Akademický senát

  • Akademický senát FHS UK je samosprávným akademickým orgánem fakulty. Samosprávné akademické orgány dbají, aby členové akademické obce fakulty byli informováni o jejich činnosti a měli možnost se vyjádřit k dokumentům a opatřením zásadního významu, jimiž se tyto orgány zabývají. Dále dbají, aby členové akademické obce fakulty mohli podávat připomínky k činnosti těchto orgánů.


  • Jednání senátu je veřejné.


  • Senát tvoří 13 členů, kteří jsou voleni v přímých a tajných volbách akademickou obcí fakulty podle čl. 7 odst. 2 Statutu fakulty z řad jejích členů. Osm členů je voleno z řad akademických pracovníků jimi samotnými, pět členů je voleno z řad studentů pouze studenty. Funkční období akademických pracovníků je dvouleté, přičemž k obměně poloviny z nich dochází periodicky každoročně. Funkční období studentů je roční. Zpravidla začínají funkční období 1. února. Funkce rektora, prorektora, děkana a proděkana je neslučitelná s členstvím v senátu. Děkan, proděkani a tajemník fakulty mají právo účastnit se zasedání senátu s hlasem poradním.


  • V čele senátu je předsednictvo, které tvoří předseda a dva místopředsedové, kteří jsou voleni každoročně na prvním řádném zasedání senátu, které se uskuteční po 1. únoru.


  • Volební právo mají všichni akademičtí pracovníci fakulty, kteří jsou členy akademické obce fakulty (čl. 5 odst. 8 statutu univerzity), a všichni studenti zapsaní na fakultě.


  • Zasedání senátu svolává jeho předseda. Za včasnou informaci o návrhu programu zasedání a za přípravu nezbytných písemných podkladů pro jednání odpovídá předsednictvo senátu.


  • Zasedání senátu se konají pravidelně, nejméně jedenkrát za měsíc. Mimořádné zasedání musí předseda senátu svolat, požádá-li o to alespoň čtvrtina členů senátu nebo požádá-li o to děkan. O svolání mimořádného zasedání musí být členové senátu informováni nejméně 24 hodin předem. Senát je usnášeníschopný za přítomnosti nejméně poloviny všech členů senátu. Právo hlasovat mají pouze přítomní členové senátu.


  • Hlasuje se veřejně. Tajné hlasování je povinné při volbě kandidáta na děkana, při volbě předsednictva senátu a tajně se hlasuje rovněž tehdy, požádají-li o to alespoň dva členové senátu. Není-li dále stanoveno jinak, je přijat návrh, pro který se vyslovila nadpoloviční většina přítomných členů senátu.


  • O jednání senátu se pořizuje zápis, o hlasování komise se pořizuje protokol. Jako „Návrh zápisu“ je zveřejněn nejpozději do 8 dnů ode dne zasedání. Znění zápisu schvaluje senát na nejbližším zasedání. „Návrh zápisu“ je pak zařazen do archívu senátu a dále se považuje za platný pouze schválený „Zápis“. Za sestavení zápisu odpovídá předsednictvo senátu. V zápisu se uvádí stručný průběh jednání senátu, plné znění přijatých usnesení a způsob zveřejnění relevantních dokumentů.


Více viz volební a jednací řády níže.

Plánované termíny zasedání Akademického senátu FHS UK


Řádné zasedání se uskuteční ve čtvrtek 9. června 2016 v 16.00 (areál UK - Jinonice, U Kříže 8, Praha 5, budova B, místnost 6004).


Program jednání bude upřesněn.


Zápisy ze zasedání Akademického senátu FHS UK


19. května 2016 (návrh zápisu přístupný pro jednání)


Akademický senát schvaluje návrhy zápisu na svém nejbližším zasedání, které se uskuteční 9. června. 2016.


14. dubna 2016

3. března 2016

4. února 2016

14. ledna 2016

10. prosince 2015

12. listopadu 2015

8. října 2015

17. září 2015

18. června 2015

11. června 2015

14. května 2015

23. dubna 2015

5. března 2015

19. února 2015

22. ledna 2015

11. prosince 2014

6. listopadu 2014

2. října 2014

11. září 2014

5. června 2014

15. května 2014

10. dubna 2014

13. března 2014

6. února 2014

16. ledna 2014


Archiv zápisů ze zasedání Akademického senátu FHS UK

Veškeré zápisy z let 2008 až 2013 naleznete zde.


Složení Akademického senátu FHS UK

Uvedené složení Akademického senátu FHS UK vzešlo z voleb v roce 2014 a 2015 (viz výsledky voleb výše).

Volební období pro nové zástupce akademických pracovníků je platné od 1. února 2015 do 31. ledna 2017.

Volební období pro zástupce studentů je platné od 1. února 2015 do 31. ledna 2016.


zástupci akademických pracovníků:


(předseda)

(místopředseda)

náhradníci akademických pracovníků:


1.


2.

3.

4.

zástupci studentů: 

(místopředsedkyně)

náhradníci studentských zástupců: 


1.


2.

3.

4.

5.

6.

7.


Společný e-mail studentské komory AS FHS je .


Volební a jednací řád Akademického senátu FHS UK

Volební a jednací řád Akademického senátu fakulty naleznete zde.

Volební a jednací Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze naleznete zde.


Volby do Akademického senátu FHS UK a Akademického senátu UK 2015

Volby do Akademického senátu UK a do Akademického senátu FHS UK se konaly od pondělí 23. listopadu do čtvrtka 26. listopadu 2015 včetně.

Více informací naleznete zde.

VÝSLEDKY VOLEB:

Protokol o výsledku voleb do AS FHS UK naleznete zde. Funkční období nově zvolených senátorů AS FHS UK z řad studentů je od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2017; z řad učitelů od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2018.

Protokol o výsledku voleb do AS UK naleznete zde. Funkční období nově zvolených senátorů AS FHS UK je od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2019.


Volby do Akademického senátu FHS UK 2014

Volby do Akademického senátu FHS UK se konaly od pondělí 1. prosince do čtvrtka 4. prosince 2014 včetně.

Více informací naleznete zde.

VÝSLEDKY VOLEB:

Protokol o výsledku voleb do AS FHS UK naleznete zde.

Funkční období nově zvolených senátorů AS FHS UK je od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2016.


Podpora studentského života - Studentské konto

Aktuální uzávěrka pro podávání žádostí je: 30. 4. 2016 do 12:00.

Žádosti prosím zasílejte e-mailem Petrovi Konůpkovi nebo poštou (Studentská komora AS FHS UK, U Kříže 8, 158 00 Praha 5). Žadatelé se musí následně dne 4. 5. 2016 v 17:00 dostavit k jednání se studentskými zástupci AS FHS do místnosti č. 6004 v Jinonicích.


Základní dokumenty a formulář žádosti naleznete v sekci Studentské aktivity a podpora studentského života. Doporučujeme Vám je k pečlivému prostudování.


KONTAKTNÍ OSOBA: (senátor AS FHS UK).


Závěrečná zpráva o průběhu studentských evaluací v akademickém roce 2013/2014 na FHS UK

Závěrečná zpráva o průběhu studentských evaluací v akademickém roce 2013/2014 na FHS UK je ke stažení zde.

Příloha 1: Číselné hodnocení výuky, Institut základů vzdělanosti, ke stažení zde.

Příloha 2: Číselné hodnocení výuky, Institut magisterských studií, ke stažení zde.

Příloha 4: Návratnost dotazníků, ke stažení zde.Poslední změna: 27. květen 2016 08:18 
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova v Praze

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám