Opatření tajemníka č. 1/2016

Stanovení výše fakultní režie u grantových a obdobných projektů

V návaznosti na pravidla hospodaření s grantovými prostředky a na základě podílu výzkumné a pedagogické složky v hlavní činnosti je stanovena fakultní režie ve výši minimálně 20 % všech neinvestičních nákladů (včetně této režie)

- podloženo níže uvedeným výpočtemRežie vychází z těchto nákladových položek:


tis. Kčknihy a časopisy


663


kancelářské potřeby a tonery


297


drobný majetek


1 374


energie (voda, plyn, elektřina, teplo, teplá voda)


957


služby (spoje,nájem, úklid, svoz odpadu,


3 747


režijní mzdy (včetně odvodů)


11 100


odpisy (z investic pořízených z vlastních zdrojů)


22


ostatní režijní náklady a opravy


1 883celkem


20 043


poměr grantů a dalších projektů k hlavní činnosti činí = 49 520413       granty = 47,60 %                    


                                                         104 029 665   hlavní činnost  


20 043 x 47,60 %  = 9 540


Objem neinvestičních grantových prostředků včetně režie = 49 520


Podíl režie připadající na granty = 9 540


                                    49 520  = 19,26 % → 20 %


Uvedené procento (20 %) platí pro granty a obdobné projekty požadované od 1. 1. 2016, pokud pro ně není ze strany poskytovatele, Rektorátu UK či fakulty stanoven jiný postup.


Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 19. 2. 2016.


Tímto opatřením se ruší Opatření tajemníka č. 1/2015.


Vypracovala: Jitka Prachařová


Odpovídá: řešitelé projektů a oddělení VaV


V Praze dne 19. 2. 2016                                                                               


Mgr. Karel Strnad

tajemník


Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám