Opatření děkana č. 4/2015

Zrušení vybraných pracovišť FHS UK

Podle § 27 odst. 1 písm. a) a § 28 odst. 1 Zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a po rozhodnutí Akademického senátu FHS UK ze dne 18. června 2015 vydávám následující opatření, které upravuje vybrané body týkající se členění fakulty:


1. Zrušuje se Institut základů vzdělanosti, Institut magisterských studií a Institut doktorských studií FHS UK.


2. Katedry, moduly a další pracoviště doposud spadající pod uvedené instituty jsou nadále součástí bezprostředně FHS UK a přímým nadřízeným jejich vedoucích pracovníků je děkan fakulty. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.V Praze dne 19. 6. 2015


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám