Opatření děkana č. 9/2015

Jmenování hodnotící komise

1. V souladu se zněním Vyhlášení institucionálního programu pro VVŠ pro rok 2016–2018 jmenuji ke dni 9. 10. 2014 hodnotící komisi pro vyhodnocení návrhů projektů, podaných akademickými pracovníky a studenty FHS UK v rámci Fixního limitu IP.


2. Hodnotící komise bude jednat ve složení: děkanka, proděkan pro rozvoj a tajemník fakulty.


3. Předsedkyní hodnotící komise jmenuji děkanku fakulty.


4. Stanovisko hodnotící komise je konečné.


5. Nejpozději 23. 10. 2015 obdrží OPP RUK vybrané projekty, respektující vyčleněný limit.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.V Praze dne 9. října 2015


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám