Opatření děkana FHS UK č. 16/2019

Název:

Hodnocení výuky studenty na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

K provedení:

čl. 4. odst. 17 a čl. 5 Řádu pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. října 2019


Hodnocení výuky studenty na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 4. odst. 17 a čl. 5 Řádu pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Univerzity Karlovy vydávám toto opatření, které upravuje způsob hodnocení výuky studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů (dále jen „pregraduální studijní programy“) a studenty doktorských studijních programů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“).


ČÁST I.

HODNOCENÍ VÝUKY STUDENTY PREGRADUÁLNÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮČl. 2: Rozsah hodnocení výuky studenty pregraduálních studijních programů

 1. Hodnoceny jsou všechny povinné a povinně volitelné předměty vyučované v pregraduálních studijních programech v daném hodnoceném semestru.

 2. Hodnocení se mohou zúčastnit všichni studenti pregraduálních studijních programů (dále jen „studenti PSP“) na fakultě.

 3. Opakovaná účast jednoho studenta PSP při hodnocení výuky jednoho studijního předmětu v daném hodnoceném období je vyloučena.


Čl. 3: Organizace hodnocení výuky studenty pregraduálních studijních programů

 1. Hodnocení výuky studenty PSP probíhá bezprostředně po skončení každého semestru.

 2. Hodnocení výuky studenty PSP probíhá v modulu Anketa Studijního informačního systému Univerzity Karlovy (dále jen „SIS“).

 3. Při hodnocení výuky studenty PSP je zajištěna anonymita hodnotících.

 4. Za přípravu dotazů a průběh hodnocení výuky studenty PSP odpovídá proděkan pro pregraduální studia.

 5. Dotazy se vztahují k přínosu a náročnosti předmětů a k přístupu pedagogů.


Čl. 4: Posouzení výsledků hodnocení výuky studenty pregraduálních studijních programů

 1. Výsledky hodnocení výuky studenty PSP posuzuje proděkan pro pregraduální studia v součinnosti s garanty studijních programů.

 2. Proděkan pro pregraduální studia s výsledky hodnocením výuky studenty PSP seznamuje děkana, členy kolegia děkana a akademický senát fakulty.

 3. Výsledky hodnocení výuky studenty PSP jsou veřejně přístupné na webových stránkách fakulty deset dní po skončení ankety.ČÁST II.

HODNOCENÍ VÝUKY STUDENTY DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮČl. 5: Rozsah hodnocení výuky studenty doktorských studijních programů

 1. Hodnocení výuky se mohou zúčastnit všichni studenti doktorských studijních programů (dále jen „studenti DSP“) na fakultě.

 2. Opakovaná účast jednoho studenta DSP při hodnocení výuky v daném hodnoceném období je vyloučena.


Čl. 6: Organizace hodnocení výuky studenty doktorských studijních programů

 1. Hodnocení výuky studenty DSP probíhá bezprostředně po skončení každého semestru, nejméně však jednou za tři roky.

 2. Hodnocení výuky studenty DSP probíhá v modulu Anketa v SIS.

 3. Při hodnocení výuky studenty DSP je zajištěna anonymita hodnotících.

 4. Za přípravu dotazů a průběh hodnocení výuky studenty DSP odpovídá proděkan pro doktorská studia.

 5. Dotazy se vztahují k přínosu a organizaci doktorských seminářů, k přístupu pedagogů a školitelů a hodnocení jejich spolupráce, k hodnocení podmínek výzkumné činnosti, k možnostem zahraničních pobytů a stáží.


Čl. 7: Posouzení výsledků hodnocení výuky studenty doktorských studijních progra-mů

 1. Výsledky hodnocení výuky studenty DSP posuzuje proděkan pro doktorská studia v součinnosti s garanty doktorských studijních programů.

 2. Proděkan pro doktorská studia s výsledky hodnocení výuky studenty DSP seznamuje děkana, členy kolegia děkana a akademický senát fakulty.

 3. Výsledky hodnocení výuky studenty DSP jsou veřejně přístupné na webových stránkách fakulty deset dní po skončení ankety.ČÁST III.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍČl. 8: Společná ustanovení

 1. Každý vyučující má přístup ke všem číselným údajům a slovním komentářům vztahujícím se k jeho vyučovaným předmětům.

 2. Každý vyučující má možnost se vyjádřit k hodnocení výuky svých vyučovaných předmětů.


Čl. 9: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2019.
V Praze dne 23. září 2019


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 3. prosinec 2019 12:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám