Opatření děkana č. 6/2015

Název:

Pravidla pro uznávání studijních povinností splněných v rámci studijních pobytů v zahraničí

K provedení:

čl. 3 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

Účinnost:

3. srpna 2015

[zrušeno opatřením děkana č. 15/2017 s účinností od 1. ledna 2018]


Pravidla pro uznávání studijních povinností splněných v rámci studijních pobytů v zahraničí


Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Toto opatření upravuje v souladu se čl. 3 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění pravidla pro uznávání studijních povinností splněných v rámci studijních pobytů v zahraničí.

 2. Studijním pobytem v zahraničí (dále jen „pobyt“) se rozumí takový pobyt na zahraniční univerzitě, který student uskutečňuje v rámci svého studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze prostřednictvím zahraničního oddělení FHS UK (tj. zejména v rámci programu Erasmus+, meziuniverzitních dohod či s finanční podporou přidělenou z prostředků FHS UK či UK).

 3. Během celého pobytu zůstává student řádně zapsán na FHS UK, a řídí se tedy závaznými studijními předpisy (zejména Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy v Praze a Pravidly pro organizaci studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze).

 4. Student se dále řídí pravidly programu, v jehož rámci pobyt probíhá. Je jeho povinností seznámit se s jejich obsahem.

 5. Student se zavazuje před odjezdem do zahraničí splnit všechny studijní povinnosti, jejichž nesplnění by v době výjezdu do zahraničí mohlo vést k rozhodnutí o ukončení studia na FHS UK. FHS UK si vyhrazuje právo přiznat studentovi stipendium až ve chvíli, kdy student úspěšně projde kontrolou pro postup do dalšího úseku studia, tj. do semestru, během kterého pobyt proběhne.


Čl. 2

Studijní plán


 1. Před začátkem pobytu student sestavuje předběžný studijní plán na zahraniční univerzitě (dále jen „studijní plán“) tak, aby odpovídal studijnímu programu, do něhož je zapsán na FHS UK, a aby splňoval minimální požadavky uvedené v čl. 3 tohoto opatření.

 2. V případě programu Erasmus+ se studijní plán vyplňuje ve webové aplikaci UK; u ostatních typů pobytů do příslušného formuláře poskytnutého zahraničním oddělením FHS UK.

 3. Studijní plán schvaluje proděkan pro bakalářská studia (studentům bakalářského studia), vedoucí příslušné katedry/pracoviště (studentům magisterského studia), školitel (studentům doktorského studia). V případě programu Erasmus+ se podpisem studijní smlouvy, jíž je studijní plán součástí, pověřuje fakultní koordinátor programu Erasmus+.

 4. Student na vyzvání poskytne příslušným osobám uvedeným v předchozím odstavci sylaby předmětů a další materiály obsahující potřebné informace o průběhu výuky na zahraniční univerzitě.

 5. Předměty věcně nekompatibilní se studijním programem studenta a předměty, u nichž byly shledány nedostatky v oblasti kvality, nebudou schváleny.

 6. Plnění schváleného studijního plánu je závazné.


Čl. 3

Minimální požadavky studijního plánu


 1. Minimální požadavky na počet kreditů získaných během pobytu:

a) Student sestavuje studijní plán tak, aby obsahoval předměty v hodnotě alespoň 30 ECTS kreditů za semestr.


b) Jestliže již student během studia na FHS UK získal dostatečný počet kreditů či plánuje během semestru v zahraničí plnit také studijní povinnosti na FHS UK, snižuje se minimální požadovaný počet kreditů na 20.


c) Jestliže student plánuje v zahraničí připravovat bakalářskou/diplomovou práci a vedoucí práce tuto skutečnost potvrdí zahraničnímu oddělení nejpozději v době provádění změn studijního plánu (viz čl. 5), lze minimální požadovaný počet kreditů snížit na 15.


d) V případě celoročního pobytu se výše uvedené minimální počty kreditů za oba semestry sčítají, přičemž pro každý semestr platí minimální počet 15 ECTS kreditů.


e) Pobyt studenta doktorského studijního programu se řídí požadavky stanovenými oborovou radou příslušného programu. Minimální počet kreditů se nestanoví. Povinností studenta je na zahraniční univerzitě úspěšně absolvovat alespoň 1 předmět za semestr.


Čl. 4

Ekvivalenty


 1. Ekvivalent je takový povinný nebo povinně volitelný předmět obsažený ve studijním plánu studijního programu, do něhož je student na FHS UK zapsán, který je svým obsahem a rozsahem srovnatelný s předmětem, jejž student hodlá plnit na zahraniční univerzitě. Splní-li student daný zahraniční předmět, příslušný ekvivalent se v rámci studia na FHS UK uzná.

 2. Student bakalářského studijního programu si může vybírat ekvivalenty pouze z nabídky povinně volitelných předmětů. Student doktorského studijního programu si ekvivalenty nevybírá: studijní povinnosti stanovené v individuálním studijním plánu na FHS UK obvykle nelze uznat jako ekvivalenty předmětů splněných na zahraničních univerzitách.

 3. Ekvivalentem nemůže být studijní povinnost, kterou již student splnil (není-li umožněno opakované plnění předmětu).

 4. Student si vybírá z nabídky předmětů na zahraniční univerzitě přednostně ty předměty, k nimž lze uznat ekvivalenty. K jednomu zahraničnímu předmětu lze vybrat jeden i více ekvivalentů za podmínky, že součet kreditů za ekvivalenty nepřekročí počet kreditů udělený za zahraniční předmět.

 5. Jestliže zahraniční předmět svým obsahem a rozsahem plně neodpovídá vybranému ekvivalentu, lze uznání tohoto ekvivalentu podmínit jeho částečným splněním na FHS UK.  Konkrétní podmínky stanoví příslušná osoba uvedená v čl. 2 odst. 3.

 6. V případě programu Erasmus+ se ekvivalenty nepřiřazují ke konkrétním zahraničním předmětům, ale skupiny ekvivalentů ke skupině obsahově podobných předmětů na zahraniční univerzitě.

 7. Součet kreditů za všechny ekvivalenty nesmí být vyšší než celkový počet kreditů za předměty na zahraniční univerzitě.


Čl. 5

Změny studijního plánu v průběhu pobytu


 1. Během prvního měsíce studia na zahraniční instituci má student možnost provést změny původního studijního plánu.

 2. Student ze studijního plánu odstraní předměty, jež plnit nebude, a přidá nově vybrané předměty. Obdobně ruší a přidává ekvivalenty. Příslušný formulář změn studijního plánu (viz čl. 2 odst. 2) zašle student zahraničnímu oddělení FHS UK, které zajistí schválení příslušnou osobou (viz čl. 2 odst. 3).

 3. Platné jsou pouze takové změny, které student oznámí včas a náležitou formou podle předchozího odstavce a schválí je příslušná osoba na FHS UK. Ostatní změny se považují za neplatné.


Čl. 6

Provizorně uznané kredity


 1. Studentovi, který prodlužuje studium v zahraničí na letní semestr nebo mu do konce zkouškového období daného semestru zahraniční univerzita nevystaví výpis studijních výsledků (Transcript of Records), lze provizorně zapsat sumu kreditů (YAK47M401, Kredity ECTS získané za absolvování volitelných předmětů na univerzitách v zahraničí) v takové výši, aby student prošel kontrolou postupu do dalšího úseku studia.

 2. Počet provizorně zapsaných kreditů nesmí být vyšší než celkový počet kreditů za zahraniční předměty uvedené ve studijním plánu (a jeho změnách).

 3. Provizorně se neuznávají ekvivalenty.

Čl. 7

Uznávání studijních výsledků


 1. Po ukončení pobytu je student povinen předložit zahraničnímu oddělení FHS UK výpis studijních výsledků ze zahraniční univerzity (Transcript of Records), a to do 10 dnů poté, co dokument zahraniční univerzita vystaví, nejpozději však do posledního dne akademického roku, v němž se pobyt uskutečnil.

 2. Splněné a uznané studijní povinnosti zapisuje zahraniční oddělení FHS UK prostřednictvím programu Student, v souladu se čl. 6 odst. 19 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění. Zapisování se řídí čl. 2 metodického pokynu RUK (Zapisování předmětů z jiných VŠ, uznávání předmětů).

    a. 

  Zahraniční předměty se zapisují s typem examinace KZ nebo Z, s příslušným studijním výsledkem (který zahraniční oddělení FHS UK převede na klasifikační stupnici UK) a bez kreditů. Kredity se u zahraničních předmětů uvádějí pouze v případě, že se studentovi nezapisují žádné ekvivalenty.

    b. 

  Ekvivalenty se zapisují s příslušným počtem kreditů a s označením U (uznáno) namísto studijního výsledku.

    c. 

  V případě, že student v zahraničí získá více kreditů, než se uzná za ekvivalenty, zapisují se zbývající kredity jako suma volitelných kreditů (YAK47M401, Kredity ECTS získané za absolvování volitelných předmětů na univerzitách v zahraničí).

    d. 

  Studentovi doktorského studijního programu se zahraniční předměty zapisují bez kreditů, s atestací P.

 3. Zapsány mohou být jen ty předměty, které má student řádně schváleny ve studijním plánu, respektive v jeho změnovém formuláři a jejichž splnění doloží výpisem studijních výsledků ze zahraniční univerzity.


Čl. 8

Nesplnění studijního plánu

 1. Pokud student nepředloží dokumenty podle čl. 7 odst. 1 tohoto opatření ve stanoveném termínu nebo nesplní minimální požadavky podle čl. 3, posoudí proděkan FHS UK pro zahraniční styky celkový přínos pobytu a rozhodne o uložení sankce.

 2. Sankcí podle odst. 1 se rozumí požadavek neodkladně vrátit celou částku nebo část stipendia přiděleného na pobyt.

 3. Jestliže skutečnost uvedená v odst. 1 nastala z důvodu vyšší moci, tj. nepředvídatelné výjimečné situace nebo události, kterou student nemohl ovlivnit a která nevznikla jeho pochybením ani nedbalostí, předloží student zahraničnímu oddělení FHS UK písemné vysvětlení, na jehož základě může proděkan FHS UK pro zahraniční styky rozhodnout o upuštění od sankce.


Čl. 9

Závěrečná ustanovení


 1. Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.

 2. Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti zrušuje opatření děkana č. 10/2012.


V Praze dne 3. 8. 2015


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 2. březen 2018 00:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám