Opatření děkana FHS UK č. 1/2018

Název:

Uvádění titulů na diplomech absolventů Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

K provedení:

§ 46 odst. 6, § 55 a § 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů; Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 55/2017

Účinnost:

3. ledna 2018

[účinnost opatření skončila na základě opatření rektora UK č. 34/2019 s účinností od 1. 10. 2019]


Uvádění titulů na diplomech absolventů Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s § 46 odst. 6, § 55 a § 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a Opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 55/2017 vydávám toto opatření děkana.


Čl. 2: Uvádění titulů na diplomech absolventů

  1. Na diplomech absolventů pregraduálního studia nebudou akademické tituly z předchozího studia uváděny.

  2. Na diplomech absolventů postgraduálního studia budou akademické tituly z předchozího studia uváděny, pokud byly uděleny podle zákona č. 111/1998 viz čl. 1.


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 3. ledna 2018.

  3. Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti zrušuje opatření děkana č. 11/2013.
V Praze dne 3. ledna 2018


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 13. únor 2020 12:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám