Opatření děkana č. 13/2015

Název:

Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů

K provedení:

Pravidla podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze, Opatření rektora UK č. 13/2015

Účinnost:

13. listopadu 2015

[zrušeno opatřením děkana č. 2/2021 s účinností od 1. března 2021]


Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů


Čl. 1 Úvodní ustanovení


Tyto Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů stanoví podle čl. 3 odst. 5 a souvisejících ustanovení Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „Pravidla“ a „univerzita“) a podle Opatření rektora č. 13/2015 podrobnosti o přiznávání jednotlivých druhů podpor, limity pro tyto podpory a další náležitosti.


Čl. 2 Základní ustanovení


1. Zájmovou činností se pro účely tohoto opatření rozumí každá činnost směřující v souladu s čl. 5 statutu univerzity k naplňování sportovních, kulturních, sociálních a dalších potřeb studentů při využívání volného času, k pořádání diskusí, besed a dalších setkávání, k poskytování informačních služeb, pořádání výstav apod., není-li dále stanoveno jinak.


2. Zájmovou činností pro účely tohoto předpisu není: 


činnost jakkoliv směřující k podpoře politických stran nebo hnutí, odborových organizací nebo organizací zaměstnavatelů anebo stavovských organizací, církví nebo náboženských společností,

činnost směřující k dosahování zisku, ledaže by bylo stanoveno, že celý zisk bude použit ve prospěch výkonu nebo podpory zájmové činnosti,

činnost vykonávaná přímo fakultou,

činnost bezprostředně vedoucí k plnění studijních povinností nebo povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo smluvního vztahu, nejde-li o vztah k fakultě uzavřený v souvislosti s tímto předpisem, anebo jiných povinností nebo

činnost bezprostředně se týkající nebo navazující na činnost akademických orgánů fakulty.


3. Podporu podle tohoto předpisu lze poskytnout studentským spolkům FHS (dále jen „studentský spolek“)[1], pokud je uvedená právnická osoba založena za účelem výkonu nebo podpory zájmové činnosti, nebo u ní výkon nebo podpora zájmové činnosti tvoří podle stanov samostatnou, od ostatních činností organizačně i hospodářsky oddělitelnou činnost.

[1] § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


4. Podporu podle tohoto předpisu lze poskytnout zájmové činnosti na fakultě.


5. Podporu zájmové činnosti na fakultě lze přiznat pouze studentskému spolku, který vykonává nebo hodlá vykonat zájmovou činnost týkající se studentské části akademické obce fakulty.


6. Podporu zájmové činnosti na fakultě lze podle čl. 2 odst. 7 písm. a) Pravidel přiznat pouze za předpokladu, že studentský spolek má alespoň 10 členů, přičemž alespoň 50% členů jsou studenti fakulty.


7. Pro určení počtu členů studentského spolku je rozhodný termín 31. prosince předchozího roku. Student fakulty může být pro účely této podpory započítán pouze v jednom fakultním spolku. Pro započítání je rozhodující datum podání žádosti. V případě shodného data podání rozhoduje dřívější datum založení spolku.


Čl. 3 Formy a výše podpory


1. Studentskému spolku může být v souladu s právními předpisy fakultou poskytnuta podpora formou:


a. jednorázové nebo pravidelné finanční podpory z účelově vyčleněných prostředků (dále jen „studentské konto“) z rozpočtu fakulty;

- celková roční výše podpory vyčleněná pro studentské konto činí 80 000 Kč,

- nevyčerpaná část podpory se do dalšího kalendářního roku nepřevádí,


b. pravidelné podpory dlouhodobých studentských aktivit z rozpočtu fakulty (podpora dlouhodobých studentských aktivit);

- celková roční částka vyčleněná na podporu dlouhodobých studentských aktivit činí 100 000 Kč,

- nevyčerpaná část podpory se do dalšího kalendářního roku nepřevádí.


2. Druh a výše podpory se určí zejména na základě:


a. druhu vykonávané zájmové činnosti nebo zájmové činnosti, kterou žadatel hodlá vykonávat, míry jejího přínosu pro studenty, finanční a jiné náročnosti této činnosti,

b. skutečností uvedených v žádosti o přiznání podpory,

c. dosavadní činnosti žadatele.


3. Zásady pro přiznávání jednotlivých druhů podpory a jejich výše, jakož i limity pro jednotlivé formy podpory stanoví čl. 4 tohoto opatření děkana.


Čl. 4 Náležitosti a termíny pro podávání a přiznávání žádostí


1. Žádost o podporu zájmové činnosti studentů fakulty musí obsahovat:


a. identifikaci žadatele, včetně prokázání jeho právní formy,

b. popis připravované akce, její termín a organizační zajištění,

c. údaje o tom, komu je akce určena a způsob jejího zveřejnění a propagace,

d. údaje o zajištění příslušných povolení nebo rozhodnutí, jsou-li podle platných právních předpisů nebo vnitřních předpisů univerzity či fakulty zapotřebí,

e. rozpočet akce.


2. Žádosti o podporu zájmové činnosti studentů fakulty projednává studentská komora AS FHS UK.


a. Studentská komora AS FHS UK (dále jen „SK AS FHS UK“) zasedá v záležitostech přidělování prostředků ze studentského konta samostatně. Z jednání je pořizován zápis, který zástupce SK AS FHS UK předá na nejbližším jednání AS FHS UK jeho předsedovi.


b. Žadatelé mají povinnost prezentovat projekt na příslušném zasedání SK AS FHS UK.


- Veřejná část: prezentace jednotlivých projektů, během níž senátoři kladou žadatelům doplňující otázky.

- Neveřejná část: jednání SK AS FHS UK o udělení a o výši finanční podpory jednotlivým projektům.


c. Žadatel o projekt je povinen se zúčastnit příslušného zasedání SK AS FHS UK, na které bude písemně pozván studentským místopředsedou AS FHS UK nejméně tři pracovní dny před projednáváním žádosti. Bez této účasti nemůže být o přidělení financí projektu rozhodováno. Pokud se ani jeden ze žadatelů nemůže na schůzku dostavit, zvolí si za sebe zástupce, který bude projekt na schůzce prezentovat.


d. Na příslušném zasedání SK AS FHS UK bude rozhodnuto o výši přidělených prostředků.


e. Ke schválení přidělení finančních prostředků je nutná přítomnost 3/5 všech členů SK AS FHS UK. V případě nepřítomnosti 3/5 všech členů SK AS FHS UK je proces rozdělování peněz přesunut na nejbližší termín zasedání SK AS FHS UK, na kterém budou přítomné aspoň 3/5 všech členů SK AS FHS UK. Návrh je schválen prostou většinou přítomných členů SK AS FHS UK.


f. Do deseti pracovních dnů po schválení, předloží tento návrh SK AS FHS UK děkanovi FHS UK (dále jen „děkan“), a to prostřednictvím sekretariátu děkana FHS UK. Děkan předložený návrh do pěti pracovních dní posoudí a rozhodne o přidělení či nepřidělení prostředků.


g. Rozhodnutí děkana je konečné a bez možnosti odvolání. Rozhodnutí děkana si po písemném vyzvání vyzvedne člen SK AS FHS UK na sekretariátu děkana.


h. Na přidělení finančních prostředků neexistuje žádný právní nárok. Rozhodnutí o přidělení celé požadované částky, o přidělení části požadované částky či nepřidělení žádných prostředků je definitivní.


i. V případě, že se projekt neuskuteční do data jeho realizace uvedeného v žádosti, nebo nebude realizován v souladu se schváleným záměrem a v souladu s platnými účetními či právními předpisy, zaniká nárok na přidělenou finanční částku.


3. Žádost o podporu zájmové činnosti studentů fakulty podle čl. 3 odst. 1 písm. a tohoto opatření projednává SK AS FHS UK nejméně třikrát během kalendářního roku.


a. SK AS FHS UK rozděluje 90 % přidělených prostředků ve třech termínech v průběhu akademického roku, z toho 30 % na únorovém zasedání SK AS FHS UK, 30 % na květnovém a 30 % na říjnovém zasedání SK AS FHS UK. Prostředky rozdělované na květnovém a říjnovém zasedání se navyšují o částky nerozdělené v předchozích termínech v daném kalendářním roce. Uzávěrky pro podání projektu jsou vždy dva týdny před příslušným zasedáním SK AS FHS UK.


b. SK AS FHS UK rozděluje 10 % přidělených prostředků v průběhu roku na zasedáních mimo výše uvedené termíny. Uzávěrky pro podání projektu jsou vždy dva týdny před příslušným zasedáním SK AS FHS UK.


c. Přidělené prostředky je možno čerpat na základě fakturace nebo formou proplácení účtenek. Doklady musí splňovat všechny náležitosti dle § 11 zákona o účetnictví v platném znění. Doklady, které tyto náležitosti splňovat nebudou, nelze proplatit.


d. Závěrečnou zprávu a kompletní vyúčtování výdajů projektu je nutné předložit tajemníkovi fakulty do deseti pracovních dnů od ukončení projektu. Náklady projektů trvajících déle než měsíc musí zástupce SK předložit tajemníkovi fakulty k vyúčtování nejpozději poslední pracovní den v měsíci, kdy náklady vznikly. 


4. Žádost o podporu zájmové činnosti studentů fakulty podle čl. 3 odst. 1 písm. b tohoto opatření projednává SK AS FHS UK jednou během kalendářního roku.


a. SK AS FHS UK rozděluje 100 % přidělených prostředků v jediném termínu, o kterém rozhodne SK AS FHS UK.


b. Žadatel

- musí splňovat podmínku čl. 2 odst. 6 tohoto opatření,

- předloží předpokládaný rozpočet na celý kalendářní rok a zdůvodní jeho strukturu,

- doloží, jakým způsobem sdružení po dobu alespoň posledních dvou let přispívá k rozvoji studentského života na fakultě,

- doloží organizační strukturu spolku, zejména s ohledem na čl. 2 tohoto opatření.


c. Žádost obsahující všechny náležitosti bude předána odpovědné osobě z řad studentských senátorů, a to nejpozději do 31. října předchozího roku.


d. Žádost bude projednána na nejbližším zasedání SK AS FHS UK. Návrh vzešlý z tohoto jednání předloží SK AS FHS UK na nejbližším zasedání k vyjádření AS FHS UK; následně bude tento návrh postoupen děkanovi ke konečnému rozhodnutí. Děkan rozhodne do deseti pracovních dnů.


e. Na základě rozhodnutí děkana bude nejpozději do 30. ledna daného kalendářního roku schválenému projektu přidělen variabilní symbol a bude v účetnictví fakulty zaveden jako samostatný projekt.


f. Přidělené prostředky je možno čerpat na základě fakturace nebo formou proplácení účtenek. Řešitel je povinen veškeré účetní doklady odevzdat do fakultní účtárny nejpozději poslední den v měsíci, kdy náklady vznikly. Doklady musí splňovat všechny náležitosti dle § 11 zákona o účetnictví v platném znění. Doklady, které tyto náležitosti splňovat nebudou, nelze proplatit.


g. Závěrečnou zprávu a kompletní vyúčtování výdajů projektu je nutné předložit tajemníkovi fakulty do deseti pracovních dnů od ukončení projektu, avšak nejpozději k prosincovému datu, které je každoročně uvedeno v opatření děkana k předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na FHS UK.


Čl. 5 Ustanovení přechodná a závěrečná


  1. Pro žádosti podávané na akce plánované v roce 2016 se čl. 4 odst. 4 písm. c mění tak, že žádost obsahující všechny náležitosti bude předána odpovědné osobě z řad studentských senátorů, a to nejpozději do 31. 12. 2015.

  2. Tímto opatřením se zrušuje dosavadní systém podpory studentského života na FHS UK.

  3. Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.V Praze dne 13. listopadu 2015


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan[1] § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Poslední změna: 15. březen 2021 14:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám