Registrace předmětů

Registrace předmětů na zimní semestr ak. roku 2023/2024


Registrace předmětů pro studující FHS má dvě fáze. Níže naleznete pravidla, která se k jednotlivým fázím váží.


Úterý 19. 9. 2023 od 8:00 do 20:00

V tento den probíhá první fáze dle následujících pravidel:


 • Pro Bc. studující bude povolen zápis pouze Bc. předmětů.

 • Pro Mgr. studující bude povolen zápis pouze Mgr. předmětů.

 • Po webu bude možné si zapsat 4 předměty a navíc si zvolit paralelku povinných kurzů (např. proseminář). Limit se netýká již zapsaných povinných předmětů.

 • V této fázi si mohou předměty zapisovat i účastníci CŽV.

Středa 20. 9. 2023 od 10:00 – 15. 10. 2023 do 23:59

V tento den probíhá druhá fáze dle následujících pravidel:


 • Pro všechny studující (Bc., Mgr., Ph.D.) a CŽV bude povolen zápis všech předmětů na fakultě (dle platných rekvizit, či neslučitelností).

 • Po webu je možné si zapsat další předměty z celkového limitu předmětů zapsatelných po webu, který činí dohromady 10 předmětů. Limit se netýká již zapsaných povinných předmětů.

 • Lze žádat o učitelské výjimky pro zápis nad limit.


Zápis pro studující z ostatních fakult UK

 • od 25. 9. 2023 od 12:00 do 15. 10. 2023 do 23:59


Základní pravidla

 • Registrace kurzů probíhá výhradně elektronicky, a to ve Studijním informačním systému (SIS). V harmonogramu akademického roku fakulty je vždy vyhrazeno období pro registraci předmětů; v zimním semestru v září a říjnu a letním semestru v únoru. Jakékoliv změny v rozvrhu, tzn. zapisování předmětů a jejich odregistrování lze provádět pouze v tomto období.

 • Předměty jsou trojího druhu: povinné, povinně volitelné a volitelné. Povinně volitelné a volitelné předměty si zapisujete v SIS sami dle svého uvážení. Povinné předměty vám zapíší na začátku úseku studia tajemníci či tajemnice vašich studijních programů.

 • Zápis každého předmětu si zkontrolujte provedením funkce Kontrola, jež vás upozorní na případné chyby.


Co vědět před registrací

Sylaby

 • Před samotnou registrací kurzu je dobré si přečíst sylabus předmětu. Naleznete zde anotaci, rekvizity, vstupní požadavky (jazyková kompetence, obeznámenost s problematikou, doporučení, aby kurz navštěvovali jen studující konkrétního studijního programu či specializace atp.), informace o formě atestu, způsobu výuky a případně seznam povinné literatury. Seznámíte-li s se sylabem předmětu s předstihem, vyhnete se pozdějšímu odhlašování či marné snaze o zápis, který vám nebude povolen, a zároveň tím zbytečně nebudete blokovat místo na kurzu těm, kteří o něj mají vážný zájem. 


Rekvizity

 • Rekvizity zjistíte v horní části sylabu po rozkliknutí kurzu (pod garantem a vyučujícím). Jsou dvojího druhu – prerekvizitykorekvizity

 • Prerekvizity jsou předměty, které musíte mít splněné, abyste si mohli zapsat daný předmět. Bez toho Vám SIS neumožní zápis.

 • Korekvizity jsou předměty, které musíte mít zapsány nejpozději ve stejném semestru jako daný předmět. Na nesplněnou korekvizitu vás SIS upozorní při samostatném provedení funkce kontroly. Bude-li předmět s nesplněnou korekvizitou ponechán v chybném zápisu i po konci období pro registraci kurzů, zůstane status zápisu jako „předběžný“ (tj. nepřeklopí se vám do závazné podoby a nebude možné kurz atestovat).

 • U předmětu můžete narazit také na neslučitelnost a záměnnost.

  • Pokud jste absolvovali či máte zapsaný předmět uvedený v kolonce neslučitelnost, kurz, u kterého je tato neslučitelnost uvedena, si zapsat nemůžete.

  • Pokud máte splněný předmět uvedený v kolonce záměnnost, kurz, u kterého je tato záměnnost uvedena, již plnit nemusíte.

 • Poznámky týkající se rekvizit, které se skrývají pod bublinou s otazníkem vedle kódu kurzu (např. „Kredity započítány nebudou, pokud je splněna neslučitelnost.“), jsou obecné a čistě informativní. Zobrazují se u kurzů s nastavenými rekvizitami všem studujícím, nikoli pouze vám. Zda vy sami rekvizitu splňujete, je nutné si ověřit v kontrole zápisu.


Kódy předmětů

 • Každý kurz má svůj kód. Podle kódu můžete určit, pro jaký druh studia je určen a zda je povinný, povinně-volitelný či profilový (týká se programu SHV, více informací naleznete na webu SHV.

 • Kurzy určené pro bakalářské studium mají na druhé pozici písmeno B (např. YBFB052), pro magisterské studium písmeno M (např. YMHA46), pro doktorské studium písmeno D (např. YDFF999).


Výstražný trojúhelník u rozvrhového lístku

 • Pokud se u zápisu objeví potíže nesouvisející s rekvizitami a žlutý výstražný trojúhelník s vykřičníkem u předmětu, je třeba provést kontrolu.  

  • 1. Nejdříve klikněte na žlutý výstražný trojúhelník. 

  • 2. V záložce „Povolené předměty“ proveďte kontrolu („Žádost o kontrolu povolení“). 

  • 3. Ve výsledcích kontroly vyhledejte daný předmět. Ve sloupci „Stav žádosti“ se zobrazuje stav „čeká na zpracování“. Vyčkejte, až se tento stav změní na status „schváleno k registraci“. 

  • 4. Vraťte se do záložky „Zápis (vlastní)“ a kurz si zapište.  


Kontrola zápisu


→ VIDEONÁVOD KE KONTROLE


 • Jakmile si předměty zapíšete, je třeba provést kontrolu v SIS v modulu „Zápis předmětů a rozvrhu“ → záložka "Kontrola“. Kontrolu proveďte nejpozději před ukončením registrace.

 • Doporučujeme tuto kontrolu spouštět průběžně, když provádíte změny v zápisu. Tím zjistíte případné překážky pro závazný zápis.

 • Až do konce registračního období mají předměty (v záložce „Zapsané“) předběžný status. Pokud žádné překážky nejsou, tak se poté předmět překlopí do řádného zápisu.

 • Pokud se překážky vyskytnou (např. nesplněné korekvizity), předmět zůstane po konci období pro registraci předmětů ve stavu „předběžný“, tedy nebude závazně zapsán a nelze jej atestovat.

  • Pozor! Ve vašem rozvrhu jsou zahrnuty i kurzy, které zůstaly v předběžném zápisu. Závazně zapsané kurzy si můžete po konci registračního období ověřit v modulu "Výsledky zkoušek".


Jak postupovat, pokud se nevejdu do omezené kapacity kurzu?


 • Pokud je kurz plný, objeví se u něj křížek a nelze jej zapsat. Budete-li se chtít do takového kurzu zaregistrovat, sledujte průběžně v zápisovém rozhraní, zdali se v něm během registračního období neuvolní místo. V případě vážného zájmu o daný kurz máte možnost obrátit se s prosbou o registrování nad limit na vyučujícího kurzu.


  • Každý vyučující má možnost zaregistrovat studující nad limit (návod k postupu pro vyučující je k dipozici na tomto odkazu).


Poslední změna: 15. září 2023 16:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám