Příkaz děkana č. 1/2014

K provedení fyzické inventury hmotného majetku Fakulty humanitních studií UK

Ve smyslu Opatření děkana č. 10 /2014 – k předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze za rok 2014, Příloha č. 1 – Pokyn k provedení inventarizace pro rok 2014, který byl vydán ke dni 29. 10. 2014, dávám tímto příkaz k provedení fyzické inventury hmotného majetku s těmito termíny:


  • zahájení fyzické inventury 18. listopadu 2014

  • ukončení fyzické inventury 28. listopadu 2014

  • vyhotovení a předání zápisu 19. prosince 2014

  • proúčtování zjištěných rozdílů 22. prosince 2014

  • dokladová inventura 31. prosince 2014


Pracovníci jmenovaní v ústřední inventarizační komisi, v dílčích inventarizačních komisích


(Opatření děkana č. 10/2014, příloha č. 1) a ostatní pracovníci, v jejichž přímé odpovědnosti se inventarizovaný majetek nachází, jsou povinni se zúčastnit prací souvisejících s prováděnou inventarizací.

Zaměstnanci, kteří se budou podílet na přímém provedení inventarizace, budou před zahájením fyzické inventury proškoleni. Toto proškolení písemně potvrdí.


Za bezchybné provedení inventarizace na jednotlivých pracovištích odpovídají vedoucí pracovišť a součástí FHS UK.


Organizací a zajištěním řádného průběhu fyzické inventury pověřuji tajemníka fakulty.


V Praze dne 29. 10 2014


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 

děkan fakultyPoslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám