Opatření tajemníka č. 1/2017

Název:

Stanovení výše fakultní režie u grantových a obdobných projektů

K provedení:

-

Účinnost:

28. února 2017

[zrušeno opatřením tajemníka č. 1/2018 s účinností od 15. února 2018]


Stanovení výše fakultní režie u grantových a obdobných projektů

V návaznosti na pravidla hospodaření s grantovými prostředky a na základě podílu výzkumné a pedagogické složky v hlavní činnosti je stanovena fakultní režie


ve výši minimálně 20 % všech neinvestičních nákladů (včetně této režie)


- podloženo níže uvedeným výpočtem


Režie vychází z těchto nákladových položek:
tis. Kč


knihy a časopisy


520


kancelářské potřeby a tonery


275


drobný majetek


1 407


energie (voda, plyn, elektřina, teplo, teplá voda)


925


služby (spoje,nájem, úklid, svoz odpadu,


3 313


režijní mzdy (včetně odvodů)


8 808


odpisy (z investic pořízených z vlastních zdrojů)


1 851


ostatní režijní náklady a opravy


1 635
celkem


18 734


poměr grantů a dalších projektů k hlavní činnosti činí = 52 050 013 granty / 92 105 216 hlavní činnost = 56,51 %                    


18 734 x 56,51 %  = 10 586

Objem neinvestičních grantových prostředků včetně režie = 52 050


Podíl režie připadající na granty =    10 586 / 52 050 = 20,33 % → 20 %


Uvedené procento (20 %) platí pro granty a obdobné projekty požadované od 1. 1. 2017, pokud pro ně není ze strany poskytovatele, Rektorátu UK či fakulty stanoven jiný postup.


Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 28. 2. 2017.

Tímto opatřením se ruší Opatření tajemníka č. 1/2016.Vypracovala: Jitka Prachařová

Odpovídá: řešitelé projektů a oddělení VaVV Praze dne 28. 2. 2017


Mgr. Karel Strnad

tajemník FHS UK


Poslední změna: 21. únor 2019 15:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám