Aktuality


Humanitární a lidskoprávní krize ve Středoafrické republice. Na FHS vystoupí přímý účastník zástupce misie Aurelio Gazzera

Děkan Fakulty humanitních studií doc. Ladislav Benyovszky a nezisková organizace SIRIRI o.p.s. vás srdečně zvou na přednášku misionáře ze Středoafrické republiky Aurelia Gazzery. Úvodní slovo k přednášce pronese prof. Václav Hampl. Vystoupení se uskuteční pod záštitou pana Ing. Martina Tlapy MBA, náměstka ministra zahraničních věcí pro mimoevropské země a ekonomickou diplomacii.

KDY: ve středu 23. dubna 2014 od 14-16 hodin

KDE: areál UK v Jinonicích, přízemí, aula 1034

Více informací najdete zde.

7. dubna 2014


Přemysl Houda: Intelektuální protest nebo masová zábava? Folk jako společenský fenomén v době tzv. normalizace

Publikace Přemysla Houdy Intelektuální protest nebo masová zábava? Folk jako společenský fenomén v době tzv. normalizace přináší první celistvé zpracování dosud málo známé oblasti naší historie – československé folkové hudby sedmdesátých a osmdesátých let 20. století. Protože folková hudba v této době oscilovala mezi povoleným, trpěným a zakázaným uměním, lze na ní ukázat limity normalizačního systému jako takového. To je vlastní smysl textu, jenž je vystaven na spojení chronologických kapitol s tematickými mikrosondami (Sekce mladé hudby, Folková Lipnice, Šafrán atd.). Text čerpá z mnoha typů nashromážděných pramenů (archivní dokumenty, rozhovory, nahrávky písní, dobová beletrie a periodika atd.), v drtivé většině dosud nepublikovaných, které podrobuje kritické analýze. Více zde.

15. dubna 2014


Publikace: Zahrádkové osady: Stíny minulosti, nebo záblesky budoucnosti?

Petr Gibas, Arnošt Novák a kol. Zahrádkové osady: Stíny minulosti, nebo záblesky budoucnosti?

Jádro knihy tvoří čtyři případové studie vybraných zahrádkových osad v Praze, v nichž se dozvídáme, co pro lidi v současnosti znamená zahrádkařit, jaká je situace vybraných lokalit a nakolik zahrádkaření představuje udržitelnou sociální praktiku z hlediska sociálního, environmentálního a ekonomického.

Publikace je pro studenty a zaměstnance k zakoupení za zvýhodněnou cenu na sekretariátu děkana.

9. dubna 2014


Děkanský den – 18. dubna 2014 (Velký pátek)

Dle harmonogramu akademického roku 2013/2014 je na pátek 18. dubna 2014 (Velký pátek) stanoven děkanský den. Veškerá výuka je tento den zrušena.  

9. dubna 2014


Nová publikace Aleše Nováka: Filosofie smíru aneb o nápravě lidské mysli

Filosofie ztratila čtenáře, kterým nemá co nabídnout pro jejich moudrou orientaci ve světě. Specializovaná pojednání o „problémech“, které nezajímají už ani „odborníky“, neosloví jednotlivce při jeho konkrétním úsilí o porozumění tomu, kým sám je a co ho obklopuje. Chce-li filosofie mít opět své čtenáře, nemusí se však lacině podbízet banalizacemi nebo podkuřováním módním kulturním úkazům, které zmizí rychleji, než se objevily, a po kterých záhy neštěkne pes. Navzdory zkušeností potvrzované představě, že intelektuál je člověk hovící si v utrpení, ošklivosti, cynismu a sebelítosti, dospívá opravdu filosofické myšlení ke konstatování potřeby lásky, radosti, klidu a smíru jakožto lidskost člověka původně charakterizujících nálad či postojů. Koho se tato zjištění dotýkají, urážejí či rozčilují, právě tomu je určena kniha inspirovaná barokním žánrem „emendací“, tzn. nápravy lidského myšlení. Neboť to jediné, co lze v lidském životě změnit, je smýšlení. Kdo chce měnit svět, sám potřebuje pomoc, která spočívá v lásce a smíru se sebou i svým životem, jež takovému člověku patrně ze všeho nejvíc schází. Více zde.

9. dubna 2014


Heidegger v dialogu. Nové perspektivy interpretace myšlení Martina Heideggera

Filosofie se rodí v dialogu a pouze v něm zůstává nadále živá. Klást otázky patří k základnímu étosu opravdové filosofické práce, která se nesmí zastavit před žádnou autoritou. Klást filosofické otázky Martinu Heideggerovi se často však redukuje na (vposled oprávněné) morální a politické ostouzení, obviňování a odmítání bez samotného zabývání se záležitostí jeho myšlení. Nicméně politické pohoršení tak při vší legitimnosti mnohdy slouží pouze jako alibismus maskující skutečnou neochotu či neschopnost zabývat se jeho náročným, a přeci přínosným filosofováním. Když je Heideggerovo myšlení poctivě a kriticky dotazováno „sine ira et studio“, ukazuje se jako produktivní a inspirativní. Mezinárodní kolektiv autorů představuje nové perspektivy, ze kterých recentní badatelský zájem pohlíží na konkrétní aspekty Heideggerova myšlení. Autory jednotlivých kapitol uvádějících Heideggerovo myšlení do konkrétních forem dialogu jednak s jinými dějinnými autoritami, jednak speciálně s novověkou (přírodo)vědou, jsou Ladislav Benyovszky, Jana Kružíková, Jakub Marek, Aleš Novák, Peter Trawny a Holger Zaborowski. Více zde.

9. dubna 2014


Jaroslava Hasmanová Marhánková promluví na téma aktivního stárnutí

Katedra genderových studií FHS  UK si Vás dovoluje pozvat na přednášku Jaroslavy Hasmanové Marhánkové: Aktivita jako projekt. Diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek.

KDY: ve čtvrtek 24. dubna 2014 od 16:00 hodin

KDE: v učebně FHS 3 (3. patro hlavní budovy FTVS/FHS)

8. dubna 2014


Harmonogram akademického roku 2014/2015 je zveřejněn

Harmonogram akademického roku 2014/2015 naleznete na úřední desce v sekci Opatření děkana.

3. dubna 2014


Konference „Ethics of play“ – Call for Papers

Fakulta humanitních studií UK a Filosofický ústav Akademie věd ČR si vás dovoluji pozvat na konferenci Ethics of play, během níž vystoupí Bonnie Mann (University of Oregon, USA), Mechthild Nagel (SUNY Cortland, USA), Emily Ryall (University of Gloucestershire, UK), Monica Vilhauer (Roanoke College, USA) a další. Přihlašovat se na konferenci je možné do 30. června 2014 na adrese ethicsofplayprague@gmail.com.  

KDY: 18. – 20. listopadu 2014

31. března 2014
Starší aktuality

A A A
Tisk

Webmaster Kontakty

© 2014 Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy