Registrace předmětů

Základní pravidla

 • Registrace kurzů probíhá výhradně elektronicky, a to ve Studijním informačním systému (SIS). V harmonogramu akademického roku fakulty je vždy vyhrazeno období pro registraci předmětů; v zimním semestru v září a říjnu a letním semestru v únoru. Jakékoliv změny v rozvrhu, tzn. zapisování předmětů a jejich odregistrování lze provádět pouze v tomto období.

 • Předměty jsou trojího druhu: povinné, povinně volitelné a volitelné. Povinně volitelné a volitelné předměty si zapisujete v SIS sami dle svého uvážení. Povinné předměty vám zapíší na začátku úseku studia tajemníci, nebo tajemnice vašich studijních programů.

 • Více informací o předmětech si prosím přečtěte v často kladeném dotazu Předměty


Návod na registraci předmětů

Návod, aneb registrace krok za krokem (včetně kontroly rekvizit) zde.


Co byste měli před registrací vědět

Sylaby

 • Před samotnou registrací kurzu je dobré si přečíst sylabus předmětu. Naleznete tam anotaci, informaci o vstupních požadavcích (jazyková kompetence, obeznámenost s problematikou, doporučení, aby kurz navštěvovali jen studující konkrétního studijního programu či specializace atp.), informaci o formě atestu, způsobu výuky a rekvizitách. Můžete se tím vyhnout pozdějšímu odhlašování či marné snaze o zápis, který vám nebude povolen, a zároveň tím zbytečně nebudete blokovat místo na kurzu těm, kteří o něj mají vážný zájem. 


Rekvizity

 • Rekvizity zjistíte v horní části sylabu po rozkliknutí kurzu (pod garantem a vyučujícím). Jsou dvojího druhu – prerekvizitykorekvizity

 • Prerekvizity jsou předměty, které musíte mít splněné, abyste si mohli zapsat daný předmět. Bez toho Vám SIS neumožní zápis.

 • Korekvizity jsou předměty, které musíte mít zapsané současně s předmětem, který si chcete zapsat. Na nesplněnou korekvizitu vás SIS upozorní až v případě provedení „kontroly“ a status zápisu budete mít „předběžný“ (a nepřeklopí se vám do závazné podoby).

 • Informace k rekvizitám u profilových kurzů společenskovědního modulu na bakalářském studiu naleznete na webu SHV.

 • Dále můžete narazit u předmětu na neslučitelnost a záměnnost. Pokud jste absolvovali či máte zapsaný předmět uvedený v kolonce neslučitelnost, nemůžete si zapsat předmět, u kterého je tato neslučitelnost uvedena. Pokud máte splněný předmět uvedený v kolonce záměnnost, nemusíte již plnit kurz, u kterého je tato záměnnost uvedena, např. na SHV u prosemináře.

 • Poznámky týkající se rekvizit, které se skrývají pod bublinou s otazníkem vedle kódu kurzu (např. „Kredity započítány nebudou, pokud je splněna neslučitelnost.“), jsou obecné a čistě informativní. Zobrazují se u kurzů s nastavenými rekvizitami všem studujícím, nikoli pouze vám. Zda vy sami rekvizitu splňujete, je nutné si ověřit v kontrole zápisu.

 

Kódy předmětů

 • Každý kurz má svůj kód. Podle něho můžete poznat, pro jaký druh studia je určen a zda je profilový (týká se SHV, více informací naleznete na webu SHV.

 • Kurzy určené pro bakalářské studium mají na druhé pozici písmeno B (např. YBFB052), pro magisterské studium písmeno M (např. YMHA46), pro doktorské studium písmeno D (např. YDFF999).

 

Výstražný trojúhelník u rozvrhového lístku

 • Pokud se u zápisu objeví potíže nesouvisející s rekvizitami a žlutý výstražný trojúhelník s vykřičníkem u předmětu, je třeba provést kontrolu.  

  • 1. Nejdříve klikněte na žlutý výstražný trojúhelník. 

  • 2. V záložce „Povolené předměty“ proveďte kontrolu („Žádost o kontrolu povolení“). 

  • 3. Ve výsledcích kontroly vyhledejte daný předmět. Ve sloupečku „Stav žádosti“ se zobrazuje stav „čeká na zpracování“. Vyčkejte, až se tento stav změní na status „schváleno k registraci“. 

  • 4. Vraťte se do záložky „Zápis (vlastní)“ a kurz si zapište.  


Kontrola zápisu

 • Nejpozději před ukončením registrace je třeba provést kontrolu v SIS v záložce „Zápis předmětů“ – „Kontrola“. 

 • Doporučujeme však tuto kontrolu neodkládat a spouštět ji pokaždé, když provedete změny v zápisu. Tím zjistíte případné překážky pro závazný zápis.

 • Až do konce registračního období mají předměty (v záložce „Zápis“)  „předběžný“ status. Pokud žádné překážky nejsou, tak se poté předmět překlopí do řádného zápisu.

 • Pokud se překážky vyskytnou (např. nesplněné korekvizity), předmět zůstane ve stavu „předběžný“, tedy nebude řádně zapsán a nelze jej atestovat (Pozor! I přesto, že předmět není řádně zapsán, objevuje se v rozvrhu).


Co s tím, když se nevejdu do omezené kapacity kurzu?

 • Pokud je kurz plný, objeví se u něj křížek a nelze jej zapsat. Budete-li se chtít do takového kurzu zaregistrovat, sledujte průběžně v zápisovém rozhraní, zda-li se v něm během registračního období neuvolní místo. V případě opravdu velkého zájmu o daný kurz se obraťte s prosbou o doregistrování na příslušného učitele. Každý vyučující má možnost studenty zaregistrovat i nad limit. Všichni učitelé mají k dispozici návod, jak toto učinit (viz https://www.youtube.com/watch?v=DEObNgJ7SGk).


Poslední změna: 6. duben 2021 21:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám