Volební řád akademického senátu

Volební řád Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění usnesl na tomto Volebním řádu akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy jako jejím vnitřním předpisu


Článek 1: Úvodní ustanovení

1. Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „senát“) tvoří 15 členů, kteří jsou voleni v přímých a tajných volbách akademickou obcí fakulty. Devět členů je voleno z řad akademických pracovníků jimi samotnými, šest členů je voleno z řad studentů pouze studenty.


2. Funkční období akademických pracovníků je tříleté, přičemž k obměně třetiny z nich dochází periodicky každoročně. Funkční období studentů je dvouleté a k obměně poloviny z nich dochází periodicky každoročně.


Článek 2: Vyhlášení voleb

1. Volby do senátu se konají nejpozději 30 dnů před koncem funkčního období členů senátu.


2. Volby vyhlásí senát nejpozději 60 dnů před koncem funkčního období členů senátu. Neučiní-li tak senát, vyhlásí volby po uplynutí této doby děkan.


3. Na základě usnesení senátu se mohou volby provést částečně či úplně elektronicky pomocí počítačové sítě. Musí být zajištěno splnění podmínek podle zákona o vysokých školách. Současně bude zveřejněn dokument o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení takových voleb. Námitky členů akademické obce fakulty se zasílají senátu a volební komisi.


4. V usnesení o vyhlášení voleb je uveden způsob, termín a konkrétní místo nebo místa konání voleb a počátek funkčního období volených členů senátu. Konkrétní termín a místo nebo místa konání voleb stanoví senát tak, aby šlo nejméně o dva a nejvýše o čtyři po sobě následující dny, kdy se na fakultě koná výuka, tak aby každý den bylo možno hlasovat na každém stanoveném místě nejméně čtyři hodiny.


5. Usnesení o vyhlášení voleb se bezodkladně zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek fakulty. Údaje podle odstavce 4 musí být zveřejněny ve veřejné části internetových stránek fakulty nejpozději 21 dnů před prvním dnem voleb.


Článek 3: Volební komise

1. Pro organizaci voleb členů senátu zřídí senát volební komisi složenou paritním způsobem z akademických pracovníků a studentů.


2. Členy komise, náhradníky členů komise a předsedu komise volí senát na návrh předsednictva senátu.


3. V případě, že člen komise přijme kandidaturu ve volbách, jeho členství v komisi zaniká. Členství dále zaniká vzdáním se funkce nebo spolu se zánikem členství v akademické obci univerzity. Na uvolněné místo je neprodleně povolán náhradník.


4. Komise společně s tajemníkem fakulty vyhotovuje volební listiny se seznamem voličů.


5. Komise přijímá návrhy kandidátů, zveřejňuje dodané charakteristiky a volební programy kandidátů a zajišťuje průběh voleb.


Článek 4: Kandidáti a příprava voleb

1. Za kandidáta na člena senátu může být navržen akademický pracovník nebo student, který je členem akademické obce fakulty.


2. Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce fakulty.


3. Návrhy musejí být předány volební komisi nejpozději jeden týden před prvním dnem voleb. K později podaným návrhům nelze přihlédnout.


4. S přijetím kandidatury musí navržený vyslovit souhlas v listinné nebo elektronické podobě.


5. Neobsahuje-li návrh souhlas navrženého kandidáta, vyžádá si jeho vyjádření neprodleně volební komise.


6. Není-li po skončení lhůty podle předchozího odstavce 3 navrženo alespoň 6 akademických pracovníků a alespoň 6 studentů, vylosuje komise další osoby do tohoto počtu. Losování u akademických pracovníků probíhá ze všech akademických pracovníků fakulty, kteří jsou členy akademické obce fakulty vyjma dosud navržených kandidátů, osob, u nichž je výkon jejich stávající funkce neslučitelný s členstvím v senátu, a členů senátu, jimž po volbách funkční období nekončí. Losování v případě studentské kurie probíhá ze všech studentů vyjma dosud navržených kandidátů a členů senátu, jimž po volbách funkční období nekončí. Komise vylosované osoby bezodkladně vyzve, aby se ke kandidatuře vyjádřily. Vylosovaní se musí vyjádřit do 72 hodin. Pakliže po prvním kole losování nebude alespoň šest kandidátů z řad akademických pracovníků, kteří s kandidaturou souhlasí a alespoň šest kandidátů z řad studentů, kteří s kandidaturou souhlasí, losování se opakuje. Lhůta k vyjádření se ve druhém kole zkracuje na 24 hodin. Ve druhém kole není losováno kromě výše jmenovaných také z těch, kteří byli vylosováni v kole předchozím.


7. Komise z navržených a vylosovaných osob sestaví dvě abecedně seřazené kandidátní listiny; jedna kandidátní listina zahrnuje studenty a druhá akademické pracovníky.


Článek 5: Průběh a výsledky voleb

1. Akademičtí pracovníci volí tak, že zaškrtnou nejvýše tři jména kandidátů z kandidátní listiny akademických pracovníků, studenti zaškrtnou nejvýše tři jména kandidátů z kandidátní listiny studentů. Volební lístek s více zaškrtnutými kandidáty je neplatný.


2. V pořadí podle absolutního počtu získaných hlasů sestaví volební komise seznam zvolených kandidátů v každé kurii.


3. Novými členy senátu se za tři členy senátu z řad akademických pracovníků, kterým skončilo funkční období, stanou tři kandidáti, kteří ve volbách získali v dané kurii nejvíce hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne volební komise o pořadí zvolených kandidátů losem a učiní o tom záznam ve volebním protokolu.


4. Novými členy senátu se za tři členy senátu z řad studentů, kterým skončilo funkční období, stanou tři kandidáti, kteří ve volbách získali v dané kurii nejvíce hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne volební komise o pořadí zvolených kandidátů losem a učiní o tom záznam ve volební protokolu.


5. Kandidáti, kteří nebyli zvoleni a získali alespoň 25 % hlasů, které získal kandidát v dané kurii s nejvyšším počtem hlasů, se stávají náhradníky.


6. Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může podat volič stížnost volební komisi, a to nejpozději do 7 dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb. Stížnost musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody. Volební komise posoudí platnost volby do 14 dnů ode dne, kdy stížnost obdržela.


Článek 6: Doplňující ustanovení

1. V případě, že jsou volby úspěšně zpochybněny, vyhlásí volební komise bezodkladně opakované volby. Pro konání opakovaných voleb nejsou závazné lhůty uvedené v odstavcích 1, 2, 4 a 5 článku 2.


2. Uvolní-li se v průběhu funkčního období místo v senátu po zániku členství jeho člena, postoupí na zbytek funkčního období na jeho místo náhradník. Není-li náhradníků vzešlých z voleb pro odpovídající volební období, vyhlásí senát doplňovací volby. Doplňovací volby senát vyhlásí i tehdy, nelze-li na základě výsledků voleb obsadit místa v senátu.


3. Kandidáti, kteří uspějí v doplňovacích volbách, nastupují do senátu na zbytek funkčního období uvolněného místa v senátu.


4. Ostatní ustanovení volebního řádu se pro opakované a doplňovací volby použijí přiměřeně.


5. Člen senátu, který byl zvolen jako student a řádně ukončil bakalářský studijní program a přihlásil se na téže fakultě do navazujícího magisterského studijního programu nebo řádně ukončil magisterský studijní program a přihlásil se na téže fakultě do doktorského studijního programu, může písemně prohlásit, že hodlá i nadále po přijetí do dalšího studia vykonávat svůj senátorský mandát. Prohlášení musí být do 7 dnů ode dne ukončení studia doručeno předsedovi senátu. V takovém případě bude povolán do senátu až po svém zápisu do dalšího studia, nebo bude po nabytí právní moci rozhodnutí o nepřijetí tohoto uchazeče ke studiu, nejdéle však po čtyřech měsících ode dne doručení prohlášení, povolán do senátu náhradník.


Článek 7: Přechodná ustanovení

1. Při prvních volbách konaných po dni, kdy tento vnitřní předpis nabyl účinnosti, volí z řad akademických pracovníků akademičtí pracovníci pět členů senátu a z řad studentů volí studenti šest členů senátu. Akademičtí pracovníci volí tak, že zaškrtnou nejvýše pět jmen kandidátů z kandidátní listiny akademických pracovníků, studenti zaškrtnou nejvýše šest jmen kandidátů z kandidátní listiny studentů. Volební lístek s více zaškrtnutými kandidáty je neplatný. Volební komise určí losem tři členy senátu z řad akademických pracovníků, jejichž funkční období bude tříleté, a dva členy senátu z řad akademických pracovníků, jejichž funkční období bude dvouleté. Volební komise dále určí losem tři členy senátu z řad studentů, jejichž funkční období bude dvouleté, a tři členy senátu z řad studentů, jejichž funkční období bude roční.


2. Při druhých volbách konaných po dni, kdy tento vnitřní předpis nabyl účinnosti, volí akademičtí pracovníci čtyři členy senátu. Akademičtí pracovníci zaškrtnou nejvýše čtyři jména kandidátů z kandidátní listiny akademických pracovníků. Volební komise určí losem tři členy senátu z těchto čtyř, jejichž funkční období bude tříleté, a jednoho člena senátu, jehož funkční období bude roční. Pro volbu členů senátu z řad studentů platí již při druhých volbách čl. 5 odst. 3. Volebního řádu.


Článek 8: Zrušovací ustanovení

Zrušuje se část I. Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze ze dne 10. října 2008 ve znění pozdějších novelizací.


Článek 9: Závěrečná ustanovení

1. Tento řád byl schválen Akademickým senátem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy dne 27. dubna 2017 a nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy.1


2. Tento předpis nabývá účinnosti prvním dnem po schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy.Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.

předseda AS FHS UKIng. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UKPhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UKPoznámky

1

Dle § 9 odst. 1., písm. b) bodu 2 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění. Akademický senát UK schválil tento řád dne 23. 6. 2017.


Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám