• Uchazeči
 • Obecné informace k přijímacímu řízení

Obecné informace k přijímacímu řízení

Termíny přihlášky

Bakalářské a navazující magisterské programy: do 31. 3. 2022

Doktorské programy: 30. 4. 2022


Magisterské programy v cizím jazyce: do 31. 3. 2022, nebo do 31. 7. 2022 (program Deutsche und französische Philosophie)


Termíny přijímacích zkoušek

Viz jednotlivé studijní programy.


Přihláška

Vstup do elektronické přihlášky najdete zde.


Organizace přijímacích zkoušek

Uchazeč může z důvodu zdravotního handicapu – včetně specifických poruch učení – požádat o modifikaci přijímací zkoušky. V takovém případě musí být součástí přihlášky ke studiu písemná, zdůvodněná a lékařským potvrzením doložená žádost. Podrobnější informace pro uchazeče se speciálními potřebami najdete zde.


U přijímací zkoušky je třeba předložit průkaz totožnosti. Přijímací řízení se řídí pravidly vyhlášenými v Opatření děkana č. 8/2019.


Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšné ukončení středoškolského, resp. vysokoškolského vzdělání doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo diplomu. Pokud jste předchozí studium absolvovali v zahraničí, je možné, že budete muset požádat o nostrifikaci nebo o uznání předchozího vzdělání fakultou.


Doklad o ukončení předchozího vzdělání

Ověřenou kopii dokladu o ukončení předchozího vzdělání stačí odevzdat až v září u zápisu do studia. Nebudete-li moci předchozí vzdělání doložit ani u zápisu v září, kontaktujte Studijní oddělení.


V rámci přijímacího řízení na bakalářské studium stačí doložit jakýkoli průchod maturitou. Žádné bonifikace dávat nebudeme, žádné volitelné části maturity nepožadujeme.


Náhradní termíny

Alternativní (náhradní) termín přijímací zkoušky poskytneme uchazečům v odůvodněných případech. Žádost o alternativní (náhradní) termín přijímací zkoušky musí uchazeč poslat na Studijní oddělení do pěti dní od původního termínu konání zkoušky.


Kontakty

Dotazy k přijímacímu řízení:

Barbora Zelená

E-mail:


Dotazy také můžete pokládat na socialIcon studijním Facebooku.


Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5, 182 00 Praha

Studijní odděleníPlatební údaje

Bankovní spojení

Účet: 27-1842600277/0100

IBAN: CZ86 0100 0000 2718 4260 0277

SWIFT: KOMB CZ PP

Variabilní symbol: každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol pro platbu poplatku

Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379

Konstantní symbol pro platbu převodem: 0558


Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

 • bakalářské a magisterské programy:

  elektronická přihláška 820 Kč

  papírová přihláška 870 Kč

 • doktorské programy:

  elektronická přihláška 720 Kč

  papírová přihláška 770 Kč


Preferujeme platby bankovním převodem, nebo platbu kartou online; vaše přihláška bude rychleji zpracována. Dále akceptujeme též platby poštovní poukázkou. Poplatek není možné platit hotově na fakultě. Příkaz k úhradě či platbu poštovní poukázkou je třeba zadat nejpozději do termínu podávání přihlášek.


Upuštění od poplatku za přijímací řízení

Uchazeči nacházející se v tíživé sociální situaci mohou získat nárok na prominutí poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Žádost o nestanovení poplatku je třeba podat spolu s přihláškou nejpozději do 31. 12. 2021. Podrobný návod, jak postupovat, najdete zde.


Odvolání

 • Uchazečům doporučujeme, aby před podáním odvolání zvážili, zda uváděné důvody odpovídají důvodům, pro které lze rozhodnutí děkana změnit. V odvolacím řízení se přezkoumává, zda rozhodnutí děkana bylo vydáno v souladu se zákonem o vysokých školách, statutem, vnitřními předpisy univerzity a příslušné fakulty, a především se zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení.

 • Nejprve musíte vyčkat, až Vám přijde rozhodnutí o nepřijetí. Poté můžete písemně odvolání podat. Uveďte své jméno a kontaktní údaje, proti čemu se odvoláváte a co namítáte. Nezapomeňte se podepsat.

 • Odvolání zašlete na adresu Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha

 • Vzor a k odvolání ke stažení zde.Poslední změna: 2. listopad 2021 10:40 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám