Tváře fakulty

Tvář Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy tvoří především její excelentní pedagogové, přední vědečtí odborníci a zajímavé či dokonce mimořádné osobnosti. Právě jim je věnován projekt s názvem Tváře fakulty, který si klade za cíl představit v řadě rozhovorů jednotlivé pedagogické a vědecké pracovníky naší fakulty a jejich odbornou činnost ostatním členům akademické obce i široké veřejnosti. Přejeme Vám zajímavé a objevné čtení!


PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. je etnoložka, která působí na Fakultě humanitních studií od jejího založení. Během své akademické dráhy prostřídala celou řadu akademických ústavů a badatelských témat: studium menšin v jihovýchodní Evropě, etnologii dělnictva a města, ikonografii středověku či středověké tkaniny. Na Společenskovědním modulu FHS vyučuje předměty Česká společnost a etnické skupiny a Etnokulturní vývoj Romů.

Mirjam MoravcováMiroslav Vaněk (foto: Novinky.cz) Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., je historik soudobých dějin a průkopník orální historie v České republice. Od roku 2010 je ředitelem Centra orální historie při Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd, v letech 2010–2012 byl prezidentem mezinárodní Asociace orální historie. Na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy působí od roku 2006, v roce 2008 zde založil magisterský obor Orální historie - Soudobé dějiny, který dodnes vede.

Miroslav Vaněk

Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc., je sociolog, zakladatel a vedoucí pracoviště Historické sociologie na Fakultě humanitních studií. Zabývá se zejména sociologickou teorií, kolektivní pamětí, historickým vědomím a současnou sociologií. V rámci oboru Historická sociologie vyučuje například kurzy Historická a srovnávací sociologie, Teorie sociální změny či Kolektivní paměť a její výzkum; na Společenskovědním modulu přednáší kurz Moderní společnost a sociologické teorie.

Jiří Šubrt

Doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc., zaměstnanec nejdříve Institutu základu vzdělanosti a následně od roku 2010 filosofického modulu, katedry obecné antropologie a později také pracoviště oboru Německá a francouzská filosofie na FHS UK, se odborně zabývá ontologicky a fenomenologicky orientovanou filosofií. Vyučuje v kurzech Proměny konceptů danosti světa člověku v německém idealismu a fenomenologicky orientované filosofii, Německá filosofie, Fenomenologie, Co znamená myslet - seminář k Heideggerovým pozdním přednáškám „Was heisst Denken?“, F. W. J. Schelling: Stuttgarter Privatvorlesungen – četba a dalších. V letech 2007–2015 zastával funkci děkana Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze; v předchozích letech byl též vedoucím filosofického modulu, proděkanem pro rozvoj a ředitelem institutu magisterských programů. Zároveň je předsedou oborové rady a garantem studijního programu a oboru Německá a francouzská filosofie. Rozhovor s docentem Benyovszkym naleznete zde. 6. května 2016

Ladislav Benyovszky


Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., od roku 1996 zaměstnankyně nejdříve Institutu základu vzdělanosti a následně katedry studií občanské společnosti FHS UK, kterou na fakultě založila a po dobu několika let vedla, se odborně věnuje otázkám sociální ekonomie a sociálního podnikání a zkoumá problematiku neziskového čili občanského sektoru. Vyučuje v kurzech Organizovaná občanská společnost: úvod do studia, Financování organizací občanského sektoru, Ekonomická analýza organizací občanského sektoru, Sociální marketing a dalších. V současné době je proděkankou pro magisterská studia a odbornou garantkou navazujícího magisterského oboru Studia občanského sektoru. Rozhovor s docentkou Dohnalovou naleznete zde. 30. března 2016

Marie Dohnalová

Jan Horský (zdroj foto: domaci.ihned.cz)  Doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., od roku 1996 zaměstnanec nejdříve Institutu základu vzdělanosti a následně historického modulu Fakulty humanitních studií UK, se odborně věnuje dějinám rodiny a historické demografii, teorii a metodologii historických věd a dějinám kultury. Vyučuje v  kurzech Historiografie a metodologie historické vědy, Dějiny kulturních kategorií, Dějiny pojmů a idejí, Historická antropologie, kulturní dějiny a historiografie a dalších. Je garantem studijního programu Humanitní studia a také koordinátorem Programu rozvoje vědních oblasti na Univerzitě Karlově P20 Kulturní, sociální a historická antropologie. Rozhovor s docentem Horským naleznete zde. 29. února 2016

Jan Horský

Helena Haškovcová je česká bioložka a filosofka, profesorka lékařské etiky. Hlavními tématy jejího odborného zájmu jsou práva pacienta, pravda na nemocničním lůžku, informovaný souhlas, sociální gerontologie a problematiky umírání a smrti (thanatologie). Na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde je garantkou doktorského studijního programu Aplikovaná etika, působí od roku 2002.  Na 3. lékařské fakultě UK iniciovala vznik lékařské etiky jako samostatné lékařské disciplíny v ČR. V tomto oboru se také jako první v ČR roku 1992 habilitovala a o rok později byla jmenována profesorkou. V letech 1996–2002 působila na Husitské teologické fakultě UK jako vedoucí Katedry psychosociálních věd a speciální etiky. Je autorkou 23 odborných monografií, řady vědeckých článků, učebnic a příruček pro lékaře a zdravotníky. Je členkou několika oborových a vědeckých rad a české pobočky PEN klubu.     Rozhovor s profesorkou Haškovcovou naleznete zde. 4. prosince 2015

Helena Haškovcová


„Tváře fakulty“ vám při příležitosti 15. výročí založení Fakulty humanitních studií přinášejí rozhovor se zakladateli fakulty, Janem Sokolem a Zdeňkem Pincem, na téma počátků FHS. Prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., byl v letech 2000–2007 prvním děkanem FHS UK. Nyní je členem kolegia děkana a zastává funkci proděkana pro vnější vztahy. Doc. PhDr. Zdeněk Pinc byl první proděkanem pro studium. Nyní je členem kolegia děkana a zastává funkci proděkana pro záležitosti studentů. Rozhovor naleznete zde. 26. srpna 2015

Jan Sokol a Zdeněk Pinc

Doc. Ing. Karel Müller, CSc., působí na společenskovědním modulu FHS UK, v letech 2002–2007 byl též proděkanem pro zahraniční styky. Odborně se věnuje tématům sociologie vědění, sociologie institucí a problému modernizačních procesů. Přednáší pro bakalářské, magisterské i doktorské studenty v rámci oborů Studium humanitní vzdělanosti, Studia občanského sektoru, Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, Genderová studia, Environmentální studia a Historická sociologie v kurzech Úvod do sociologie, Kvalitativní metody sociologického výzkumu, Sociologie institucí, Sociologie organizace pro občanský sektor, Sociologie vědění aj. Rozhovor s docentem Karlem Müllerem o jeho odborných zájmech, pedagogickém působení na FHS, oblíbených volnočasových aktivitách a názorech na současnou situaci v sociologii i ve společnosti obecně naleznete zde. 25. května 2015

Karel Müller

Mgr. Lily Císařovská působí na Fakultě humanitních studií UK od roku 2007, od roku 2008 dodnes je vedoucí Komunikativního modulu. Vyučuje anglický jazyk v kurzech AJ - Advanced, Úvod do studia jazyka, Nácvik anglického překladu aj. Kromě toho působí v akademickém senátu fakulty. Ve volném čase se věnuje překládání. Rozhovor s Lily Císařovskou o minulosti i současnosti fakulty, fungování akademického senátu a výuce cizích jazyků na FHS naleznete zde. 2. ledna 2014

Lily Císařovská

Doc. ak. mal. Jaroslav Alt je od roku 2006 zaměstnancem Historického modulu FHS UK. Během svého působení na fakultě přednášel v takových kurzech jako Dějiny umění 19. a 20. stol., Krajina jako fenomén, Prostor a čas v malbě 19. a 20. století, Město - architektura - umění aj. Kromě problematiky vnímání, poznávání a čtení uměleckého díla minulosti i současnosti v rámci své pedagogické a vědecké činnosti se též věnuje kresbě, malbě a restaurování uměleckých děl. Rozhovor s docentem Altem o jeho akademickém působení, vnímání umění a mnohém dalším naleznete zde.  6. prosince 2013

Jaroslav Alt


Doc. Dr. Phil. Hans Rainer Sepp je od roku 2007 zaměstnancem Pracoviště oboru Německá a francouzská filosofie FHS UK. Je garantem studijního programu Filozofie, studijního oboru Německá a francouzská filozofie v Evropě (Eurofilozofie) s výukou v českém a německém jazyce. Specializuje se na fenomenologii, etiku, estetiku, interkulturní filosofii a filosofickou antropologii. Rozhovor s doc. Seppem o jeho vědecké a pedagogické činnosti, filosofické práci a výzkumných i publikačních plánech čtete zde. 2. září 2013

Hans Rainer Sepp

Prof. Jiří Pešek se specializuje na mezioborové problémy kulturních a sociálních dějin, dějin dějepisectví, dějin školství a měst v 16. až 20. století v českých zemích a střední Evropě a na moderní německé dějiny. Od roku 2012 přednáší na Historickém modulu Fakulty humanitních studií UK. Rozhovor s prof. Jiřím Peškem, který připravila redakce studentského humanitního revue  Humr v rámci spolupráce s  Fakultním newsletterem, naleznete zde.  Přednášku, kterou prof. Pešek pronesl k 665. výročí Univerziy Karlovy o historii naší univerzity, můžete shlédnout on-line na stránkách ČT24  zde. 4. června 2013

Jiří PešekKontakt

Manažerka projektu: Mgr. Kateřina Tourková

Autorka rozhovorů: Mgr. Kateřina Tourková, Bc. Marie Pavlásková


Poslední změna: 4. duben 2017 11:23 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

POZOR: Uzavření stanice metra Jinonice od 7. 1. do 7. 8. 2017


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám