vysokoškolské matematiky II.

Cizí jazyk pro přijímací zkoušku I.

Cizí jazyk pro přijímací zkoušku II.


Odborná příprava pro obor Všeobecné lékařství

Repetitorium z fyziky I.

Repetitorium z fyziky II.

Repetitorium z biologie I.

Repetitorium z biologie II.

Repetitorium z chemie I.

Repetitorium z chemie II.


Odborná příprava pro obor Informační a automatizační technika

Matematické repetitorium I.

Matematické repetitorium II.

Základy vysokoškolské matematiky I.

Základy vysokoškolské matematiky II.

Repetitorium z fyziky I.

Repetitorium z fyziky II.

Cizí jazyk pro přijímací zkoušku I.

Cizí jazyk pro přijímací zkoušku II.


Odborná příprava pro obor Obecná informatika

Matematické repetitorium I.

Matematické repetitorium II.

Základy vysokoškolské matematiky I.

Základy vysokoškolské matematiky II.

Repetitorium z fyziky

Repetitorium z informačních technologií I.

Repetitorium z informačních technologií II.


Odborná příprava pro obor Čeština pro cizince

Fonetika a fonologie ČJ

Morfologie ČJ

Syntax ČJ

Lexikologie ČJ

Nácvik disputace s rodilým mluvčím

Historická mluvnice ČJ


Kontaktní informace


Agenda programu POJOK:


Miroslava Havelková

telefon: (+420) 251 080 390

e-mail: miroslava.havelkova@fhs.cuni.cz          

FAX: (+420) 251 620 611


Adresa:

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Garantem programu POJOK je doc. PhDr. Zdeněk Pinc (pinc@fhs.cuni.cz), za průběh výuky v programu odpovídá Mgr. Eliška Pincová (eliska.pincova@fhs.cuni.cz).
Poznámky

1

Výuka českého jazyka probíhá ve spolupráci s programem Uniprep. Ověření jayzkových kompetencí na úrovni certifikované zkoušky probíhá ve spolupráci s ÚJČ AV ČR.2

Účastníci programu POJOK předkládají doklady o dosaženém vzdělání do 1. 9. běžného roku. Nostrifikace těchto dokladů se provádí až po příjezdu do ČR.
Poslední změna: 19. červen 2017 16:22 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám