Příloha č. 1 k opatření děkana č. 14/2018

Pokyny k provedení inventarizace pro rok 2018

1. Harmonogram termínů pro provedení inventarizace

  a. 

Pro jmenování Ústřední inventarizační komise (dále jen „ÚIK“) ukládám proděkanům fakulty do 2. 11. 2018 navrhnout tajemníkovi možného člena ÚIK za své pracoviště;


  b. 

vedoucím pracovišť fakulty ve spolupráci s tajemníkem ukládám jmenovat dílčí inventarizační komise včetně písemného pověření každého člena inventarizační komise do 2. 11. 2018;


  c. 

proškolení členů dílčích inventarizačních komisí včetně seznámení s plánem inventarizací do 9. 11. 2018;


  d. 

ukládám provést fyzické inventarizace k datu 30. 11. 2018;


  e. 

ukládám provést dokladové inventarizace k datu 31. 12. 2018;


  f. 

ukládám při inventarizacích se řídit plánem inventarizací:

 • vedoucí jednotlivých pracovišť zajistí aktualizaci předložených inventarizačních soupisů do 23. 11. 2018,


 • fyzická inventarizace majetku proběhne v Jinonicích ve dnech 26. 12. a 27. 11. 2018,


 • fyzická inventarizace majetku proběhne na Veleslavíně dne 28. 11. 2018,


 • fyzická inventarizace majetku proběhne v prostorách FHS v ulici Máchova a ostatních pracovištích dne 29. 11. 2018.2. Vyhlášení plánu průběhu inventarizace ke dni řádné účetní závěrky prováděné ke dni 31. 12. 2018

 1. Před zahájením inventarizace:

  • stanovit odpovědné pracovníky (viz body a) a b) výše),

  • seznámit odpovědné pracovníky s úkolem a cílem celé inventarizace (viz bod c) výše),

  • zajistit podpis prohlášení odpovědného pracovníka za inventarizovaný druh majetku.


 2. Provádění vlastních inventarizací:

  • zajistit skutečné stavy,

  • odsouhlasit vypracované inventarizační soupisy,

  • porovnat zjištěný fyzický stav se stavem účetním,

  • provést dokladové inventarizace,

  • doložit evidenci pohledávek,

  • doložit evidenci rezerv a opravných položek


 3. Další úkoly dílčích inventarizačních komisí:

  • zjistit a vyčíslit inventarizační rozdíly,

  • navrhnout vypořádání inventarizačních rozdílů,

  • vypracovat inventarizační zápis dílčích inventarizačních komisí,

  • předat inventarizační zápisy včetně podkladů ÚIK.


 4. Vyhodnocení inventarizace:

  • zpracovat všechny zápisy dílčích inventarizačních komisí,

  • připravit z inventarizačních seznamů návrh na zařazení majetku do osobních karet (do 50 000 Kč), případně doporučit uzavřít dohodu na svěřené předměty (nad 50 000 Kč). Týká se předmětů, které užívá jen určený pracovník, má k dispozici uzamykatelný stůl, skříň apod., od něhož má klíč pouze on. Pokud je to nezbytné, je oprávněn svěřený předmět nosit za tímto účelem i mimo své pracoviště. Např. mobilní telefony, notebooky, fotoaparáty apod.,

  • předložit a projednat výsledky inventarizací, vyhodnotit návrhy závěrů dílčích inventarizačních komisí ÚIK,

  • vypracovat zápis ÚIK,

  • schválit výsledky odpovědným pracovníkem,

  • zúčtovat a vypořádat inventarizační rozdíl.


Termín jednotlivých kroků dle textu.


Nedílnou součástí tohoto opatření je:

  A. 

formulář Jmenování ústřední inventarizační komise

  B. 

formulář Jmenování dílčí inventarizační komise dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku, drobného dlouhodobého majetku a jemu podobnému majetku ve zvláštní evidenci

  C. 

formulář Jmenování dílčí inventarizační komise pohledávek (závazků z obchodního styku, bankovní úvěry, pokladní hotovost apod.)

  D. 

vzor formuláře Převod majetku
V Praze dne 15. října 2018


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


FORMULÁŘ

Jmenování ústřední inventarizační komise na FHS UK pro rok 2018

Na základě Opatření rektora č. 39/2015 Provádění inventarizací majetku a závazků na Univerzitě Karlově


j m e n u j i


ústřední inventarizační komisi v tomto složení:


Předseda:

.........................................

Členové:

.........................................

.........................................


Termín, ke kterému se inventarizace provádí: 31. 12. 2018, tj. k termínu, ke kterému je sestavována účetní závěrka.V Praze dne ………………………


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan

FORMULÁŘ

Jmenování dílčí inventarizační komise pro inventarizaci dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku, drobného dlouhodobého majetku a jemu podobnému majetku ve zvláštní evidenci na FHS UK pro rok 2018

Na základě Opatření rektora č. 39/2015 Provádění inventarizací majetku a závazků na Univerzitě Karlově


j m e n u j i


dílčí inventarizační komisi pro inventarizaci dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku, drobného dlouhodobého majetku a jemu podobnému majetku ve zvláštní evidenci v tomto složení:


Předseda:

.........................................

Člen:

.........................................


Za provedení inventarizace a dodržení ustanovení tohoto příkazu odpovídá předseda uvedené inventarizační komise. Předseda komise se musí osobně účastnit všech inventarizačních prací.


Termín, ke kterému se fyzická inventarizace provádí: 30. 11. 2018, tj. k termínu stanovenému Opatřením rektora č. 39/2015.V Praze dne ………………………Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan

FORMULÁŘ

Jmenování dílčí inventarizační komise pro inventarizaci pohledávek (závazků z obchodního styku, bankovní úvěry, pokladní hotovost apod.) na FHS UK pro rok 2018

Na základě Opatření rektora č. 39/2015 Provádění inventarizací majetku a závazků na Univerzitě Karlově


j m e n u j i


dílčí inventarizační komisi pro inventarizaci pohledávek (závazků z obchodního styku, bankovní úvěry, pokladní hotovost apod.) v tomto složení:


Předseda:

.........................................

Člen:

.........................................


Za provedení inventarizace a dodržení ustanovení tohoto příkazu odpovídá předseda uvedené inventarizační komise. Předseda komise se musí osobně účastnit všech inventarizačních prací.


Termín, ke kterému se inventarizace provádí: 31. 12. 2018, tj. k termínu, ke kterému je sestavována účetní závěrka.V Praze dne ………………………Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan

VZOR FORMULÁŘE

Převod majetku

Převod majetku Fakulta humanitních studií

Popis

Počet

Inv. číslo 1)

Poznámka


Původní umístění:

2a) Přebírám do osobní správy NEBO

2b) Bude trvale umístěno v:

Předal (hůlkovým písmem):

Převzal (hůlkovým písmem):

Předal (datum a podpis):

Převzal (datum a podpis):

Poznámky účtárny:


Tučně vyplněné části musí být vyplněny. Doklad si ponechá předávající, který jej do 14 dnů předá pracovníkovi odpovědnému za evidenci majetku

1) Pokud nevíte (chybí štítek) doplní účtárna

2) Nehodící se škrtněte. Při volbě 2a) – do osobní správy nevyplňujte umístění, věci vám budou připsány na osobní seznam.


Poslední změna: 2. listopad 2018 11:59 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám