Jednací řád akademického senátu

Jednací řád Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, usnesl na tomto Jednacím řádu akademického senátu Fakulty humanitních studií jako jejím vnitřním předpisu:


Článek 1: Základní ustanovení

 1. Zasedání akademického senátu (dále jen „senát“) jsou veřejně přístupná.

 2. Zasedání senátu se konají nejméně osmkrát za akademický rok.

 3. Zasedání senátu svolává jeho předseda. Na žádost čtvrtiny členů senátu, děkana nebo rektora je předseda senátu povinen svolat mimořádné zasedání senátu bezodkladně, nejdéle však do deseti dnů od doručení žádosti, nevyplývá-li ze žádosti lhůta delší.

 4. Termín a místo konání řádného zasedání musí být zveřejněno ve veřejné části internetových stránek fakulty alespoň deset dní předem a oznámeno členům senátu, děkanovi, proděkanům, tajemníkovi a členům kolegia děkana, popřípadě dalším osobám, které se mají účastnit zasedání; termín a místo konání mimořádného zasedání musí být zveřejněno a oznámeno alespoň dva dny předem.

 5. Jednání lze zahájit, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů senátu.


Článek 2: Jednání senátu

 1. Jednání senátu řídí předseda, nebo jím pověřený člen předsednictva (dále jen „předsedající“).

 2. Program zasedání navrhuje předsednictvo senátu.

 3. Po zahájení jednání umožní předsedající členům senátu předložit doplňující nebo pozměňovací návrhy k programu zasedání. Právo předložit takové návrhy přísluší rovněž děkanovi. Ten, kdo podává doplňující návrh, je povinen jej odůvodnit.

 4. O navrženém programu zasedání, jakož i o doplňujících nebo pozměňovacích návrzích se usnáší senát.

 5. Není-li po třech hodinách jednání schválený program vyčerpán, může předsednictvo rozhodnout o odročení jednání.

 6. Jednání může být odročeno i v případě, že nemohlo být zahájeno pro nepřítomnost potřebného počtu členů (dle čl. 1, odst. 5). Klesnul-li během jednání počet přítomných členů pod hranici uvedenou v čl. 1, odst. 5, jednání se po 10 minutách trvání takového stavu ukončí.

 7. Předsednictvo může jednání odročit i v případě, že byl hrubě narušen jeho průběh.

 8. Jestliže některý z hostů narušuje průběh jednání, může předsedající senátu navrhnout vykázání hosta z jednání.


Článek 2a: Hybridní nebo distanční jednání senátu

 1. Jednání senátu je možné konat hybridním nebo distančním způsobem, pokud

    a. 

  z jiného právního předpisu nebo opatření vydaného na jeho základě vyplývá, že senát může jednat distančně,

    b. 

  z vnitřního předpisu univerzity nebo stavu vyhlášeného na jeho základě vyplývá, že senát může jednat distančně,

    c. 

  o tom z důvodu hodného zřetele rozhodne předsednictvo senátu.

 2. Skutečnost, že se zasedání koná hybridním nebo distančním způsobem, je členům senátu a akademické obci sdělena v pozvánce na zasedání.

 3. Pro jednání hybridním nebo distančním způsobem platí všechna ustanovení tohoto jednacího řádu, zejména je zaručena tajnost hlasování vzdáleným přístupem tam, kde předpisy tajné hlasování předpokládají.


Článek 3: Projednávání jednotlivých bodů programu

 1. Jednotlivé body programu se projednávají zpravidla na základě písemných podkladových materiálů.

 2. Podkladové materiály předkládá ten, kdo navrhuje jejich projednání, předsednictvu, a to v podobě umožňující dálkový přístup nejpozději 7 dnů přede dnem zasedání senátu.

 3. Úvodní slovo při projednávání bodu programu přednese předkladatel nebo člen předsednictva.

 4. Jestliže se senát kdykoli v průběhu jednání usnese, že podkladové materiály jsou nedostačující, uplatní požadavky na jejich doplnění a rozhodne o zařazení příslušného bodu programu na příští zasedání senátu nebo o jiném postupu.


Článek 4: Rozprava

 1. Ke každému bodu programu se koná rozprava. V rozpravě mohou vystoupit všichni členové senátu, děkan, proděkan nebo tajemník.

 2. Do rozpravy se mohou přihlásit i jiné osoby, jimž předsedající může udělit slovo.

 3. Přihlášky do rozpravy se podávají v průběhu jednání zvednutím ruky.

 4. Předsedající uděluje přihlášeným postupně slovo v tom pořadí, v jakém se přihlásili. Předsednictvo se může usnést na omezení řečnické doby.

 5. Člen senátu má právo na faktickou poznámku, kterou reaguje na průběh rozpravy. Slovo mu bude uděleno ihned, jakmile skončí ten, kdo právě hovoří. Přednesení faktické poznámky nesmí přesáhnout jednu minutu.

 6. Členové senátu mohou přednést doplňující nebo pozměňovací návrhy k návrhům obsaženým v písemných podkladových materiálech. Výjimkou z tohoto pravidla jsou návrhy děkana na zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť, návrhy rozpočtu fakulty a návrhy na zrušení nebo pozastavení účinnosti vnitřního předpisu fakulty.

 7. Pozměňovací návrhy k předloženým návrhům vnitřních předpisů může podat každý člen senátu, a to nejpozději tři dny před zasedáním senátu. Děkan může vyjádřit stanovisko k pozměňovacím návrhům členů senátu.

 8. Předkladatel může svůj návrh upravit, doplnit nebo stáhnout podle průběhu rozpravy.

 9. Na závěr rozpravy bude uděleno slovo předkladateli, jestliže o ně požádá.

 10. Předsedající může navrhnout ukončení rozpravy, pokud je zřejmé, že její pokračování nemůže přispět k objasnění projednávané věci.

 11. V případech, které neřeší odstavce 1 až 10, určuje procedurální postup předsedající.


Článek 5: Usnesení

 1. Senát projevuje vůli usnesením.

 2. Senát je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Nevyplývá-li ze zákona o vysokých školách něco jiného, je usnesení přijato, jestliže se pro ně vyslovila nadpoloviční většina přítomných.

 3. U usnesení týkajících se vnitřních předpisů fakulty je zapotřebí, aby se pro ně vyslovily alespoň dvě třetiny všech členů senátu.

 4. Úplný text usnesení musí být doslovně uveden v zápisu. Jestliže je zapotřebí usnesení písemně vyhotovit zvlášť, podepisuje písemnost předseda senátu nebo jím pověřený člen předsednictva.


Článek 6: Hlasování

 1. Hlasuje se zvlášť o každém návrhu, který byl senátu předložen, pokud jej ten, kdo návrh podal, nevezme do zahájení hlasování zpět.

 2. O věcně souvisejících návrzích nebo o návrzích ke stejnému bodu programu lze hlasovat společně. To neplatí v případě, že proti návrhu vznesl během jednání výhradu předkladatel, jakož i v případě, že o oddělené hlasování požádá člen senátu.

 3. O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy, s těmito výjimkami:

    a. 

  jestliže byl podán návrh stáhnout bod z programu zasedání, hlasuje se o něm nejdříve;

    b. 

  o doplňujících a pozměňovacích návrzích se hlasuje před hlasováním o původním návrhu, a to v pořadí opačném, než v jakém byly předloženy;

    c. 

  u doplňujících a pozměňovacích návrhů formulovaných alternativně se nejprve hlasuje o jednotlivých alternativách a následně o návrhu vzešlém z tohoto hlasování; nejlepší alternativa se zjistí prostou většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů se hlasování po stručné doplňující rozpravě k alternativám opakuje; získá-li některá alternativa takový počet hlasů, kterého je zapotřebí k přijetí návrhu, v hlasování se nepokračuje.

 4. Pro pozměňující a doplňující návrhy vnitřních předpisů se musí vyslovit alespoň dvě třetiny členů senátu.

 5. Hlasování je veřejné, pokud ze zákona o vysokých školách nevyplývá něco jiného. Pokud alespoň dva členové senátu podají návrh na tajné hlasování, hlasování probíhá tajně. Hlasování, které se týká jmenovitě určených osob, je vždy tajné; to neplatí pro ustanovování volebních komisí.

 6. Jestliže se člen senátu, ač byl přítomen, hlasování nezúčastnil, má se za to, že se hlasování zdržel.

 7. O procesních otázkách lze hlasovat formou tichého souhlasu. Touto formou nelze hlasovat, jestliže vůči ní vysloví výhradu člen senátu.


Článek 7: Jednání a hlasování per rollam

 1. Nesnese-li věc odkladu, je v době mezi zasedáními senátu předsednictvo oprávněno usnést se na hlasování per rollam. Tímto způsobem nelze hlasovat o návrhu vnitřních předpisů, schvalování výročních zpráv, strategického záměru, návrhu na rozdělení finančních prostředků a návrhu děkana na zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť.

 2. Předsednictvo rozešle prostřednictvím elektronické pošty členům senátu usnesení o hlasování, znění návrhu a hlasovací formulář. V usnesení se uvede lhůta pro posouzení a hlasování, která nesmí být kratší než pět pracovních dní od rozeslání.

 3. Hlasování per rollam nelze uskutečnit, pokud některý ze senátorů hlasování per rollam prostřednictvím elektronické pošty odmítne do 48 hodin od oznámení usnesení předsednictva členům senátu.

 4. Hlasování je veřejné. Vyplněný hlasovací formulář obsahuje jméno a příjmení hlasujícího a jeho hlas (ano/ne/zdržuji se), jinak je neplatný.

 5. Návrh, o němž bylo hlasováno per rollam, se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů senátu.

 6. Zápis o hlasování per rollam schvaluje senát na svém nejbližším řádném zasedání. Součástí zápisu o hlasování per rollam je jmenný seznam členů senátu s uvedením toho, jak každý z nich hlasoval.


Článek 8: Zbavení mandátu člena senátu

 1. Člena senátu lze zbavit mandátu z důvodu předem neomluvené neúčasti na nejméně třech po sobě jdoucích zasedáních senátu.

 2. Na zasedání senátu, na němž se má hlasovat o zbavení mandátu, musí být člen senátu, který má být mandátu zbaven, řádně pozván. Může zde podat vysvětlení k důvodům neomluvené neúčasti na předchozích zasedáních, a to i písemně.


Článek 9: Zápis ze zasedání

 1. O každém zasedání senátu se pořizuje zápis.

 2. V zápisu se uvádí termín zasedání, kdo ze členů senátu byl přítomen, kdo byl omluven nebo kdo byl nepřítomen, kdo byl na jednání senátu přizván, kdo ze členů předsednictva byl předsedajícím, jaký byl program zasedání, kdo přednesl úvodní slovo k jednotlivým bodům programu, kdo se účastnil rozpravy, jaký byl obsah přednesených návrhů, jaká usnesení byla přijata a jaké byly číselné výsledky hlasování.

 3. Vyhotovení zápisu zajišťuje předsednictvo.

 4. Kontrolu zápisu provádí senát na nejbližším příštím zasedání jako samostatný bod programu. Na návrh člena senátu se provede potřebná oprava. Je-li věc sporná, usnáší se na opravě zápisu senát.

 5. Po kontrole se zápis zveřejní prostřednictvím internetových stránek fakulty.


Článek 10: Návrh kandidáta na funkci děkana

 1. Senát se usnáší na návrhu kandidáta na jmenování děkanem na volebním zasedání tajným hlasováním a předkládá návrh rektorovi.

 2. Termín volebního zasedání senát stanoví nejpozději 60 dní předem a současně vyzve akademickou obec k podávání návrhů osob, které by mohly být jmenovány děkanem.

 3. Návrh může podat nejméně 10 členů akademické obce, návrh musí obsahovat

    a. 

  souhlas navrženého,

    b. 

  stručný životopis navrženého,

    c. 

  stručné programové teze navrženého.

    d. 

  Návrhy musí být podány senátu nejpozději do 30 dnů před dnem volby. Předsednictvo senátu zajistí obeznámení členů senátu s podanými návrhy.

 4. Navržení, u nichž byly splněny požadavky podle odstavce 3, mohou ve 28denní lhůtě před dnem volby vystoupit na předvolebním zasedání senátu, které se uskuteční, pokud není vyhlášeno jako řádné zasedání, nejméně 7 dní před dnem volby. Informování akademické obce o volebních programech je v kompetenci navržených ve zmíněné 28 denní lhůtě před dnem voleb. Na volebním zasedání senátu nejsou vystoupení navržených přípustná.

 5. Volba kandidáta na jmenování děkanem probíhá nejvýše ve třech kolech. Ke zvolení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech členů senátu.

 6. Pokud nebylo v prvním kole podle 2. věty odst. 5 rozhodnuto o žádném ze dvou či více navržených, proběhne ve druhém kole hlasování o dvou či více z nich, kteří shodně dosáhli nejvyššího počtu hlasů, nebo mezi jediným z navržených, který získal nejvyšší počet hlasů a všemi dalšími, kteří získali druhý nejvyšší počet hlasů. Nebude-li zvolen kandidát ve druhém kole, dojde po rozpravě k třetímu kolu hlasování podle téhož pravidla uplatněného na výsledky druhého kola. Nedojde-li k určení kandidáta na děkana ani ve třetím kole, vyhlásí senát neprodleně nové volby.

 7. Předseda senátu neprodleně po zvolení kandidáta předá rektorovi návrh na jmenování děkana s potřebnými poklady, zejména protokolem o hlasování a zápisem ze zasedání senátu.


Článek 11: Návrh na odvolání děkana fakulty z funkce

 1. Ze zvláště závažných důvodů se může senát usnést na návrhu na odvolání děkana fakulty z funkce. Podnět k projednávání návrhu na odvolání děkana musí být předložen písemně spolu s uvedením důvodů. Důvodem mohou být jen okolnosti související s výkonem funkce děkana.

 2. Senát posuzuje nejprve přípustnost podnětu. Jednat o návrhu lze jedině tehdy, jestliže se pro přípustnost podnětu vyslovila více než polovina všech členů senátu. O odmítnutém podnětu se dále nejedná.

 3. Nedojde-li k odmítnutí podnětu k projednávání, uskuteční se na příštím zasedání senátu vlastní jednání o návrhu na odvolání děkana z funkce. Děkanovi se zaručuje příprava na toto zasedání v délce nejméně 15 dnů. V rozpravě se děkan vyjádří k důvodnosti návrhu a má právo pokládat osobám, které podnět vznesly, otázky týkající se těchto důvodů.

 4. K přijetí usnesení o návrhu na odvolání děkana je zapotřebí souhlasu nejméně tří pětin všech členů senátu.

 5. Usnese-li se senát na návrhu na odvolání děkana z funkce, předseda senátu neprodleně předá rektorovi návrh s potřebnými poklady, zejména protokolem o hlasování a zápisem ze zasedání senátu.

 6. Rozhodne-li rektor o odvolání děkana fakulty z funkce, vyhlásí senát neprodleně volbu kandidáta na nového děkana. Vyžadují-li to mimořádné okolnosti, je senát oprávněn dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů senátu zkrátit termín stanovený ve článku 10 odst. 2.


Článek 12: Předsednictvo senátu

 1. Předsednictvo tvoří předseda senátu a dva místopředsedové.

 2. Členové předsednictva jsou voleni senátem na prvním řádném zasedání senátu, které se uskuteční po 1. únoru.

 3. Členové předsednictva jsou voleni v tajných volbách na dobu jednoho roku a mohou být tajným hlasováním odvoláni. Členové předsednictva setrvávají v této funkci i po skončení funkčního období člena senátu, a to do zvolení nového předsedy senátu.

 4. Mezi členy předsednictva musí být alespoň jeden člen z řad akademických pracovníků a alespoň jeden člen z řad studentských zástupců. Ke zvolení je zapotřebí nadpoloviční většiny všech členů senátu.

 5. Pokud nebude kandidát zvolen v prvním kole, probíhá volba ve druhém kole. Do tohoto kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Zvolen je kandidát, který ve druhém kole získá větší počet hlasů. Při rovnosti hlasů ve druhém kole rozhodne mezi kandidáty los.

 6. Předseda senátu svolává zasedání senátu a vystupuje za senát navenek. Zastupuje jej místopředseda senátu.

 7. Předsednictvo připravuje zasedání senátu a plní úkoly stanovené volebním řádem senátu a tímto jednacím řádem.

 8. Nesnese-li věc odkladu, je v době mezi zasedáními senátu předsednictvo oprávněno usnášet se na vyjádřeních senátu, pro která není vnitřním předpisem stanoveno tajné hlasování.

 9. Na nejbližším následujícím zasedání senátu se k vyjádření přijatému předsednictvem koná rozprava; pokud senát hlasováním vyjádření odmítne, pozbývá vyjádření předsednictva další platnosti.


Článek 13: Zrušovací ustanovení

Zrušují se

  a. 

část II. Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze ze dne 10. října 2008,

  b. 

čl. 5 a 6 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze ze dne 10. října 2008,

  c. 

čl. 1 body 1–17 Změny a doplnění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze ze dne 6. června 2014,

  d. 

čl. 1 body 1–2 Změny a doplnění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze ze dne 21. listopadu 2014.


Článek 14: Závěrečná ustanovení

 1. Tento řád byl schválen Akademickým senátem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy dne 9. února 2017 a nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy.1

 2. Tento předpis nabývá účinnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy.
Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.

předseda AS FHS UK


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Poznámky

1

Dle § 9 odst 1., písm. b) bodu 2 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění. Akademický senát UK schválil tento řád dne 31. 3. 2017.


Poslední změna: 16. září 2021 10:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám