Opatření děkana č. 2/2016

Průběžná inventarizace na FHS UK

Čl. 1. Základní ustanovení


1. Průběžná inventarizace se provádí v souladu § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, pro dlouhodobý hmotný movitý majetek (dále jen „majetek“), který je zaměstnanci FHS UK (dále jen „zaměstnanec“) svěřen do hmotné zodpovědnosti a vzhledem k funkci, kterou plní, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam patří. Cílem průběžné inventarizace je fyzická kontrola majetku, který při periodické inventarizaci prokazují zaměstnanci čestným prohlášením.Čl. 2. Provedení průběžné inventarizace


1. Průběžná inventarizace se provádí jednou ročně, zpravidla v období od 1. března do 30. dubna v sídle FHS UK (dále jen „fakulta“), (U Kříže 8, 158 00 Praha 5-Jinonice) v místnostech 6005 a 6006 budovy B.


2. Průběžnou inventarizaci provádí inventarizační komise fakulty jmenovaná děkanem, a to tak, že majetek zkontroluje v pravidelných termínech dle možností zaměstnanců, kteří mají majetek k dispozici.


3. Postup při inventarizaci:


1. Průběžná inventarizace se provádí na základě příkazu děkana, který určí zejména:

a. předsedu a členy inventarizační komise;

b. termín průběžné inventarizace, která probíhá v délce minimálně 6 týdnů, a prostory, ve kterých bude probíhat;

c. termín, k němuž inventarizační komise vyhotoví zprávu o průběhu průběžné inventarizace.

2. Inventarizační komise vyhotoví seznam majetku, svěřeného zaměstnancům do hmotné zodpovědnosti ke dni bezprostředně předcházejícímu počátku inventarizace. Z tohoto seznamu vybere pomocí generátoru náhodných čísel 33% majetku (dále jen „vybrané předměty“).


3. Inventarizační komise vyzve zaměstnance, do jejichž správy jsou vybrané předměty svěřeny, aby tyto předměty předložili ke kontrole na určeném místě v uvedených časech nejpozději k poslednímu dni průběžné inventarizace.


4. Inventarizační komise předložené vybrané předměty zaeviduje pomocí elektronické čtečky čárových kódů. Inventarizační komise též vybrané předměty prohlédne a zkontroluje, zda jsou funkční, a případně vylepí duplikát štítku s čárovým kódem.


5. V odůvodněných případech (zejména těžké nebo rozměrné předměty) lze provedení kontroly dohodnout jinde než na určeném místě.


6. V odůvodněných případech (např. zahraniční cesta) lze kontrolu odložit na nejbližší vhodný termín. Toto bude vyznačeno ve zprávě o průběhu průběžné inventarizace.


7. O průběžné inventarizaci vyhotoví inventarizační komise zápis. S vybranými předměty, které během průběžné inventarizace nebyly předloženy, bude dále naloženo obdobně jako s nedohledaným majetkem při periodické inventarizaci.Čl. 2. Přechodná a závěrečná ustanovení


1. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.


V Praze dne 18. ledna 2016


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám