CŽV 4 - Posilování jazykových a odborných kompetencí

Anotace:

Program je určený především zahraničním studujícím, kteří usilují o možnost studovat na českých vysokých školách studijní programy v češtině za podmínek platných pro české studentstvo. Hlavním obsahem studia je intenzivní výuka českého jazyka a odborná příprava ke studiu. Program mohou navštěvovat i zájemci a zájemkyně o český jazyk, kteří/které nejsou připravováni/y ke studiu konkrétního akreditovaného studijního oboru na vysoké škole a jejichž příprava probíhá v obecné rovině.
Akademický rok: 2023/2024

Způsob výuky: prezenční

Forma výuky: jiná

Jazyk výuky: čeština

Délka kurzu: 1.9. 2023 – 31.8. 2024

Podávání přihlášek: 26.6. – 31.8. 2023


Poplatek: 4.000Kč

Informace o způsobu úhrady a termínu její splatnosti budou přijatým uchazečům/kám rozeslány po zpracování přihlášky spolu se smlouvou.


Detail kurzu:

Výuka českého jazyka probíhá ve spolupráci s UniPrep a je zajišťována odbornými lektory. Vedle výuky českého jazyka je kladen důraz na posilování odborných kompetencí v českém nebo jiném jazyce. Tato výuka je zajišťována Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a její koordinátorkou je Mgr. Eliška Pincová. Účastníci/ce programu si mohou prostřednictvím webové registrace zapsat nejvýše 4 povinně volitelné předměty z nabídky baklářského studijního programu Studium humanitní vzdělanosti za semestr.


Úspěšné zvládnutí českého jazyka je zakončeno zkouškou certifikovanou na úrovni B2 nebo C1 u Ústavu pro jazyk český AV ČR a udělením kreditů. Studentstvo má možnost účastnit se na Fakultě vybrané výuky v programech Studium humanitní vzdělanosti a Studia občanské společnosti. Pokud studující úspěšně absolvuje vybrané předměty a složí přijímací zkoušky na daný program, mohou mu/jí tyto předměty být za podmínek stanovených v Pravidlech pro organizaci studia uznány v dalším studiu a studující za ně získá příslušný počet kreditů.


Podmínky přijetí:

O přijetí do programu rozhoduje na základě zaslaných podkladů o předchozím studiu a motivačního dopisu garantka programu.
Kontakt:

Garantka: Mgr. Eliška Pincová

Kontaktní osoba: Ing. Ilona Smejkalová - UniPrep

Kontaktkní e-mail:
Poslední změna: 11. leden 2024 12:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám