CŽV – Kariérové poradenství

Anotace:

Studium je určeno odborníkům a odbornicím z oblastí pedagogiky, psychologie, sociální práce a příbuzných oborů, kteří realizují nebo chtějí realizovat aktivity kariérového poradenství ve školním prostředí nebo v oblasti celoživotního vzdělávání.


Program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností spojených s aplikací pedagogiky a psychologie do kariérového poradenství a kariérového vzdělávání a je veden odborníky a odbornicemi z Centra kompetencí oceněnými Národní cenou kariérového poradenství. Smyslem programu je významně inovovat koncepci kariérového poradenství i kariérové vzdělávání v souladu s aktuálními mezinárodními trendy, a tedy uvést tento systém do praxe v českých podmínkách.Akademick rok: 2023/2024

Způsob výuky: prezenční

Forma výuky: jiná

Jazyk výuky: čeština

Délka kurzu: 4 semestry

Předpokládaný termín zahájení studia: únor 2024

Přihlášky lze podávat od 20.12.2023 do 15.1.2024

Poplatek: 30.000Kč


MOMENTÁLNĚ NENÍ MOŽNÉ PODÁVAT PŘIHLÁŠKYDetail kurzu:

Časově je program dimenzován na 250 hodin v rámci čtyř semestrů, jejichž součástí jsou mimo jiné dva sebezkušenostní víkendové pobyty. Studující si sami zajišťují a hradí ubytování během těchto dvou výjezdových akcí, stejně jako náklady na individuální praxi v kariérovém poradenství.


Během dvou let studia účastníci/ce sledují aspekty kariérového poradenství, přičemž doklady o své práci ukládají do portfolia kariérového poradce, jež předkládají při závěrečné kvalifikační zkoušce kariérového poradce dle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací MŠMT – autorizovanou osobou je Centrum kompetencí.


Podrobné požadavky a informace o jednotlivých kurzech obdrží studující po přijetí do programu CŽV.


Počet přijatých účastníků/nic je omezen na nejvýše 30 osob.


Upřesnění poplatku: Každoroční poplatek 15.000,00 Kč je splatný vždy před zahájením ročníku výuky převodem na účet fakulty. V ceně je zahrnut poplatek za výuku, učební materiály, posouzení portfolia a závěrečná zkouška dle Národní soustavy kvalifikací. Cena naopak nezahrnuje náklady na cestovné účastníků/nic, jejich stravování a ubytování během dvou sebezkušenostních víkendových pobytů.

Studijní plán:

 • Orientace v platné legislativě v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti

  (PhDr. Petra Drahoňovská; 12h)

 • Vyhledávání, systematizace a vyhodnocování kariérových informací

  (PhDr. Petra Drahoňovská; 13h)

 • Uplatňování metod, technik a postupů základní kariérové diagnostiky

  (PhDr. Nora Jakobová; 24h)

 • Vedení poradenského procesu a individuální a skupinové poradenství

  (Mgr. Dorota Madziová; 48h)

 • Používání speciálních komunikačních metod pro kompenzaci příslušného ohrožení, rizika nebo znevýhodnění

  (doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.; 30h)

 • Vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj dovedností řízení kariéry

  (doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.; 30h)

 • Nastavení poradenských služeb a spolupráce aktérů v oblasti kariérového poradenství legislativního ukotvení

  (Mgr. Silvie Pýchová, Ph.D.; 49h)

 • Profesní rozvoj kariérového poradce

  (Bc. Lenka Němcová; 44h)

Podmínky přijetí:

 • Absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu na vysoké škole humanitního zaměření.

 • Minimálně 2 roky praxe ve vzdělávání, poradenství nebo v sociálních službách.

Aktuality:

Pilotní běh, jedinečný nejen svým prvenstvím mezi kurzy akreditovanými v rámci Národní soustavy kvalifikací ve své náplni, ale také prvenstvím mezi profesními kurzy CŽV na Fakultě humanitních studií, je pozoruhodnou ukázkou spolupráce akademického prostředí a odborníků z praxe, jimiž jsou lektorky z Centra kompetencí. Tomuto prolnutí se již v prvním roce existence kurzu dostalo výrazných odborných uznání – během října 2023 prezentoval lektorský tým kurz na konferenci NCKP v Bratislavě a pouze několik dní nato obdržel v rámci 15. ročníku soutěže Národní ceny kariérového poradenství pořádané Centrem Euroguidance při Národním pedagogickém institutu ČR hlavní cenu. Kurzu je také věnováno několik rozhovorů – jednak se Silvií Pýchovou, jednou ze zakladatelek Centra kompetencí, a studentkou kurzu Renatou Knittlovou (ZDE), druhak s garantkou kurzu doc. G. Málkovou (ZDE).

Kontakt:

Garant: doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.

Kontaktní osoba: Mgr. Dominik Kuna

Email:


Poslední změna: 5. únor 2024 08:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám