Distanční zápis

Základní informace

 • Zápis ke studiu v akademickém roce 2022/2023 probíhá distančně. Zapsat se můžete průběžně do 30. 9. 2022 (resp. ve výjimečných případech stanovených OR 11/2022 do 22. 10. 20221).

 • Na bakalářském studiu bude možné nahrávat doklady od pátku 17.6.2022 od 10:00. Na magisterském studiu je vkládaní dokladů již otevřeno.

 • Se zápisem můžete začít, až budete mít k dispozici doklad o předchozím vzdělání (maturitní vysvědčení, diplom, potvrzení o absolvování), jehož doložení je zbývající podmínkou přijetí.

 • Doklad o předchozím vzdělání a žádost o distanční zápis můžete podat současně.

 • Odevzdané podklady na bakalářské a magisterské studijní programy bude studijní oddělení (SO) zpracovávat průběžně.

 • Schválení dokladu o vzdělání a žádosti o distanční zápis neprobíhá automaticky, pracovníci SO musí dokumenty u každého uchazeče zkontrolovat a schválit zvlášť. Objeví-li nějaký problém, budeme vás kontaktovat.

Doložení předchozího vzdělání

 • Elektronickou kopii originálu maturitního vysvědčení/diplomu nahrajete do své webové přihlášky (Průběh PŘ – Nahrát přílohu k přihlášce – Typ přílohy – Doklad o středoškolském / vysokoškolském vzdělání).

 • Doklad o ukončeném vzdělání můžete nahradit potvrzením o absolvování studia (lze nahrát el. kopii podepsaného originálu nebo si v SIS vygenerovat originál potvrzení s elektronickou pečetí).

 • Vkládat můžete formáty PDF, JPG a PNG. Pokud má doklad více stran, je potřeba je sloučit do jednoho souboru – ve více souborech dokument nahrát nelze. Jednoduchý postup, jak více stránek sloučit do jednoho souboru je např. takový, že jednotlivé fotografie nebo skeny se vloží do jednoho dokumentu ve wordu a následně se zvolí možnost uložení jako formát pdf.

 • Odevzdanou přílohu již nemůžete změnit. Takto nahraný doklad o vzdělání nezasílejte poštou.

 • V případě zahraničního vzdělání si projděte webové stránky fakulty https://fhs.cuni.cz/FHS-1027.html. Doporučujeme, abyste si informace na webu prostudovali a je-li potřeba, začali s procesem uznání vzhledem k jeho časové náročnosti co nejdříve.

  Výjimkou jsou doklady o vzdělání z těchto zemí: Polsko, Maďarsko a Slovinsko – v těchto případech stačí kopie diplomu a kopie jeho ověřeného překladu do češtiny nebo angličtiny. U dokladů o vzdělání ze Slovenska se žádný překlad nevyžaduje.

 • Schválení doloženého dokumentu o dosaženém vzdělání poznáte ve své webové přihlášce tak, když se u výsledku přijímacího řízení (Průběh PŘ – Celkový výsledek) objeví Přijat/a (na místo nynějšího Splnil/a bodovou hranici nutnou pro přijetí či Podmínečně přijat/a). V případě potíží vás budeme kontaktovat e-mailem a domluvíme se na odstranění problému.

Rozhodnutí o přijetí

 • To, že vaše předchozí vzdělání bylo kladně posouzeno, zjistíte v detailu vaší elektronické přihlášky v Průběhu PŘ. Výsledek Přijat/a znamená, že jste splnili všechny podmínky přijetí.

 • Následně od nás obdržíte rozhodnutí o přijetí, které vám bude doručeno elektronicky do webové přihlášky (Průběh PŘ – Elektronické dokumenty). V případě, že jste neudělili souhlas s doručením elektronicky, vám bude zasláno prostřednictvím České pošty na kontaktní adresu, či datovou schránkou.

 • To, že od nás obdržíte rozhodnutí o přejtí, neznamená, že jste již zapsaní do studia, i když jste již podali žádost o distanční formu zápisu. Prosíme vyčkejte až na schválení této žádosti, informace o schválení vám přijde e-mailem a znamená, že jste byl právě zapsán/-a do studia.

Žádost o distanční zápis

 • Žádost o distanční zápis můžete podat (a doporučujeme tak učinit) spolu s nahráním dokladu o vzdělání.

 • Do studia se zapisujte na základě Žádosti o distanční formu zápisu ve své přihlášce. Nejprve je nutné si vygenerovat zápisový list (Průběh PŘ – Zápis do studia). Zápisový list si vytiskněte, podepište, vložte jeho scan nebo fotografii jako přílohu k této žádosti a žádost odešlete (Průběh PŘ – Žádosti – Podat novou žádost – Žádost o distanční formu zápisu).

 • V případě kladného posouzení dojde k aktivaci vašeho studia. V případě nějakých potíží vás kontaktujeme e-mailem. To, že studium je již aktivní, poznáte tak, že žádost o distanční zápis v elektronické přihlášce je schválená a že vám přijde informace o schválení této žádosti e-mailem.

Přístup do Studijního informačního systému (SIS)

 • Jakmile máte schválenou žádost o distanční zápis, znamená to, že jste zapsaní do studia, a můžete se tak přihlásit do SIS jako studující.

 • Jako studující se do studijního informačního systému (SIS) přihlašujete svým loginem či osobním číslem a vaším heslem do přihlášky. Login i číslo naleznete ve své webové přihlášce po najetí do pravého horního rohu na vaše jméno.

 • Po zápisu do studia si můžete osobně ve výdejním centru UK zařídit studentský průkaz (stačí doklad totožnosti, potvrzení o studiu nepotřebujete), a získat tak nové ověřené heslo, které vám umožní se připojit k univerzitní síti Eduroam.

 • Po přihlášení se do SIS si můžete vytvořit rozvrh, zapisovat se na zkoušky, prohlížet si studijní výsledky, editovat osobní údaje atd. Můžete si zde také vygenerovat Potvrzení o studiu (SIS – Osobní údaje – Tisk Potvrzení – PDF s elektronickým podpisem).

 • Máte-li již ověřené přístupové údaje z předchozího studia na UK, návštěva výdejního centra není nutná.

Registrace předmětů a začátek výuky

 • Katalog předmětů a rozvrh na zimní semestr 2022/2023 si můžete v SIS prohlížet od 1. srpna 2022.

 • Termín pro online registrace předmětů na zimní semestr je stanoven na 21. září 2022 (více informací o zápisu naleznete později zde: https://fhs.cuni.cz/FHS-1750.html).

 • Předpokládaný začátek výuky je stanoven na 1. října 2022.

 • Povinné předměty vám budou dle vašeho studijního plánu zapsány automaticky. Na magisterském studiu to provedou tajemníci studijních programů, na bakalářském studiu to provede Sekretariát programu SHV. Se svými dotazy k předmětům a rozvrhu se tak prosím obracejte přímo na ně.


Poznámky

1

Zapsat se do studia je možné do 30.9.2022. V případě maturity v září, nebo pokud žádáte o uznání zahraničního vzdělání a o vaší žádosti nebylo do konce září rozhodnuto, je termín pro zápis posunut do 22.10.2022.


Poslední změna: 31. srpen 2022 14:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám