Opatření tajemníka č. 1/2020

Název:

Stanovení výše fakultní režie u grantových a obdobných projektů pro rok 2020

K provedení:

-

Účinnost:

13. února 2020

[zrušeno opatřením tajemníka č. 1/2021 s účinností od 12. února 2021]


Stanovení výše fakultní režie u grantových a obdobných projektů pro rok 2020

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V návaznosti na pravidla hospodaření s grantovými prostředky a na základě podílu výzkumné a pedagogické složky v hlavní činnosti je stanovena fakultní režie ve výši minimálně 25 % všech neinvestičních nákladů (včetně této režie), což je podloženo výpočty uvedenými v čl. 2 odst. 1.


Čl. 2: Výpočet fakultní režie a její platnost

 1. Režie vychází z následujících nákladových položek:


  tis. Kč

  knihy a časopisy

  168

  kancelářské potřeby a tonery

  179

  drobný majetek

  460

  energie (voda, plyn, elektřina, teplo, teplá voda)

  941

  služby (spoje, nájem, úklid, svoz odpadu)

  4 568

  režijní mzdy (včetně odvodů)

  16 113

  odpisy (z investic pořízených z vlastních zdrojů)

  3 636

  ostatní režijní náklady a opravy

  1 536

  celkem

  27 601  Poměr grantů a dalších projektů k hlavní činnosti činí

  27 601 x 59,34 % = 16 378

  Objem neinvestičních grantových prostředků včetně režie = 64 999
  Podíl režie připadající na granty

 2. Uvedené procento (25 %) platí pro granty a obdobné projekty požadované od 1. ledna 2020, pokud pro ně není ze strany poskytovatele, Rektorátu Univerzity Karlovy nebo Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy stanoven jiný postup.


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 13. února 2020.

 3. Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti zrušuje opatření tajemníka č. 1/2019.
V Praze dne 13. února 2020


Mgr. Karel Strnad

tajemníkVypracovala:

Jitka Prachařová

Odpovídají:

řešitelé projektů

Oddělení pro vědu a výzkum Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Poslední změna: 16. únor 2022 13:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám