Opatření děkana č. 9/2014

Jmenování hodnotící komise

1. V souladu se zněním Vyhlášení institucionálního programu pro VVŠ pro rok 2015 jmenuji ke dni 19. 9. 2014 hodnotící komisi pro vyhodnocení návrhů projektů, podaných akademickými pracovníky a studenty FHS UK v rámci Fixního limitu IP.


2. Hodnotící komise bude jednat ve složení: proděkanka pro rozvoj, proděkan pro studijní záležitosti a tajemník fakulty.


3. Předsedkyní hodnotící komise jmenuji proděkanku pro rozvoj.


4. Stanovisko hodnotící komise je konečné.


5. Hodnotící komise seznámí děkana fakulty se závěry svého jednání nejpozději 1. 10. 2014.


6. Nejpozději 3. 10. 2014 obdrží OAS RUK vybrané projekty, respektující vyčleněný limit.Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.V Praze dne 18. září 2014


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan

Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám