Vyhláška děkana č. 4/2007

Program celoživotního vzdělávání „Supervize v pomáhajících profesích“

V souladu s Řádem celoživotního vzdělávání UK a dalšími předpisy vyhlašuji tento


Program celoživotního vzdělávání „Supervize v pomáhajících profesích“ realizovaný na Katedře řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK.


Kontaktní osoba: Mgr.Andrea Blahovcová, blahovcova@charita-vzdelavani.cz

Odborný garant kursu: PhDr.Zuzana Havrdová, CSc.

Vyučující supervizoři: PhDr.Martin Hajný, PhD., PhDr. Ivana Veltrubská, Mgr. Eliška Rothová


Kurs je určen pro následující uchazeče:

1. Absolventi magisterského programu Ř a S se zaměřením na řízení, kteří splňují požadavky pro přijetí do kursu a mají zájem si rozšířit svou kvalifikaci  o supervizi (Skupina A)

2. Vysokoškolsky vzdělaní odborníci s praxí v pomáhající profesi, kteří splňují požadavky pro přijetí do kursu a mají zájem získat rozšiřující vzdělání v supervizi (Skupina B).

Max.počet účastníků bude upraven dle podmínek katedry, zpravidla však není vyšší než osm.


Podmínky přijetí (pro obě skupiny):

vzdělání:  ukončené bakalářské / magisterské vzdělání, případně vyšší odborné vzdělání sociální

věk:  minimálně 28 let

praxe:  5let v pomáhající profesi (alespoň dva roky přímá práce s klientem)

dlouhodobý sebezkušenostní výcvik: absolvent nebo účastník (za polovinou)

další požadavky:  zkušenosti s vedením či vzděláváním dospělých

osobnostní předpoklady pro roli supervizora

Uchazeč doloží absolvování vzdělávacích kursů v metodách reflektující práce se sebou, klienty a se skupinou či organizací v rozsahu min. 150 hod.

Uchazeč rovněž doloží přijetí vlastní supervize (týmové, skupinové, individuální min.10hod.) v rozsahu 60hod.


Rozsah a popis kursu:

Cílem kursu je připravit odborníky v pomáhající profesi pro roli supervizora.

Rozsah kursu je 432hod., z toho je 252hod. přímé výuky a nácviků pod vedením lektorů, 50hod. vlastní praxe v cvičné supervizi, 62 hod. supervize a intervize a 68hod. studium učebních materiálů, zpracování videí a samostudium ke zkouškám.Účastník si sám zajišťuje a hradí minimálně 15hod. individuální supervize své supervize od dvou kvalifikovaných supervizorů.

Výuka probíhá převážně seminární formou s výkladovými vstupy. Praxi si zajišťuje účastník sám s podporou katedry.

Podrobnosti kursu jsou přiloženy v modelovém učebním plánu, který je rozepsán na 2 roky a může podléhat úpravám, zejména podle podmínek katedry a podle individuálních potřeb účastníka na základě jeho plánu osobního rozvoje.

Výuka z větší části probíhá jako součást řádné výuky magisterského programu Ř a S.


Podmínky zakončení:

Účastník plní požadavky kursu v rozsahu 43 kreditů nejdéle v průběhu tří let. Své práce ukládá do portfolia supervizora a plní kompetence supervizora. Portfolio v závěru kursu předkládá dvěma hodnotitelům. Před komisí složenou z minimálně dvou zkušených supervizorů obhajuje kazuistiku a videozáznam své cvičné supervize.


Rozpočet pro skupinu B:

1.rok: Výuka + konzultace v rozsahu 5hod. + režie =  6 000 Kč za semestr, t.j. 12 000 Kč. Účastník si hradí vlastní ind. supervizi v min.rozsahu 3hod.

2.rok: Výuka + konzultace v rozsahu 5hod. + režie = 6 000Kč/semestr, t.j. 12 000 Kč. Účastník si hradí vlastní ind. supervizi v min.rozsahu 6hod.

3.rok: Konzultace v rozsahu 5hod.+ posouzení portfolia + závěrečná obhajoba + certifikát = 6 000 Kč celkem. Účastník si hradí vlastní individuální supervizi v min.rozsahu 6hod.


Celková cena kursu je 30 000.-Kč. Je možné dohodnout individuální splátkový kalendář po semestrech.

(Cena zahrnuje učební materiály, příp. zapůjčení videokamery, přímou výuku dle rozpisu, hodnocení a závěrečné hodnocení, režii katedry a fakulty. Cena nezahrnuje individuální supervize ani pronájem prostor pro intervize či supervize, které poskytuje účastník.)


Účastníkům skupiny A budou uznány předměty, které již absolvovali a bude jim poskytnuta sleva 6 000 Kč (tedy za každý z prvních dvou semestrů zaplatí poloviční cenu), takže celková cena kursu bude 24 000.-Kč.

V Praze dne 2.10.2007


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan FHS UK


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám