Akademický senát

O Akademickém senátu FHS UK

Plánované termíny zasedání Akademického senátu FHS UK

Zápisy ze zasedání Akademického senátu FHS UK

Složení Akademického senátu FHS UK

Volební a jednací řád Akademického senátu FHS UK

Volby do Akademického senátu FHS UK 2016

Podpora studentského života - Studentské kontoO Akademickém senátu FHS UK

  • Akademický senát FHS UK je samosprávným akademickým orgánem fakulty. Samosprávné akademické orgány dbají, aby členové akademické obce fakulty byli informováni o jejich činnosti a měli možnost se vyjádřit k dokumentům a opatřením zásadního významu, jimiž se tyto orgány zabývají. Dále dbají, aby členové akademické obce fakulty mohli podávat připomínky k činnosti těchto orgánů.


  • Jednání senátu je veřejné.


  • Senát tvoří 13 členů, kteří jsou voleni v přímých a tajných volbách akademickou obcí fakulty podle čl. 7 odst. 2 Statutu fakulty z řad jejích členů. Osm členů je voleno z řad akademických pracovníků jimi samotnými, pět členů je voleno z řad studentů pouze studenty. Funkční období akademických pracovníků je dvouleté, přičemž k obměně poloviny z nich dochází periodicky každoročně. Funkční období studentů je roční. Zpravidla začínají funkční období 1. února. Funkce rektora, prorektora, děkana a proděkana je neslučitelná s členstvím v senátu. Děkan, proděkani a tajemník fakulty mají právo účastnit se zasedání senátu s hlasem poradním.


  • V čele senátu je předsednictvo, které tvoří předseda a dva místopředsedové, kteří jsou voleni každoročně na prvním řádném zasedání senátu, které se uskuteční po 1. únoru.


  • Volební právo mají všichni akademičtí pracovníci fakulty, kteří jsou členy akademické obce fakulty (čl. 5 odst. 8 statutu univerzity), a všichni studenti zapsaní na fakultě.


  • Zasedání senátu svolává jeho předseda. Za včasnou informaci o návrhu programu zasedání a za přípravu nezbytných písemných podkladů pro jednání odpovídá předsednictvo senátu.


  • Zasedání senátu se konají pravidelně, nejméně jedenkrát za měsíc. Mimořádné zasedání musí předseda senátu svolat, požádá-li o to alespoň čtvrtina členů senátu nebo požádá-li o to děkan. O svolání mimořádného zasedání musí být členové senátu informováni nejméně 24 hodin předem. Senát je usnášeníschopný za přítomnosti nejméně poloviny všech členů senátu. Právo hlasovat mají pouze přítomní členové senátu.


  • Hlasuje se veřejně. Tajné hlasování je povinné při volbě kandidáta na děkana, při volbě předsednictva senátu a tajně se hlasuje rovněž tehdy, požádají-li o to alespoň dva členové senátu. Není-li dále stanoveno jinak, je přijat návrh, pro který se vyslovila nadpoloviční většina přítomných členů senátu.


  • O jednání senátu se pořizuje zápis, o hlasování komise se pořizuje protokol. Jako „Návrh zápisu“ je zveřejněn nejpozději do 8 dnů ode dne zasedání. Znění zápisu schvaluje senát na nejbližším zasedání. „Návrh zápisu“ je pak zařazen do archívu senátu a dále se považuje za platný pouze schválený „Zápis“. Za sestavení zápisu odpovídá předsednictvo senátu. V zápisu se uvádí stručný průběh jednání senátu, plné znění přijatých usnesení a způsob zveřejnění relevantních dokumentů.


Více viz volební a jednací řády níže.


Plánované termíny zasedání Akademického senátu FHS UK

Zasedání se uskuteční 27. 4. 2017 v 16:00 v místnosti 6004, budově B, areálu UK v Jinonicích.


Program jednání:

1. Schválení zápisu ze zasedání 20. dubna 2017

2. Vnitřní předpis: Pravidla pro organizaci studia na FHS UK

3. Vnitřní předpis: Volební řád AS FHS UK

4. Žádost o změnu Studijního a zkušebního řádu UK (projednání dopisu rektorovi)

5. Různé


Zápisy ze zasedání Akademického senátu FHS UK


20. dubna 2017 (Návrh zápisu přístupný pro jednání. Akademický senát schvaluje návrh zápisu z posledního zasedání na zasedání následujícím.


9. března 2016

23. února 2017

9. února 2017

15. prosince 2016

10. listopadu 2016

20. října 2016

22. září 2016

9. června 2016

19. května 2016

14. dubna 2016

3. března 2016

4. února 2016

14. ledna 2016

10. prosince 2015

12. listopadu 2015

8. října 2015

17. září 2015

18. června 2015

11. června 2015

14. května 2015

23. dubna 2015

5. března 2015

19. února 2015

22. ledna 2015

11. prosince 2014

6. listopadu 2014

2. října 2014

11. září 2014

5. června 2014

15. května 2014

10. dubna 2014

13. března 2014

6. února 2014

16. ledna 2014


Archiv zápisů ze zasedání Akademického senátu FHS UK

Veškeré zápisy z let 2008 až 2013 naleznete zde.


Složení Akademického senátu FHS UK

Uvedené složení Akademického senátu FHS UK vzešlo z voleb v roce 2015 a 2016 (viz výsledky voleb).

Volební období pro nové zástupce akademických pracovníků je platné od 1. února 2017 do 31. ledna 2019.

Volební období pro zástupce studentů je platné od 1. února 2017 do 31. ledna 2018.


zástupci akademických pracovníků:


(předseda)

(místopředsedkyně)

zástupci studentů:

(místopředseda)

Volební a jednací řád Akademického senátu FHS UK

Volební a jednací řád Akademického senátu fakulty naleznete zde.

Volební a jednací Akademického senátu Univerzity Karlovy naleznete zde.


Volby do Akademického senátu FHS UK 2016

Volby do Akademického senátu FHS UK se konaly od 28. 11. do 1. 12. 2016 včetně.

VÝSLEDKY VOLEB:

Protokol o výsledku voleb do AS FHS UK


Funkční období nově zvolených senátorů AS FHS UK začíná 1. února 2017.


Volby do Akademického senátu FHS UK a Akademického senátu UK 2015

Volby do Akademického senátu UK a do Akademického senátu FHS UK se konaly od pondělí 23. listopadu do čtvrtka 26. listopadu 2015 včetně.

Více informací naleznete zde.

VÝSLEDKY VOLEB:

Protokol o výsledku voleb do AS FHS UK naleznete zde. Funkční období nově zvolených senátorů AS FHS UK z řad studentů je od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2017; z řad učitelů od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2018.

Protokol o výsledku voleb do AS UK naleznete zde. Funkční období nově zvolených senátorů AS FHS UK je od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2019.


Podpora studentského života - Studentské konto

Aktuální uzávěrka pro podávání žádostí je: 9. 5. 2017 do 12:00.

Žádosti prosím zasílejte e-mailem nebo poštou (Studentská komora AS FHS UK, U Kříže 8, 158 00 Praha 5). Žadatelé se musí následně dne 11. 5. 2017 v 17:00 dostavit k jednání se studentskými zástupci AS FHS do místnosti č. 6004 v Jinonicích.Základní dokumenty a formulář žádosti naleznete v sekci Studentské aktivity a podpora studentského života. Doporučujeme Vám je k pečlivému prostudování.


KONTAKTNÍ OSOBA: (senátor AS FHS UK).

Aktuální informace od studentských členů senátu lze nalézt také na Facebooku.


Poslední změna: 27. duben 2017 09:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

POZOR: Uzavření stanice metra Jinonice od 7. 1. do 7. 8. 2017


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám