• Uchazeči
 • Obecné informace k přijímacímu řízení

Obecné informace k přijímacímu řízení

Podání přihlášky

Bakalářské programy

31. března 2024

Navazující magisterské programy

31. března 2024

Doktorské programy

30. dubna 2024

Magisterské programy v cizím jazyce

do 29. 2. 2024, nebo do 31. 7. 2024 (program Deutsche und französische Philosophie)
Platební údaje

Přihlášku můžete rovnou po podání zaplatit platební kartou on-line, přihláška je tak zpracována ihned. Další možností je platba převodem, rovněž akceptujeme platby poštovní poukázkou. Poplatek není možné platit hotově na fakultě. Příkaz k úhradě či platbu poštovní poukázkou je třeba zadat nejpozději do data podávání přihlášek.

Bankovní spojení

Účet: 27-1842600277/0100

IBAN: CZ86 0100 0000 2718 4260 0277

SWIFT: KOMB CZ PP

Variabilní symbol: každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol pro platbu poplatku

Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379

Konstantní symbol pro platbu převodem: 0558

Poplatek za přihlášku

elektronická přihláška

papírová přihláška

Bakalářské a navazující magisterské programy

880 Kč

930 Kč

Doktorské programy

780 Kč

830 Kč

Upuštění od poplatku za přijímací řízení

Uchazeči nacházející se v tíživé sociální situaci mohou získat nárok na prominutí poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Žádost o nestanovení poplatku je třeba podat spolu s přihláškou nejpozději do 31. 12. 2023. Podrobný návod, jak postupovat, najdete zde.

Termíny přijímacích zkoušek a náhradní termín

 • Termín přijímací zkoušky naleznete v pozvánce k přijímací zkoušce. K pozvánce se dostanete pod tímto odkazem prostřednictvím registračního e-mailu a hesla, které jste si zvolil/a při zakládání přihlášky. Následně v sekci Moje přihlášky naleznete svou přihlášku na konkrétní studijní program. Pozvánka k přijímací zkoušce je nahrána pod odkazem Elektronické dokumenty, který naleznete vlevo dole po rozkliknutí přihlášky.


  • Přijímací zkoušky na bakalářský program Studium humanitní vzdělanosti proběhnou o víkendu 18. a 19. května 2024. Konkrétní datum a čas, který byl přidělen Vám, naleznete v pozvánce k přijímací zkoušce.


 • Náhradní termín přijímací zkoušky poskytneme uchazečům v odůvodněných případech. Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky musí uchazeč poslat na Studijní oddělení do 3 dnů od řádného termínu konání zkoušky.

Organizace přijímacích zkoušek

 • U přijímací zkoušky je třeba předložit průkaz totožnosti. Elektronické občanské průkazy nepřijímáme. Přijímací řízení se řídí pravidly vyhlášenými v Opatření děkana č. 8/2019.

 • Uchazeč může z důvodu zdravotního handicapu – včetně specifických poruch učení – požádat o modifikaci přijímací zkoušky. V takovém případě musí být součástí přihlášky ke studiu písemná, zdůvodněná a lékařským potvrzením doložená žádost.

Doklad o ukončení předchozího vzdělání

Doklad o ukončení předchozího vzdělání se odevzdává až u zápisu do studia. Nebudete-li moci předchozí vzdělání doložit do konce září, kontaktujte prosím Studijní oddělení.

V rámci přijímacího řízení na bakalářské studium stačí doložit jakýkoli průchod maturitou. Žádné bonifikace dávat nebudeme, žádné volitelné části maturity nepožadujeme.

Odvolání

Uchazečům doporučujeme, aby před podáním odvolání zvážili, zda uváděné důvody odpovídají důvodům, pro které lze rozhodnutí děkanky změnit. V odvolacím řízení se přezkoumává, zda rozhodnutí děkanky bylo vydáno v souladu se zákonem o vysokých školách, statutem, vnitřními předpisy univerzity a příslušné fakulty, a především se zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení.

Kdy nemá smysl odvolání podávat?

Čekací listina - přijímáme dostatečný počet uchazečů; za přijaté uchazeče, kteří se do studia nezapíší, nenabíráme žádné náhradníky, kteří jsou tzv. pod čarou.

Motivace - ani velký zájem o studium není dostatečný důvod pro podání odvolání.

Druhá šance – odvolání neslouží jako druhá šance pro případný přezkum Vaší práce.

Umístění těsně pod bodovým ziskem nutným pro přijetí

Výborné výsledky na střední škole

Jazykové a jiné zkoušky nebo absolvování přípravných kurzů

Předchozí praxe (pokud není hodnocena v rámci podmínek studijního programu) nebo rodinná tradice v oboru

Kdy má smysl odvolání podat?

V případě, že fakulta v některé fázi přijímacího řízení pochybila. Adekvátní důvod může být například:

Nebyla Vám doručena pozvánka k přijímací zkoušce.

Nebylo Vám u zkoušky předáno zadání textu.

Zadání testu se lišilo od Vyhlášení přijímacího řízení pro daný rok


Proces odvolání


 • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu můžete podat teprve poté, kdy obdržíte poštou písemné rozhodnutí o nepřijetí. Nelze se totiž odvolat proti rozhodnutí, které jste ještě neobdrželi, přestože již znáte výsledek přijímacích zkoušek zveřejněný prostřednictvím SIS (v odvolání je mimo jiné nutno uvést i číslo jednací, pod kterým bylo rozhodnutí o nepřijetí vydáno).

 • Z odvolání musí být patrno, proti kterému rozhodnutí směřuje a co se navrhuje. V odvolání uchazeč uvede, v čem spatřuje rozpor rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy anebo vnitřními předpisy, popř. s podmínkami přijetí ke studiu.

 • Odvolání musí obsahovat podpis odvolatele. • Odvolací lhůta činí 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.


Odvolání je nutno podat písemně poštou nebo donést osobně na podatelnu. Obecně platí, že veškeré formuláře lze doručit na studijní oddělení následujícím způsobem:


 • Poslat poštou na adresu: Studijní oddělení FHS UK, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8-Libeň.

 • Kdykoli vhodit do schránky podatelny na fakultě. Schránka je umístěná na chodbě vedle dveří studijního oddělení (1.01).

 • Zaslat elektronicky datovou zprávou (e-mail bohužel nestačí). Identifikátor datové schránky je: piyj9b4Kontakty

Dotazy k přijímacímu řízení na bakalářské a navazující magisterské studium

Barbora Mašková

E-mail:

FB skupina Uchazeči FHS UK 2024/25 - přijímací řízení

Dotazy k přijímacímu řízení na doktorská studia

E-mail:

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5, 182 00 Praha

Studijní odděleníPoslední změna: 25. duben 2024 12:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám