Opatření děkana FHS UK č. 2/2021

Název:

Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Účinnost:

1. března 2021


Přílohy:

Příloha č. 1

Žádost o poskytnutí JEDNORÁZOVÉ finanční podpory zájmové činnosti studentů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

Příloha č. 2

Žádost o poskytnutí PRAVIDELNÉ finanční podpory zájmové činnosti studentů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

[zrušeno opatřením děkana č. 13/2022 s účinností od 12. října 2022]


Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů na Fakultě humanitních studií Univerzity KarlovyČl. 1: Úvodní ustanovení

Tímto opatřením jsou stanoveny zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) a podrobnosti o přiznávání jednotlivých druhů podpor, limity pro tyto podpory a další náležitosti.


Čl. 2: Základní ustanovení

 1. Zájmovou činností se pro účely tohoto předpisu rozumí každá činnost směřující v souladu s čl. 5 Statutu Univerzity Karlovy k naplňování sportovních, kulturních, sociálních a dalších potřeb studentů při využívání volného času, k pořádání diskusí, besed a dalších setkávání, k poskytování informačních služeb, pořádání výstav apod., není-li dále stanoveno jinak.

 2. Zájmovou činností pro účely tohoto předpisu není

    a. 

  činnost jakkoliv směřující k podpoře politických stran nebo hnutí, odborových organizací nebo organizací zaměstnavatelů anebo stavovských organizací, církví nebo náboženských společností,

    b. 

  činnost směřující k dosahování zisku, ledaže by bylo stanoveno, že celý zisk bude použit ve prospěch výkonu nebo podpory zájmové činnosti,

    c. 

  činnost vykonávaná přímo fakultou,

    d. 

  činnost bezprostředně vedoucí k plnění studijních povinností nebo povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo smluvního vztahu, nejde-li o vztah k fakultě uzavřený v souvislosti s tímto předpisem, anebo jiných povinností nebo

    e. 

  činnost bezprostředně se týkající nebo navazující na činnost akademických orgánů fakulty.

 3. Podporu podle tohoto opatření lze přiznat studentským spolkům fakulty (dále jen „studentský spolek“)1, pouze za předpokladu, že

    a. 

  studentský spolek žádající o přiznání podpory má alespoň 10 členů – fyzických osob, přičemž alespoň 70 % členů spolku tvoří studenti fakulty.

    b. 

  uvedená právnická osoba je založena za účelem výkonu nebo podpory zájmové činnosti, nebo u nichž výkon nebo podpora zájmové činnosti tvoří podle stanov, zakládací listiny nebo statutu samostatnou, od ostatních činností organizačně i hospodářsky oddělitelnou činnost.

 4. Pro určení počtu členů studentského spolku je rozhodný termín 31. prosince minulého kalendářního roku. Student fakulty může být pro účely této podpory započítán pouze v rámci jednoho studentského spolku; rozhodující je datum podání žádosti. V případě shodného data podání rozhoduje dřívější datum založení spolku.

 5. V jednom kalendářním roce může být podpora na tutéž akci přiznána pouze jednou z forem uvedených v čl. 3 a 4 tohoto opatření.


Čl. 3: Jednorázová finanční podpora zájmové činnosti na fakultě

 1. Studentskému spolku může být v souladu s právními předpisy a čl. 2 tohoto opatření poskytnuta fakultou jednorázová finanční podpora zájmové činnosti z účelově vyčleněných prostředků z rozpočtu fakulty (dále jen „studentské konto“).

 2. Celková roční výše jednorázové finanční podpory vyčleněná pro studentské konto činí 40 000 Kč.

 3. Nevyčerpaná část jednorázové finanční podpory určené pro daný kalendářní rok se do dalšího kalendářního roku nepřevádí.


Čl. 4: Pravidelná finanční podpora zájmové činnosti na fakultě

 1. Studentskému spolku může být v souladu s právními předpisy a čl. 2 tohoto opatření poskytnuta fakultou pravidelná finanční podpora zájmové činnosti ze studentského konta, která je určena zejména pro podporu dlouhodobých studentských aktivit.

 2. Celková roční výše pravidelné finanční podpory vyčleněná pro studentské konto činí 50 000 Kč.

 3. Nevyčerpaná část pravidelné finanční podpory určené pro daný kalendářní rok se do dalšího kalendářního roku nepřevádí.


Čl. 5: Náležitosti a termíny podávání žádostí

 1. Žádost o jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti na fakultě (příloha č. 1 tohoto opatření) podle čl. 3 musí obsahovat:

    a. 

  identifikaci žadatele, včetně prokázání jeho právní formy a dalších údajů,

    b. 

  čestné prohlášení o počtu studentů fakulty, kteří jsou členy studentského spolku,

    c. 

  popis připravované akce, její termín a organizační zajištění,

    d. 

  údaje o tom, komu je akce určena a způsob jejího zveřejnění a propagace,

    e. 

  údaje o zajištění příslušných povolení nebo rozhodnutí, jsou-li podle platných právních předpisů nebo vnitřních předpisů univerzity či fakulty zapotřebí,

    f. 

  rozpočet akce.

 2. Žádost o pravidelnou finanční podporu zájmové činnosti na fakultě (příloha č. 2 tohoto opatření) podle čl. 4 musí obsahovat

    a. 

  identifikaci žadatele, včetně prokázání jeho právní formy a dalších údajů,

    b. 

  čestné prohlášení o počtu studentů fakulty, kteří jsou členy studentského spolku,

    c. 

  popis projektu nebo činnosti,

    d. 

  rozpočet akce.

 3. Poskytnutou podporu ani její část nelze převádět na jiné právnické či fyzické osoby.

 4. Žádost se podává děkanovi na formuláři tvořícím přílohu č. 1 nebo č. 2 tohoto opatření spolu s požadovanými dokumenty. Žádost je možné podat

    a. 

  v listinné podobě na podatelně fakulty. Pro uplatnění nároku je rozhodující tato žádost v listinné podobě, která musí být na podatelnu fakulty doručena nejpozději poslední den lhůty podle čl. 5 odst. 7 nebo odst. 8. Žádosti doručené po uplynutí lhůty nebudou na daném zasedání komise projednány.

    b. 

  v elektronické podobě e-mailem na adresu . Pro uplatnění nároku je rozhodující tato žádost v elektronické podobě, která musí být na fakultu doručena nejpozději poslední den lhůty podle čl. 5 odst. 7 nebo odst. 8 do 0:00 hod. Žádosti doručené po uplynutí lhůty nebudou na daném zasedání komise projednány.

 5. V případě předložení neúplné žádosti bude studentský spolek vyzván hodnotící komisí k doplnění žádosti ve lhůtě 7 dní. Nebude-li žádost v této lhůtě doplněna, bude žádost vyřazena.

 6. Děkan nebo hodnotící komise si v důvodných případech mohou vyžádat další údaje, nestanoví-li právní předpisy jinak.

 7. Žádosti o jednorázovou podporu zájmové činnosti na fakultě podle čl. 3 se podávají třikrát ročně, a to k

    a. 

  28. únoru – k žádostem podaným v tomto termínu zaujme hodnotící komise stanovisko nejpozději do 31. března;

    b. 

  30. dubnu – k žádostem podaným v tomto termínu zaujme hodnotící komise stanovisko nejpozději do 31. května;

    c. 

  15. říjnu – k žádostem podaným v tomto termínu zaujme hodnotící komise stanovisko nejpozději do 15. listopadu.

 8. Žádosti o pravidelnou podporu zájmové činnosti na fakultě podle čl. 4 lze podávat v termínu 1. - 31. října běžného kalendářního roku. Žádosti jsou projednávány hodnotící komisí jednou ročně. Hodnotící komise k nim zaujme stanovisko do 30. listopadu daného kalendářního roku, v němž byly žádosti podány.


Čl. 6: Přiznávání podpory

 1. K žádostem o přiznání podpory zájmové činnosti studentů na fakultě podaným k danému termínu se vyjadřuje hodnotící komise (dále jen „komise“) složená z členů studentské komory Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „AS FHS UK“).

 2. Komise může zasedat prezenčně, hybridně i distančně. Zasedání může být veřejné, neveřejné nebo pouze částečně veřejné. O formě, přesném termínu a dalších náležitostech zasedání rozhoduje komise. Informace o formě, termínu a dalších náležitostech plánovaného zasedání musí komise vyvěsit na veřejně přístupné části webových stránek fakulty 10 dní před plánovaným zasedáním.

 3. Komise je usnášeníschopná, pokud je na jejím zasedání přítomna alespoň polovina jejích členů.

 4. Z jednání komise je pořizován zápis, jehož součástí je stanovisko komise k jednotlivým žádostem a návrhy na výši poskytnuté podpory těmto žádostem.

 5. O přiznání podpory rozhoduje děkan na základě stanoviska komise. O přiznání podpory rozhodne děkan ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení stanoviska komise. Rozhodnutí děkana je konečné a bez možnosti odvolání.

 6. Přiznání finančních prostředků není nárokové. Rozhodnutí děkana o přiznání celé požadované částky, o přiznání části požadované částky či nepřiznání žádných prostředků je definitivní.


Čl. 7: Čerpání podpory

 1. V případě jednorázové finanční podpory podle čl. 3 platí, že

    a. 

  přiznané prostředky je možno čerpat na základě fakturace nebo formou proplácení účtenek. Doklady musí splňovat všechny náležitosti dle § 11 zákona o účetnictví v platném znění. Doklady, které tyto náležitosti splňovat nebudou, nelze proplatit.

    b. 

  závěrečnou zprávu a kompletní vyúčtování výdajů je nutné předložit tajemníkovi fakulty do 10 pracovních dnů od ukončení projektu. Náklady projektů trvajících déle než měsíc musí statutární orgán příslušného studentského spolku předložit tajemníkovi fakulty k vyúčtování nejpozději poslední pracovní den v měsíci, kdy náklady vznikly.

    c. 

  v případě, že se projekt neuskuteční do data realizace uvedeného v žádosti, nebo nebude realizován v souladu se schváleným záměrem a v souladu s platnými účetními či právními předpisy, zaniká nárok na přiznanou finanční částku.

 2. V případě pravidelné finanční podpory podle čl. 4 platí, že

    a. 

  přiznané prostředky je možno čerpat na základě fakturace nebo formou proplácení účtenek. Řešitel je povinen veškeré účetní doklady odevzdat do účtárny fakulty nejpozději poslední den v měsíci, kdy náklady vznikly. Doklady musí splňovat všechny náležitosti dle § 11 zákona o účetnictví v platném znění. Doklady, které tyto náležitosti splňovat nebudou, nelze proplatit.

    b. 

  závěrečnou zprávu a kompletní vyúčtování výdajů projektu je nutné předložit tajemníkovi fakulty do 10 pracovních dnů od ukončení projektu, avšak nejpozději k prosincovému datu, které je každoročně uvedeno v opatření děkana k předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na fakultě.

    c. 

  v případě, že se projekt neuskuteční do data jeho realizace uvedeného v žádosti, nebo nebude realizován v souladu se schváleným záměrem a v souladu s platnými účetními či právními předpisy, zaniká nárok na přiznanou finanční částku.


Čl. 8: Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Koordinaci činností spojených se zabezpečením agendy podpory zájmové činnosti studentů fakulty zajišťuje děkanem pověřený pracovník sekretariátu děkana.

 2. Pro žádosti o jednorázovou finanční podporu podle čl. 3 podané v roce 2021 se prodlužuje termín pro podání žádosti uvedený v čl. 5 odst. 7 písm. a) do 31. března. K žádostem podaným v tomto termínu zaujme hodnotící komise stanovisko nejpozději do 30. dubna.

 3. Pro žádosti o pravidelnou finanční podporu podle čl. 4, které se vztahují k projektům nebo činnostem, které by měly být realizovány v roce 2021, ale nebyly podané do 31. října 2020, se prodlužuje termín pro podání žádosti do 31. března 2021. K žádostem podaným v tomto termínu zaujme hodnotící komise stanovisko nejpozději do 30. dubna. Na tyto žádosti se v plném rozsahu vztahují požadavky a celková výše finanční podpory uvedená v tomto opatření.

 4. Na schválené žádosti o pravidelnou finanční podporu podle čl. 4 podané v roce 2020 a plánované k realizaci v roce 2021 se v plném rozsahu vztahují pravidla uvedená v opatření děkana č. 13/2015.

 5. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 6. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. března 2021.

 7. Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti zrušuje opatření děkana fakulty č. 13/2015.
V Praze dne 1. března 2021


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


_____________________________________

1 § 218 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Poslední změna: 14. říjen 2022 11:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám