prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.

prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.


S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 16. února 2021 zemřel prof. Jan Sokol, zakladatel a první děkan naší fakulty, filosof, učitel, překladatel, disident i politik.



Oborové zaměření: filosofická antropologie, dějiny náboženství, antropologie institucí


Stručný životopis:

Narodil se dne 18. dubna 1936 v Praze. V letech 1964 až 1990 pracoval jako programátor, později vedoucí výzkumný pracovník ve VÚMS Praha na vývoji základního software. V tomto oboru publikoval několik knih a desítky odborných článků. Od roku 1991 přednášel filosofii, antropologii a religionistiku na Pedagogické a Filosofické fakultě UK a od roku 2000 na Fakultě humanitních studií UK. V letech 2000–2007 byl děkanem Fakulty humanitních studií UK.


Spolupracoval na ekumenickém překladu Bible, přeložil řadu zejm. filosofických knih a publikoval v mnoha časopisech. V sedmdesátých letech vedl různé bytové semináře (zejm. seminář o Nietzscheovi, 1973–1982), v roce 1976 podepsal Chartu 77 a publikoval v samizdatu (viz osobní web jansokol.cz).


Zemřel dne 16. února 2021 v Praze.


Vzdělání:

Vyučil se a pracoval jako zlatník, později mechanik. 1958 maturita v dálkovém studiu, od 1963 dálkové studium matematiky na MFF UK. V květnu 1993 obhájil diplomovou práci Člověk a svět očima bible, v březnu 1994 získal titul CSc. prací Mistr Eckhart a středověká mystika, v dubnu 1995 titul doktora za práci Malá filosofie člověka. V únoru 1997 jmenován docentem filosofie za práci Čas a rytmus. V listopadu 2000 jmenován profesorem, obor „Filosofie výchovy“.


Politická činnost:

2003: koaliční kandidát na presidenta republiky


leden – červenec 1998: ministr školství ČR


1997–2011: poradce ministra školství


1996: kandidát do Senátu za KDU-ČSL


1992: kandidát do FS za OH


1990–1992: poslanec Federálního shromáždění za Občanské fórum a místopředseda Sněmovny národů, předseda poslaneckého klubu OF a parlamentní delegace v Evropském parlamentu


1976: signatář Charty 77


Členství:

2015–2021: člen vědecké rady GAČR


2013–2021: člen Etické komise ČR, odvolacího orgánu pro ocenění Třetího odboje


člen České pobočky Římského klubu a PEN Clubu


2002–2008: člen předsednictva Grantové agentury ČR


1998–2002: Místopředseda správní rady International Bureau of Education (UNESCO) v Ženevě


1998–2002: člen Správní rady Masarykovy univerzity Brno, Sněmu a Dozorčí rady Akademie věd ČR  


1994–1996, 1999–2001: člen Akademického senátu UK


1994–1997: Předseda Akademického senátu PedF UK


Ocenění:

2016 – Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97


2016 – Zlatá medaile Karlovy univerzity


2015 – čestný člen Soudcovské unie České republiky


2014 – čestný občan Prahy 6


2008 – mimořádná Cena Přístav, Česká rada dětí a mládeže


2008 – Řád čestné legie Francouzské republiky v hodnosti důstojníka (Officier de la Légion d’honneur).


2002 – Řád akademických palem Francouzské republiky v hodnosti důstojníka


2000 – Cena Nadace V. Havla a M. Kováče


Přehled publikací:

Knihy:

Sokol, J., Naděje na neděli. Vyšehrad, Praha 2017. 280 stran. ISBN 978-80-7429-818-9


Sokol, J. Nežít jen pro sebe. Praha: Malovaný kraj, 2016. Knihovna Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. ISBN 978-80-87954-06-5.


Sokol, J., Dluh života. Články - eseje - glosy. FHS UK, Praha 2016. 668 str. ISBN 978-80-87398-86-9


Sokol, J., Člověk jako osoba. Vyšehrad, Praha 2016. 3. vyd. 280 str. ISBN 978-80-7429-682-6


Sokol, J.: Moc, peníze a právo. Vyšehrad, Praha 2015. 2. vyd. 304 str. ISBN 978-80-7429-638-3


Sokol, J.: Etika, život, instituce. Vyšehrad, Praha 2014, 264 str. ISBN 978-80-7429-223-1


Sokol, J.: Proč chodíme do kostela? Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2013, ISBN 978-80-7195-658-7


Sokol, J.: Jak jsem se měl na světě. Radioservis, Praha 2011, 150 str. ISBN 978-80-86212-80-7


Sokol, J.: Zůstat na zemi. Petr Vaďura, Vyšehrad, Praha 2008, 304 str. ISBN 978-80-7021-900-3


Sokol, J.: Čas a rytmus. 2. vyd. Oikumene, Praha 2004, 332 str. ISBN 80-7298-123-4


Sokol, J.: Člověk a náboženství. Portál, Praha 2004. 246 str. ISBN 80-7178-886-4


Sokol, J.: Malá filosofie člověka. Slovník filosofických pojmů. 6. vyd. Vyšehrad, Praha 2010. 364 str. ISBN 978-80-7429-056-5


Sokol, J. – Pinc, Z.: Antropologie a etika. Triton, Praha 2003. 167 str. ISBN 80-7254-372-5 (50%)


Sokol, J.: Filosofická antropologie. Člověk jako osoba. 2.vyd. Portál, Praha 2002. 222 str. ISBN 80-7178-627-6


Sokol, J. – Mičienka, M. – Jirásková, V.: Občanské minimum. Tauris, Praha 2002. 250 str. ISBN 80-211-0410-4


Sokol, J.: Mistr Eckhart a středověká mystika. 3. vyd. Vyšehrad, Praha 2004, 360 str. ISBN 80-7021-414-7


Sokol, J.: Čtení z bible. ČBS Praha 1996. 286 str. ISBN 80-85810-10-7


Sokol, J.: Člověk a svět očima bible. J+J Praha 1993, 94 str. ISBN 80-901625-1-7


Navrátil, V. – Sokol, J. – Žák, V.: Operační systémy. 2.vyd. SNTL Praha 1984, 264 str.


Sokol, J.: Jak počítá počítač. 2. vyd. SNTL Praha 1979. 112 str.


Přibáň, M. – Sokol, J.: Návrh samočinného počítače. SNTL Praha 1970, 176 str.


Sokol, J.: Poselství Ježíšovo. 96 str. Charita Praha 1969


Překlady (výběr):

B. Casper: Míra lidství. Rosenzweig a Lévinas. Oikumene, Praha 1998. 165 s. ISBN 80-86005-62-3


M. Foucault: Sen a obraznost. Delfín, Liberec 1995. 75 s., ISBN 80-901842-1-9


H.-G. Gadamer: Problém dějinného vědomí. FÚ ČAV Praha 1994, 54 str. ISBN 80-7007-062-5


E. Lévinas: Totalita a nekonečno. Oikumene, Praha 1997. 276 str. ISBN 80-86005-20-8 (část)


E. Lévinas: Být pro druhého. Dva rozhovory. Praha 1997. 65 s. ISBN 80-7113-217-9


R. Ruyer: Paradoxy vědomí, PedF UK Praha 1994. 226 str.



Poslední změna: 1. březen 2021 09:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám