Tváře fakulty

Tvář Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy tvoří především její excelentní pedagogové, přední vědečtí odborníci a zajímavé či dokonce mimořádné osobnosti. Právě jim je věnován projekt s názvem Tváře fakulty, který si klade za cíl představit v řadě rozhovorů jednotlivé pedagogické a vědecké pracovníky naší fakulty a jejich odbornou činnost ostatním členům akademické obce i široké veřejnosti.

Přejeme Vám zajímavé a objevné čtení!


RozhovoryDoc. Martin Nodl, Ph.D., je český historik a medievista. Zabývá se zejména dějinami pozdního středověku, sociálními a kulturními dějinami a dějinami historiografie. Podílí se také na vydávání kvalitních zahraničních publikací z oblasti historiografie v nakladatelství Argo, za což získal v roce 2003 cenu Magnesia Litera. Kromě Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy působí v Centru medievistických studií Akademie věd a Univerzity Karlovy.

Martin Nodl


Doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D., je filosof a překladatel. Zabývá se filosofií 18. a 20. století, literární teorií, strukturalismem, psychoanalýzou nebo lingvistikou znakových jazyků. V roce 2009 získal Prémii Otto Wichterleho za mimořádný vědecký výkon pro badatele do 35 let, v letech 2013–2014 obdržel Fulbrightovo stipendium. Překládá díla autorů jako Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Michel Foucault nebo Judith Butler. Na Fakultě humanitních studií působí od jejího založení v roce 2000. Nyní je garantem navazujícího magisterského studijního programu Filosofie v kontextu humanitních věd.

Josef Fulka


PhDr. Ivan Rynda je sociální a kulturní ekolog. Věnuje se zejména tématu udržitelného rozvoje, je členem řady poradních orgánů a grémií v oblasti životního prostředí a působil mimo jiné jako poradce ministra zemědělství. V roce 2002 získal Cenu Josefa Vavrouška za zásluhy o životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj. Na Fakultě humanitních studií založil studijní program Sociální a kulturní ekologie, kde vyučuje dodnes.

Ivan Rynda


Doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D., je historický sociolog, který na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy působí od roku 2017. Věnuje se dějinám cestovního ruchu a automobilismu a napsal o těchto tématech celou řadu knih (České století motorismu, Automobilista v zajetí reality, Fenomén cestovního ruchu, Cestovní ruch pod dohledem třetí říše aj.). Vyučuje zejména v rámci studijního programu Historická sociologie.

Jan Štemberk


Doc. Veronika Čapská, Ph.D., je historička a kulturní antropoložka, která vyučuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy od roku 2014. Věnuje se zejména ranému novověku, antropologii daru, dějinám překladu, askeze a zbožnosti, paměťovým studiím nebo gender history. V rámci studia navštívila univerzitu v Richmondu (USA), ve Vídni a v Innsbrucku a také působila na Slezské univerzitě v Opavě nebo Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala výzkumné pobyty ve Florencii a Cambridgi, kde působila jako Visiting Fellow. Je šéfredaktorkou odborného časopisu Dějiny - teorie - kritika.

Veronika Čapská


Doc. PhDr. Marek Skovajsa, PhD., je politolog a sociolog, který na Fakultě humanitních studií UK působí od jejího založení. Věnuje se odborným tématům jako teorie občanské společnosti, sociální a politická teorie nebo metodologie společenských věd. Působil na řadě zahraničních univerzit, v letech 2002-2008 byl šéfredaktorem Sociologického časopisu. Na FHS zastával řadu funkcí včetně místopředsedy Akademického senátu FHS UK, proděkana pro zahraniční spolupráci či proděkana pro vědu a výzkum. V současné době přednáší na Katedře studií občanské společnosti.

Marek Skovajsa


Doc. Dr. phil. Mgr. Pavel Himl je historik a historický antropolog, který působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy od roku 2003. V letech 2012–2015 vedl Katedru obecné antropologie, externě působil i na Masarykově univerzitě nebo univerzitách v Gießenu a Paříži. Zabývá se zejména raným novověkem a dějinami osvícenství, kriminality, neusedlého obyvatelstva nebo okrajových společenských skupin. V současné době působí v rámci Katedry obecné antropologie i Historického modulu.

Pavel Himl


Doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D., je filosof, který na Fakultě humanitních studií UK působí od roku 2012. Zabývá se antickou filosofií, vědou a lékařstvím a je autorem řady monografií a řešitelem mnoha grantů. V rámci Filosofického modulu FHS UK vyučuje kurzy jako Řecký atomismus nebo Svoboda, spravedlnost, demokracie - antické kořeny moderních hodnot.

Hynek Bartoš


Prof. PhDr. Josef Kandert, CSc., je český afrikanista, etnolog a religionista. Přes 40 let působil v Náprstkově muzeu, v letech 1991-1997 předsedal Národopisné společnosti. Ve svých výzkumech se věnuje kultuře a společnosti Afriky, kterou v rámci svých bádání několikrát navštívil, zabývá se také střední Evropou nebo náboženstvím. Na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy vyučuje od jejího založení.

Josef Kandert


Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D., je výtvarník a pedagog, který na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy působí od jejího založení v roce 2000. Podílel se na prvotní koncepci Kreativního modulu FHS UK a na Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a pro gymnázia v oblasti výtvarné výchovy. Vlastní tvorbou se prezentoval na četných výstavách např. v Galerii města Plzně, Galerii Karlovy Vary nebo Galerii Františka Drtikola v Příbrami. Věnuje se teorii výtvarného umění, rozvoji tvořivosti, analýze obrazu či vizuální stránce nových médií a kromě FHS UK vyučuje také na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze či Západočeské univerzitě v Plzni.

Jaroslav Vančát

Doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc., je etnoložka, která na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy působí od jejího založení. Zabývá se tématy, jako je antisemitismus, česko-německé a česko-židovské vztahy, marginalizované skupiny či etnologie města. Podílela se na publikaci množství titulů, které se zabývají holocaustem, antisemitismem a nacionalismem. V rámci Společenskovědního modulu vyučuje např. kurzy Úvod do etnologie, Český antisemitismus – komparativní pohled či Moderní česko-německé vztahy pohledem etnologie.

Blanka Soukupová

Doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D., je filosof, který působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy od roku 2000. V letech 2012-2016 vedl jedno z univerzitních center excelence Centrum fenomenologického výzkumu při FHS UK. V současné době se angažuje ve Společnosti pro filosofickou antropologii.

Aleš Novák


Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D., je česká etnomuzikoložka na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Organizuje každoroční mezinárodní Letní etnomuzikologickou školu, v nedávné době přednášela na prestižních amerických univerzitách (Harvard University, Columbia University). Specializuje se na hudbu menšin (zejm. hudbu Romů) a urbánní etnomuzikologii; na Fakultě humanitních studií vyučuje kurzy jako Hudba Romů, Mimoevropské hudební kultury, Úvod do hudební antropologie nebo Collegium Ethnomusicologicum.

Zuzana Jurková

Doc. MUDr. Iva Homerová, Ph.D., je česká lékařka, která se věnuje sociálnímu lékařství, lékařské etice a gerontologii, habilitovala se v oboru sociální a kulturní antropologie problematikou Alzheimerovy choroby a péče o seniory. Založila Českou alzheimerovskou společnost a Gerontologické centrum, které dodnes vede, je předsedkyní Alzheimer Europe a České gerontologické a geriatrické společnosti. Na FHS UK spoluzaložila Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO), rovněž zde působí jako proděkanka pro zahraniční vztahy. V publikační činnosti se zaměřuje zejména na problematiku demence, dlouhodobé péče a péče o geriatrické pacienty. (foto: novinky.cz)

Iva Holmerová

Doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc., je filosof, který na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy působí od roku 2003; v roce 2007 se stává vedoucím a koordinátorem programu Erasmus Master Mundus "Německá a francouzská filosofie (Europhilosophie)". V roce 2014 obdržel Cenu AV ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu, o rok později pak Řád francouzské republiky Rytíř akademických palem za vědecké zásluhy a aktivní podíl na univerzitní a vědecké spolupráci mezi Francií a ČR. Zabývá se zejména německou a francouzskou fenomenologií, hermeneutikou, německou klasickou filosofií, filosofickou antropologií a filosofií dějin.

Karel Novotný


Prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc., je archeolog. Na Fakultě humanitních studií působí na Katedře sociální a kulturní ekologie. Prof. Matoušek se zabývá archeologií pravěku a novověkou archeologií, mezi jeho badatelská témata patří například výzkum jeskyní v Českém krasu, výzkum bojišť třicetileté války nebo počátky rekreačních aktivit. Na fakultě vyučuje předměty jako Člověk a příroda v době industrializace, Průmyslová revoluce kolem nás, Vývoj krajiny města a neměsta nebo Metody archeologického a historického studia.

Václav Matoušek

Prof. Miloš Havelka, CSc., je sociolog, filosof a historik. V letech 1993–2001 byl šéfredaktorem Sociologického časopisu a Czech sociological review, 1994–1999 vedl katedru filosofie na Husitské teologické fakultě UK. Od roku 2002 působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, mezi lety 2002–2016 rovněž jako proděkan pro vědu a výzkum. Zabývá se zejména dějinami idejí, českou otázku, náboženstvím, myšlením T. G. Masaryka či Maxe Webera. Mezi mnoha kurzy, které vyučuje, patří například Česká otázka v evropském kontextu, Historická sociologie vědění, kultury a náboženství, Teorie občanské společnosti či Vybrané problémy sociální filosofie a filosofie dějin.

Miloš Havelka

PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. je etnoložka, která působí na Fakultě humanitních studií od jejího založení. Během své akademické dráhy prostřídala celou řadu akademických ústavů a badatelských témat: studium menšin v jihovýchodní Evropě, etnologii dělnictva a města, ikonografii středověku či středověké tkaniny. Na Společenskovědním modulu FHS vyučuje předměty Česká společnost a etnické skupiny a Etnokulturní vývoj Romů.

Mirjam Moravcová


Miroslav Vaněk (foto: Novinky.cz) Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., je historik soudobých dějin a průkopník orální historie v České republice. Od roku 2010 je ředitelem Centra orální historie při Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd, v letech 2010–2012 byl prezidentem mezinárodní Asociace orální historie. Na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy působí od roku 2006, v roce 2008 zde založil magisterský obor Orální historie - Soudobé dějiny, který dodnes vede.

Miroslav Vaněk

Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc., je sociolog, zakladatel a vedoucí pracoviště Historické sociologie na Fakultě humanitních studií. Zabývá se zejména sociologickou teorií, kolektivní pamětí, historickým vědomím a současnou sociologií. V rámci oboru Historická sociologie vyučuje například kurzy Historická a srovnávací sociologie, Teorie sociální změny či Kolektivní paměť a její výzkum; na Společenskovědním modulu přednáší kurz Moderní společnost a sociologické teorie.

Jiří Šubrt

Doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc., zaměstnanec nejdříve Institutu základu vzdělanosti a následně od roku 2010 filosofického modulu, katedry obecné antropologie a později také pracoviště oboru Německá a francouzská filosofie na FHS UK, se odborně zabývá ontologicky a fenomenologicky orientovanou filosofií. Vyučuje v kurzech Proměny konceptů danosti světa člověku v německém idealismu a fenomenologicky orientované filosofii, Německá filosofie, Fenomenologie, Co znamená myslet - seminář k Heideggerovým pozdním přednáškám „Was heisst Denken?“, F. W. J. Schelling: Stuttgarter Privatvorlesungen – četba a dalších. V letech 2007–2015 zastával funkci děkana Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze; v předchozích letech byl též vedoucím filosofického modulu, proděkanem pro rozvoj a ředitelem institutu magisterských programů. Zároveň je předsedou oborové rady a garantem studijního programu a oboru Německá a francouzská filosofie. Rozhovor s docentem Benyovszkym naleznete zde. 6. května 2016

Ladislav Benyovszky


Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., od roku 1996 zaměstnankyně nejdříve Institutu základu vzdělanosti a následně katedry studií občanské společnosti FHS UK, kterou na fakultě založila a po dobu několika let vedla, se odborně věnuje otázkám sociální ekonomie a sociálního podnikání a zkoumá problematiku neziskového čili občanského sektoru. Vyučuje v kurzech Organizovaná občanská společnost: úvod do studia, Financování organizací občanského sektoru, Ekonomická analýza organizací občanského sektoru, Sociální marketing a dalších. V současné době je proděkankou pro magisterská studia a odbornou garantkou navazujícího magisterského oboru Studia občanského sektoru. Rozhovor s docentkou Dohnalovou naleznete zde. 30. března 2016

Marie Dohnalová

Jan Horský (zdroj foto: domaci.ihned.cz)  Doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., od roku 1996 zaměstnanec nejdříve Institutu základu vzdělanosti a následně historického modulu Fakulty humanitních studií UK, se odborně věnuje dějinám rodiny a historické demografii, teorii a metodologii historických věd a dějinám kultury. Vyučuje v  kurzech Historiografie a metodologie historické vědy, Dějiny kulturních kategorií, Dějiny pojmů a idejí, Historická antropologie, kulturní dějiny a historiografie a dalších. Je garantem studijního programu Humanitní studia a také koordinátorem Programu rozvoje vědních oblasti na Univerzitě Karlově P20 Kulturní, sociální a historická antropologie. Rozhovor s docentem Horským naleznete zde. 29. února 2016

Jan Horský

Helena Haškovcová je česká bioložka a filosofka, profesorka lékařské etiky. Hlavními tématy jejího odborného zájmu jsou práva pacienta, pravda na nemocničním lůžku, informovaný souhlas, sociální gerontologie a problematiky umírání a smrti (thanatologie). Na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde je garantkou doktorského studijního programu Aplikovaná etika, působí od roku 2002.  Na 3. lékařské fakultě UK iniciovala vznik lékařské etiky jako samostatné lékařské disciplíny v ČR. V tomto oboru se také jako první v ČR roku 1992 habilitovala a o rok později byla jmenována profesorkou. V letech 1996–2002 působila na Husitské teologické fakultě UK jako vedoucí Katedry psychosociálních věd a speciální etiky. Je autorkou 23 odborných monografií, řady vědeckých článků, učebnic a příruček pro lékaře a zdravotníky. Je členkou několika oborových a vědeckých rad a české pobočky PEN klubu.     Rozhovor s profesorkou Haškovcovou naleznete zde. 4. prosince 2015

Helena Haškovcová


„Tváře fakulty“ vám při příležitosti 15. výročí založení Fakulty humanitních studií přinášejí rozhovor se zakladateli fakulty, Janem Sokolem a Zdeňkem Pincem, na téma počátků FHS. Prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., byl v letech 2000–2007 prvním děkanem FHS UK. Nyní je členem kolegia děkana a zastává funkci proděkana pro vnější vztahy. Doc. PhDr. Zdeněk Pinc byl první proděkanem pro studium. Nyní je členem kolegia děkana a zastává funkci proděkana pro záležitosti studentů. Rozhovor naleznete zde. 26. srpna 2015

Jan Sokol a Zdeněk Pinc

Doc. Ing. Karel Müller, CSc., působí na společenskovědním modulu FHS UK, v letech 2002–2007 byl též proděkanem pro zahraniční styky. Odborně se věnuje tématům sociologie vědění, sociologie institucí a problému modernizačních procesů. Přednáší pro bakalářské, magisterské i doktorské studenty v rámci oborů Studium humanitní vzdělanosti, Studia občanského sektoru, Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, Genderová studia, Environmentální studia a Historická sociologie v kurzech Úvod do sociologie, Kvalitativní metody sociologického výzkumu, Sociologie institucí, Sociologie organizace pro občanský sektor, Sociologie vědění aj. Rozhovor s docentem Karlem Müllerem o jeho odborných zájmech, pedagogickém působení na FHS, oblíbených volnočasových aktivitách a názorech na současnou situaci v sociologii i ve společnosti obecně naleznete zde. 25. května 2015

Karel Müller

Mgr. Lily Císařovská působí na Fakultě humanitních studií UK od roku 2007, od roku 2008 dodnes je vedoucí Komunikativního modulu. Vyučuje anglický jazyk v kurzech AJ - Advanced, Úvod do studia jazyka, Nácvik anglického překladu aj. Kromě toho působí v akademickém senátu fakulty. Ve volném čase se věnuje překládání. Rozhovor s Lily Císařovskou o minulosti i současnosti fakulty, fungování akademického senátu a výuce cizích jazyků na FHS naleznete zde. 2. ledna 2014

Lily Císařovská

Doc. ak. mal. Jaroslav Alt je od roku 2006 zaměstnancem Historického modulu FHS UK. Během svého působení na fakultě přednášel v takových kurzech jako Dějiny umění 19. a 20. stol., Krajina jako fenomén, Prostor a čas v malbě 19. a 20. století, Město - architektura - umění aj. Kromě problematiky vnímání, poznávání a čtení uměleckého díla minulosti i současnosti v rámci své pedagogické a vědecké činnosti se též věnuje kresbě, malbě a restaurování uměleckých děl. Rozhovor s docentem Altem o jeho akademickém působení, vnímání umění a mnohém dalším naleznete zde.  6. prosince 2013

Jaroslav Alt


Doc. Dr. Phil. Hans Rainer Sepp je od roku 2007 zaměstnancem Pracoviště oboru Německá a francouzská filosofie FHS UK. Je garantem studijního programu Filozofie, studijního oboru Německá a francouzská filozofie v Evropě (Eurofilozofie) s výukou v českém a německém jazyce. Specializuje se na fenomenologii, etiku, estetiku, interkulturní filosofii a filosofickou antropologii. Rozhovor s doc. Seppem o jeho vědecké a pedagogické činnosti, filosofické práci a výzkumných i publikačních plánech čtete zde. 2. září 2013

Hans Rainer Sepp

Prof. Jiří Pešek se specializuje na mezioborové problémy kulturních a sociálních dějin, dějin dějepisectví, dějin školství a měst v 16. až 20. století v českých zemích a střední Evropě a na moderní německé dějiny. Od roku 2012 přednáší na Historickém modulu Fakulty humanitních studií UK. Rozhovor s prof. Jiřím Peškem, který připravila redakce studentského humanitního revue  Humr v rámci spolupráce s  Fakultním newsletterem, naleznete zde.  Přednášku, kterou prof. Pešek pronesl k 665. výročí Univerziy Karlovy o historii naší univerzity, můžete shlédnout on-line na stránkách ČT24  zde. 4. června 2013

Jiří Pešek


Kontakt

Manažerka projektu: Mgr. Kateřina Tourková

Autorky rozhovorů: Mgr. Kateřina Tourková, Mgr. Marie Pavlásková


Poslední změna: 21. březen 2022 14:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám