Opatření děkana FHS UK č. 14/2022

Název:

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2022

K provedení:

-

Účinnost:

17. října 2022


Přílohy:

Příloha 1:

Pokyny k provedení inventarizace pro rok 2022

Formulář 1:

Jmenování ústřední inventarizační komise na FHS UK pro rok 2022

Formulář 2:

Jmenování dílčí inventarizační komise pro inventarizaci dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku, drobného dlouhodobého majetku a jemu podobnému majetku ve zvláštní evidenci na FHS UK pro rok 2022

Formulář 3:

Jmenování dílčí inventarizační komise pro inventarizaci pohledávek (závazků z obchodního styku, bankovní úvěry, pokladní hotovost apod.) na FHS UK pro rok 2022

Formulář 4:

Převod majetku


Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2022Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souvislosti s blížícím se koncem roku a povinností zaúčtovat všechny účetní operace týkající se roku 2022, vydávám tento závazný harmonogram termínů pro předložení dokladů ke zpracování.


Čl. 2: Harmonogram termínů

 1. Faktury přijaté:

    a. 

  a) faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat ekonomickému oddělení (dále jen „EO“) k provedení příkazu k úhradě peněžnímu ústavu do 12. 12. 2022;

    b. 

  b) dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury daňového dokladu do 12. 12. 2022.


 2. Faktury vydané:

    a. 

  faktury externí - předat EO do 12. 12. 2022;

    b. 

  faktury interní – předat EO do 12. 12. 2022


 3. Pokladna – drobné výdaje v hotovosti do 12. 12. 2022.


 4. Stipendia – podklady pro vyplacení stipendií předat příslušným odd. do 12. 12. 2022.


 5. Podklady pro mzdovou účtárnu, tj. podklady pro likvidaci:

    a. 

  a) náhrad za dovolenou do 19. 12. 2022;

    b. 

  b) náhrad dávek nemocenského pojištění do 3 dnů od vzniku pracovní neschopnosti;

    c. 

  c) náhrad při ošetřování člena rodiny do 3 dnů od vzniku nároku;

    d. 

  d) dále podklady pro vyplácení odměn a základní data u eventuálně nově přijatých pracovníků do 19. 12. 2022.


 6. Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat personálnímu oddělení do 16. 12. 2022.


 7. Stálé provozní zálohy a mimořádné zálohy – vyúčtovat do 9. 12. 2022. V prosinci nebudou vypláceny žádné zálohy.


 8. Cestovní příkazy včetně zahraničních služebních cest vyúčtovat na referátu pracovních cest (místnost č. 0.24) do 30. 11. 2022.


 9. Rozpočtové prostředky projektů – účetní doklady, týkající se projektů předat EO nejpozději:

    a. 

  GA UK a SVV – 25. 11. 2022;

    b. 

  GA ČR – 2. 12. 2022;

    c. 

  TA ČR – 2. 12. 2022;

    d. 

  AZV – 2. 12. 2022;               

    e. 

  CŽV, U3V – 2. 12. 2022;   

    f. 

  EMM – 2. 12. 2022;

    g. 

  RUV – 2. 12. 2022;

    h. 

  IP – 2. 12. 2022;

    i. 

  UNCE – 2. 12. 2022;             

    j. 

  SSP – 2. 12. 2022;

    k. 

  NAKI – 2. 12. 2022;

    l. 

  Cooperatio – 2. 12. 2022;

    m. 

  EHP a NF – 2. 12. 2022;

    n. 

  START (OP VVV) – 2. 12. 2022;

    o. 

  Erasmus+ – 2. 12. 2022;

    p. 

  ostatní – 2. 12. 2022.


 10. Provedení inventarizace pro rok 2022Příloha č. 1


 11. Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají:

    a. 

  tajemník fakulty,

    b. 

  proděkan pro vědu a výzkum,

    c. 

  proděkan pro rozvoj,

    d. 

  studijní proděkani,

    e. 

  vedoucí kateder a pracovišť.


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

 1. Nedílnou součástí tohoto opatření je:

    a. 

  Příloha č. 1: Pokyny k provedení inventarizace pro rok 2022;

    b. 

  Formulář 1: Jmenování ústřední inventarizační komise na FHS UK pro ro 2022;

    c. 

  Formulář 2: Jmenování dílčí inventarizační komise pro inventarizaci dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku, drobného dlouhodobého majetku a jemu podobnému majetku ve zvláštní evidenci na FHS UK pro rok 2022;

    d. 

  Formulář 3: Jmenování dílčí inventarizační komise pro inventarizaci pohledávek (závazků z obchodního styku, bankovní úvěry, pokladní hotovost apod.) na FHS UK pro rok 2022;

    e. 

  Formulář 4: Převod majetku.

 2. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 17. října 2022.
V Praze dne 17. října 2022


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 7. listopad 2022 12:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám