Vyhláška děkana č. 1/2009

Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 do nově akreditovaného doktorského studijního programu Antropologie v prezenční a kombinované formě se standardní délkou studia čtyři roky

Všeobecné podmínky pro přijetí ke studiu:

Ke vstupu do přijímacího řízení je nutno podat do 31. 7. 2009 vyplněnou přihlášku k doktorskému studiu spolu s následujícími přílohami:téma doktorského školení, t. j. stručná anotace výzkumného projektu vypracovaného zpravidla společně s dohodnutým školitelem, který svůj souhlas s projektem stvrzuje svým podpisem;

-  doklad o ukončení vysokoškolského studia na úrovni magisterského programu         společenskovědního, humanitního, přírodovědeckého nebo jiného vhodného zaměření.;

-  stručný odborný životopis;

-  ostatní doklady hodné zřetele (např. přehled dosavadních publikací uchazeče, doklad o vykonání     státní zkoušky nebo mezinárodně uznávaného certifikátu ze světového jazyka, doklad o vědecké    praxi doma či v zahraničí apod.);

-  pozn. lékařské potvrzení se nevyžaduje.

Při přijímacím pohovoru musí uchazeč prokázat odborné schopnosti studovat příslušný obor a předpoklady k samostatné vědecké práci. Otázky přijímacího pohovoru se soustřeďují především na zvolené téma výzkumného projektu.


Doporučená literatura:

Benediktová, R., Kulturní vzorce. Praha 1999.

Beneš, J., Člověk. Praha, 1994.

Budil, I. T., Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha, 1992.

Budil, I. T., Za obzor západu. Praha, 2001.

Dülmen, R. van, Historická antropologie. Praha, 2002.

Geertz, C., Interpretace kultur. Praha, 2000.

Gurevič, A., Nebe, peklo, svět. Praha, 1996.

Le Goff, J. (ed.), Středověký člověk a jeho svět. Praha, 1999.

Mauss, M., Esej o daru. Praha, 1999.

Murphy, F. R., Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha, 1998.

Ridley, M.: Červená královna. Praha, 1999.

Sokol, J., Člověk a náboženství. Praha, 2004.

Weber, M., Sociologie náboženství. Praha, 1998.

(Poznámka: Seznam doporučené literatury je orientační. Uchazeč při přijímacím pohovoru předloží seznam literatury, kterou prostudoval s ohledem na svůj individuální zájem a zvolené téma projektu disertace.)


Přihláška:

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením:

e-přihláška (Kč): 300 (elektronická přihláška)

papírový formulář (Kč): 599

Naše číslo účtu je 27-1842600277/0100. Platba je platná, jen když je správně uveden variabilní symbol, který každému uchazeči vygeneruje aplikace na elektronickou přihlášku. V případě podání papírové přihlášky všichni uchazeči uvedou variabilní symbol  710105.


Kontakt:

Telefon: +420 251 080 211, 251 620 481

Fax: +420 251 080 363

E-mail: jana.jenickova@fhs.cuni.cz

V Praze dne 1. 7. 2009


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS
Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám