Startuje jedinečný projekt – Divadlo utlačovaných

Tisková zpráva, 28. června 2021


Cílem projektu, který v tuzemsku nemá obdoby, je rozvoj divadla utlačovaných. To pracuje s marginalizovanými skupinami. Projekt, který nese název „Divadlo utlačovaných – Empowerment pomocí kultury,“ byl podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP 2014-2021. Projekt zastřeší Fakulta humanitních studií UK (dále jen FHS UK) a bude realizován od jara 2021 do března 2023.


K dalším cílům projektu patří rozšíření divadla utlačovaných na více cílových skupin a zvýšení povědomí o této metodě mezi profesionály v oblasti kultury, umění a sociální práce. Odbornou garantkou je Mgr. Dana Moree, Dr., z FHS UK, která se divadlu utlačovaných věnuje jak v praxi, tak v rámci akademického působení. „Divadlo utlačovaných je podle zakladatele metody Augusta Boala nástrojem pro změnu,” říká Dana Moree a doplňuje: „Je to metoda, která umožňuje pojmenovat a ukázat situace, které často zůstávají skryté prostě proto, že se dějí lidem, kteří jsou ve společnosti méně vidět. Divadlo se pak stává jazykem, který nám umožňuje situace "po'mnovat” polečně hledat i možnosti, jak je změnit.”


O projektu

Projekt má více aktivit, které se propojují. Jde například o:

  • přípravu nové divadelní hry pomocí metody divadla utlačovaných,

  • festival divadla utlačovaných Divufest za účasti divadelních skupin z Prahy i z regionů,

  • posílení metody divadla utlačovaných s pomocí progresivních přístupů z oblasti performativních umění,

  • improvizace a vytvoření výcviku pro profesionály,

  • výzkum a publikaci – ty budou sloužit jako podklady pro výcvik profesionálů.


Celkové náklady projektu jsou: 3 102 216 Kč, výše samotného grantu pak 2 791 994 Kč.


Partneři projektu

Projekt má dva norské partnery – Univerzitu ve Stavangeru a Univerzitu Rudolfa Steinera v Oslu. Ty metodu divadla utlačovaných podporují v Norsku. Na realizaci bude FHS UK spolupracovat také s Kampusem Hybernská, z. ú., zřízeným Hlavním městem Prahou a Univerzitou Karlovou a univerzitním projektem Hyb4City.


O divadle utlačovaných

Jde o metodu, kterou vyvinul brazilský režisér, dramatik a teoretik Augusto Boal v 60. letech 20. století jako nástroj iniciování sociálních změn. Využívá divadelních postupů pro zkoumání, prezentaci a společné hledání řešení zvoleného problému. Metoda pracuje několika hlavními nástroji: umožňuje pracovat s lidmi, kteří zažili ve společnosti nějakou formu útlaku, a vést je ke zplnomocnění/empowermentu. Prezentace jejich příběhů pomocí divadelních představení umožňuje dialog mezi herci s touto životní zkušeností a diváky, kteří reprezentují širší společnost. A konečně přináší možnost hovořit o útlaku ve společnosti a navrhovat možná řešení.


Divadlo a FHS UK

Při FHS UK působí Divadlo Dvě na třetí vedené Mgr. Danou Moree, Dr., a Lízou Zima Urbanovou, které tuto metodu využívají a rozvíjí téměř desetiletí. Za tu dobu vznikla více než dvacítka divadelních představení se zaměřením na různé cílové skupiny – Romy a ne-Romy, ženy se zkušeností domácího násilí, vietnamskou komunitou a další.


O garantce projektu

Mgr. Dana Moree, Dr., vede v rámci programu Studia občanské společnosti kurs Práce s marginalizovanými skupinami a divadlo utlačovaných. Divadlu utlačovaných se tak věnuje jak prakticky, tak i výzkumně. Ve své profesní dráze se také zabývá tématy, jež se týkají interkulturního soužití, jako jsou identita, kultura, procesy vyloučení, inkluze, kulturní nedorozumění a konflikt. Věnuje se rovněž výzkumům, které se zaměřují na vliv společenských změn na oblast vzdělávání a na angažovanost jednotlivců i skupin.


Kontakt:

  • Dana Moree, studijní program Studia občanské společnosti FHS UK,

  • Filip Poštulka, mediální zástupce projektu, M: 724 104 295,


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává autorská práva Fakulta humanitních studií UK., je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.


Poslední změna: 7. červenec 2021 10:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám