prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.

prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.


Oborové zaměření: práva pacientů, pravda na nemocničním lůžku, informovaný souhlas, sociální gerontologie a problematika umírání a smrti (thanatologie)


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Vzdělání:


1951–1959: Základní osmiletá škola v Praze 5

l959–1963: Střední všeobecně vzdělávací škola v Praze 5 na Žvahově, ukončená maturitou s vyznamenáním

l963–l968: Přírodovědecká fakulta UK v Praze, mezifakultní obor biologie – filosofie

l968: diplomová práce: Vliv heterologního antilymfocytárního séra na reakce typu štěp proti příjemci a absolutorium Přírodovědecké fakulty /Abs.přír.fak

1970: RNDr

l973: PhDr.

l980: CSc. za práci Humorální a celulární imunita u nemocných sarkoidózou

1992: doc. – habilitační práce: Fenomén stáří, habilitační přednáška: Budeme hamletizovat medicínu?

1993: prof. z oboru Lékařská etika přednáška: Lze vyučovat mravnost?


Profesní životopis:


Absolvovala Přírodovědeckou fakultu UK (RNDr. 1970) a Filosofickou fakultu UK (PhDr. 1973). Profesně se nejprve věnovala transplantační a klinické imunologii a roce 1980 získala titul CSc. za práci: Humorální a celulární imunita u nemocných sarkoidózou. Návazně se zabývala hematoonkologií a v letech 1982–1990 gerontologií.

V roce 1990 iniciovala na 3. lékařské fakultě UK vznik lékařské etiky jako samostatného oboru a jako první se v něm habilitovala (1992) a získala profesuru (1993). Obor rozvíjela v Ústavu lékařské etiky 3. LF UK (1990–1996), v letech 1996–2002 pak na Husitské teologické fakultě UK, kde vybudovala katedru psychosociálních věd a speciální etiky. Od roku 2002 pracuje na Fakultě humanitních studií UK. Nejprve působila na katedře řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích. Nyní je garantkou doktorského studia Filosofie – Aplikovaná etika. Pod jejím vedením již 10 studentů obhájilo titul Ph.D. Současně je garantkou oboru Lékařská etika v programu celoživotního vzdělávání lékařů, které organizuje Česká lékařská komora.


Zaměstnání:


1966–1969: jako studentská vědecká síla v Ústavu experimentální biologie a genetiky ČSAV

l969–1972: na studijním pobytu v Ústavu experimentální biologie a genetiky ČSAV

l979–1988: Ústav hematologie a krevní transfúze Praha, částečný úvazek jako psycholog-konzultant          

l972–1982: Laboratoř klinické imunologie Fakultní nemocnice, Karlovo nám 32, Praha 2

l982–1990: Kabinet gerontologie a geriatrie ILF Praha

1984–1995: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, l.Lékařská fakulta UK – částečný úvazek

1990–1996: Ústav lékařské etiky, 3. Lékařská fakulta UK Praha

l996–2002: Husitská teologická fakulta UK Praha, vedoucí katedry psychosociálních věd

od 16. 9. 2002–dosud – Fakulta humanitních studií UK, předsedkyně Oborové rady a garant doktorského studijního programu Filosofie – Aplikovaná etika


Členství ve společnostech apod.:


Česká lékařská společnost J.E.P. (ukončeno)

Česká imunologická a alergologická společnost /ukončeno 1999/

Česká dialyzační a transplantační společnost /ukončeno 1999/

Členka výboru mezinárodní organizace EFOS v letech 1992–1995

Česká gerontologická a geriatrická společnost (ukončeno)

Členka redakční rady časopisu Gerontologické aktuality (ukončeno)

Členka redakční rady Časopisu lékařů českých /od roku 1985 – ukončeno červen 2003/

Členka Obce spisovatelů /ukončeno 2005/

Členka českého centra mezinárodní organizace P.E.N.klub, v letech 2004–2008 členka výboru

Členka Etické komise při vládním Výboru pro vědu a výzkum (ukončeno 2014)

Členka Vědecké rady FHS UK

Garantka oboru lékařská etika v programu celoživotního vzdělávání lékařů, které realizuje Česká lékařská komora


Ceny a vyznamenání:


l976 Cena Českého literárního fondu za nejúspěšnější knihu roku Rub života líc smrti

1984 Cena České gerontologické společnosti JEP

1986 Cena Českého literárního fondu za nejúspěšnější knihu roku Spoutaný života

1988 Film režiséra Jana Špáty Carpe diem získal Cenu za nejlepší dokument

roku 1987, na filmu jsem se podílela jako odborný poradce

1993 Šilhanova cena Svazu českých lékařů

1995 Bronzová medaile 3. Lékařské fakulty UK v Praze

1999 Cena nakladatelství Grada – za spoluautorství knihy Paliativní medicína Vorlíček Z. a kol.

2001 Zlatá vážka, cena České Alzheimerovské společnosti za celoživotní přínos v oblasti geriatrie

2005 Cena české geriatrické a gerontologické společnosti za celoživotní přínos v oboru geriatrie

2014 Cena Diakonie ČCE za celoživotní přínos diakonickému dílu

2015 Zlatá medaile Františka Kováře od Husitské teologické fakulty UK

2015 Stříbrná medaile UK, z rukou rektora T. Zimy


Publikační činnost:


Je autorkou 23 samostatných monografií a několika set časopiseckých statí vědeckého i popularizačního charakteru. 


Výběr z knižních publikací:


Lékařská etika – 1994, 1997, 2002, 2015

Fenomén stáří – 1991, 2010

Thanatologie, Nauka o umírání a smrti – 2000, 2007

Informovaný souhlas: proč a jak – 2007

Sociální gerontologie – 2012

s J.Pavlicovou: Ošetřovatelství: ideály a realita v ambulantní péči – 2013

pro radost: Můj král trpaslíků aneb cverkologie, první česká nauka o trpaslících – 2006


Další

Rozhovor s Helenou Haškovcovou pro FHS UK


Poslední změna: 12. únor 2018 12:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám