Příkaz děkana č. 1/2012

K provedení fyzické inventury hmotného majetku Fakulty humanitních studií UK

Ve smyslu Opatření děkana č. 14 /2012 – k předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze za rok 2012, Příloha č. 1 – Pokyn k provedení inventarizace pro rok 2012, který byl vydán ke dni 29. 10. 2012, dávám tímto příkaz k provedení fyzické inventury hmotného majetku s těmito termíny:


  • zahájení fyzické inventury       …………………………..16. listopadu 2012

  • ukončení fyzické inventury      …………………………..31. prosince 2012

  • vyhotovení a předání zápisu     ………………………… ...14. prosince 2012

  • proúčtování zjištěných rozdílů  …………………………..21. prosince 2012


Pracovníci jmenovaní v ústřední inventarizační komisi, v dílčích inventarizačních komisích

(Opatření děkana č. 14 /2012, příloha č. 1) a ostatní pracovníci, v jejichž přímé odpovědnosti se inventarizovaný majetek nachází, jsou povinni se zúčastnit prací souvisejících s prováděnou inventarizací.

Zaměstnanci, kteří se budou podílet na přímém provedení inventarizace, budou před zahájením fyzické inventury proškoleni. Toto proškolení písemně potvrdí.

Za bezchybné provedení inventarizace na jednotlivých pracovištích odpovídají vedoucí pracovišť a součástí FHS UK.

Organizací a zajištěním řádného průběhu fyzické inventury pověřuji tajemníka fakulty.


V Praze dne 29. října 2012


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 

děkan fakulty


Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám