Registrace předmětů

Registrace předmětů na letní semestr ak. roku 2023/2024


Registrace předmětů pro studující FHS má dvě fáze, k nimž se váží níže uvedená pravidla.

Úterý 6. 2. 2024 od 8:00 do 20:00

V tento den probíhá první fáze dle následujících pravidel:

 • Pro Bc. studující bude povolen zápis pouze Bc. předmětů.

 • Pro Mgr. studující bude povolen zápis pouze Mgr. předmětů.

 • Po webu bude možné si zapsat 4 předměty a navíc si zvolit paralelku povinných kurzů (např. proseminář). Limit se netýká již zapsaných povinných předmětů.

 • V této fázi si mohou předměty zapisovat i účastníci CŽV.

Středa 7. 2. 2024 od 10:00 – 3. 3. 2024 do 23:59

V tento den probíhá druhá fáze dle následujících pravidel:

 • Pro všechny studující (Bc., Mgr., Ph.D.) a CŽV bude povolen zápis všech předmětů na fakultě (dle platných rekvizit, či neslučitelností).

 • Po webu je možné si zapsat další předměty z celkového limitu předmětů zapsatelných po webu, který činí dohromady 10 předmětů. Limit se netýká již zapsaných povinných předmětů.

 • Lze žádat o učitelské výjimky pro zápis nad limit.

Zápis pro studující z ostatních fakult UK

 • 12. 2. 2024 od 12:00 – 3. 3. 2024 do 23:59


Základní pravidla

 • Registrace kurzů probíhá výhradně elektronicky, a to ve Studijním informačním systému (SIS). V harmonogramu akademického roku fakulty je vždy vyhrazeno období pro registraci předmětů; v zimním semestru v září a říjnu a letním semestru v únoru. Jakékoliv změny v rozvrhu, tzn. zapisování předmětů a jejich odregistrování lze provádět pouze v tomto období.

 • Předměty jsou trojího druhu: povinné, povinně volitelné a volitelné. Povinně volitelné a volitelné předměty si zapisujete v SIS sami dle svého uvážení. Povinné předměty vám zapíší na začátku úseku studia tajemníci či tajemnice vašich studijních programů.

 • Zápis každého předmětu si zkontrolujte provedením funkce Kontrola, jež vás upozorní na případné chyby.


Co vědět před registrací

Sylaby

Před samotnou registrací kurzu je dobré si přečíst sylabus předmětu. Naleznete zde anotaci, rekvizity, vstupní požadavky (jazyková kompetence, obeznámenost s problematikou, doporučení, aby kurz navštěvovali jen studující konkrétního studijního programu či specializace atp.), informace o formě atestu, způsobu výuky a případně seznam povinné literatury. Seznámíte-li s se sylabem předmětu s předstihem, vyhnete se pozdějšímu odhlašování či marné snaze o zápis, který vám nebude povolen, a zároveň tím zbytečně nebudete blokovat místo na kurzu těm, kteří o něj mají vážný zájem. 

Rekvizity

 • Rekvizity zjistíte v horní části sylabu po rozkliknutí kurzu (pod garantem a vyučujícím). Jsou dvojího druhu – prerekvizitykorekvizity

 • Prerekvizity jsou předměty, které musíte mít splněné, abyste si mohli zapsat daný předmět. Bez toho Vám SIS neumožní zápis.

 • Korekvizity jsou předměty, které musíte mít zapsány nejpozději ve stejném semestru jako daný předmět. Na nesplněnou korekvizitu vás SIS upozorní při samostatném provedení funkce kontroly. Bude-li předmět s nesplněnou korekvizitou ponechán v chybném zápisu i po konci období pro registraci kurzů, zůstane status zápisu jako „předběžný“ (tj. nepřeklopí se vám do závazné podoby a nebude možné kurz atestovat).

 • U předmětu můžete narazit také na neslučitelnost a záměnnost.

  • Pokud jste absolvovali či máte zapsaný předmět uvedený v kolonce neslučitelnost, kurz, u kterého je tato neslučitelnost uvedena, si zapsat nemůžete.

  • Pokud máte splněný předmět uvedený v kolonce záměnnost, kurz, u kterého je tato záměnnost uvedena, již plnit nemusíte.

 • Poznámky týkající se rekvizit, které se skrývají pod bublinou s otazníkem vedle kódu kurzu (např. „Kredity započítány nebudou, pokud je splněna neslučitelnost.“), jsou obecné a čistě informativní. Zobrazují se u kurzů s nastavenými rekvizitami všem studujícím, nikoli pouze vám. Zda vy sami rekvizitu splňujete, je nutné si ověřit v kontrole zápisu.


Kódy předmětů

 • Každý kurz má svůj kód. Podle kódu můžete určit, pro jaký druh studia je určen a zda je povinný, povinně-volitelný či profilový (týká se programu SHV, více informací naleznete na webu SHV.

 • Kurzy určené pro bakalářské studium mají na druhé pozici písmeno B (např. YBFB052), pro magisterské studium písmeno M (např. YMHA46), pro doktorské studium písmeno D (např. YDFF999).

Povinně-volitelné předměty na SHV

Přehled naleznete na webu SHV. Stránky jsou nyní přesměrované rovnou do SIS. Pro lepší orientaci pro Vás garant programu sepsal následující pokyny:

 • Na začátku jsou uvedené povinné kurzy, které Vám registruje sekretariát programu SHV automaticky

 • Ve skupinách PVP 1 až PVP 3 jsou jen profilové předměty, neprofilové z daných oborů je naopak třeba hledat ve skupině PVP 4

 • U profilových společenskovědních kurzů (skupina PVP 1) jsou dohromady sociologie, antropologie a psychologie, rozlišit je mezi sebou lze jen podle smyslu / názvu

 • Ve skupině PVP 4 jsou všechny neprofilové předměty, tj. neprofilové z historii, filosofie, společenských věd, ale i všechny jazykové kurzy, kurzy kreativního modulu atd. Rozlišovat obor jde podle smyslu/názvu nebo podle kódu (třetí písmeno: F- Filosofie, H - historie, S - společenské vědy, E-jazyky a překladatelství, K-kreativní modul)

 • Skupiny PVP 5 si prosím nevšímejte, má čistě technický význam

Výstražný trojúhelník u rozvrhového lístku

Pokud se u zápisu objeví potíže nesouvisející s rekvizitami a žlutý výstražný trojúhelník s vykřičníkem u předmětu, je třeba provést kontrolu.  


1.

Nejdříve klikněte na žlutý výstražný trojúhelník. 

2.

V záložce „Povolené předměty“ proveďte kontrolu („Žádost o kontrolu povolení“).

3.

Ve výsledcích kontroly vyhledejte daný předmět. Ve sloupci „Stav žádosti“ se zobrazuje stav „čeká na zpracování“. Vyčkejte, až se tento stav změní na status „schváleno k registraci“. 

4.

Vraťte se do záložky „Zápis (vlastní)“ a kurz si zapište. 


Kontrola zápisu


→ VIDEONÁVOD KE KONTROLE


 • Jakmile si předměty zapíšete, je třeba provést kontrolu v SIS v modulu „Zápis předmětů a rozvrhu“ → záložka "Kontrola“. Kontrolu proveďte nejpozději před ukončením registrace.

 • Doporučujeme tuto kontrolu spouštět průběžně, když provádíte změny v zápisu. Tím zjistíte případné překážky pro závazný zápis.

 • Až do konce registračního období mají předměty (v záložce „Zapsané“) předběžný status. Pokud žádné překážky nejsou, tak se poté předmět překlopí do řádného zápisu.

 • Pokud se překážky vyskytnou (např. nesplněné korekvizity), předmět zůstane po konci období pro registraci předmětů ve stavu „předběžný“, tedy nebude závazně zapsán a nelze jej atestovat.

  • Pozor! Ve vašem rozvrhu jsou zahrnuty i kurzy, které zůstaly v předběžném zápisu. Závazně zapsané kurzy si můžete po konci registračního období ověřit v modulu "Výsledky zkoušek".


Jak postupovat, pokud se nevejdu do omezené kapacity kurzu?


 • Pokud je kurz plný, objeví se u něj křížek a nelze jej zapsat. Budete-li se chtít do takového kurzu zaregistrovat, sledujte průběžně v zápisovém rozhraní, zdali se v něm během registračního období neuvolní místo. V případě vážného zájmu o daný kurz máte možnost obrátit se s prosbou o registrování nad limit na vyučujícího kurzu.


  • Každý vyučující má možnost zaregistrovat studující nad limit (návod k postupu pro vyučující je k dipozici zde).


Poslední změna: 31. leden 2024 18:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám