• Uchazeči
 • Obecné informace k přijímacímu řízení

Obecné informace k přijímacímu řízení

Termíny přihlášky

Bakalářské a navazující magisterské programy: do 31. 3. 2021.

Doktorské programy: do 30. 4. 2021.


Magisterské programy v cizím jazyce: do 30. 4. 2021, nebo do 31. 7. 2021 (viz jednotlivé cizojazyčné programy).


Vybrané navazující magisterské programy vyhlašují dodatečné přijímací řízení s termínem pro podání přihlášky 15. 8. 2021.


Termíny přijímacích zkoušek

Bakalářské programy: květen 2021.

Navazující magisterské programy: červen 20211.

Doktorské programy: červen 2021.


Doklad o ukončení předchozího vzdělání

Ověřenou kopii dokladu o ukončení předchozího vzdělání stačí odevzdat až v září u zápisu do studia. Nebudete-li moci předchozí vzdělání doložit ani u zápisu v září, kontaktujte Studijní oddělení.


V rámci přijímacího řízení na bakalářské studium stačí doložit jakýkoli průchod maturitou. Žádné bonifikace dávat nebudeme, žádné volitelné části maturity nepožadujeme.


Přihláška

Vstup do elektronické přihlášky najdete zde.


Organizace přijímacích zkoušek

Uchazeč může z důvodu zdravotního handicapu – včetně specifických poruch učení – požádat o modifikaci přijímací zkoušky. V takovém případě musí být součástí přihlášky ke studiu písemná, zdůvodněná a lékařským potvrzením doložená žádost. Podrobnější informace pro uchazeče se speciálními potřebami najdete zde.


U přijímací zkoušky je třeba předložit průkaz totožnosti. Přijímací řízení se řídí pravidly vyhlášenými v Opatření děkana č. 8/2019.


Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšné ukončení středoškolského, resp. vysokoškolského vzdělání doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo diplomu. Pokud jste předchozí studium absolvovali v zahraničí, je možné, že budete muset požádat o nostrifikaci nebo o uznání předchozího vzdělání fakultou.


Náhradní termíny

Alternativní (náhradní) termín přijímací zkoušky poskytneme uchazečům v odůvodněných případech. Žádost o alternativní (náhradní) termín přijímací zkoušky musí uchazeč poslat na Studijní oddělení do pěti dní od původního termínu konání zkoušky.


Kontakty

Dotazy k přijímacímu řízení:

Barbora Zelená

E-mail:


Dotazy také můžete pokládat na socialIcon studijním Facebooku.


Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5, 182 00 Praha

Studijní odděleníPlatební údaje

Bankovní spojení

Účet: 27-1842600277/0100

IBAN: CZ86 0100 0000 2718 4260 0277

SWIFT: KOMB CZ PP

Variabilní symbol: každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol pro platbu poplatku

Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379

Konstantní symbol pro platbu převodem: 0558


Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

 • bakalářské a magisterské programy:

  elektronická přihláška 820 Kč

  papírová přihláška 870 Kč

 • doktorské programy:

  elektronická přihláška 720 Kč

  papírová přihláška 770 Kč


Preferujeme platby bankovním převodem, nebo platbu kartou online; vaše přihláška bude rychleji zpracována. Dále akceptujeme též platby poštovní poukázkou. Poplatek není možné platit hotově na fakultě. Příkaz k úhradě či platbu poštovní poukázkou je třeba zadat nejpozději do termínu podávání přihlášek.


Upuštění od poplatku za přijímací řízení

Uchazeči nacházející se v tíživé sociální situaci mohou získat nárok na prominutí poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Žádost o nestanovení poplatku je třeba podat spolu s přihláškou nejpozději do 31. 12. 2020. Podrobný návod, jak postupovat, najdete zde.


Distanční zápis

Informace k distančnímu zápisu jsou zde.


Odvolání

 • Uchazečům doporučujeme, aby před podáním odvolání zvážili, zda uváděné důvody odpovídají důvodům, pro které lze rozhodnutí děkana změnit. V odvolacím řízení se přezkoumává, zda rozhodnutí děkana bylo vydáno v souladu se zákonem o vysokých školách, statutem, vnitřními předpisy univerzity a příslušné fakulty, a především se zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení.

 • Nejprve musíte vyčkat, až Vám přijde rozhodnutí o nepřijetí. Poté můžete písemně odvolání podat. Uveďte své jméno a kontaktní údaje, proti čemu se odvoláváte a co namítáte. Nezapomeňte se podepsat.

 • Odvolání zašlete na adresu Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha

 • Vzor a k odvolání ke stažení zde.Poznámky

1

Přesný termín bude uveden v pozvánce. Časový harmonogram zkoušek se vzájemně nepřekrývá; pokud si podáte více přihlášek na více oborů na FHS UK a zkoušky se budou konat ve stejný den, všechny zkoušky stihnete.


Poslední změna: 16. duben 2021 16:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám