Opatření děkana FHS UK č. 12/2018

Název:

Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání CŽV 4: Posilování odborných a jazykových kompetencí (POJOK) pro ak. rok 2018/2019

K provedení:

Řád celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy; Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 68/2017 a č. 71/2018

Účinnost:

2. července 2018


Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání CŽV 4: Posilování odborných a jazykových kompetencí (POJOK) pro ak. rok 2018/2019

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a Opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 68/2017 a č. 71/2017 vydávám toto opatření děkana.


Čl. 2: Obecná ustanovení

 1. Pro akademický rok 2018/2019 vyhlašuji dvousemestrální certifikovaný program CŽV 4: Posilování odborných a jazykových kompetencí (POJOK), určený především zahraničním studentům, kteří usilují o možnost studovat na českých vysokých školách studijní programy v češtině za podmínek platných pro české studenty.

 2. Hlavním obsahem studia je intenzivní výuka českého jazyka a odborná příprava zahrnující tzv. profilové předměty. Program POJOK mohou navštěvovat i zájemci o český jazyk, kteří nejsou připravováni ke studiu konkrétního akreditovaného studijního oboru na vysoké škole a jejichž příprava probíhá v obecné rovině (jejich pobytovým oprávněním je dlouhodobé vízum za účelem „ostatní“ - vzdělávání).

 3. Studium má prezenční formu. Program bude uskutečňován v českém jazyce.

 4. Garantem programu je doc. PhDr. Zdeněk Pinc.

 5. Výuka českého jazyka probíhá ve spolupráci s programem UniPrep a je zajišťována především odbornými lektory z Akademie věd České republiky (Ústav pro jazyk český) a lektory z Pedagogické fakulty a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

 6. Vedle tradiční výuky českého jazyka je kladen důraz na posilování jazykových a odborných kompetencí v českém nebo jiném jazyce (semináře JOK). Tato výuka (JOK) je zajišťována Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) a jejím garantem je Mgr. Eliška Pincová.

 7. Odborná příprava se skládá z volitelných kurzů, volitelných zkoušek, povinně volitelných kurzů a povinně volitelných zkoušek. Student si vybírá kurzy podle svých preferencí, musí však splnit minimální povinnou dotaci v rozsahu 12 hodin týdně v zimním semestru a 20 hodin týdně v letním semestru akademického roku. Zároveň musí navštěvovat vybrané předměty ze skupiny povinně volitelných kurzů, které souvisejí s oborem, v němž bude skládat přijímací zkoušku.

 8. Podrobné informace o programu, včetně podmínek přijetí, jsou zveřejněny ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy (dále jen „SIS“) v sekci “Evidence programů CŽV“ a na webu fakulty.


Čl. 3: Absolvování programu

 1. Úspěšné zvládnutí českého jazyka je zakončeno zkouškou certifikovanou na úrovni B2 nebo C1 u Ústavu pro jazyk český AV ČR a udělením kreditů. Tato zkouška je v mnoha případech uznávána jako prokázání znalosti českého jazyka pro studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu. Všichni studenti mají možnost účastnit se výuky pro první ročník bakalářského studia na fakultě v oboru Studium humanitní vzdělanosti, nebo prvního ročníku magisterského studia na fakultě v oboru Studia občanského sektoru. Pokud úspěšně absolvují stanovené předměty a složí přijímací zkoušky, jsou jim tyto uznány v dalším studiu a studenti za ně získají příslušný počet kreditů.


Čl. 4: Úplata za uskutečňování programu

 1. Program je placený. Poplatek na jeden akademický rok činí 10 000 Kč. Studenti programu UniPrep platí poplatek ve výši 4 000 Kč na jeden akademický rok.

 2. Informace o způsobu úhrady a termínu její splatnosti budou přijatým uchazečům rozeslány po zpracování přihlášky spolu se smlouvou.

 3. Na základě písemné žádosti zájemce nebo účastníka programu může být úplata za uskutečňování programu v jednotlivých a odůvodněných případech snížena nebo prominuta. O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje děkan fakulty. Na snížení ani prominutí úplaty nemá účastník nárok.


Čl. 5: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 2. července 2018.
V Praze dne 22. června 2018


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 15. srpen 2018 12:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám