Pokyn děkana č. 1/2009

Název:

Formální úprava a odevzdávání kvalifikační práce

K provedení:

-

Účinnost:

15. února 2009

[zrušeno opatřením děkana č. 11/2010 s účinností od 1. července 2010]


Formální úprava a odevzdávání kvalifikační práce

Kvalifikačními písemnými pracemi (dále: „kvalifikační práce“) se rozumí práce bakalářské, magisterské a disertační ve smyslu § 45 odst. 3, § 46 odst. 3 a 5, § 47 odst. 4 zákona.


 1. Kvalifikační práce se zadávají v termínech stanovených harmonogramem akademického roku. Zpracované práce se předkládají na sekretariátech příslušných institutů v předepsaném termínu.


 2. Práce musí vyhovovat kritériím stanoveným SZŘ UK a musí splňovat obvyklé náležitosti odborného textu.


 3. Práce musí obsahovat tato podepsaná závazná prohlášení:

    a. 

  student vypracoval práci samostatně,

    b. 

  všechny použité prameny a literatura byly citovány,

    c. 

  student souhlasí/nesouhlasí se zveřejněním práce pro účely studia a výzkumu,


 4. Kvalifikační práci odevzdá student na sekretariátu v předepsaném termínu (vyhlášen harmonogramem akademického roku) ve dvojí podobě:

    a. 

  tři exempláře v tištěné podobě, svázané vazbou,

    b. 

  digitální verzi (totožnou s verzí tištěnou) v jediném elektronickém dokumentu na CD ROMu.


 5. Pokyn nabývá účinnosti 15. 2. 2009.
V Praze dne 13.2.2009


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS

Poslední změna: 16. květen 2019 14:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám