Volební řád akademického senátu

Volební řád Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. c zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) usnesl na tomto Volebním řádu Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy jako jejím vnitřním předpisu:


Článek 1: Úvodní ustanovení

 1. Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „senát“) tvoří 15 členů, kteří jsou voleni v přímých a tajných volbách akademickou obcí Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“). Z toho 9 členů je voleno z řad akademických pracovníků pouze akademickými pracovníky a 6 členů je voleno z řad studentů pouze studenty.

 2. Funkční období akademických pracovníků je tříleté, přičemž k obměně třetiny z nich dochází periodicky každoročně. Funkční období studentů je dvouleté a k obměně poloviny z nich dochází periodicky každoročně.


Článek 2: Vyhlášení voleb

 1. Volby do senátu se konají nejpozději 30 dnů před koncem funkčního období členů senátu.

 2. Volby vyhlásí senát nejpozději 60 dnů před koncem funkčního období členů senátu. Neučiní-li tak senát, vyhlásí volby po uplynutí této doby děkan.

 3. Na základě usnesení senátu se volby konají buď elektronickým způsobem, nebo v listinným způsobem. Musí být zajištěno splnění podmínek podle zákona o vysokých školách. Současně bude zveřejněn dokument o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení takových voleb.

 4. V usnesení o vyhlášení voleb je uveden způsob a termín konání voleb, jakož i počátek funkčního období volených členů senátu. Konkrétní termín konání voleb stanoví senát tak, aby šlo nejméně o dva a nejvýše o čtyři po sobě následující dny. Konají-li se volby listinným způsobem, je v usnesení o vyhlášení voleb uvedeno i konkrétní místo nebo místa konání voleb a konkrétní termín konání voleb je stanoven na dny, kdy se na fakultě koná výuka, a to tak, aby každý den bylo možno hlasovat na každém stanoveném místě nejméně čtyři hodiny.

 5. Usnesení o vyhlášení voleb se bezodkladně zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek fakulty. Údaje podle odstavce 4 musí být zveřejněny ve veřejné části internetových stránek fakulty nejpozději 21 dnů před prvním dnem voleb.


Článek 3: Volební komise

 1. Pro organizaci voleb členů senátu zřídí senát volební komisi (díle jen „komise“) složenou paritním způsobem z akademických pracovníků a studentů fakulty.

 2. Předsedu komise, členy komise a náhradníky členů komise volí senát na návrh předsednictva senátu.

 3. V případě, že člen komise přijme kandidaturu ve volbách, jeho členství v komisi zaniká. Členství dále zaniká vzdáním se funkce nebo spolu se zánikem členství v akademické obci fakulty. Na uvolněné místo je neprodleně povolán náhradník tak, aby bylo zachováno paritní složení komise.

 4. Nejpozději do 10 dnů před prvním dnem voleb vypracuje děkanát fakulty seznam voličů a předá ho volební komisi a předsedovi senátu. Seznam voličů obsahuje:

    a. 

  seznam studentů, kteří jsou ke dni vypracování členy akademické obce fakulty,

    b. 

  seznam akademických pracovníků, kteří jsou ke dni vypracování členy akademické obce fakulty.

 5. Komise přijímá a zveřejňuje návrhy kandidátů, volební programy kandidátů a zajišťuje průběh voleb.

 6. Konají-li se volby elektronickým způsobem, zajistí komise prostřednictvím děkanátu fakulty technické podmínky pro průběh voleb, zejména zadání volebních seznamů a seznamů kandidátů dle volebních kurií do volební aplikace a rozeslání informace o konání voleb a jejich způsobu, včetně odkazu na volební aplikaci a návodu k jejímu používání, všem oprávněným voličům na evidovanou emailovou adresu. Konají-li se volby listinným způsobem, zajistí komise zejména obstarání volebních uren a jejich zapečetění, zástěn pro hlasování a vytištění hlasovacích lístků, přičemž údaje na hlasovacím lístku musejí být uvedeny tak, aby jednotlivé kandidáty nebylo možno zaměnit.


Článek 4: Kandidáti a příprava voleb

 1. Za kandidáta na člena senátu může být navržen akademický pracovník nebo student, který je členem akademické obce fakulty.

 2. Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce fakulty.

 3. Návrhy musejí být předány volební komisi nejpozději jeden týden před prvním dnem voleb. K později podaným návrhům nelze přihlédnout.

 4. S přijetím kandidatury musí navržený vyslovit souhlas v listinné nebo elektronické podobě.

 5. Neobsahuje-li návrh souhlas navrženého kandidáta, vyžádá si jeho vyjádření neprodleně volební komise.

 6. Není-li po skončení lhůty podle předchozího odstavce 3 navrženo alespoň 6 akademických pracovníků a alespoň 6 studentů, vylosuje komise další osoby do tohoto počtu.

 7. Losování u akademických pracovníků probíhá ze všech akademických pracovníků fakulty, kteří jsou členy akademické obce fakulty, vyjma dosud navržených kandidátů, osob, u nichž je výkon jejich stávající funkce neslučitelný s členstvím v senátu, a členů senátu, jimž po volbách funkční období nekončí.

 8. Losování v případě studentů probíhá ze všech studentů fakulty, vyjma dosud navržených kandidátů a členů senátu, jimž po volbách funkční období nekončí.

 9. Komise vylosované osoby bezodkladně vyzve, aby se ke kandidatuře vyjádřily. Kandidáty se stávají pouze ti vylosovaní, kteří nejpozději do 72 hodin po odeslání výzvy vyjádří s kandidaturou svůj souhlas.

 10. Pakliže po losování nebude alespoň 6 kandidátů z řad akademických pracovníků, kteří s kandidaturou souhlasí, a alespoň 6 kandidátů z řad studentů, kteří s kandidaturou souhlasí, losování se opakuje. Lhůta k vyjádření se po opakovaném losování zkracuje na 24 hodin. V následujícím losování není losováno kromě výše jmenovaných také z těch, kteří již byli vylosováni.

 11. Komise z navržených a vylosovaných osob sestaví zvlášť kandidátní listinu zahrnující navržené akademické pracovníky a kandidátní listinu zahrnující navržené studenty; kandidáti jsou na kandidátní listině uvedeni v pořadí vylosovaném komisí. Kandidátní listiny komise neprodleně zveřejní ve veřejné části internetových stránek fakulty.


Článek 5: Průběh a výsledky voleb

 1. Konají-li se volby elektronickým způsobem, musí volební aplikace zajistit tajnost hlasování a musí obsahovat seznam všech kandidátů té kurie, do níž je příslušný volič oprávněn volit. Volební aplikace musí zároveň umožnit anonymizované uložení hlasování. Volič se do volební aplikace přihlašuje prostřednictvím Centrální autentizační služby Univerzity Karlovy. Volební aplikace umožní voliči jednoznačné označení vybraných kandidátů, přičemž zaručí, že voliči nebude umožněno hlasovat pro více kandidátů, než je možno v dané kurii zvolit.

 2. Konají-li se volby listinným způsobem, musejí být volební místnosti či jinak určené a označené prostory pro hlasování vybaveny schránkou pro hlasování, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, psacími potřebami a prostorem pro úpravu hlasovacích lístků, který umožní tajné hlasování. Ve volební místnosti či jinak určeném prostoru pro hlasování musejí být v době voleb stále alespoň dva členové volební komise. Volič prokáže svou totožnost členům volební komise a podepíše ve volebním seznamu převzetí hlasovacího lístku pro příslušnou kurii. V případě listinných voleb v prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků zakroužkuje volič na hlasovacím lístku pořadová čísla kandidátů. Může zakroužkovat maximálně čísla tolika kandidátů, kolik se v dané kurii volí senátorů. Upravený hlasovací lístek vloží volič do schránky pro hlasování. Hlasovací lístek je neplatný, není-li zakroužkováno ani jedno z pořadových čísel kandidátů, jsou-li pořadová čísla nebo jména kandidátů přeškrtána, jsou-li na hlasovací lístek dopsáni další kandidáti nebo je-li zakroužkováno více kandidátů, než je volený počet členů senátu v dané kurii, případně je-li hlasovací lístek upraven jiným způsobem.

 3. Bezprostředně po uplynutí lhůty stanovené pro ukončení hlasování komise sečte hlasy a vyhotoví protokol o průběhu a výsledcích hlasování, který členové komise podepíší a který zveřejní do 24 hodin od ukončení hlasování ve veřejné části internetových stránek fakulty.

 4. Novými členy senátu se za 3 členy senátu z řad akademických pracovníků, kterým skončilo funkční období, stanou 3 kandidáti, kteří ve volbách získali v dané kurii nejvíce hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne komise o pořadí zvolených kandidátů losem a učiní o tom záznam v protokolu o průběhu a výsledcích hlasování.

 5. Novými členy senátu se za 3 členy senátu z řad studentů, kterým skončilo funkční období, stanou 3 kandidáti, kteří ve volbách získali v dané kurii nejvíce hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne komise o pořadí zvolených kandidátů losem a učiní o tom záznam v protokolu o průběhu a výsledcích hlasování.

 6. Kandidáti, kteří nebyli zvoleni a získali alespoň 25 % hlasů, které získal kandidát v dané kurii s nejvyšším počtem hlasů, se stávají náhradníky. Pořadí náhradníků je určeno počtem získaných hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhodne komise o pořadí zvolených kandidátů losem a učiní o tom záznam v protokolu o průběhu a výsledcích hlasování.

 7. Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může podat volič stížnost komisi, a to nejpozději do 7 dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb. Stížnost musí být písemná a musejí v ní být uvedeny důvody. Komise posoudí stížnost a platnost volby do 14 dnů ode dne, kdy obdržela oznámení. Shledá-li, že došlo k hrubému pochybení, které mohlo mít vliv na výsledky voleb, pokud jde o zvolené členy, rozhodne o neplatnosti a opakování voleb.


Článek 6: Překážky vzniku členství a zánik členství

 1. Výkon funkce, která je neslučitelná s členstvím v senátu podle zákona o vysokých školách, resp. Statutu fakulty, je překážkou vzniku členství v senátu a důvodem zániku členství v senátu.

 2. Jestliže členství člena senátu zanikne, nastupuje do senátu na zbytek funkčního období náhradník ze seznamu náhradníků z týchž voleb, ve kterých byl zvolen nahrazovaný člen senátu, jehož členství zaniklo, a to v pořadí podle čl. 5 odst. 6. Náhradníka povolá do senátu předseda senátu. Náhradník má právo písemně odmítnout členství v senátu; v takovém případě je povolán další náhradník v pořadí.

 3. Člen senátu, který byl zvolen jako student a řádně ukončil bakalářský studijní program a přihlásil se na téže fakultě do navazujícího magisterského studijního programu nebo řádně ukončil magisterský studijní program a přihlásil se na téže fakultě do doktorského studijního programu, může písemně prohlásit, že hodlá i nadále po přijetí do dalšího studia vykonávat svůj senátorský mandát. Prohlášení musí být do 7 dnů ode dne ukončení studia doručeno předsedovi senátu. V takovém případě bude povolán do senátu až po svém zápisu do dalšího studia, nebo bude po nabytí právní moci rozhodnutí o nepřijetí tohoto uchazeče ke studiu, nejdéle však po čtyřech měsících ode dne doručení prohlášení, povolán do senátu náhradník.


Článek 7: Doplňovací volby

 1. Zanikne-li členství člena senátu a není-li možno povolat náhradníka, vyhlásí senát doplňovací volby. Zanikne-li před vyhlášením doplňovacích voleb členství více členů senátu s různým koncem funkčního období, konají se doplňovací volby na jejich místa samostatně.

 2. Kandidát, který uspěje v doplňovacích volbách, nastupuje do senátu na zbytek funkčního období člena senátu, jehož členství zaniklo.

 3. Ostatní ustanovení volebního řádu se pro doplňovací volby použijí přiměřeně.


Článek 8: Opakované volby

 1. V případě, že jsou volby úspěšně zpochybněny, vyhlásí volební komise bezodkladně opakované volby. Pro konání opakovaných voleb nejsou závazné lhůty podle čl. 2 odst. 1, 2, 4 a 5.

 2. Funkční období členů senátu zvolených v opakovaných volbách skončí v den, kdy by skončilo funkční období členů zvolených v řádných volbách.

 3. Ostatní ustanovení volebního řádu se pro opakované volby použijí přiměřeně.


Článek 9: Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Volební řád Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy schválený Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 23. června 2017.

 2. Tento řád byl schválen Akademickým senátem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy dne 17. června 2021.

 3. Tento řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy.1

 4. Tento řád nabývá účinnosti prvním dnem po schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy.
doc. Dr. phil. Pavel Himl

předseda AS FHS UK


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK


prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Poznámky

1

Dle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) schválil Akademický senát Univerzity Karlovy tento vnitřní předpis fakulty dne 25. června 2021.


Poslední změna: 16. září 2021 10:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám