Opatření děkanky FHS UK č. 10/2023

Název:

Harmonogram akademického roku 2023/2024

K provedení:

Opatření rektorky Univerzity Karlovy č. 12/2023

Účinnost:

1. července 2023


Harmonogram akademického roku 2023/2024Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s Opatřením rektorky Univerzity Karlovy č. 12/2023 vydávám toto opatření děkanky.


Čl. 2: Harmonogram

 1. Hlavní termíny akademického roku 2023/2024:


  Zahájení akademického roku 2023/2024:


  1. 10. 2023 (neděle)


  Konec akademického roku 2023/2024:


  30. 9. 2024 (pondělí)


  Výuka v zimním semestru:

  2. 10. 2023 – 5. 1. 2024


  Zkouškové období v zimním semestru:


  8. 1. – 16. 2. 2024


  Vánoční prázdniny:


  23. 12. 2023 – 1. 1. 2024


  Výuka v letním semestru:

  19. 2. – 17. 5. 2024

  (V případě programu Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích budou na základě rozhodnutí garantky programu pro výuku vzhledem k jejímu charakteru využity i termíny 12.–16. 2. 2024 a 20.–24. 5. 2024)


  Zkouškové období v letním semestru:


  20. 5. – 13. 9. 2024


  Letní prázdniny:

  1. 7. – 31. 8. 2024

  (zkouškové období je v tomto termínu přerušeno)


 2. Zvláštní termíny:


  Imatrikulace:

  11. 10. 2023 (středa)


  Děkanské dny (nevyučuje se):

  11. 10. 2023 (středa)

  28. 3. 2024 (Zelený čtvrtek)


  Rektorský den (nevyučuje se):

  14. 5. 2024 (úterý)


 3. Období pro registraci kurzů:


  Nabídka předmětů (období pro registraci) v zimním semestru:

  Pro studující FHS UK:

  1. fáze: 19. 9. 2023 od 8:00 – 19. 9. 2023 do 20:00

  2. fáze: 20. 9. 2023 od 10:00 – 15. 10. 2023 do 23:59


  Pro studující ostatních fakult UK:

  25. 9. 2023 od 12:00 – 15. 10. 2023 do 23:59  Nabídka předmětů (období pro registraci) v letním semestru:

  Pro studující FHS UK:

  1. fáze: 6. 2. 2024 od 8:00 – 6. 2. 2024 do 20:00

  2. fáze: 7. 2. 2024 od 10:00 – 3. 3. 2024 do 23:59


  Pro studující ostatních fakult UK:

  12. 2. 2024 od 12:00 – 3. 3. 2024 do 23:59


 4. Období pro zápis do druhého a vyššího ročníku bakalářského a magisterského studia v akademickém roce 2024/2025 po splnění podmínek (pouze elektronicky):

  20. 5. – 25. 9. 2024


 5. Termíny pro roční hodnocení individuálních studijních plánů (dále jen „ISP“) v rámci doktorských studijních programů:


  Zahájení ročního hodnocení ISP:


  od 1. 6. 2024


  Předání vyplněného hodnocení ISP studentem školiteli:


  do 13. 9. 2024


  Předání hodnocení ISP školitelem oborové radě:


  do 30. 9. 2024


  Schválení a uzavření hodnocení ISP oborovou radou:

  do 30. 10. 2024


 6. Termíny pro podání závazné přihlášky k jiným částem státní zkoušky, než je Obhajoba bakalářské práce a Zkouška z humanitní vzdělanosti, v bakalářském studijním programu v českém jazyce a navazující termíny konání státních zkoušek:


  Termín podání přihlášky do 20. 10. 2023

  → státní zkouška v období 1. 11. – 8. 12. 2023


  Termín podání přihlášky do 15. 12. 2023

  → státní zkouška v období 2. 1.  – 9. 2. 2024


  Termín podání přihlášky do 16. 2. 2024

  → státní zkouška v období 1. 3. – 19. 4. 2024


  Termín podání přihlášky do 26. 4. 2024

  → státní zkouška v období 2. 5. – 6. 9. 2024

  (období je přerušeno letními prázdninami 1. 7. - 31. 8. 2024)


 7. Termíny pro odevzdání bakalářské práce a závazné přihlášky k Obhajobě bakalářské práce a Zkoušce z humanitní vzdělanosti v bakalářském studiu v českém i anglickém jazyce a navazující termíny státních zkoušek:


  Termín podání přihlášky do 5. 1. 2024

  → státní zkouška v období 15. 1. – 16. 2. 2024


  Termín podání přihlášky do 3. 5. 2024

  → státní zkouška v období 20. 5. – 21. 6. 2024


  Termín podání přihlášky do 28. 6. 2024

  → státní zkouška v období 2. – 25. 9. 2024


 8. Termíny pro odevzdání diplomové práce a závazné přihlášky ke státní zkoušce a navazující termíny magisterských státních zkoušek:


  Termín podání přihlášky do 5. 1. 2024

  → státní zkouška v období 15. 1. – 16. 2. 2024


  Termín podání přihlášky do 3. 5. 2024

  → státní zkouška v období 20. 5. – 21. 6. 2024


  Termín podání přihlášky do 28. 6. 2024

  → státní zkouška v období 2. – 25. 9. 2024


  Písemné zadání v rámci části státní zkouškyRealizace výzkumného projektu v psychologii magisterského studijního programu Teoreticko-výzkumná psychologie lze odevzdat nejpozději týden před konáním státní zkoušky.

  Písemné abstrakty jednoho tématu ke každé ze dvou státních zkoušek „Erkenntnistheorie, philosophische Anthropologie, Metaphysik” a “Philosophie der Kunst, Ethik, und politische Philosophie“ v programu Deutsche und französische Philosophie lze odevzdat nejpozději dva týdny před termínem konání příslušné státní zkoušky.


 9. Termíny pro odevzdání disertační práce a přihlášky ke státní doktorské zkoušce v doktorském studiu a navazující termíny státních doktorských zkoušek a obhajob:

  Přihlásit se k státní doktorské zkoušce a odevzdat disertační práce je možné kdykoliv v průběhu celého akademického roku (výjimkou jsou letní prázdniny) s tím, že dle Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy je možné po dohodě se studentem termín státní doktorské zkoušky a obhajoby stanovit individuálně. Práce musí být odevzdána minimálně půl roku před jejím plánovaným obhájením.


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. července 2023.

 3. Tímto opatřením se zrušuje opatření děkana č. 8/2022 s účinností ke dni 1. listopadu 2023.
V Praze dne 12. června 2023doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D.

děkanka


Poslední změna: 22. červen 2023 10:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám