Koordinátor seniorských aktivit

Anotace:

Program je teoretický a praktický kurz, zaměřený na získání kompetencí v organizaci a koordinování aktivit se seniory a pro seniory. Absolventi/ky kurzu získají takové kompetence, které jim umožní podporovat seniory a seniorky ke smysluplným aktivitám a participaci nejen na individuální úrovni, ale budou umět organizovat a koordinovat i společenské aktivity, které umožní jejich lepší začlenění do společnosti, socializaci, participaci a naučení se zdravějšímu životnímu stylu, který může vést k lepšímu zdraví a větší soběstačnosti ve vyšším věku. Důraz bude kladen na schopnosti organizovat seniorské aktivity, zejména ty, které souvisejí s přírodou.

Tyto znalosti a dovednosti jsou v současné době velice potřebné s ohledem na stárnutí populace, které provází některé další závažné změny, například relativně krátká doba dožití ve zdraví a dále ve srovnání s některými jinými evropskými zeměmi tendence k exkluzi seniorů a seniorek, která je způsobená nejen některými celospolečenskými trendy, ale také postoji jich samotných.
Akademický rok: 2023/2024

Způsob výuky: prezenční

Forma výuky: jiná

Rozsah kurzu: 80 hodin

Začátek kurzu: 2. října 2023

Délka kurzu: říjen 2023 – červen 2024

Podávání přihlášek: 11.9. – 15.10. 2023


Podávání přihlášek probíhá elektronicky na e-mailovou adresu


Poplatek: 0Kč


Detail kurzu:

40 hodin – semináře dle rozpisu RECETAS (nature-based aktivity)

4 hodiny – další možné aktivity

36 hodin – praxe (facilitace skupiny projektu RECETAS) – jedná se o facilitování 12 tříhodinových aktivit souvisejících s přírodou


Worskhopy před zahájením praxe v práci se seniorskými skupinami:

W1 (8 hod): Stárnutí populace, normální a patologické stáří. Nejčastější syndromy vyššího věku, nejčastější zdravotní problematika mající vliv na vznik izolace a osamělosti, kognitivní poruchy. Potřeby starších lidí. Osamělost a jak ji zmírnit (s ohledem na cílové skupiny), důsledky společenské i zdravotní. (Alžběta Bártová, Iva Holmerová, doktorandi).


W2 (8 hod): Komunikace se staršími lidmi a bariéry, které ji mohou znesnadňovat. Teorie skupinových intervencí zahrnující skupinový proces a dynamiku skupiny a její povahu pro řešení osamělosti vyskytnout (Eva Jarolímová, Vlaďka Dostálová, doktorandi).


W3 (8 hod): Jednotlivé sktivity pro seniory, jejich možný vliv na pohodu starších lidí, způsob, jak je organizovat. Plánování skupiny, její podoba a obsah, nábor. (Alžběta Bártová, Vlaďka Dostálová, doktorandi).


Praxe:

Po 3. workshopu začnou studenti v rámci školení koordinovat své

vlastní skupiny, budou pracovat ve dvojicích: dva jako facilitátoři v každé skupině; (zpravidla se jedná o účast seniorů na programech – intervencích v rámci projektu RECETAS).


Celkem: 36 hodin praxe (facilitace skupiny projektu RECETAS) – jedná se o facilitování 12 tříhodinových aktivit souvisejících s přírodou.


Workshopy v průběhu a závěru praxe:

W4 (8 hod): Zpětná vazba od účastníků a pro účastníky, výměna zkušeností, diskuse a podpora.

(v průběhu praxe). Informace o dalších programech pro seniory a možnostech jejich využití. Psychologie vyššího věku, možnosti podpory.


W5 (4 hod): Vyhodnocení praxe, reflexe zkušeností. Diskuse jak nejlépe uzavřít práci se skupinou, aktivní komunikace v budoucnu.


W6 (8 hod): Rekapitulace, doplnění dle požadavků studentů, nové informace, informace o dalších dostupných aktivitách pro seniory atd.


Zakončení kurzu: pohovorem


Podmínky přijetí:

Do kurzu budou přijímáni zájemci a zájemkyně na základě pohovoru zjišťujícího jejich předpoklady a zájem o tuto problematiku.


Kontakt:

Garantka: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Kontaktní osoba: Mgr. Alžběta Bártová, Ph.D.

E-mail:

Telefon: 773 033 503


Poslední změna: 11. leden 2024 12:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám