Opatření děkana FHS UK č. 15/2020

Název:

Organizační řád Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

K provedení:

zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů; Statut Univerzity Karlovy; Organizační řád Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. října 2020

[změněno opatřením děkana č. 14/2021 s účinností od 1. listopadu 2021]

[zrušeno opatřením děkana č. 15/2023 s účinností od 15. prosince 2023]


Organizační řád Fakulty humanitních studií Univerzity KarlovyČl. 1: Úvodní ustanovení

 1. Organizační řád Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) upravuje podrobnosti o organizaci, řízení a činnosti fakulty.

 2. Navazuje na systém organizace a řízení vysokých škol stanovený zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), Statutem Univerzity Karlovy (dále jen „statut univerzity“), Organizačním řádem Univerzity Karlovy (dále jen „organizační řád UK“), Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy (dále jen „řád výběrového řízení“) a Statutem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „statut fakulty“).

 3. Organizační řád fakulty konkretizuje některá ustanovení výše uvedených právních předpisů v oblasti organizace a řízení, stanoví působnost a pravomoci pracovišť a funkcí na celofakultní úrovni.


Čl. 2: Sídlo fakulty

Sídlem fakulty je Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8.


Čl. 3: Orgány fakulty

 1. Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou:

    a. 

  děkan,

    b. 

  akademický senát,

    c. 

  vědecká rada,

    d. 

  disciplinární komise.

 2. Dalším orgánem fakulty je tajemník.

 3. Poradními orgány děkana jsou:

    a. 

  kolegium děkana,

    b. 

  rozšířené kolegium děkana,

    c. 

  ediční komise,

    d. 

  komise pro etiku ve výzkumu,

    e. 

  likvidační komise,

    f. 

  škodní komise.


Čl. 4: Fakultní pracoviště

 1. Fakulta se člení na pracoviště tří typů:

    a. 

  děkanát,

    b. 

  vědecko-pedagogická pracoviště,

    c. 

  jiná pracoviště.


Čl. 5: Děkanát

Podrobnosti o organizaci, činnosti, pravomocích a odpovědnostech pracovníků děkanátu upravuje Organizační řád děkanátu vydaný opatřením děkana.


Čl. 6: Vědecko-pedagogická pracoviště

 1. Vědecko-pedagogickými pracovišti jsou katedry a pracoviště doktorských studií.

 2. Na fakultě působí tyto katedry:

    a. 

  Katedra filosofie,

    b. 

  Katedra historických věd,

    c. 

  Katedra jazyků a literatury,

    d. 

  Katedra organizačních studií,

    e. 

  Katedra psychologie a věd o životě,

    f. 

  Katedra sociální a kulturní antropologie,

    g. 

  Katedra sociologie,

    h. 

  Katedra teorie umění a tvorby.

 3. Katedra zajišťuje vzdělávací a vědeckou činnost na bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia.

 4. Katedru řídí vedoucí katedry, kterého na základě výběrového řízení jmenuje a odvolává děkan.

 5. Funkční období vedoucího katedry je pětileté. Vedoucí katedry může být ve funkci maximálně dvakrát po sobě, přičemž do druhého období může být potvrzen bez výběrového řízení.

 6. Ve výjimečném případě může děkan pověřit vedením katedry akademického pracovníka bez výběrového řízení, a to na období v délce nejvýše jednoho roku.

 7. Vedoucí katedry jmenuje svého zástupce, který ho zastupuje po dobu jeho nepřítomnosti.

 8. Vedoucí katedry zodpovídá děkanovi za:

    a. 

  naplňování vědeckých, pedagogických a vědecko-pedagogických (akademických) úvazků jednotlivých pracovníků katedry. Za tímto účelem spolupracuje s garanty těch studijních programů, na jejichž výuce se pracovníci katedry podílejí, a koordinuje jejich požadavky. Spolupracuje zároveň s koordinátory vědeckých programů, do kterých jsou pracovníci katedry zapojeni.

    b. 

  koordinaci koncepce a strategie rozvoje vědního oboru nebo vědních oborů, ve kterých působí pracovníci katedry, a aktivně usiluje o mezioborovou a interdisciplinární spolupráci. Vytváří podmínky pro získávání a řešení grantových a jiných vědeckých projektů. Vedoucí katedry spolupracuje s oddělením pro vědu a výzkum při monitoringu i hodnocení výstupů vědecké a tvůrčí činnosti daného oboru.

    c. 

  předkládání návrhů v personálních a mzdových záležitostech pracovníků, zařazených na katedře.

 9. Pro potřeby koncepční práce může vedoucí katedry zřídit radu tvořenou např. garanty, habilitovanými pracovníky a zkušenými členy pracoviště či členy relevantního vědeckého programu.

 10. Zásadní otázky spojené s pedagogickou a tvůrčí činností katedry a s rozvojem vědních oborů zastoupených na katedře vedoucí projednává s pracovníky katedry. Minimálně jednou za semestr svolává schůzi katedry.

 11. Na katedrách působí administrativní pracovníci, kteří jsou neakademickými zaměstnanci fakulty. Plní úkoly stanovené vedoucím katedry, v pracovně právních vztazích podléhají tajemníkovi fakulty.


Čl. 7: Jiná pracoviště

 1. Na fakultě působí tato jiná pracoviště:

    a. 

  Centrum občanského vzdělávání,

    b. 

  Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče,

    c. 

  Knihovna.

 2. Pracoviště dle odst. 1 řídí ředitel.

 3. Ředitele jmenuje a odvolává děkan.


Čl. 8: Knihovna

 1. Na fakultě působí knihovna, která je pracovištěm fakulty pro poskytování odborných informačních fondů a zpřístupňování elektronických informačních zdrojů.

 2. Knihovna se může členit na oddělení.

 3. Za chod knihovny ředitel odpovídá děkanovi.

 4. Ředitele jmenuje a odvolává děkan.


Čl. 9: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2020.

 3. Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti zrušuje opatření děkana č. 8/2017.
V Praze dne 25. září 2020


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 19. prosinec 2023 14:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám