Opatření děkana č. 12/2016

Podmínky pro krátkodobé zapůjčování věcí v majetku FHS UK


Čl. 1

Toto opatření děkana upravuje obecné podmínky pro krátkodobé zapůjčování věcí v majetku Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „FHS UK“) potřebných pro zajištění kvalitní výuky, studia či výzkumné činnosti zaměstnancům a studentům FHS UK (dále jen „vypůjčitel“) prostřednictvím fakultních půjčoven. Toto opatření platí přiměřeně i pro věci, které vyučující poskytují studentům v rámci výuky či výzkumné činnosti.


Čl. 2

Věci jsou vypůjčovány výhradně na základě uzavřené Smlouvy o výpůjčce dle §2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. U výpůjček delších než 14 dní musí být smlouva uzavřena písemně ve formě podepsaného protokolu o převzetí.


Čl. 3

Přehled věcí v půjčovnách FHS UK, jejich seznam a seznam osob, odpovědných za jejich provoz je k dispozici na oficiálních webových stránkách fakulty.


Čl. 4

Při převzetí věci je vypůjčitel povinen prokázat se dokladem totožnosti a průkazem UK.


Čl. 5

Vypůjčitel je povinen věc vrátit do téže půjčovny, v níž ji převzal. Osoba, jež věc převzala, je povinna vydat vypůjčiteli na jeho žádost potvrzení o vrácení věci. V případě pozdního navrácení věci může FHS UK vyžadovat penále.


Čl. 6

Výpůjční doba je 1 den až 6 měsíců. Výpůjčku je možné prodloužit, pokud nejsou evidováni jiní zájemci o půjčenou věc.


Čl. 7

Na výpůjčku není právní nárok. Přednostně se věci půjčují:


  • a) studentům se speciálními potřebami

  • b) zaměstnancům

  • c) studentům v tíživé sociální situaci (toto se prokazuje zejména nárokem na sociální stipendium)


Čl. 8

Vypůjčitel je povinen užívat věci pouze způsobem k tomu určeným. Vypůjčiteli je zakázáno jakkoliv zasahovat do hardwarového vybavení zařízení. Vypůjčitel je povinen si předem vyžádat písemný souhlas FHS UK k využití věci k výdělečné činnosti mimo rámec svého vztahu k FHS UK.


Čl. 9

Vypůjčitel se zavazuje respektovat veškeré závazky FHS UK k třetím osobám, spojené s věcí. Zejména se zavazuje u veškerého software plně respektovat omezení akademických či EDU licencí dle licenčních podmínek poskytovatele software. Je důrazně zakázáno instalovat na zařízení nelegální software.Čl. 10

V případě ztráty, krádeže či zničení věci je vypůjčitel povinen ihned informovat FHS UK. V případě krádeže je povinen toto oznámit místně příslušnému oddělení policie. V případě poruchy je vypůjčitel povinen informovat bez zbytečného odkladu FHS UK, která zajistí opravu či výměnu věci.Čl. 11

Vypůjčitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu FHS UK přenechat vypůjčené věci k užívání jiné osobě.


Čl. 12

Vypůjčitel je povinen na výzvu  FHS UK předložit ke kontrole vypůjčené věci, a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy.


Čl. 13

Dojde-li k ukončení studia, pracovní smlouvy či podobného vztahu mezi vypůjčitelem a FHS UK, je vypůjčitel povinen věc ihned vrátit.Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.V Praze dne 22. 8. 2016


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám