Distanční zápis

 • Do studia v akademickém roce 2021/2022 se letos zapíšete distančně.

 • K distančnímu zápisu je možné přistoupit poté, kdy splníte zbývající podmínku přijetí: doložíte, že jste získali požadovaný stupeň předchozího vzdělání.

 • Jelikož zápis proběhne distančně, není stanovený pouze jeden termín zápisu. Zapisovat se můžete průběžně do 30.9.2021 (resp. do 22.10.20211).

 • Máte-li již k dispozici předchozí vzdělání, je možné s ním začít hned. Nahrát doklad o předchozím vzdělání a podat žádost o distanční zápis je možné současně, dodané podklady začne studijní oddělení zpracovávat až od července, prosíme tak o trpělivost.

Doložení předchozího vzdělání

 • Elektronickou kopii originálu maturitního vysvědčení / bakalářského diplomu nahrajete do své webové přihlášky (Průběh PŘ – Nahrát přílohu k přihlášce – Typ přílohy – Doklad o středoškolském / vysokoškolském vzdělání). Doklad o vysokoškolském vzdělání může být nahrazen potvrzením o absolvování studia (můžete nahrát el. kopii podepsaného originálu nebo pokud máte, tak originál potvrzení s elektronickou pečetí).

 • Vkládat můžete formáty PDF, JPG a PNG. Pokud má doklad více stran, je potřeba je sloučit do jednoho souboru – ve více souborech dokument nahrát nelze. Jednoduchý postup, jak více stránek stránek sloučit do jednoho souboru je např. tak, že jednotlivé fotografie nebo skeny se vloží do jednoho dokumentu ve wordu a následně se zvolí možnost uložení jako formát pdf.

 • Odevzdanou přílohu již nelze měnit. Takto nahraný doklad o vzdělání již není třeba zasílat na studijní oddělení poštou.

 • V případě zahraničního vzdělání si projděte webové stránky fakulty https://fhs.cuni.cz/FHS-1027.html. Doporučujeme, abyste si informace na webu prostudovali a je-li potřeba, začali s procesem uznání vzhledem k jeho časové náročnosti co nejdříve.

  Výjimkou jsou tyto země: Polsko, Maďarsko a Slovinsko – v těchto případech stačí kopie diplomu a kopie jeho ověřeného překladu do češtiny nebo angličtiny. U dokladů o vzdělání ze Slovenska se žádný překlad nevyžaduje.

 • Schválení doloženého dokumentu o dosaženém vzdělání poznáte ve své webové přihlášce tak, když se u výsledku přijímacího řízení (Průběh PŘ – Celkový výsledek) objeví Přijat/a (na místo nynějšího Splnil/a bodovou hranici nutnou pro přijetí či Podmínečně přijat/a). V případě potíží vás budeme kontaktovat emailem a domluvíme se na odstranění problému.

Rozhodnutí o přijetí

 • To, že vaše předchozí vzdělání bylo kladně posouzeno, zjistíte v detailu vaší elektronické přihlášky v Průběhu PŘ. Výsledek Přijat/a znamená, že jste splnili všechny podmínky přijetí.

 • Následně od nás obdržíte rozhodnutí o přijetí, které vám bude doručeno elektronicky do webové přihlášky (Průběh PŘ – Elektronické dokumenty). V případě, že jste neudělil/a souhlas s doručením elektronicky, bude vám zasláno prostřednictvím České pošty na kontaktní adresu.

Distanční zápis

 • Do studia se zapisujte na základě Žádosti o distanční formu zápisu ve své přihlášce. Nejprve je nutné si vygenerovat zápisový list (Průběh PŘ – Zápis do studia). Zápisový list si vytiskněte, podepište, vložte jeho scan nebo fotografii jako přílohu k této žádosti a žádost odešlete (Průběh PŘ – Žádosti – Podat novou žádost – Žádost o distanční formu zápisu).

 • V případě kladného posouzení dojde následně k aktivaci vašeho studia; v případě potíží vás kontaktujeme emailem. To, že studium je již aktivní, poznáte tak, že žádost o distanční zápis v elektronické přihlášce je schválená.

Přístup do Studijního informačního systému (SIS)

 • Jako student se do studijního informačního systému (SIS) musíte přihlásit svým loginem /osobním číslem a vaším heslem do přihlášky. Login a osobní číslo naleznete ve své webové přihlášce po kliknutí do pravého horního rohu na vaše jméno.

 • Po zápisu do studia si osobně ve výdejním centru UK zřídíte studentský průkaz (stačí doklad totožnosti, potvrzení o studiu nepotřebujete) a dojde zde také k ověření vašich přístupových údajů do SIS. Pokud si někdo ze závažných důvodů nemůže vyzvednout heslo osobně, může využít online poradnu.

 • Přístup do SIS vám umožní vytvořit si rozvrh, zapisovat se na zkoušky, prohlížet si studijní výsledky, editovat osobní údaje atd. Můžete si také vygenerovat Potvrzení o studiu (SIS – Osobní údaje – Tisk Potvrzení – PDF s elektronickým podpisem).

 • Máte-li již ověřené přístupové údaje z předchozího studia na UK, návštěva výdejního centra není nutná.

Registrace předmětů a začátek výuky

 • Letní škola, tj. setkání, kde proběhne uvedení do studia a seznámení s jeho průběhem, proběhne v září 2021. O jeho přesném termínu, čase i harmonogramu budete informováni později emailem.

 • Katalog předmětů na zimní semestr 2021/2022 si můžete v SIS prohlížet od 1. srpna 2021.

 • Online registrace předmětů na zimní semestr bude spuštěna 23. září 2021 v 10 hod.

 • Předpokládaný začátek výuky pro studující distanční formy je stanoven na 1. října 2021, pro prezenčně studující na 4. října 2021.

 • Povinné předměty vám budou dle studijního plánu zapsány automaticky. Na bakalářském programu to má na starosti Sekretariát programu SHV, na magisterském studiu pak jednotliví tajemníci studijních programů. Se svými dotazy k předmětům a rozvrhu se tak prosím obracejte přímo na ně.


Poznámky

1

Termín zápisu je stanovený nejpozději do 30.9.2021. V případě maturity, obhajoby bakalářské práce/státní závěrečné zkoušky v září, nebo pokud žádáte o uznání zahraničního vzdělání a o vaší žádosti nebylo do konce září rozhodnuto, je termín pro zápis posunut do 22.10.2021.


Poslední změna: 2. září 2021 16:42 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám