• Uchazeči
  • Uznání předchozího studia / Nostrifikace

Uznání předchozího studia / Nostrifikace

Uchazeči o bakalářské studium


Uchazeči o navazující magisterské/doktorské studium

Uchazeči o bakalářské studium

Podmínkou přijetí do bakalářského studia na veřejných vysokých školách v České republice je mít doklad o ukončeném středoškolském vzdělání. Pokud jste absolvoval/a vzdělání v zahraničí, budete muset požádat o nostrifikaci (uznání) svého zahraničního vzdělání v ČR, nebo o uznání vašeho vzdělání pro účely konkrétního přijímacího řízení přímo na fakultě, viz Uznání na fakultě.


Nehledě na to, jaký proces si zvolíte, budete potřebovat kopii Vašeho středoškolského diplomu / vysvědčení a seznamu absolvovaných předmětů. V některých případech bude zapotřebí, aby byla ověřená kopie diplomu opatřena vyšší legalizací, a to buď apostilou (v případě států uznávajících konvenci z roku 1961) nebo tzv. super-legalizací.


Mějte prosím na paměti, že budou přijímány pouze kopie, které jsou přeložené do českého či anglického jazyka. Chcete-li poslat dokumenty poštou, budete potřebovat kopii středoškolského diplomu / vysvědčení notářsky ověřit. V případě elektronického odevzdání není nutné pořizovat notářsky ověřené kopie.

Nostrifikace

Nostrifikaci vydává příslušný krajský úřad (např. Magistrát hlavního města Prahy) a daný dokument má doživotní validitu. Za nostrifikaci je zapotřebí uhradit procesní poplatek 1000 Kč, který se platí pouze příslušnému úřadu.


Jedná se o vcelku dlouhý proces, kde je třeba za některých okolností počítat s možností doplňkových nostrifikačních zkoušek z předem určených předmětů. V takovém případě se může proces protáhnout až na období tří měsíců.


Uchazeči musí odevzdat příslušné dokumenty spolu s vyplněným formulářem na příslušný úřad.

Bližší informace naleznete zde.


Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve školství, Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1


Uznání na fakultě

Uznání na fakultě je proces, který provádí příslušná fakulta sama. Proces je to v porovnání s nostrifikací kratší (cca měsíc), ale jedná se o proces, jehož výsledek má pouze jedno použití, i.e. uznání diplomu je platné pouze pro jedno přijímací řízení na dané fakultě. V případě podané přihlášky na více fakult UK či v případě opětovného zápisu do studia je tedy zapotřebí proces zopakovat.


Jak požádat o uznání na fakultě:


Ve webové přihlášce je nově dostupná ikona "Doložení vzdělání". Po rozkliknutí této možnosti se Vám zobrazí stránka věnovaná způsobu doložení předchozího vzdělání. Zde jsou zaznamenány informace, které jste uvedli při vyplňování své přihlášky ke studiu. Tyto údaje si prosím překontrolujte (příp. upravte) a zvolte způsob, kterým své předchozí vzdělání doložíte.

Při volbě posouzení na fakultě (zahraniční doklad o zahraničním středoškolském/vysokoškolském vzdělání – posuzuje se) se Vám vytvoří PDF žádost a systém vygeneruje poplatek 870 Kč, který je třeba uhradit kartou. Poté můžete požadované dokumenty poslat poštou na adresu fakulty nebo odevzdat elektronicky spolu se žádostí o uznání. Není nutné tisknout výše zmíněnou PDF žádost a přiložit ji k materiálům pro posouzení.


Fakulta humanitních studií umožňuje nahrávání elektronických kopií dokumentů namísto zasílání notářsky ověřených kopií na adresu Fakulty. Pokud jste tak již učinili a fyzické kopie odeslali, budou standardně přijaty a již není třeba dále nahrávat elektronické verze dokumentů.


Jaké materiály k posouzení na fakultě je třeba odevzdat:


  • notářsky ověřenou kopii zahraničního vysvědčení nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu

  • originál nebo notářsky ověřenou kopii dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného na zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia).


V případě potřeby je třeba rovněž doložit další podklady, např. doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního středoškolského studia, doplňující informaci o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné se středoškolským vzděláním podle školského zákona aj.


Způsob ověření je možné zkontrolovat podle specifického státu:

Seznam požadovaného ověření diplomu dle státu


Pro veškeré podrobnosti nás prosím kontaktujte na emailu .

Držitelé EB a IB diplomu

V případě že jste po absolvování držitelem/kou tzv. European Baccalaureate (EB) pak musíte odevzdat vyplněný formulář spolu s ověřenou kopií Vašeho IB diplomu. V takovém případě je Vám uznání předchozího vzdělání provedeno automaticky a bezplatně.


V případě že jste po absolvování držitelem/kou tzv. International Baccalaureate (IB) platí pro Vás totéž, co v případě předchozím, ale jen tehdy, pokud byla součástí závěrečné zkoušky na vaší střední škole také maturitní zkouška z českého jazyka. V opačném případě budete muset zvolit buď možnost klasické nostrifikace, nebo možnost uznání na fakultě.


Kontakt: - FHS UK, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8-Libeň


Automatická rovnocennost

Vaše předchozí vzdělání bude shledáno automaticky rovnocenným v případě, že můžete prokázat absolvování ekvivalentu české maturity na Slovensku, Polsku (“swiadectwo dojrzalosci”), Maďarsku (“érettségi bizonyítvány”), nebo Slovinsku.


V takovém případě postačí odevzdat ověřené kopie Vašich středoškolských dokumentů.


Výše zmíněné neplatí v případě zahraničních vzdělávacích institucí, operujících na území ČR, pokud součástí jejich "maturitní zkoušky" není maturita z českého jazyka.


Uchazeči o navazující magisterské/doktorské studium

Podmínkou přijetí do navazujícího magisterského a doktorského studia na veřejných vysokých školách v České republice je prokázání ukončení bakalářského vzdělání. Pokud jste však absolvoval/a vysokoškolské vzdělání v zahraničí (neplatí pro držitelé slovenských a také maďarských, polských, slovinských bakalářských diplomů), budete muset požádat o nostrifikaci (uznání) svého zahraničního vzdělání v ČR, případně o uznání Vašeho vzdělání pro účely konkrétního přijímacího řízení přímo na fakultě (dále jako: Uznání na fakultě).


Nehledě na to, jaký proces si zvolíte, budete potřebovat notářsky ověřenou kopii Vašeho bakalářského diplomu a seznamu absolvovaných předmětů (pro uchazeče o magisterské studium), nebo ověřenou kopii Vašeho magisterského diplomu a seznamu absolvovaných předmětů (pro uchazeče o doktorské studium). V některých případech bude zapotřebí, aby byla ověřená kopie diplomu opatřena vyšší legalizací, a to buď apostilou (v případě států, uznávají konvenci z roku 1961) nebo tzv. super-legalizací. Mějte prosím na paměti, že budou přijímány pouze ověřené kopie přeložené buď do českého či anglického jazyka.


Nostrifikace

Nostrifikaci vydává jedna ze státních vysokých škol ČR a daný dokument má doživotní validitu. Doporučujeme podat si žádost o nostrifikaci na univerzitu, která má stejný nebo podobný program jako ten, který jste absolvovali při svém bakalářském/magisterském studiu. Pro tento proces je zapotřebí uhradit procesní poplatek 3000 Kč, který se platí příslušnému oddělení zvolené univerzity.


Ve většině případů se jedná o cca měsíc dlouhý proces. Výjimkou jsou případy, kde zvolená univerzita nemá odpovídající akreditovaný studijní program či studijní oblast a musí danou žadost předat univerzitě jiné, která má na vyřízení opět měsíc.


Uchazeči musí odevzdat příslušné dokumenty spolu s vyplněným formulářem na příslušnou univerzitu. Daný formulář najdete na stránkách zvolené univerzity. V případě Univerzity Karlovy jsou informace k nalezení zde.


Uznání na fakultě

Uznání na fakultě je proces, který provádí příslušná fakulta sama. Proces většinou trvá kolem 30 dní, ale je třeba mít na paměti, že se jedná o proces, jehož výsledek má pouze jedno použití, i.e. je určený pouze pro jedno přijímací řízení. V případě podané přihlášky na více fakult UK či v případě opětovného zápisu do studia je tedy zapotřebí proces zopakovat.


Jak požádat o uznání na fakultě:


Ve webové přihlášce je nově dostupná ikona "Doložení vzdělání". Po rozkliknutí této možnosti se Vám zobrazí stránka věnovaná způsobu doložení předchozího vzdělání. Zde jsou zaznamenány informace, které jste uvedli při vyplňování své přihlášky ke studiu. Tyto údaje si prosím překontrolujte (příp. upravte) a zvolte způsob, kterým své předchozí vzdělání doložíte.

Při volbě posouzení na fakultě (zahraniční doklad o zahraničním středoškolském/vysokoškolském vzdělání – posuzuje se) se Vám vytvoří PDF žádost a systém vygeneruje poplatek 870 Kč, který je třeba uhradit kartou. Poté můžete požadované dokumenty poslat poštou na adresu fakulty nebo odevzdat elektronicky spolu se žádostí o uznání. Není nutné tisknout výše zmíněnou PDF žádost a přiložit ji k materiálům pro posouzení.


Fakulta humanitních studií umožňuje nahrávání elektronických kopií dokumentů namísto zasílání notářsky ověřených kopií na adresu Fakulty. Pokud jste tak již učinili a fyzické kopie odeslali, budou standardně přijaty a již není třeba dále nahrávat elektronické verze dokumentů.


Jaké materiály k posouzení na fakultě je třeba odevzdat:


  • notářsky ověřenou kopii zahraničního vysvědčení nebo obdobného dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském vzdělávacím programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu

  • originál nebo notářsky ověřenou kopii dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia).


V případě potřeby je třeba rovněž doložit další podklady, např. doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního středoškolského studia, doplňující informaci o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné se středoškolským vzděláním podle školského zákona aj.


Způsob ověření je možné zkontrolovat podle specifického státu:

Seznam požadovaného ověření diplomu dle státu


Pro veškeré podrobnosti nás prosím kontaktujte na emailu .


Poslední změna: 20. duben 2022 10:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám