Imatrikulace a promoce

Imatrikulace

 • Imatrikulace je slavnost, při níž student zapsaný do fakultní matriky (imatrikulován) slibuje, že bude plnit studijní povinnosti při respektování morálního závazku vůči škole, jejímu řádu a rozhodnutí akademických funkcionářů. Probíhá začátkem října v Karolinu (Ovocný trh 3/5 Praha 1).

 • V souvislosti s imatrikulací je na FHS UK vyhlášen děkanský den a je zrušena veškerá výuka. Přesný den imatrikulace stanoví harmonogram aktuálního akademického roku.

Text imatrikulace studentů Univerzity Karlovy

Slibuji, že budu řádně vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce Univerzity Karlovy. Slibuji, že uchovám v úctě slavnou humanistickou a demokratickou tradici Univerzity Karlovy, budu dbát jejího dobrého jména a budu studovat tak, aby má činnost přinášela všestranný užitek.
Promoce

 • Promoce je slavnostní rozloučení Univerzity Karlovy s absolventem (bakalářem, magistrem, doktorem), v níž absolvent skládá akademický slib a přijímá od promotora diplom, který opravňuje užívat akademické tituly.

Bakalářská promoce

Slavnostní předání diplomů se koná v Aule Profesního domu na Malostranském náměstí 25, Praha 1.

Průběh bakalářských promocí

 1. Slavnostní nástup za zvuků hudby do Auly budovy Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí v pořadí:

    a. 

  absolventi ve společenském oděvu,

    b. 

  dva učitelé fakulty v taláru,

    c. 

  promotor v taláru s insignií,

    d. 

  děkanka v taláru s insignií,

    e. 

  rektorka v taláru s insignií.

 2. Státní hymna.

 3. Děkanka přednese úvodní projev, představí absolventy jménem, příjmením, popřípadě též rodným příjmením, místem narození, uvede absolvovaný studijní program a případné absolvování s vyznamenáním (česky). Poté požádá rektorku o souhlas s vykonáním promočního aktu (česky).

 4. Souhlas rektorky k promočnímu aktu (česky).

 5. Promotor přednese latinsky formuli a text slibu.

 6. Absolventi složí slib stiskem ruky a slovem „slibuji“.

 7. Promotor předá absolventům diplomy.

 8. Děkovný projev absolventa.

 9. Hudba - Staročeský chorál.

 10. Odchod za zvuků hudby v obráceném pořadí.

Bakalářská sponze

SPONDEBITIS IGITUR:

PRIMUM vos huius Universitatis, in qua baccalarii gradum acsenderitis, piam perpetuo memoriam habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos;

DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos;

POSTREMO prudentiam eruditionemque vestram, a facultate praeceptam, facultatis univrsitatisque iussa sequentes humani generis usui tantum atque hominum bono adhibituros.

SPONDEO AC POLLICEOR.

Český překlad sponze

Promotor: Vážení absolventi, vykonali jste s úspěchem zkoušky, které jsou zákonem předepsány k prověření vědomostí těch, kdož chtějí dosáhnout titulu a hodnosti bakaláře. Předstupujete nyní před nás se žádostí, abychom vám v tomto slavnostním shromáždění udělili hodnost, o níž se ucházíte. Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak, jak to od vás vyžaduje vaše příslušnost k této univerzitě, daná hodností, jíž nabudete, a jak to i my od vás očekáváme.

SLÍBÍTE TEDY: (všichni povstanou)

Především, že trvale uchováte ve vděčné paměti tuto univerzitu, na níž dosáhnete hodnosti bakaláře, a že budete podle svých sil podporovat její činnost a zájmy, dále, že hodnost, kterou vám udělím, uchováte bez poskvrny a bez úhony. Konečně, že znalosti, které jste na fakultě získali, poslušni příkazu fakulty a univerzity, využijete jen ve prospěch lidstva a k dobru lidí.

Absolventi: Slibuji.


Magisterská promoce

Slavnostní předání diplomů se koná ve Velké aule Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1.

Průběh magisterských promocí

 1. Slavnostní nástup za zvuku hudby do Velké auly Karolina v pořadí:

    a. 

  promovaní absolventi ve společenském oděvu,

    b. 

  učitelé příslušné fakulty v talárech,

    c. 

  promotor v taláru s insignií,

    d. 

  pedel fakulty v oděvu pedela s insignií,

    e. 

  děkanka v taláru s insignií,

    f. 

  pedel rektorky v oděvu pedela s insignií,

    g. 

  rektor v taláru s insignií.

 2. Státní hymna.

 3. Děkanka přednese úvodní projev a představí absolventy jménem, příjmením, popřípadě též rodným příjmením, místem narození, uvede absolvovaný studijní program a případné absolvování s vyznamenáním (česky). Poté požádá rektorku o souhlas s vykonáním promočního aktu (česky).

 4. Souhlas rektorky k promočnímu aktu (česky).

 5. Promotor přednese latinsky formuli a text slibu.

 6. Absolventi složí slib lehkým dotknutím se žezla a slovy: „Spondeo ac polliceor“.

 7. Promotor předá absolventům diplomy.

 8. Děkovný projev absolventa.

 9. Hudba – Staročeský chorál.

 10. Odchod z auly za zvuku hudby v obráceném pořadí.

Magisterská sponze

SPONDEBITIS IGITUR:

PRIMUM vos huius Universitatis, in qua magistri gradum ascenderitis, piam perpetuo memoriam habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos,

DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos,

POSTREMO studia humanitatis impigro labore culturos et provecturos non solum lucri

Causa, nec ad vanam captandam gloriam, sed ut veritas propagetur et lux eius, qua salus generis humani continetur, clarius effulgeat.

HAEC VOS EX ANIMI VESTRI SENTENTIA SPONDEBITIS AC POLLICEBIMINI?

SPONDEO AC POLLICEOR.

Český překlad sponze

Promotor: Vážení absolventi, vykonali jste s úspěchem zkoušky, které jsou zákonem předepsány k prověření vědomostí těch, kdož chtějí dosáhnout titulu a hodnosti magistra. Předstupujete nyní před nás se žádostí, abychom vám v tomto slavnostním shromáždění udělili hodnost, o níž se ucházíte.

Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak, jak to od vás vyžaduje vaše příslušnost k této univerzitě, daná hodností, jíž nabudete, a jak to i my od vás očekáváme.

SLÍBÍTE TEDY: (všichni povstanou)

Především, že trvale uchováte ve vděčné paměti tuto univerzitu, na níž dosáhnete hodnosti magistra, a že budete podle svých sil podporovat její činnost a zájmy, dále, že hodnost, kterou vám udělím, uchováte bez poskvrny a bez úhony.

Konečně, že budete vytrvalou prací nadále pěstovat a rozvíjet svá bádání o společnosti a lidstvu, a to nejen pro prospěch, ani pro zisk marnivé slávy, ale proto, aby se šířila pravda a aby se jasněji skvěla její zář, jíž je udržováno blaho rodu lidského.

Slibujete to na své dobré svědomí?

Absolventi jednotlivě přísahají na žezlo: SPONDEO AC POLLICEOR. (SLIBUJI A PŘÍSAHÁM.)Doktorská promoce

Slavnostní předání diplomů se koná ve Velké aule Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1.

Průběh doktorských promocí

 1. Slavnostní nástup za zvuku hudby do Velké auly Karolina v pořadí:

    a. 

  promovaní absolventi ve společenském oděvu,

    b. 

  učitelé příslušné fakulty v talárech,

    c. 

  promotor v taláru s insignií,

    d. 

  pedel fakulty v oděvu pedela s insignií,

    e. 

  děkanka v taláru s insignií,

    f. 

  pedel rektorky v oděvu pedela s insignií,

    g. 

  rektorka v taláru s insignií.

 2. Státní hymna.

 3. Děkanka přednese úvodní projev  a představí absolventy jménem, příjmením, popřípadě též rodným příjmením, místem narození, uvede absolvovaný studijní program a téma disertační  práce (česky). Poté požádá rektorku o souhlas s vykonáním promočního aktu (latinsky).

 4. Souhlas rektorky k promočnímu aktu (latinsky).

 5. Promotor přednese latinsky formuli a text slibu.

 6. Absolventi složí slib lehkým dotknutím se žezla a slovy: „Spondeo ac polliceor“.

 7. Promotor předá absolventům diplomy.

 8. Děkovný projev absolventa.

 9. Hudba – Staročeský chorál.

 10. Odchod z auly za zvuku hudby v obráceném pořadí.

Doktorská sponze

PRIMUM vos huius Universitatis, in qua gradum ascenderitis, piam perpetuo memoriam habituros, eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos:

DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos:

POSTREMO studia rerum humanarum culturos et provecturos non ad vanam captandam gloriam, sed ut veritas propagetur et lux eius, qua salus humani generis continetur, clarius effulgeat:

HAEC VOS EX ANIMI VESTRI SENTENTIA SPONDEBITIS AC POLLICEBIMINI?

SPONDEO AC POLLICEOR.

Český překlad sponze

Promotor: Vážení absolventi, vykonali jste s úspěchem zkoušky, které jsou zákonem předepsány k prověření vědomostí těch, kdož chtějí dosáhnout titulu a hodnosti doktora. Předstupujete nyní před nás se žádostí, abychom vám v tomto slavnostním shromáždění udělili hodnost, o níž se ucházíte.

Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak, jak to od vás vyžaduje vaše příslušnost k této univerzitě, daná hodností, jíž nabudete, a jak to i my od vás očekáváme.

SLÍBÍTE TEDY: (všichni povstanou)

Především, že trvale uchováte ve vděčné paměti tuto univerzitu, na níž dosáhnete hodnosti doktora, a že budete podle svých sil podporovat její činnost a zájmy, dále, že hodnost, kterou vám udělím, uchováte bez poskvrny a bez úhony. Konečně, že budete vytrvalou prací nadále pěstovat a rozvíjet svá bádání o společnosti a lidstvu, a to nikoli pro zisk marnivé slávy, ale proto, aby se šířila pravda a aby se jasněji skvěla její zář, jíž je udržováno blaho rodu lidského.

Slibujete to na své dobré svědomí?

Absolventi jednotlivě přísahají na žezlo: SPONDEO AC POLLICEOR. (SLIBUJI A PŘÍSAHÁM.)


Poslední změna: 30. listopad 2023 13:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám