Opatření děkana FHS UK č. 11/2018

Název:

Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání CŽV 7: Supervizor v pomáhajících profesích pro ak. rok 2018/2019

K provedení:

Řád celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy; Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 68/2017 a č. 71/2018

Účinnost:

2. července 2018


Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání CŽV 7: Supervizor v pomáhajících profesích pro ak. rok 2018/2019

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a Opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 68/2017 a č. 71/2017 vydávám toto opatření děkana.


Čl. 2: Obecná ustanovení

 1. Pro akademický rok 2018/2019 vyhlašuji tříletý certifikovaný program CŽV 7: Supervizor v pomáhajících profesích.

 2. Program bude uskutečňován v českém jazyce.

 3. Garantem programu je doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.

 4. V rámci programu budou přijatí uchazeči navštěvovat stanovené povinně volitelné a volitelné kurzy na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) dle stanoveného učebního plánu.

 5. Výuka probíhá jako součást blokové magisterské výuky supervize na fakultě.

 6. Praxi v supervizi si zajišťuje účastník sám s podporou Katedry řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK.

 7. Podrobné informace o programu, včetně podmínek přijetí, jsou zveřejněny ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy (dále jen „SIS“) v sekci “Evidence programů CŽV“ a na webu fakulty.


Čl. 3: Absolvování programu

 1. Absolvent programu, který splnil všechny požadavky stanovené učebním plánem a obhájí portfolio Supervizora v pomáhajících profesích, obdrží osvědčení Univerzity Karlovy o absolvování tohoto programu „Supervizor v pomáhajících profesích“.


Čl. 4: Úplata za uskutečňování programu

 1. Program je uskutečňován za celkovou úplatu ve výši 30 000 Kč, kterou lze rozložit do tří splátek.

 2. Absolventům navazujícího magisterského oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, kteří studovali „Řízení“, budou uznány absolvované předměty a v tomto případě bude program uskutečňován za úplatu ve výši 24 000 Kč, kterou lze rozložit do tří splátek.

 3. Cena nezahrnuje individuální supervize ani pronájem prostor mimo výuku pro intervize či supervize, které poskytuje účastník ve své praxi.

 4. Informace o způsobu úhrady a termínu její splatnosti budou přijatým uchazečům rozeslány po zpracování přihlášky spolu se smlouvou.

 5. Na základě písemné žádosti zájemce nebo účastníka programu může být úplata za uskutečňování programu v jednotlivých a odůvodněných případech snížena nebo prominuta. O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje děkan fakulty. Na snížení ani prominutí úplaty nemá účastník nárok.


Čl. 5: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 2. července 2018.
V Praze dne 22. června 2018


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 2. srpen 2018 03:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám